Finance Idioms – Thành ngữ về tài chính

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
 • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.
 • Banner Year

 • Ex: 1965 was a banner year for the company; it produced a million widgets for the first time.
  A year marked by strong successesNăm đạt thành công to lớn

 • In the Red

 • Ex: This is the airline’s fourth straight year in the red.
  Losing money; (of a market index) below a specified starting pointđang nợ tiền, thua lỗ

 • Nest Egg

 • Ex: They had to use part of their retirement nest egg to pay for their son’s college fees.
  Retirement savings; wealth saved for a future purposetiền tiết kiệm, tiền tích trữ để dùng cho một mục đích trong tương lai

 • Crunch the Numbers

 • Ex: The computer will crunch all the numbers to determine the final score.
  Do calculations before making a decision or predictiontính toán rất nhiều để đưa ra quyết định

 • You Can Take It to the Bank

 • Ex: Believe me. What I am telling you is the truth. You can take it to the bank.
  I absolutely guarantee thisTôi hoàn toàn đảm bảo

 • Have Skin in the Game

 • Ex: If people have skin in the game, preventable costs fall.
  Be risking something in an undertakingchấp nhận đầu tư rủi ro

 • Poison Pill

 • Ex: This is a form of a shareholders’ rights plan, or poison pillstrategy, that is used to combat hostile takeovers.
  action taken by company to prevent takeovercác biện pháp công ty đưa ra để chống lại việc bị thu mua