Những câu nói của Butterfly Quận Chúa Đế Chế (Space Ronin)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Butterfly Quận Chúa Đế Chế (Space Ronin) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Quận Chúa Đế Chế (Space Ronin)

Butterfly Space Ronin intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Butterfly Quận Chúa Đế Chế
My master will be satisfied. – Sư phụ của ta sẽ rất hài lòng.
There is no hiding from me. – Chạy đâu cho thoát.
My training is almost complete. – Khóa huấn luyện của ta sắp hoàn tất.
Butterfly Space Ronin Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Butterfly Quận Chúa Đế Chế
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Butterfly Space Ronin In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Butterfly Quận Chúa Đế Chế
The target is close, I can sense it. – Mục tiêu rất gần, ta có thể cảm nhận được.
Deep down you know you have already lost. – Từ sâu thẳm trong tâm hồn, ngươi biết mình đã thua.
I will not stop. – Ta sẽ không dừng lại.
My anger is my greatest strength. – Cơn thịnh nộ của ta là lực lượng mạnh nhất của ta.
Death sound – Âm thanh lúc chết 1
Death sound – Âm thanh lúc chết 2
Just as planned. – Đúng như kế hoạch.
You had no chance. – Ngươi không có cơ hội.
Failure…shameful failure. – Thất bại … thật là thật bại xấu hổ.
Oh – Ô
No matter how long it takes, I will find you. – Cho dù mất bao lâu đi nữa, ta cũng sẽ tìm ngươi.
Whirling blade. – Quét kiếm.
I can turn anything into a weapon. – Ta có thể biến mọi thứ thành vũ khí.
Splitting blow. – Phi kiếm.
Stand down – Lùi lại
My duty continues – Trách nhiệm của ta phải tiếp tục.
Hahaha! Yes! Now there is no limit to my rage. – Hahaha! Đúng! Giờ không có gì cản được cơn thịnh nộ của ta.
Out of nowhere. – Bất ngờ chưa! (Từ đâu xuất hiện)
My training is superior. – Ta được huấn luyện suất xắc.
No escape. – Không thoát được đâu.


End of Butterfly Space Ronin hero quotes / Kết thúc các câu nói của Butterfly Quận Chúa Đế Chế

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *