Ilumia – Tiếng Trung

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Nghe toàn bộ nhấn vào đây, nghe từng câu hãy nhấn nút Play bên dưới.

Show 1 讓光明,淨化一切。Ràng guāngmíng, jìnghuà yīqiè. – Hãy để quang minh tịnh hóa mọi thứ.
Show 2 力量、權柄、榮耀,都是我的!- Lìliàng, quánbǐng, róngyào, dōu shì wǒ de!- Sức mạnh, uy quyền và vinh quang đều thuộc về ta.
Show 3 信仰光明,光明也將庇佑你。Xìnyǎng guāngmíng, guāngmíng yě jiāng bìyòu nǐ- Hãy tín ngưỡng quang minh, quang minh sẽ bảo vệ ngươi!
4 以暴制暴!- Lấy bạo chế bạo (Dùng bạo lực để chống lại bạo lực)
5 光明從天而降!
7 大膽狂徒!
8 光明萬歲!- Quang minh vạn tuế (Hồi sinh tế đàn)
9 .你們的罪孽,不容赦免!- Tội nghiệt của các ngươi, không đáng dung tha.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *