Điều khoản dịch vụ Facebook Song Ngữ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Terms of ServiceĐiều khoản dịch vụ
Welcome to Facebook! Chào mừng bạn đến với Facebook! 
Facebook builds technologies and services that enable people to connect with each other, build communities and grow businesses. These Terms govern your use of Facebook, Messenger and the other products, features, apps, services, technologies and software that we offer (the Facebook Products or Products), except where we expressly state that separate terms (and not these) apply. These Products are provided to you by Facebook, Inc. Facebook tạo ra các công nghệ và dịch vụ nhằm hỗ trợ mọi người kết nối với nhau, xây dựng cộng đồng và phát triển doanh nghiệp. Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Facebook, Messenger và các sản phẩm, tính năng, ứng dụng, dịch vụ, công nghệ cũng như phần mềm khác mà chúng tôi cung cấp (Sản phẩm của Facebook hoặc Sản phẩm), trừ khi chúng tôi nêu rõ là áp dụng các điều khoản riêng (và không áp dụng các điều khoản này). Các sản phẩm này do Facebook, Inc. cung cấp cho bạn. 
We don't charge you to use Facebook or the other products and services covered by these Terms. Instead, businesses and organisations pay us to show you ads for their products and services. By using our Products, you agree that we can show you ads that we think will be relevant to you and your interests. We use your personal data to help determine which ads to show you. Bạn không mất phí sử dụng Facebook hay các sản phẩm và dịch vụ khác thuộc phạm vi của những Điều khoản này. Thay vào đó, các doanh nghiệp và tổ chức sẽ phải trả tiền cho chúng tôi để hiển thị quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của họ cho bạn. Khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý để chúng tôi hiển thị quảng cáo mà chúng tôi cho rằng phù hợp với bạn cũng như sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để quyết định nên hiển thị quảng cáo nào với bạn. 
We don't sell your personal data to advertisers, and we don't share information that directly identifies you (such as your name, email address or other contact information) with advertisers unless you give us specific permission. Instead, advertisers can tell us things such as the kind of audience that they want to see their ads, and we show those ads to people who may be interested. We provide advertisers with reports about the performance of their ads that help them understand how people are interacting with their content. See Section 2 below to learn more. Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà quảng cáo và cũng không chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác) với những đơn vị này trừ khi được bạn cho phép cụ thể. Thay vào đó, các nhà quảng cáo có thể cho chúng tôi biết thông tin như kiểu đối tượng mà họ muốn nhìn thấy quảng cáo và chúng tôi có thể hiển thị những quảng cáo ấy cho người có thể quan tâm. Chúng tôi báo cáo cho các nhà quảng cáo về hiệu quả quảng cáo, từ đó những đơn vị này có thể nắm được cách mọi người tương tác với nội dung của họ. Xem Phần 2 bên dưới để tìm hiểu thêm. 
Our Data Policy explains how we collect and use your personal data to determine some of the ads you see and provide all of the other services described below. You can also go to your settings at any time to review the privacy choices you have about how we use your data.Chính sách dữ liệu của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để quyết định hiển thị cho bạn quảng cáo nào cũng như để cung cấp tất cả các dịch vụ khác được mô tả bên dưới. Bạn cũng có thể chuyển đến phần cài đặt bất kỳ lúc nào để xem lại các lựa chọn quyền riêng tư của mình đối với cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.
Return to topQuay lại đầu trang
1. The services we provide1. Dịch vụ chúng tôi cung cấp
Our mission is to give people the power to build community and bring the world closer together. To help advance this mission, we provide the products and services described below to you:Sứ mệnh của chúng tôi là đem đến cho mọi người khả năng xây dựng cộng đồng và đưa thế giới đến gần nhau hơn. Nhằm thúc đẩy sứ mệnh này, chúng tôi cung cấp các Sản phẩm và dịch vụ được mô tả dưới đây cho bạn:
Provide a personalised experience for you:Mang lại trải nghiệm dành riêng cho bạn:
Your experience on Facebook is unlike anyone else's: from the posts, stories, events, ads and other content that you see in News Feed or our video platform to the Pages that you follow and other features that you might use, such as Trending, Marketplace and search. We use the data that we have – for example, about the connections you make, the choices and settings you select, and what you share and do on and off our Products – to personalise your experience.Trải nghiệm của bạn trên Facebook không giống với của bất kỳ ai khác: từ các bài viết, tin, sự kiện, quảng cáo và nội dung khác mà bạn nhìn thấy trong Bảng tin hoặc nền tảng video của chúng tôi cho tới các Trang bạn theo dõi cùng những tính năng khác mà bạn có thể sử dụng, chẳng hạn như Thịnh hành, Marketplace và tìm kiếm. Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà mình có - ví dụ: về các kết nối bạn tạo, các lựa chọn và cài đặt bạn chọn và những gì bạn chia sẻ cũng như thực hiện trên và ngoài Sản phẩm của chúng tôi - nhằm đem đến trải nghiệm dành riêng cho bạn.
Connect you with people and organisations that you care about:Kết nối bạn với những người và tổ chức mà bạn quan tâm:
We help you find and connect with people, groups, businesses, organisations and others that matter to you across the Facebook Products that you use. We use the data that we have to make suggestions for you and others – for example, groups to join, events to attend, Pages to follow or send a message to, shows to watch and people who you may want to become friends with. Stronger ties make for better communities, and we believe that our services are most useful when people are connected to people, groups and organisations that they care about.Chúng tôi giúp bạn tìm và kết nối với mọi người, các nhóm, doanh nghiệp, tổ chức và những đối tượng khác quan trọng với bạn trên các Sản phẩm của Facebook mà bạn sử dụng. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của mình để đưa ra gợi ý cho bạn và những người khác - ví dụ: nhóm nên tham gia, sự kiện nên tham dự, Trang nên theo dõi hoặc gửi tin nhắn, chương trình nên xem và những người mà bạn có thể muốn kết bạn. Những mối quan hệ khăng khít hơn sẽ tạo ra các cộng đồng tốt hơn và chúng tôi tin rằng dịch vụ của mình hữu ích nhất khi mọi người được kết nối với nhau cũng như với các nhóm và tổ chức mà họ quan tâm.
Empower you to express yourself and communicate about what matters to you:Giúp bạn thể hiện bản thân và chia sẻ về những gì quan trọng với mình:
There are many ways to express yourself on Facebook and to communicate with friends, family and others about what matters to you – for example, sharing status updates, photos, videos and stories across the Facebook Products that you use, sending messages to a friend or several people, creating events or groups, or adding content to your profile. We have also developed, and continue to explore, new ways for people to use technology, such as augmented reality and 360 video to create and share more expressive and engaging content on Facebook.Có rất nhiều cách để thể hiện bản thân trên Facebook cũng như cho bạn bè, gia đình và người khác biết những điều quan trọng với bạn, ví dụ như chia sẻ cập nhật trạng thái, ảnh, video và tin trên các Sản phẩm của Facebook mà bạn sử dụng, gửi tin nhắn cho một người bạn hoặc một số người, tạo sự kiện hoặc nhóm hay thêm nội dung vào trang cá nhân của bạn. Đồng thời, chúng tôi cũng đã phát triển và tiếp tục khám phá những cách mới để sử dụng công nghệ cho mọi người, chẳng hạn như thực tế tăng cường và video 360 nhằm tạo cũng như chia sẻ nội dung sinh động và hấp dẫn hơn trên Facebook.
Help you discover content, products and services that may interest you:Giúp bạn khám phá nội dung, sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm:
We show you ads, offers, and other sponsored content to help you discover content, products, and services that are offered by the many businesses and organisations that use Facebook and other Facebook Products. Section 2 below explains this in more detail.Chúng tôi hiển thị cho bạn các quảng cáo, ưu đãi và nội dung được tài trợ khác để bạn có thể khám phá nội dung, sản phẩm cũng như dịch vụ do nhiều doanh nghiệp, tổ chức sử dụng Facebook và các Sản phẩm khác của Facebook cung cấp. Phần 2 bên dưới sẽ giải thích chi tiết hơn về điều này.
Combat harmful conduct, and protect and support our community:Đấu tranh chống lại hành vi gây hại cũng như bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi:
People will only build community on Facebook if they feel safe. We employ dedicated teams around the world and develop advanced technical systems to detect misuse of our Products, harmful conduct towards others and situations where we may be able to help support or protect our community. If we learn of content or conduct like this, we will take appropriate action – for example, offering help, removing content, removing or restricting access to certain features, disabling an account or contacting law enforcement. We share data with other Facebook Companies when we detect misuse or harmful conduct by someone using one of our Products.Mọi người sẽ chỉ xây dựng cộng đồng trên Facebook nếu họ cảm thấy an toàn. Chúng tôi thuê các đội ngũ chuyên trách trên toàn thế giới và phát triển những hệ thống kỹ thuật tiên tiến để phát hiện hành vi lạm dụng Sản phẩm của mình, hành vi có hại cho người khác và các tình huống mà chúng tôi có thể hỗ trợ hoặc bảo vệ cộng đồng. Nếu biết về hành vi hoặc nội dung như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp, ví dụ như trợ giúp, gỡ nội dung, hủy bỏ hoặc hạn chế quyền truy cập vào một số tính năng, vô hiệu hóa tài khoản hoặc liên hệ với cơ quan hành pháp. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu với các Công ty khác của Facebook khi phát hiện ra hành vi lạm dụng hoặc hành vi có hại của ai đó đang dùng một trong các Sản phẩm của mình.
Use and develop advanced technologies to provide safe and functional services for everyone:Sử dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến để cung cấp những dịch vụ an toàn và thiết thực cho mọi người:
We use and develop advanced technologies such as artificial intelligence, machine learning systems and augmented reality so that people can use our Products safely regardless of physical ability or geographic location. For example, technology such as this helps people who have visual impairments understand what or who is in photos or videos shared on Facebook or Instagram. We also build sophisticated network and communication technology to help more people connect to the Internet in areas with limited access. And we develop automated systems to improve our ability to detect and remove abusive and dangerous activity that may harm our community and the integrity of our Products.Chúng tôi sử dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến - như trí tuệ nhân tạo, hệ thống máy học và thực tế tăng cường - để mọi người có thể sử dụng Sản phẩm của chúng tôi một cách an toàn, bất kể tình trạng thể chất hay vị trí địa lý của họ là gì. Ví dụ: công nghệ như vậy sẽ giúp những người suy giảm thị lực biết ảnh/video được chia sẻ trên Facebook hay Instagram có những gì hoặc những ai. Chúng tôi cũng xây dựng công nghệ truyền thông và mạng tinh vi để hỗ trợ nhiều người kết nối Internet hơn ở những khu vực có khả năng truy cập hạn chế. Đồng thời, chúng tôi còn phát triển các hệ thống tự động để cải thiện khả năng phát hiện và loại bỏ những hoạt động lạm dụng, nguy hiểm có thể gây hại cho cộng đồng cũng như tính toàn vẹn của Sản phẩm của chúng tôi.
Research ways to make our services better:Nghiên cứu các cách cải thiện dịch vụ của chúng tôi:
We engage in research to develop, test and improve our Products. This includes analysing the data we have about our users and understanding how people use our Products, for example by conducting surveys and testing and troubleshooting new features. Our Data Policy explains how we use data to support this research for the purposes of developing and improving our services.Chúng tôi tham gia vào việc nghiên cứu để phát triển, thử nghiệm và cải thiện Sản phẩm của mình. Hoạt động này bao gồm việc phân tích dữ liệu chúng tôi có về người dùng của mình cũng như nắm được cách mọi người sử dụng Sản phẩm của Facebook, ví dụ như thông qua tiến hành các cuộc khảo sát, thử nghiệm và khắc phục sự cố cho các tính năng mới. Chính sách dữ liệu của chúng tôi giải thích cách chúng tôi sử dụng dữ liệu để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu này nhằm phát triển và cải thiện dịch vụ.
Provide consistent and seamless experiences across the Facebook Company Products:Mang lại trải nghiệm nhất quán và liền mạch trên mọi Sản phẩm của các công ty thuộc Facebook:
Our Products help you find and connect with people, groups, businesses, organisations and others that are important to you. We design our systems so that your experience is consistent and seamless across the different Facebook Company Products that you use. For example, we use data about the people you engage with on Facebook to make it easier for you to connect with them on Instagram or Messenger, and we enable you to communicate with businesses that you follow on Facebook through Messenger.Thông qua Sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể tìm và kết nối với mọi người, các nhóm, doanh nghiệp, tổ chức và những đối tượng khác quan trọng với bạn. Chúng tôi thiết kế hệ thống của mình sao cho trải nghiệm của bạn nhất quán và liền mạch trên những Sản phẩm khác nhau của các công ty thuộc Facebook mà bạn sử dụng. Ví dụ: chúng tôi sử dụng dữ liệu về những người mà bạn tương tác trên Facebook để bạn kết nối với họ dễ dàng hơn trên Instagram hoặc Messenger, đồng thời chúng tôi cũng cho phép bạn liên lạc với doanh nghiệp mà mình theo dõi trên Facebook qua Messenger.
Enable global access to our services:Cho phép truy cập trên toàn cầu vào các dịch vụ của chúng tôi:
To operate our global service, we need to store and distribute content and data in our data centres and systems around the world, including outside your country of residence. This infrastructure may be operated or controlled by Facebook, Inc., Facebook Ireland Limited or its affiliates.Để vận hành dịch vụ trên toàn cầu, chúng tôi cần lưu trữ và phân phối nội dung, dữ liệu trong các hệ thống cũng như trung tâm dữ liệu của mình trên khắp thế giới, kể cả ở bên ngoài quốc gia cư trú của bạn. Đơn vị điều hành hoặc kiểm soát cơ sở hạ tầng này có thể là Facebook, Inc., Facebook Ireland Limited hoặc các công ty liên kết của Facebook.
Return to topQuay lại đầu trang
2. How our services are funded2. Cách chúng tôi duy trì dịch vụ của mình
Instead of paying to use Facebook and the other products and services we offer, by using the Facebook Products covered by these Terms, you agree that we can show you ads that businesses and organisations pay us to promote on and off the Facebook Company Products. We use your personal data, such as information about your activity and interests, to show you ads that are more relevant to you.Thay vì phải trả phí để sử dụng Facebook cùng với các sản phẩm và dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp, khi sử dụng Sản phẩm của Facebook thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều khoản này, bạn đồng ý cho chúng tôi hiển thị với bạn quảng cáo mà các doanh nghiệp và tổ chức đã trả tiền để quảng bá trên và ngoài Sản phẩm của các công ty thuộc Facebook. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như thông tin về hoạt động và sở thích, để hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp hơn.
Protecting people's privacy is central to how we've designed our ad system. This means that we can show you relevant and useful ads without telling advertisers who you are. We don't sell your personal data. We allow advertisers to tell us things such as their business goal, and the kind of audience that they want to see their ads (for example, people between the ages of 18-35 who like cycling). We then show their ad to people who might be interested.Bảo vệ quyền riêng tư của mọi người chính là điều mà chúng tôi chú trọng khi thiết kế hệ thống quảng cáo của mình. Điều này nghĩa là chúng tôi có thể hiển thị cho bạn quảng cáo phù hợp và hữu ích mà không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với các nhà quảng cáo. Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo cung cấp thông tin như mục tiêu kinh doanh và kiểu đối tượng mà họ muốn hiển thị quảng cáo (ví dụ: những người trong độ tuổi từ 18-35 thích đạp xe). Khi đó, chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của họ cho những người có thể quan tâm.
We also provide advertisers with reports about the performance of their ads to help them understand how people are interacting with their content on and off Facebook. For example, we provide general demographic and interest information to advertisers (for example, that an ad was seen by a woman between the ages of 25 and 34 who lives in Madrid and likes software engineering) to help them better understand their audience. We don't share information that directly identifies you (information such as your name or email address that by itself can be used to contact you or identifies who you are) unless you give us specific permission. Learn more about how Facebook ads work here.Chúng tôi cũng báo cáo hiệu quả quảng cáo cho các nhà quảng cáo để họ nắm được cách mọi người tương tác với nội dung của mình trên và ngoài Facebook. Ví dụ: chúng tôi cung cấp thông tin chung về sở thích và nhân khẩu học cho nhà quảng cáo (ví dụ: một phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 34 tuổi sống ở Madrid đã xem quảng cáo và thích kỹ thuật phần mềm) để giúp họ hiểu rõ hơn về đối tượng của mình. Chúng tôi không chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng bạn (chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ email có thể dùng để liên hệ với bạn hoặc xác định bạn là ai), trừ khi được bạn cho phép cụ thể. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của quảng cáo trên Facebook tại đây.
We collect and use your personal data in order to provide the services described above for you. You can learn about how we collect and use your data in our Data Policy. You have controls over the types of ads and advertisers you see, and the types of information we use to determine which ads we show you. Learn more.Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ được mô tả ở trên. Bạn có thể tìm hiểu về cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn trong Chính sách dữ liệu của chúng tôi. Bạn có quyền kiểm soát loại quảng cáo và nhà quảng cáo mà mình nhìn thấy, cũng như loại thông tin chúng tôi sử dụng để xác định hiển thị quảng cáo nào cho bạn. Tìm hiểu thêm.
Return to topQuay lại đầu trang
3. Your commitments to Facebook and our community3. Cam kết của bạn với Facebook và cộng đồng của chúng tôi
We provide these services to you and others to help advance our mission. In exchange, we need you to make the following commitments:Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này cho bạn và người khác nhằm thúc đẩy sứ mệnh của mình. Để đổi lại, chúng tôi cần bạn thực hiện các cam kết sau:
1. Who can use Facebook1. Những đối tượng có thể sử dụng Facebook
When people stand behind their opinions and actions, our community is safer and more accountable. For this reason, you must:Khi đích danh mọi người nêu ý kiến và hành động, cộng đồng của chúng ta sẽ trở nên an toàn và có trách nhiệm hơn. Vì lý do đó, bạn phải:
use the same name that you use in everyday life;Sử dụng chính tên được bạn dùng trong cuộc sống hàng ngày.
provide accurate information about yourself;Cung cấp thông tin chính xác về bản thân.
create only one account (your own) and use your timeline for personal purposes; andChỉ tạo một tài khoản (của riêng bạn) và sử dụng dòng thời gian cho mục đích cá nhân.
not share your password, give access to your Facebook account to others or transfer your account to anyone else (without our permission).Không chia sẻ mật khẩu, cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản Facebook của bạn hoặc chuyển tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác (mà không được chúng tôi cho phép).
We try to make Facebook broadly available to everyone, but you cannot use Facebook if:Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp Facebook rộng rãi cho mọi người. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể sử dụng Facebook nếu:
You are under 13 years old (or the minimum legal age in your country to use our Products).Bạn chưa đủ 13 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp tối thiểu tại quốc gia bạn để sử dụng Sản phẩm của chúng tôi).
You are a convicted sex offender.Bạn là tội phạm tình dục bị kết án.
We've previously disabled your account for violations of our Terms or Policies.Trước đây, chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản của bạn vì vi phạm các Điều khoản hoặc Chính sách của chúng tôi.
You are prohibited from receiving our products, services or software under applicable laws.Bạn bị cấm nhận các sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm của chúng tôi theo luật hiện hành.
2. What you can share and do on Facebook2. Những điều bạn có thể chia sẻ và thực hiện trên Facebook
We want people to use Facebook to express themselves and to share content that is important to them, but not at the expense of the safety and well-being of others or the integrity of our community. You therefore agree not to engage in the conduct described below (or to facilitate or support others in doing so):Chúng tôi muốn mọi người sử dụng Facebook để thể hiện bản thân và chia sẻ nội dung quan trọng với họ, nhưng không phải với cái giá là sự an toàn và khỏe mạnh của người khác hay tính toàn vẹn của cộng đồng. Do đó, bạn đồng ý không tham gia những hành vi được mô tả dưới đây (hoặc tạo điều kiện hay hỗ trợ người khác thực hiện các hành vi đó):
1. You may not use our Products to do or share anything:1. Bạn không được sử dụng Sản phẩm của chúng tôi để thực hiện hoặc chia sẻ bất cứ điều gì:
That breaches these Terms, our Community Standards, andother Terms and Policies that apply to your use of Facebook.Vi phạm các Điều khoản này, Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi và các điều khoản cũng như chính sách khác áp dụng cho việc bạn sử dụng Facebook.
That is unlawful, misleading, discriminatory or fraudulent.Bất hợp pháp, gây hiểu nhầm, phân biệt đối xử hoặc lừa đảo.
That infringes or violates someone else's rights, including their intellectual property rights.Xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ.
2. You may not upload viruses or malicious code, or do anything that could disable, overburden or impair the proper working or appearance of our Products.2. Bạn không được tải vi-rút hoặc mã độc hại lên hay làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hay hình thức chuẩn xác của Sản phẩm của chúng tôi.
3. You may not access or collect data from our Products using automated means (without our prior permission) or attempt to access data that you do not have permission to access.3. Bạn không được truy cập hoặc thu thập dữ liệu từ Sản phẩm của chúng tôi bằng các phương tiện tự động (khi chưa được chúng tôi cho phép trước) hay cố gắng truy cập dữ liệu mà bạn không được phép truy cập.
We can remove or restrict access to content that is in violation of these provisions.Chúng tôi có thể gỡ hoặc hạn chế quyền truy cập vào nội dung vi phạm các quy định này.
If we remove content that you have shared in violation of our Community Standards, we'll let you know and explain any options you have to request another review, unless you seriously or repeatedly violate these Terms or if doing so may expose us or others to legal liability; harm our community of users; compromise or interfere with the integrity or operation of any of our services, systems or Products; where we are restricted due to technical limitations; or where we are prohibited from doing so for legal reasons.Nếu chúng tôi gỡ nội dung bạn đã chia sẻ vì nội dung đó vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook, chúng tôi sẽ cho bạn biết và giải thích mọi lựa chọn mà bạn có để đưa ra yêu cầu xem xét lại, trừ khi bạn vi phạm nghiêm trọng/nhiều lần các Điều khoản này hay việc đó có thể khiến chúng tôi hoặc người khác phải chịu trách nhiệm pháp lý; gây hại cho cộng đồng người dùng của chúng tôi; gây ảnh hưởng/can thiệp vào tính toàn vẹn hoặc hoạt động của bất kỳ dịch vụ, hệ thống hay Sản phẩm nào của chúng tôi; khi chúng tôi bị hạn chế do các giới hạn kỹ thuật; hoặc khi chúng tôi bị cấm làm việc này vì những lý do pháp lý.
To help support our community, we encourage you to report content or conduct that you believe violates your rights (including intellectual property rights) or our terms and policies.Nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáonội dung hoặc hành vi mà bạn cho rằng vi phạm quyền của mình (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ) hay các điều khoản và chính sách của chúng tôi.
We also can remove or restrict access to your content, services or information if we determine that doing so is reasonably necessary to avoid or mitigate adverse legal or regulatory impacts to Facebook.Chúng tôi cũng có thể gỡ hoặc hạn chế quyền truy cập vào nội dung, dịch vụ hay thông tin của bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc này là cần thiết một cách hợp lý để tránh hoặc giảm bớt tác động bất lợi về mặt luật pháp hay quản lý cho Facebook.
3. The permissions you give us3. Những quyền bạn cấp cho chúng tôi
We need certain permissions from you to provide our services: Chúng tôi cần bạn cấp một số quyền để cung cấp dịch vụ: 
1. Permission to use content that you create and share: Some content that you share or upload, such as photos or videos, may be protected by intellectual property laws.1. Quyền sử dụng nội dung bạn tạo và chia sẻ: Một số nội dung mà bạn chia sẻ hoặc tải lên, chẳng hạn như ảnh hay video, có thể được luật sở hữu trí tuệ bảo vệ.
You own the intellectual property rights (things such as copyright or trademarks) in any such content that you create and share on Facebook and the other Facebook Company Products you use. Nothing in these Terms takes away the rights you have to your own content. You are free to share your content with anyone else, wherever you want.Bạn có quyền sở hữu trí tuệ (chẳng hạn như bản quyền hoặc nhãn hiệu hàng hóa) đối với mọi nội dung mà mình tạo và chia sẻ trên Facebook cũng như trên những Sản phẩm khác của các công ty thuộc Facebook mà bạn sử dụng. Các Điều khoản này không có quy định nào tước bỏ những quyền mà bạn có đối với nội dung của chính mình. Bạn được tự do chia sẻ nội dung của mình với bất kỳ ai khác, ở bất cứ đâu bạn muốn.
However, to provide our services, we need you to give us some legal permissions (known as a ‘licence') to use this content. This is solely for the purposes of providing and improving our Products and services as described in Section 1 above.Tuy nhiên, để chúng tôi cung cấp dịch vụ, bạn cần cấp cho chúng tôi một số quyền pháp lý (gọi là "giấy phép") để sử dụng nội dung đó. Việc này chỉ nhằm mục đích cung cấp và cải thiện Sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi được mô tả trong Phần 1 ở trên.
Specifically, when you share, post or upload content that is covered by intellectual property rights on or in connection with our Products, you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free and worldwide licence to host, use, distribute, modify, run, copy, publicly perform or display, translate and create derivative works of your content (consistent with your privacy and application settings). This means, for example, that if you share a photo on Facebook, you give us permission to store, copy and share it with others (again, consistent with your settings) such as service providers that support our service or other Facebook Products you use.This licence will end when your content is deleted from our systems.Cụ thể, khi bạn chia sẻ, đăng hoặc tải lên nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ trên hoặc liên quan đến Sản phẩm của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí bản quyền trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, trình diễn hoặc hiển thị công khai, dịch và tạo sản phẩm phái sinh từ nội dung của bạn (theo cài đặt quyền riêng tư và ứng dụng của bạn). Điều này nghĩa là, ví dụ: nếu chia sẻ ảnh trên Facebook, bạn cho phép chúng tôi lưu trữ, sao chép và chia sẻ ảnh đó với người khác (phù hợp với cài đặt của bạn), chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi hoặc các Sản phẩm khác của Facebook mà bạn sử dụng. Giấy phép này sẽ hết hiệu lực khi nội dung của bạn bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi.
You can delete content individually or all at once by deleting your account. Learn more about how to delete your account. You candownload a copy of your data at any time before deleting your account.Bạn có thể xóa từng hoặc tất cả nội dung bằng cách xóa tài khoản của mình. Tìm hiểu thêm về cách xóa tài khoản của bạn. Trước khi xóa tài khoản, bạn có thể tải xuống bản sao dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào.
When you delete content, it's no longer visible to other users; however, it may continue to exist elsewhere on our systems where:Khi bạn xóa nội dung, người dùng khác sẽ không nhìn thấy nội dung đó nữa. Tuy nhiên, nội dung vẫn có thể tồn tại ở nơi khác trên hệ thống của chúng tôi nếu:
Immediate deletion is not possible due to technical limitations (in which case, your content will be deleted within a maximum of 90 days from when you delete it);không thể xóa ngay lập tức do các giới hạn kỹ thuật (trong trường hợp này, nội dung của bạn sẽ được xóa trong vòng tối đa 90 ngày kể từ thời điểm bạn chọn xóa);
your content has been used by others in accordance with this licence and they have not deleted it (in which case, this licence will continue to apply until that content is deleted); orngười khác đã sử dụng nội dung của bạn theo giấy phép này và họ vẫn chưa xóa nội dung (trong trường hợp đó, giấy phép này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi nội dung bị xóa); hoặc
Where immediate deletion would restrict our ability to:nếu việc xóa ngay lập tức sẽ hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc:
investigate or identify illegal activity or breaches of our Terms and Policies (for example, to identify or investigate misuse of our Products or systems);điều tra/xác định hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi vi phạm điều khoản và chính sách của chúng tôi (ví dụ: xác định hoặc điều tra hành vi lạm dụng Sản phẩm hay hệ thống của chúng tôi);
comply with a legal obligation, such as the preservation of evidence; ortuân thủ nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như lưu giữ bằng chứng; hoặc
comply with a request of a judicial or administrative authority, law enforcement or a government agency;tuân thủ yêu cầu của một cơ quan hành chính hoặc tư pháp, cơ quan hành pháp hoặc tổ chức chính phủ;
in which case, the content will be retained for no longer than is necessary for the purposes for which it has been retained (the exact duration will vary on a case-by-case basis).trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ nội dung trong thời gian cần thiết cho mục đích lưu giữ (khoảng thời gian chính xác sẽ thay đổi tùy từng trường hợp).
In each of the above cases, this licence will continue until the content has been fully deleted.Trong mỗi trường hợp nêu trên, giấy phép này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi nội dung bị xóa hoàn toàn.
2. Permission to use your name, profile picture and information about your actions with ads and sponsored content: You give us permission to use your name and profile picture and information about actions that you have taken on Facebook next to or in connection with ads, offers and other sponsored content that we display across our Products, without any compensation to you. For example, we may show your friends that you are interested in an advertised event or have liked a Page created by a brand that has paid us to display its ads on Facebook. Ads like this can be seen only by people who have your permission to see the actions that you've taken on Facebook. You can learn more about your ad settings and preferences.2. Quyền sử dụng tên, ảnh đại diện và thông tin về hành động của bạn với quảng cáo và nội dung được tài trợ: Bạn cho phép chúng tôi sử dụng tên, ảnh đại diện và thông tin về hành động của bạn trên Facebook bên cạnh hoặc liên quan đến quảng cáo, ưu đãi và các nội dung được tài trợ khác do chúng tôi hiển thị trên các Sản phẩm của mình mà không cần trả thù lao cho bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể cho bạn bè của bạn biết rằng bạn quan tâm đến một sự kiện được quảng cáo hoặc đã thích Trang do một thương hiệu (đã trả tiền cho chúng tôi để hiển thị quảng cáo của họ trên Facebook) tạo ra. Các quảng cáo như vậy sẽ chỉ hiển thị với những người được bạn cho phép xem hành động của mình trên Facebook. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cài đặt và tùy chọn quảng cáo.
3. Permission to update software that you use or download: If you download or use our software, you give us permission to download and install updates to the software where available.3. Quyền cập nhật phần mềm bạn sử dụng hoặc tải xuống: Việc bạn tải xuống hoặc sử dụng phần mềm của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn cho phép chúng tôi tải xuống và cài đặt các bản cập nhật phần mềm, nếu có.
4. Limits on using our intellectual property4. Các giới hạn về việc sử dụng tài sản trí tuệ của chúng tôi
If you use content covered by intellectual property rights that we have and make available in our Products (for example, images, designs, videos or sounds that we provide, which you add to content that you create or share on Facebook), we retain all rights to that content (but not yours). You can only use our copyrights or trademarks (or any similar marks) as expressly permitted by our Brand Usage Guidelines or with our prior written permission. You must obtain our written permission (or permission under an open source licence) to modify, create derivative works of, decompile or otherwise attempt to extract source code from us.Nếu bạn sử dụng nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và có trong Sản phẩm của chúng tôi (ví dụ: hình ảnh, thiết kế, video hoặc âm thanh mà chúng tôi cung cấp và bạn thêm vào nội dung mình tạo hoặc chia sẻ trên Facebook), chúng tôi sẽ giữ lại tất cả các quyền đối với nội dung đó (nhưng không phải đối với nội dung của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng bản quyền hoặc nhãn hiệu hàng hóa của chúng tôi (hay bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào) khi được cho phép rõ ràng theo Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của Facebook hoặc khi được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Bạn phải được chúng tôi cho phép bằng văn bản (hoặc cho phép theo giấy phép nguồn mở) để sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh, dịch ngược hoặc cố gắng theo cách khác để trích xuất mã nguồn của chúng tôi.
Return to topQuay lại đầu trang
4. Additional provisions4. Các quy định bổ sung
1. Updating our Terms1. Cập nhật các Điều khoản của chúng tôi
We work constantly to improve our services and develop new features to make our Products better for you and our community. As a result, we may need to update these Terms from time to time to accurately reflect our services and practices. We will only make changes if the provisions are no longer appropriate or if they are incomplete, and only if the changes are reasonable and take due account of your interests.Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện các dịch vụ của mình và phát triển những tính năng mới để tạo ra Sản phẩm tốt hơn cho bạn cũng như cho cộng đồng của chúng tôi. Do đó, đôi khi chúng tôi cần cập nhật các Điều khoản này để phản ánh chính xác những dịch vụ và cách làm của mình. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện các thay đổi trong trường hợp những quy định này không còn phù hợp nữa hoặc chưa đầy đủ và chỉ khi các thay đổi đó là hợp lý cũng như khi đã xem xét thích đáng lợi ích của bạn.
We will notify you (for example, by email or through our Products) at least 30 days before we make changes to these Terms and give you an opportunity to review them before they go into effect, unless changes are required by law. Once any updated Terms are in effect, you will be bound by them if you continue to use our Products.Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ví dụ: bằng email hoặc thông qua Sản phẩm của mình) ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện các thay đổi đối với những Điều khoản này, đồng thời cho bạn cơ hội xem lại trước khi các thay đổi đó có hiệu lực, trừ khi chúng tôi phải thực hiện các thay đổi theo yêu cầu của luật pháp. Sau khi bất kỳ Điều khoản đã được cập nhật nào có hiệu lực, nếu tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi thì bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các điều khoản đó.
We hope that you will continue using our Products, but if you do not agree to our updated Terms and no longer want to be part of the Facebook community, you can delete your account at any time.Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu không đồng ý với các Điều khoản cập nhật và không còn muốn tham gia cộng đồng Facebook nữa, bạn có thể xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.
2. Account suspension or termination2. Tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản
We want Facebook to be a place where people feel welcome and safe to express themselves and share their thoughts and ideas.Chúng tôi muốn Facebook trở thành nơi mà mọi người cảm thấy an toàn và được chào đón khi thể hiện bản thân, cũng như chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của mình.
If we determine that you have clearly, seriously or repeatedly breached our Terms or Policies, including in particular our Community Standards, we may suspend or permanently disable access to your account. We may also suspend or disable your account if you repeatedly infringe other people's intellectual property rights or where we are required to do so for legal reasons.Nếu xác định là bạn vi phạm rõ ràng, nghiêm trọng hoặc nhiều lần các Điều khoản hoặc Chính sách của chúng tôi, đặc biệt là Tiêu chuẩn cộng đồng, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa tài khoản nếu bạn nhiều lần xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc nếu chúng tôi phải làm vậy vì lý do pháp lý.
Where we take such action, we'll let you know and explain any options you have to request a review, unless doing so may expose us or others to legal liability; harm our community of users; compromise or interfere with the integrity or operation of any of our services, systems or Products; or where we are restricted due to technical limitations; or where we are prohibited from doing so for legal reasons.Khi thực hiện hành động nói trên, chúng tôi sẽ cho bạn biết và giải thích mọi lựa chọn mà bạn có để đưa ra yêu cầu xem xét lại, trừ khi việc này có thể khiến chúng tôi hoặc người khác phải chịu trách nhiệm pháp lý; gây hại cho cộng đồng người dùng của chúng tôi; gây ảnh hưởng/can thiệp vào tính toàn vẹn hoặc hoạt động của bất kỳ dịch vụ, hệ thống hay Sản phẩm nào của chúng tôi; hoặc khi chúng tôi bị hạn chế do các giới hạn kỹ thuật; hoặc khi chúng tôi bị cấm làm việc này vì những lý do pháp lý.
You can learn more about what you can do if your account has been disabled and how to contact us if you think that we have disabled your account by mistake.Bạn có thể tìm hiểu thêm về những việc mình có thể làm nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa cũng như cách liên hệ với chúng tôi nếu bạn cho rằng chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản của bạn do nhầm lẫn.
If you delete or we disable your account, these Terms shall terminate as an agreement between you and us, but the following provisions will remain in place: 3, 4.2-4.5.Nếu bạn xóa hoặc chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn, các Điều khoản này sẽ chấm dứt và không còn là thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi nữa, nhưng những quy định sau vẫn có hiệu lực: 3, 4.2-4.5.
3. Limits on liability3. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
We work hard to provide the best Products we can and to specify clear guidelines for everyone who uses them. Our Products, however, are provided "as is", and we make no guarantees that they will always be safe, secure or error-free, or that they will function without disruptions, delays or imperfections. To the extent permitted by law, we also DISCLAIM ALL WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. We do not control or direct what people and others do or say, and we are not responsible for their actions or conduct (whether online or offline) or any content that they share (including offensive, inappropriate, obscene, unlawful and other objectionable content).Chúng tôi nỗ lực cung cấp những Sản phẩm tốt nhất có thể và định ra các nguyên tắc rõ ràng cho mọi người dùng. Tuy nhiên, Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp "nguyên trạng" và chúng tôi không đảm bảo rằng Sản phẩm luôn an toàn, bảo mật, không có lỗi hoặc Sản phẩm sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc thiếu sót. Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi cũng TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chi phối hành động hay phát ngôn của mọi người và những đối tượng khác. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về hành động hoặc cách ứng xử (dù trực tuyến hay ngoại tuyến) của họ hoặc mọi nội dung mà họ chia sẻ (bao gồm nội dung phản cảm, không phù hợp, tục tĩu, bất hợp pháp và các nội dung có thể bị phản đối khác).
We cannot predict when issues may arise with our Products. Accordingly, our liability shall be limited to the fullest extent permitted by applicable law, and under no circumstances will we be liable to you for any lost profits, revenues, information or data, or consequential, special, indirect, exemplary, punitive or incidental damages arising out of or related to these Terms or the Facebook Products, even if we have been advised of the possibility of such damages.Chúng tôi không thể dự đoán thời điểm phát sinh sự cố về Sản phẩm của mình. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi tối đa mà luật áp dụng cho phép và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, doanh thu, thông tin, dữ liệu hoặc về thiệt hại mang tính hệ quả, đặc biệt, gián tiếp, răn đe, trừng phạt hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Sản phẩm của Facebook, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.
4. Disputes4. Tranh chấp
We try to provide clear rules so that we can limit or hopefully avoid disputes between you and us. If a dispute does arise, however, it's useful to know up front where it can be resolved and what laws will apply.Chúng tôi cố gắng đưa ra các quy tắc rõ ràng nhằm hạn chế hoặc hy vọng sẽ tránh được tranh chấp giữa bạn và chúng tôi. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp, bạn nên biết trước về nơi giải quyết và luật sẽ áp dụng.
If you are a consumer, the laws of the country in which you reside will apply to any claim, cause of action or dispute that you have against us that arises out of or relates to these Terms or the Facebook Products, and you may resolve your claim in any competent court in that country that has jurisdiction over the claim. In all other cases, you agree that the claim must be resolved exclusively in the US District Court for the Northern District of California or a state court located in San Mateo County. You also agree that you submit to the personal jurisdiction of either of these courts for the purpose of litigating any such claim, and that the laws of the State of California will govern these Terms and any claim, without regard to conflict of law provisions.Nếu bạn là người tiêu dùng, luật của quốc gia mà bạn cư trú sẽ áp dụng cho mọi khiếu nại, lý do tố tụng hoặc tranh chấp giữa bạn và chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hay các Sản phẩm của Facebook; đồng thời, bạn có thể giải quyết khiếu nại của mình tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử khiếu nại tại quốc gia đó. Trong mọi trường hợp khác, bạn đồng ý sẽ chỉ đưa khiếu nại đó ra giải quyết tại Tòa án quận phía Bắc California, Hoa Kỳ hoặc một tòa án cấp tiểu bang thuộc hạt San Mateo. Bạn cũng đồng ý tuân thủ thẩm quyền về nhân thân của một trong các tòa án này nhằm mục đích kiện tụng liên quan tới mọi khiếu nại như trên và luật pháp của Tiểu bang California sẽ điều chỉnh các Điều khoản này cũng như bất kỳ khiếu nại nào, bất kể xung đột về quy định pháp luật.
5. Other5. Các vấn đề khác
1. These Terms (formerly known as the Statement of Rights and Responsibilities) make up the entire agreement between you and Facebook, Inc. regarding your use of our Products. They supersede any prior agreements.1. Các Điều khoản này (trước đây gọi là Tuyên bố về quyền và trách nhiệm) tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Facebook, Inc. liên quan đến việc bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Các Điều khoản này thay thế mọi thỏa thuận trước đó.
2. Some of the Products that we offer are also governed by supplemental Terms. If you use any of those Products, supplemental terms will be made available and will become part of our agreement with you. For instance, if you access or use our Products for commercial or business purposes, such as buying ads, selling products, developing apps, managing a group or Page for your business, or using our measurement services, you must agree to ourCommercial Terms. If you post or share content containing music, you must comply with our Music Guidelines. To the extent that any supplemental Terms conflict with these Terms, the supplemental Terms shall govern to the extent of the conflict.2. Một số Sản phẩm chúng tôi cung cấp cũng phải tuân thủ các điều khoản bổ sung. Nếu bạn sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào trong số đó, các điều khoản bổ sung sẽ có hiệu lực và trở thành một phần của thỏa thuận giữa chúng tôi với bạn. Ví dụ: nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi vì mục đích thương mại hoặc kinh doanh, chẳng hạn như mua quảng cáo, bán sản phẩm, phát triển ứng dụng, quản lý một nhóm hoặc Trang cho công việc kinh doanh hoặc sử dụng các dịch vụ đo lường của chúng tôi, bạn phải đồng ý với Điều khoản thương mại của chúng tôi. Nếu đăng hoặc chia sẻ nội dung có nhạc, bạn phải tuân thủ Nguyên tắc về âm nhạc của chúng tôi. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản bổ sung nào xung đột với các Điều khoản này, các điều khoản bổ sung sẽ điều chỉnh trong phạm vi xung đột đó.
3. If any portion of these Terms is found to be unenforceable, the remaining portion will remain in full force and effect. If we fail to enforce any of these Terms, it will not be considered a waiver. Any amendment to or waiver of these Terms must be made in writing and signed by us.3. Nếu thấy có bất kỳ phần nào của các Điều khoản này không khả thi thì những phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này thì việc đó sẽ không bị coi là khước từ. Mọi sự sửa đổi hoặc khước từ các Điều khoản này đều phải được thực hiện bằng văn bản và do chúng tôi ký.
4. You will not transfer any of your rights or obligations under these Terms to anyone else without our consent.4. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này cho bất kỳ ai khác khi chưa được chúng tôi chấp thuận.
5. You may designate a person (called a legacy contact) to manage your account if it is memorialised. Only your legacy contact or a person who you have identified in a valid will or similar document expressing clear consent to disclose your content upon death or incapacity will be able to seek disclosure from your account after it is memorialised.5. Bạn có thể chỉ định một người (được gọi là người liên hệ thừa kế) để quản lý tài khoản của mình nếu tài khoản được tưởng nhớ. Chỉ người liên hệ thừa kế của bạn hoặc người mà bạn đã xác định trong di chúc hợp lệ hay tài liệu tương tự thể hiện sự đồng ý rõ ràng về việc tiết lộ nội dung của bạn khi bạn qua đời hoặc mất năng lực mới có thể yêu cầu tiết lộ từ tài khoản của bạn sau khi tài khoản được tưởng nhớ.
6. These Terms do not confer any third-party beneficiary rights. All of our rights and obligations under these Terms are freely assignable by us in connection with a merger, acquisition or sale of assets, or by operation of law or otherwise.6. Các Điều khoản này không mang lại bất kỳ quyền nào cho người thụ hưởng bên thứ ba. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản hoặc theo quy định của luật pháp hoặc theo cách khác.
7. You should know that we may need to change the username for your account in certain circumstances (for example, if someone else claims the username and it appears unrelated to the name that you use in everyday life). We will inform you in advance if we have to do this and explain why.7. Bạn nên biết rằng chúng tôi có thể cần phải đổi tên người dùng cho tài khoản của bạn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: nếu người khác xác nhận quyền sở hữu tên người dùng đó và tên này có vẻ không liên quan đến tên bạn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày). Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn nếu chúng tôi phải làm vậy và sẽ giải thích lý do.
8. We always appreciate your feedback and other suggestions about our products and services. But you should know that we may use them without any restriction or obligation to compensate you, and we are under no obligation to keep them confidential.8. Chúng tôi luôn trân trọng phản hồi và những gợi ý khác của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhưng bạn nên biết rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi/đề xuất đó mà không có bất kỳ hạn chế hoặc nghĩa vụ bồi thường nào cho bạn; đồng thời chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật các nội dung đó.
9. We reserve all rights not expressly granted to you.9. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.
Return to topQuay lại đầu trang
5. Other Terms and Policies that may apply to you5. Các điều khoản và chính sách khác có thể áp dụng cho bạn
Community Standards: These guidelines outline our standards regarding the content that you post to Facebook and your activity on Facebook and other Facebook Products.Tiêu chuẩn cộng đồng: Những nguyên tắc này quy định về các tiêu chuẩn của chúng tôi đối với nội dung bạn đăng và hoạt động của bạn trên Facebook cũng như các Sản phẩm khác của Facebook.
Commercial Terms: These Terms apply if you also access or use our Products for any commercial or business purpose, including advertising, operating an app on our Platform, using our measurement services, managing a group or a Page for a business, or selling goods or services.Điều khoản thương mại: Các điều khoản này sẽ áp dụng nếu bạn cũng truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào, bao gồm quảng cáo, vận hành ứng dụng trên Nền tảng của chúng tôi, sử dụng các dịch vụ đo lường của chúng tôi, quản lý một nhóm hoặc Trang cho doanh nghiệp hay bán hàng hóa/dịch vụ.
Advertising Policies: These Policies specify what types of ad content are allowed by partners who advertise across the Facebook Products.Chính sách quảng cáo: Các chính sách này xác định những loại nội dung quảng cáo mà các đối tác được phép quảng cáo trên Sản phẩm của Facebook.
Self-Serve Ad Terms: These Terms apply when you use self-serve advertising interfaces to create, submit or deliver advertising or other commercial or sponsored activity or content.Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ: Những điều khoản này áp dụng khi bạn sử dụng giao diện quảng cáo tự phục vụ để tạo, gửi hoặc phân phối hoạt động/nội dung quảng cáo, thương mại hay được tài trợ nào khác.
Pages, Groups and Events Policy: These guidelines apply if you create or administer a Facebook Page, group or event, or if you use Facebook to communicate or administer a promotion.Chính sách về Trang, Nhóm và Sự kiện: Các nguyên tắc này áp dụng nếu bạn tạo hoặc quản lý Trang, nhóm hay sự kiện trên Facebook hoặc nếu bạn sử dụng Facebook để truyền đạt/quản lý quảng cáo.
Facebook Platform Policy: These guidelines outline the Policies that apply to your use of our platform (for example, for developers or operators of a platform application or website or if you use social plugins).Chính sách nền tảng của Facebook: Các nguyên tắc này quy định về những chính sách áp dụng cho việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi (ví dụ: dành cho nhà phát triển hoặc nhà điều hành ứng dụng Nền tảng, trang web hoặc nếu bạn sử dụng plugin xã hội).
Developer Payment Terms: These Terms apply to developers of applications that use Facebook Payments.Điều khoản thanh toán dành cho nhà phát triển: Các điều khoản này áp dụng cho nhà phát triển ứng dụng dùng tính năng Thanh toán trên Facebook.
Community Payment Terms: These Terms apply to payments made on or through Facebook.Điều khoản thanh toán dành cho cộng đồng: Các điều khoản này áp dụng cho những khoản thanh toán được thực hiện trên hoặc thông qua Facebook.
Commerce Policies: These guidelines outline the Policies that apply when you offer products and services for sale on Facebook.Chính sách thương mại: Các nguyên tắc này quy định về những chính sách áp dụng khi bạn bán sản phẩm và dịch vụ trên Facebook.
Facebook Brand Resources: These guidelines outline the Policies that apply to the use of Facebook trademarks, logos and screenshots.Tài nguyên thương hiệu Facebook: Các nguyên tắc này quy định về những chính sách áp dụng cho việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, logo và ảnh chụp màn hình của Facebook.
Music Guidelines: These guidelines outline the Policies that apply if you post or share content containing music on Facebook.Nguyên tắc về âm nhạc: Các nguyên tắc này quy định về những chính sách áp dụng nếu bạn đăng hoặc chia sẻ nội dung có nhạc trên Facebook.
Live Policies: These policies apply to all content broadcast to Facebook Live.Các chính sách của Live: Những chính sách này áp dụng cho mọi nội dung phát trực tiếp trên Facebook Live.
Messaging services terms relevant for EU, EEA and UK users: terms applicable to the messaging, voice and video calling services included in Facebook Products are listed hereand here in accordance with EU rules.Các điều khoản về dịch vụ nhắn tin áp dụng cho người dùng tại Liên minh châu Âu, Khu vực Kinh tế châu Âu và Vương quốc Anh: các điều khoản áp dụng cho dịch vụ nhắn tin, gọi thoại và gọi video trong Sản phẩm của Facebook được liệt kê tại đây vàđây theo quy tắc của Liên minh châu Âu.
Date of last revision: 22 October 2020Ngày sửa đổi gần nhất: 22/10/2020