Dịch những câu nói của Kindred trong Liên Minh

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Are you there, dear wolf? – I am, little lamb! – Sói, anh có đó không? – Anh đây, cừu con!
Are you sad? – I am. – Anh có buồn không? – Có chứ.
What does it feel like? – A long hunt with no kill. – Nó như thế nào? – Như một chuyến đi săn dài mà không thu được gì.
How old are we, lamb? – Older than those whose footsteps are long vanished. – Many years. – I remembered them all – Cừu con, chúng ta bao nhiêu tuổi rồi? – Chúng ta tồn tại lâu hơn dấu chân của những kẻ đã biến mất từ lâu. – Vậy đã nhiều năm rồi. – Em còn nhớ tất cả.
How long will we be together? – Forever more. – Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu nữa? – Mãi mãi về sau.
Never one – without the other. – Never one – without the other. – Mãi – không chia lìa. Mãi – không chia lìa.
Have they forgotten us yet, little lamb? – All still know us, though they try to forget. Soon…we will remind them. All will know us … in time – Cừu con, họ đã quên chúng ta rồi sao? – Tất cả vẫn còn nhớ chúng ta mặc dù họ đang cố quên đi. Chẳng bao lâu…chúng ta sẽ nhắc họ nhớ. Đến lúc … tất cả họ sẽ nhớ đến chúng ta.
What do all stories have in common, dear wolf? – They end. – Sói ca, tất cả những câu chuyện đều có điểm chung là gì? – Chúng đều kết thúc.
Lamb, tell me a story. – There was once a pale man with dark hair, who was very lonely. – Why was it lonely? – All things must meet this man, so they shunned him. – Did he chase them all? – He took an axe and split himself in two. Right, down, the middle. – So he would always have a friend? – So he would always have a friend. – Cừu, kể chuyện anh nghe đi. – Xưa có một người đàn ông xanh xao với mái tóc đen, rất cô đơn. – Sao lại cô đơn? – Vì làm gì cũng phải gặp người đàn ông này, thế họ xa lánh ông ta. – Ông ta đuổi hết bọn chúng à? – Ông lấy một cây rìu, chẻ mình làm đôi. Từ bên phải, xuống dưới, ngay giữa. – Vậy ông ta luôn có một người bạn chứ? – Vâng ông ta luôn có một người bạn.
I see waters – They are called tears. – Anh nhìn thấy nước. – Chúng được gọi là nước mắt.
Is this what it feels like to end? – I do not know, for this is not our end. – Do others come back? – Those who do, wish they hadn’t. – Cảm giác kết thúc có phải là thế này? – Em không biết, vì đây không phải là kết thúc của chúng ta. – Những người khác có quay lại không? – Những người đã quay lại, ước gì họ đã không.
All life is temporary. – Cuộc đời là giả tạm.
All things, great and small … die. – Vạn vật, dù lớn hay nhỏ … đều phải chết
There are so many ways to die… – Có rất nhiều cách chết
The only true death is to never live. – Cái chết thật sự là chưa bao giờ sống
Is it time? – We will soon awaken from this pale slumber. – Đến lúc chưa? – Chúng ta sẽ sớm tỉnh thức khỏi giấc ngủ tẻ nhạt này.
We are not dreams, we are the waking. – Chúng ta không phải là giấc mơ, chúng ta là người đánh thức giấc mơ
All things linger – in our shadow – Vạn vật đều chậm rãi trong bóng tối của chúng ta.
Life is ours – to end. – Sự sống là để chúng ta – kết thúc
None can hide – Though many try – Không ai có thể trốn – Nhưng lắm kẻ vẫn cố
Those who run from death. Stood still in life – Những kẻ thoát khỏi tử thần. Sẽ đứng vững trước sự sống.
They laugh – And scream – And dance – And flee. – Chúng cười đùa – Hò hét – nhảy múa – rồi chạy trốn
They race from us – Only to find us sooner – Chúng chạy khỏi chúng ta – Chỉ đưa chúng đến chúng ta sớm hơn
They know we’ll come – Yet they never prepared – Chúng biết ta đến – Nhưng chúng không bao giờ chuẩn bị
Treasure your final moment – Hãy trân trọng khoảnh khắc cuối cùng của ngươi

(Còn khoảng 50%, nhưng đến giờ bệnh lười của ad phát tát.)

Nghe toàn bộ từ đầu đến cuối!

Nguồn audio

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *