Chính sách dữ liệu Facebook Song Ngữ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Data PolicyChính sách dữ liệu
This policy describes the information we process to support Facebook, Instagram, Messenger and other products and features offered by Facebook (Facebook Products or Products). You can find additional tools and information in the Facebook Settings and Instagram Settings.Chính sách này mô tả thông tin mà chúng tôi xử lý để hỗ trợ Facebook, Instagram, Messenger và các sản phẩm cũng như tính năng khác do Facebook cung cấp (Sản phẩm của Facebook hoặc Sản phẩm). Bạn có thể tìm thêm thông tin và công cụ trong Cài đặt Facebook và Cài đặt Instagram.
What kinds of information do we collect?Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào?
To provide the Facebook Products, we must process information about you. The types of information we collect depend on how you use our Products. You can learn how to access and delete information we collect by visiting the Facebook Settings and Instagram Settings. Để cung cấp Sản phẩm của Facebook, chúng tôi phải xử lý các thông tin về bạn. Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu cách truy cập cũng như xóa thông tin mà chúng tôi thu thập bằng cách đi tới phần Cài đặt Facebook và Cài đặt Instagram.
Things you and others do and provide.Những hoạt động và thông tin do bạn và người khác thực hiện/cung cấp.
Information and content you provide. We collect the content, communications and other information you provide when you use our Products, including when you sign up for an account, create or share content, and message or communicate with others. This can include information in or about the content you provide (like metadata), such as the location of a photo or the date a file was created. It can also include what you see through features we provide, such as our camera, so we can do things like suggest masks and filters that you might like, or give you tips on using camera formats. Our systems automatically process content and communications you and others provide to analyze context and what's in them for the purposes described below. Learn more about how you can control who can see the things you share.Thông tin và nội dung bạn cung cấp. Chúng tôi thu thập nội dung, thông tin liên lạc và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cả khi bạn đăng ký một tài khoản, tạo hoặc chia sẻ nội dung và nhắn tin hay liên lạc với người khác. Các thông tin này có thể bao gồm thông tin trong hoặc về nội dung bạn cung cấp (ví dụ siêu dữ liệu), chẳng hạn như địa điểm chụp ảnh hoặc ngày tạo tệp. Thông tin này cũng có thể bao gồm nội dung bạn nhìn thấy thông qua các tính năng chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như tính năng máy ảnh, để chúng tôi có thể thực hiện những việc như đề xuất mặt nạ và bộ lọc mà bạn có thể thích hoặc cung cấp cho bạn mẹo sử dụng các định dạng của máy ảnh. Các hệ thống của chúng tôi tự động xử lý nội dung cũng như thông tin liên lạc mà bạn và người khác cung cấp để phân tích ngữ cảnh và ý nghĩa cho các mục đích được mô tả bên dưới. Hãy tìm hiểu thêm về cách kiểm soát những ai có thể xem nội dung mà bạn chia sẻ.
Data with special protections: You can choose to provide information in your Facebook profile fields or Life Events about your religious views, political views, who you are "interested in," or your health. This and other information (such as racial or ethnic origin, philosophical beliefs or trade union membership) could be subject to special protections under the laws of your country.Dữ liệu được bảo vệ đặc biệt: Bạn có thể chọn cung cấp thông tin về quan điểm tôn giáo, quan điểm chính trị, người bạn "thích" hoặc sức khỏe của bạn trong cáctrường trên trang cá nhân Facebook hoặc phần Sự kiện trong đời. Thông tin này và các thông tin khác (chẳng hạn như nguồn gốc dân tộc hoặc chủng tộc, niềm tin triết lý hoặc tư cách thành viên trong nghiệp đoàn) có thể được bảo vệ đặc biệt theo luật pháp của quốc gia bạn.
Networks and connections. We collect information about the people, Pages, accounts, hashtags and groups you are connected to and how you interact with them across our Products, such as people you communicate with the most or groups you are part of. We also collect contact information if you choose to upload, sync or import it from a device (such as an address book or call log or SMS log history), which we use for things like helping you and others find people you may know and for the other purposes listedbelow. Mạng và kết nối. Chúng tôi thu thập thông tin về những người,Trang, tài khoản, hashtag và nhóm mà bạn kết nối cũng như cách bạn tương tác với họ trên các Sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như những người bạn liên lạc nhiều nhất hoặc các nhóm bạn tham gia. Ngoài ra, chúng tôi còn thu thập thông tin liên hệ nếu bạn chọn tải lên, đồng bộ hoặc nhập thông tin đó từ thiết bị (chẳng hạn như sổ địa chỉ, nhật ký cuộc gọi hoặc nhật ký SMS). Chúng tôi sử dụng thông tin đó để thực hiện những việc như giúp bạn và những người khác tìm thấy người mà bạn có thể biết cũng như phục vụ các mục đích khác nêu bên dưới.
Your usage. We collect information about how you use our Products, such as the types of content you view or engage with; the features you use; the actions you take; the people or accounts you interact with; and the time, frequency and duration of your activities. For example, we log when you're using and have last used our Products, and what posts, videos and other content you view on our Products. We also collect information about how you use features like our camera. Cách sử dụng của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như loại nội dung bạn xem hoặc tương tác; các tính năng bạn sử dụng; hành động bạn thực hiện; những người hoặc tài khoản bạn tương tác; và thời gian, tần suất cũng như khoảng thời gian hoạt động của bạn. Ví dụ: chúng tôi ghi lại thời gian bạn sử dụng và lần gần đây nhất bạn dùng Sản phẩm của chúng tôi, cũng như các bài viết, video và nội dung khác mà bạn xem trên Sản phẩm này. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng các tính năng, chẳng hạn như tính năng máy ảnh của chúng tôi.
Information about transactions made on our Products. If you use our Products for purchases or other financial transactions (such as when you make a purchase in a game or make adonation), we collect information about the purchase or transaction. This includes payment information, such as your credit or debit card number and other card information; other account and authentication information; and billing, shipping and contact details. Thông tin về các giao dịch được thực hiện trên Sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi đểmua hàng hoặc thực hiện các giao dịch tài chính khác (chẳng hạn như khi bạn mua hàng trong trò chơi hoặc quyên góp), thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin về hoạt động mua hàng hoặc giao dịch đó. Thông tin này bao gồm thông tin thanh toán, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và thông tin thẻ khác; thông tin xác thực và thông tin tài khoản khác; cũng như chi tiết lập hóa đơn, giao hàng và liên hệ.
Things others do and information they provide about you.We also receive and analyze content, communications and information that other people provide when they use our Products. This can include information about you, such as when others share or comment on a photo of you, send a message to you, or upload, sync or import your contact information. Điều người khác làm và thông tin họ cung cấp về bạn.Ngoài ra, chúng tôi còn nhận và phân tích nội dung, thông tin liên lạc và thông tin mà những người khác cung cấp khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về bạn, chẳng hạn như khi người khác chia sẻ hoặc bình luận về ảnh có mặt bạn, gửi tin nhắn cho bạn hay tải lên, đồng bộ hoặc nhập thông tin liên hệ của bạn.
Device InformationThông tin về thiết bị
As described below, we collect information from and about the computers, phones, connected TVs and other web-connected devices you use that integrate with our Products, and we combine this information across different devices you use. For example, we use information collected about your use of our Products on your phone to better personalize the content (including ads) or features you see when you use our Products on another device, such as your laptop or tablet, or to measure whether you took an action in response to an ad we showed you on your phone on a different device. Như mô tả bên dưới, chúng tôi thu thập thông tin từ và về máy tính, điện thoại, TV được kết nối cũng như các thiết bị kết nối web khác mà bạn dùng để tích hợp Sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng kết hợp thông tin này trên các thiết bị khác nhau mà bạn sử dụng. Ví dụ: chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được về cách bạn dùng Sản phẩm của chúng tôi trên điện thoại để cá nhân hóa tốt hơn nội dung (bao gồm cảquảng cáo) hoặc tính năng bạn thấy khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi trên một thiết bị khác, chẳng hạn như máy tính xách tay, máy tính bảng, hoặc để đo lường xem liệu bạn có thực hiện hành động đối với quảng cáo mà chúng tôi hiển thị cho bạn trên điện thoại trên một thiết bị khác hay không. 
Information we obtain from these devices includes: Thông tin chúng tôi thu được từ các thiết bị này bao gồm: 
Device attributes: information such as the operating system, hardware and software versions, battery level, signal strength, available storage space, browser type, app and file names and types, and plugins.Các thuộc tính thiết bị: những thông tin như hệ điều hành, phiên bản phần cứng và phần mềm, mức pin, cường độ tín hiệu, dung lượng bộ nhớ trống, plugin, loại trình duyệt, tên cũng như loại của tệp và ứng dụng.
Device operations: information about operations and behaviors performed on the device, such as whether a window is foregrounded or backgrounded, or mouse movements (which can help distinguish humans from bots).Hoạt động trên thiết bị: thông tin về các hoạt động và hành vi được thực hiện trên thiết bị, chẳng hạn như liệu một cửa sổ ở nền trước hay nền sau hoặc các hoạt động của chuột (thông tin này có thể giúp phân biệt người thật với các bot).
Identifiers: unique identifiers, device IDs, and other identifiers, such as from games, apps or accounts you use, and Family Device IDs (or other identifiers unique to Facebook Company Products associated with the same device or account).Số nhận dạng: số nhận dạng duy nhất, ID thiết bị và các số nhận dạng khác, chẳng hạn như từ trò chơi, ứng dụng hoặc tài khoản bạn dùng, cũng như ID thiết bị gia đình (hoặc các số nhận dạng khác, duy nhất cho Sản phẩm của các công ty thuộc Facebook được liên kết với cùng một thiết bị hoặc tài khoản).
Device signals: Bluetooth signals, and information about nearby Wi-Fi access points, beacons, and cell towers.Tín hiệu thiết bị: Tín hiệu Bluetooth và thông tin về các cột phát sóng, đèn hiệu và điểm truy cập Wi-Fi ở gần.
Data from device settings: information you allow us to receive through device settings you turn on, such as access to your GPS location, camera or photos.Dữ liệu từ cài đặt thiết bị: thông tin bạn cho phép chúng tôi nhận thông qua cài đặt thiết bị mà bạn bật, chẳng hạn như quyền truy cập vào vị trí GPS, máy ảnh hoặc ảnh của bạn.
Network and connections: information such as the name of your mobile operator or ISP, language, time zone, mobile phone number, IP address, connection speed and, in some cases, information about other devices that are nearby or on your network, so we can do things like help you stream a video from your phone to your TV.Mạng và kết nối: thông tin như tên của nhà mạng di động hoặc ISP, ngôn ngữ, múi giờ, số điện thoại di động, địa chỉ IP, tốc độ kết nối và trong một số trường hợp là thông tin về các thiết bị khác ở gần hoặc trên mạng của bạn, để chúng tôi có thể thực hiện những việc như giúp bạn truyền video từ điện thoại đến TV.
Cookie data: data from cookies stored on your device, including cookie IDs and settings. Learn more about how we use cookies in theFacebook Cookies Policy and Instagram Cookies Policy.Dữ liệu cookie: dữ liệu từ các cookie được lưu trữ trên thiết bị của bạn, bao gồm cả cài đặt và ID cookie. Hãy tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie trong Chính sách cookie của Facebook vàChính sách cookie của Instagram.
Information from partners.Thông tin từ đối tác.
Advertisers, app developers, and publishers can send us information through Facebook Business Tools they use, including our social plug-ins (such as the Like button), Facebook Login, our APIs and SDKs, or the Facebook pixel. These partners provide information about your activities off Facebook—including information about your device, websites you visit, purchases you make, the ads you see, and how you use their services—whether or not you have a Facebook account or are logged into Facebook. For example, a game developer could use our API to tell us what games you play, or a business could tell us about a purchase you made in its store. We also receive information about your online and offline actions and purchases from third-party data providers who have the rights to provide us with your information. Nhà quảng cáo, nhà phát triển ứng dụng và nhà phát hành có thể gửi thông tin cho chúng tôi qua Công cụ kinh doanh trên Facebook mà họ sử dụng, bao gồm cả plugin xã hội (chẳng hạn như nút Thích), phương thức Đăng nhập bằng Facebook, API và SDK của chúng tôi hoặc Facebook pixel. Các đối tác này cung cấp thông tin về hoạt động của bạn bên ngoài Facebook - bao gồm thông tin về thiết bị của bạn, trang web bạn truy cập, giao dịch mua hàng bạn thực hiện, quảng cáo bạn xem và cách bạn sử dụng dịch vụ của họ - cho dù bạn có tài khoản Facebook hay không hoặc đã đăng nhập Facebook hay chưa. Ví dụ: nhà phát triển trò chơi có thể sử dụng API của chúng tôi để cho chúng tôi biết những trò chơi mà bạn chơi hoặc doanh nghiệp có thể cho chúng tôi biết về giao dịch mua hàng bạn đã thực hiện trong cửa hàng của họ. Chúng tôi cũng nhận thông tin về giao dịch mua hàng cũng như hành động trực tuyến và ngoại tuyến của bạn từ các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba, những người có quyền cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. 
Partners receive your data when you visit or use their services or through third parties they work with. We require each of these partners to have lawful rights to collect, use and share your data before providing any data to us. Learn more about the types of partners we receive data from. Các đối tác nhận dữ liệu của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của họ hoặc thông qua bên thứ ba cộng tác với họ. Chúng tôi yêu cầu mỗi đối tác này đều phải có quyền thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu của bạn một cách hợp pháp trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu nào cho chúng tôi. Tìm hiểu thêm về các loại đối tác cung cấp dữ liệu cho chúng tôi. 
To learn more about how we use cookies in connection with Facebook Business Tools, review the Facebook Cookies Policy and Instagram Cookies Policy.Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie cùng với Công cụ kinh doanh trên Facebook, hãy xem lại Chính sách cookie của Facebookvà Chính sách cookie của Instagram.
How do we use this information?Chúng tôi sử dụng thông tin này như thế nào?
We use the information we have (subject to choices you make) as described below and to provide and support the Facebook Products and related services described in the Facebook Terms and Instagram Terms. Here's how: Chúng tôi sử dụng thông tin mình có (tùy thuộc vào lựa chọn của bạn) như mô tả bên dưới. Đồng thời, chúng tôi sử dụng những thông tin này để cung cấp và hỗ trợ Sản phẩm của Facebook và các dịch vụ có liên quan như mô tả trong Điều khoản của Facebook vàĐiều khoản của Instagram. Dưới đây là cách thực hiện:
Provide, personalize and improve our Products.Cung cấp, cá nhân hóa và cải tiến Sản phẩm của chúng tôi.
We use the information we have to deliver our Products, including to personalize features and content (including your News Feed, Instagram Feed, Instagram Stories and ads) and make suggestions for you (such as groups or events you may be interested in or topics you may want to follow) on and off our Products. To create personalized Products that are unique and relevant to you, we use your connections, preferences, interests and activities based on the data we collect and learn from you and others (including any data with special protections you choose to provide); how you use and interact with our Products; and the people, places, or things you're connected to and interested in on and off our Products. Learn more about how we use information about you to personalize your Facebook and Instagram experience, including features, content and recommendations in Facebook Products; you can also learn more about how we choose the ads that you see.Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi có để cung cấp các Sản phẩm của mình, bao gồm cá nhân hóa các tính năng và nội dung (kể cả Bảng tin,Bảng tin Instagram, Instagram Stories và quảng cáo) cũng như đưa ra các gợi ý cho bạn (chẳng hạn như các nhóm hoặc sự kiện mà bạn có thể quan tâm hay các chủ đề có thể bạn muốn theo dõi) trên và ngoài các Sản phẩm của chúng tôi. Để tạo Sản phẩm được cá nhân hóa độc nhất cho bạn và phù hợp với bạn, chúng tôi sử dụng các kết nối, tùy chọn, sở thích và hoạt động của bạn dựa trên dữ liệu chúng tôi thu thập và tìm hiểu từ bạn cùng những người khác (bao gồm mọi dữ liệu được bảo vệ đặc biệt mà bạn chọn cung cấp); cách bạn sử dụng và tương tác với Sản phẩm của chúng tôi; những người, địa điểm hoặc nội dung bạn đã kết nối và quan tâm cả trên lẫn ngoài Sản phẩm của chúng tôi. Hãy tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin về bạn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Facebook và Instagram, bao gồm các tính năng, nội dung và đề xuất trong Sản phẩm của Facebook; bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi chọn quảng cáo mà bạn nhìn thấy.
Information across Facebook Products and devices: We connect information about your activities on different Facebook Products and devices to provide a more tailored and consistent experience on all Facebook Products you use, wherever you use them. For example, we can suggest that you join a group on Facebook that includes people you follow on Instagram or communicate with using Messenger. We can also make your experience more seamless, for example, by automatically filling in your registration information (such as your phone number) from one Facebook Product when you sign up for an account on a different Product. Thông tin trên Sản phẩm và thiết bị của Facebook: Chúng tôi kết nối thông tin về hoạt động của bạn trên những thiết bị và Sản phẩm khác nhau của Facebook để mang lại trải nghiệm nhất quán và phù hợp hơn trên tất cả các Sản phẩm của Facebook mà bạn sử dụng, bất kể nơi bạn sử dụng. Ví dụ: chúng tôi có thể đề xuất bạn tham gia nhóm trên Facebook gồm những người bạn theo dõi trên Instagram hoặc liên lạc bằng Messenger. Ngoài ra, chúng tôi còn mang lại cho bạn trải nghiệm liền mạch hơn, chẳng hạn như bằng cách tự động điền thông tin đăng ký của bạn (như số điện thoại của bạn) từ một Sản phẩm của Facebook khi bạn đăng ký tài khoản trên một Sản phẩm khác.
Location-related information: We use location-related information-such as your current location, where you live, the places you like to go, and the businesses and people you're near-to provide, personalize and improve our Products, including ads, for you and others. Location-related information can be based on things like precise device location (if you've allowed us to collect it), IP addresses, and information from your and others' use of Facebook Products (such as check-ins or events you attend). Thông tin liên quan đến vị trí: Chúng tôi sử dụng thông tin liên quan đến vị trí, chẳng hạn như vị trí hiện tại của bạn, nơi bạn sinh sống, địa điểm bạn muốn đến cũng như những người và doanh nghiệp ở gần bạn, để cung cấp, cá nhân hóa và cải thiện các Sản phẩm của chúng tôi (bao gồm cả quảng cáo) cho bạn và những người khác. Thông tin liên quan đến vị trí có thể dựa trên những dữ liệu như vị trí chính xác của thiết bị (nếu bạn đã cho phép chúng tôi thu thập), địa chỉ IP và thông tin từ việc bạn và người khác sử dụng Sản phẩm của Facebook (chẳng hạn như hoạt động check in hoặc sự kiện bạn tham dự).
Product research and development: We use the information we have to develop, test and improve our Products, including by conducting surveys and research, and testing and troubleshooting new products and features. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để phát triển, thử nghiệm và cải thiện Sản phẩm, chẳng hạn như bằng cách tiến hành khảo sát và nghiên cứu, cũng như thử nghiệm và khắc phục sự cố các tính năng, sản phẩm mới.
Face recognition: If you have it turned on, we use face recognition technology to recognize you in photos, videos and camera experiences. The face-recognition templates we create may constitute data with special protections under the laws of your country. Learn more about how we use face recognition technology, or control our use of this technology in Facebook Settings. If we introduce face-recognition technology to your Instagram experience, we will let you know first, and you will have control over whether we use this technology for you. Nhận dạng khuôn mặt: Nếu bạn bật tính năng này, chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để nhận dạng bạn trong ảnh, video và trải nghiệm máy ảnh. Các mẫu nhận dạng khuôn mặt mà chúng tôi tạo có thể tạo thành dữ liệu được bảo vệ đặc biệt theo luật của quốc gia bạn. Hãy tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt hoặc kiểm soát cách chúng tôi sử dụng công nghệ này trong phần Cài đặt Facebook. Nếu đưa công nghệ nhận dạng khuôn mặt vào trải nghiệm Instagram của bạn, thì trước tiên chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bạn sẽ có quyền kiểm soát việc chúng tôi có được sử dụng công nghệ này cho bạn hay không.
Ads and other sponsored content: We use the information we have about you-including information about your interests, actions and connections-to select and personalize ads, offers and other sponsored content that we show you. Learn more about how weselect and personalize ads, and your choices over the data we use to select ads and other sponsored content for you in the Facebook Settings and Instagram Settings.Quảng cáo và nội dung được tài trợ khác: Chúng tôi sử dụng những thông tin đã có về bạn, bao gồm thông tin về sở thích, hành động và kết nối, để lựa chọn và cá nhân hóa quảng cáo, ưu đãi cũng như nội dung được tài trợ khác mà chúng tôi hiển thị cho bạn. Hãy tìm hiểu thêm về cách chúng tôi chọn và cá nhân hóa quảng cáo, những lựa chọn mà bạn có đối với dữ liệu chúng tôi sử dụng để chọn quảng cáo, cũng như các nội dung được tài trợ khác dành cho bạn trong phần Cài đặt Facebook và Cài đặt Instagram.
Provide measurement, analytics, and other business services.Cung cấp dịch vụ đo lường, phân tích và các dịch vụ kinh doanh khác.
We use the information we have (including your activity off our Products, such as the websites you visit and ads you see) to help advertisers and other partners measure the effectiveness and distribution of their ads and services, and understand the types of people who use their services and how people interact with their websites, apps, and services. Learn how we share information with these partners.Chúng tôi sử dụng thông tin mình có (bao gồm cả hoạt động ngoài Sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như trang web bạn truy cập và quảng cáo bạn xem) để giúp nhà quảng cáo và các đối tác khác đo lường hiệu quả và mức phân phối quảng cáo, dịch vụ của họ, đồng thời hiểu được những kiểu người sử dụng dịch vụ của họ cũng như cách mọi người tương tác với trang web, ứng dụng và dịch vụ của họ. Tìm hiểu cách chúng tôi chia sẻ thông tin với các đối tác này.
Promote safety, integrity and security.Cải thiện độ an toàn, tính toàn vẹn và bảo mật.
We use the information we have to verify accounts and activity, combat harmful conduct, detect and prevent spam and other bad experiences, maintain the integrity of our Products, and promote safety and security on and off of Facebook Products. For example, we use data we have to investigate suspicious activity or violations of our terms or policies, or todetect when someone needs help. To learn more, visit the Facebook Security Help Center and Instagram Security Tips.Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để xác minh tài khoản và hoạt động, chống hành vi có hại, phát hiện và ngăn chặn spam cũng như các trải nghiệm tiêu cực khác, duy trì tính toàn vẹn của Sản phẩm, đồng thời cải thiện độ an toàn và tính bảo mật trên và ngoài Sản phẩm của Facebook. Ví dụ: chúng tôi sử dụng dữ liệu mình có để điều tra hoạt động đáng ngờ hoặc các hành động vi phạm chính sách hoặc điều khoản của chúng tôi hoặc phát hiện khi một người nào đó cần trợ giúp. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp bảo mật của Facebook và Mẹo bảo mật của Instagram.
Communicate with you.Liên lạc với bạn.
We use the information we have to send you marketing communications, communicate with you about our Products, and let you know about our policies and terms. We also use your information to respond to you when you contact us.Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị, thông báo cho bạn về Sản phẩm của chúng tôi, cũng như cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.
Research and innovate for social good.Nghiên cứu và đổi mới vì cộng đồng.
We use the information we have (including from research partners we collaborate with) to conduct and support research and innovation on topics of general social welfare, technological advancement, public interest, health and well-being. For example, we analyze information we have about migration patterns during crises to aid relief efforts. Learn more about our research programs.Chúng tôi sử dụng thông tin mình có (bao gồm thông tin từ các đối tác nghiên cứu cộng tác với chúng tôi) để tiến hành và hỗ trợ cho nhữngnghiên cứu cũng như sáng kiến liên quan đến các chủ đề về phúc lợi xã hội, cải tiến công nghệ, lợi ích cộng đồng, sức khỏe và hạnh phúc nói chung. Ví dụ: chúng tôi phân tích thông tin mình có về các quy luật di cư khi xảy ra khủng hoảng nhằm hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ. Tìm hiểu thêmvề các chương trình nghiên cứu của chúng tôi.
How is this information shared?Thông tin này được chia sẻ như thế nào?
Your information is shared with others in the following ways: Thông tin của bạn được chia sẻ với người khác theo những cách sau: 
Sharing on Facebook ProductsChia sẻ trên Sản phẩm của Facebook
People and accounts you share and communicate withNhững người và tài khoản mà bạn chia sẻ và liên lạc
When you share and communicate using our Products, you choose the audience for what you share. For example, when you post on Facebook, you select the audience for the post, such as a group, all of your friends, the public, or a customized list of people. Similarly, when you use Messenger or Instagram to communicate with people or businesses, those people and businesses can see the content you send. Your network can also see actions you have taken on our Products, including engagement with ads and sponsored content. We also let other accounts see who has viewed their Facebook or Instagram Stories. Khi bạn chia sẻ và liên lạc bằng Sản phẩm của chúng tôi, bạn chọn đối tượng cho nội dung mình chia sẻ. Ví dụ: khi đăng lên Facebook, bạn chọn đối tượng cho bài viết đó, chẳng hạn như một nhóm, tất cả bạn bè của bạn, mọi người hoặc danh sách tùy chỉnh gồm nhiều người. Tương tự, khi bạn sử dụng Messenger hoặc Instagram để liên lạc với mọi người hoặc doanh nghiệp, những người và doanh nghiệp đó có thể nhìn thấy nội dung bạn gửi. Mạng của bạn cũng có thể thấy những hành động bạn đã thực hiện trên Sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cả hành động tương tác với quảng cáo và nội dung được tài trợ. Ngoài ra, chúng tôi còn cho các tài khoản khác biết ai đã xem Facebook hoặc Instagram Stories của họ. 
Public information can be seen by anyone, on or off our Products, including if they don't have an account. This includes your Instagram username; any information you share with a public audience; information in your public profile on Facebook; and content you share on a Facebook Page, public Instagram account or any other public forum, such asFacebook Marketplace. You, other people using Facebook and Instagram, and we can provide access to or send public information to anyone on or off our Products, including in other Facebook Company Products, in search results, or through tools and APIs. Public information can also be seen, accessed, reshared or downloaded through third-party services such as search engines, APIs, and offline media such as TV, and by apps, websites and other services that integrate with our Products. Mọi người đều có thể xem thông tin công khai trên hoặc ngoài Sản phẩm của chúng tôi, kể cả khi họ không có tài khoản. Thông tin này bao gồm tên người dùng Instagram của bạn; mọi thông tin bạn chia sẻ với đối tượng công khai; thông tin trong trang cá nhân công khai trên Facebook; nội dung bạn chia sẻ trên Trang Facebook, tài khoản Instagram công khai hoặc mọi diễn đàn công khai khác, chẳng hạn nhưFacebook Marketplace. Bạn, những người khác sử dụng Facebook và Instagram cũng như chúng tôi có thể cấp quyền truy cập hoặc gửi thông tin công khai cho bất cứ ai trên hoặc ngoài Sản phẩm của chúng tôi, bao gồm trong Sản phẩm của các công ty khác thuộc Facebook, trong kết quả tìm kiếm hoặc thông qua công cụ và API. Mọi người cũng có thể xem, truy cập, chia sẻ lại hoặc tải xuống thông tin công khai thông qua các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như công cụ tìm kiếm, API và các phương tiện ngoại tuyến như TV, cũng như theo ứng dụng, trang web và các dịch vụ khác tích hợp với Sản phẩm của chúng tôi. 
Learn more about what information is public and how to control your visibility on Facebook and Instagram.Hãy tìm hiểu thêm về thông tin nào được công khai và cách kiểm soát chế độ hiển thị của bạn trên Facebook và Instagram.
Content others share or reshare about youNội dung người khác chia sẻ hoặc chia sẻ lại về bạn
You should consider who you choose to share with, because people who can see your activity on our Products can choose to share it with others on and off our Products, including people and businesses outside the audience you shared with. For example, when you share a post or send a message to specific friends or accounts, they can download, screenshot, or reshare that content to others across or off our Products, in person or in virtual reality experiences such as Facebook Spaces. Also, when you comment on someone else's post or react to their content, your comment or reaction is visible to anyone who can see the other person's content, and that person can change the audience later. Bạn nên cân nhắc người mà bạn chọn chia sẻ, vì những người có thể xem hoạt động của bạn trên Sản phẩm của chúng tôi có thể chọn chia sẻ hoạt động đó với người khác trên và ngoài Sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cả với những người và doanh nghiệp không thuộc đối tượng chia sẻ của bạn. Ví dụ: khi bạn chia sẻ bài viết hoặc gửi tin nhắn cho những bạn bè hoặc tài khoản cụ thể, họ có thể tải xuống, chụp ảnh màn hình hoặc chia sẻ lại nội dung đó với người khác trên hoặc ngoài Sản phẩm của chúng tôi, trong trải nghiệm thực tế ảo hoặc trải nghiệm trực tiếp, chẳng hạn như Không gian Facebook. Ngoài ra, khi bạn bình luận về bài viết của người khác hoặc bày tỏ cảm xúc về nội dung của họ, bình luận hoặc cảm xúc của bạn sẽ hiển thị với bất cứ ai có thể xem nội dung của người đó và họ có thể thay đổi đối tượng sau này. 
People can also use our Products to create and share content about you with the audience they choose. For example, people can share a photo of you in a Story, mention or tag you at a location in a post, or share information about you in their posts or messages. If you are uncomfortable with what others have shared about you on our Products, you can learn how to report the content.Mọi người cũng có thể sử dụng Sản phẩm của chúng tôi để tạo và chia sẻ nội dung về bạn với đối tượng mà họ chọn. Ví dụ: mọi người có thể chia sẻ ảnh của bạn trong một Tin, nhắc đến hoặc gắn thẻ bạn tại một vị trí trong bài viết hoặc chia sẻ thông tin về bạn trong bài viết hoặc tin nhắn của họ. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với nội dung người khác chia sẻ về mình trên Sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể tìm hiểu cách báo cáo nội dung.
Information about your active status or presence on our Products.Thông tin về trạng thái hoạt động hoặc sự hiện diện của bạn trên Sản phẩm của chúng tôi.
People in your networks can see signals telling them whether you are active on our Products, including whether you are currently active onInstagram, Messenger or Facebook, or when you last used our Products.Mọi người trong mạng của bạn đều có thể thấy tín hiệu cho biết bạn có đang hoạt động trên Sản phẩm của chúng tôi hay không, bao gồm cả việc bạn có đang hoạt động trên Instagram, Messenger hoặc Facebook hay không; hoặc lần gần đây nhất bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.
Apps, websites, and third-party integrations on or using our Products.Các ứng dụng, trang web và phần tích hợp của bên thứ ba có trên hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.
When you choose to use third-party apps, websites, or other services that use, or are integrated with, our Products, they can receive information about what you post or share. For example, when you play a game with your Facebook friends or use a Facebook Comment or Share button on a website, the game developer or website can receive information about your activities in the game or receive a comment or link that you share from the website on Facebook. Also, when you download or use such third-party services, they can access your public profile on Facebook, and any information that you share with them. Apps and websites you use may receive your list of Facebook friends if you choose to share it with them. But apps and websites you use will not be able to receive any other information about your Facebook friends from you, or information about any of your Instagram followers (although your friends and followers may, of course, choose to share this information themselves). Information collected by these third-party services is subject to their own terms and policies, not this one. Khi bạn chọn sử dụng các ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba dùng hoặc được tích hợp với Sản phẩm của chúng tôi, thì các ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ đó có thể nhận được thông tin về nội dung bạn đăng hoặc chia sẻ. Ví dụ: khi bạn chơi trò chơi với bạn bè trên Facebook hoặc sử dụng nút Bình luận hoặc Chia sẻ của Facebook trên một trang web, thì nhà phát triển trò chơi hoặc trang web đó có thể nhận được thông tin về hoạt động của bạn trong trò chơi hoặc nhận được bình luận hay liên kết mà bạn chia sẻ từ trang web trên Facebook. Ngoài ra, khi bạn tải xuống hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó, họ có thể truy cập trang cá nhân công khai của bạn trên Facebook cũng như mọi thông tin mà bạn chia sẻ với họ. Các ứng dụng và trang web bạn sử dụng có thể nhận được danh sách bạn bè của bạn trên Facebook nếu bạn chọn chia sẻ với họ. Tuy nhiên, các ứng dụng và trang web bạn sử dụng sẽ không thể nhận được bất kỳ thông tin nào khác về bạn bè của bạn trên Facebook hoặc thông tin về bất kỳ người theo dõi nào của bạn trên Instagram (dù vậy, tất nhiên là bạn bè và người theo dõi của bạn có thể chọn tự chia sẻ thông tin này). Thông tin mà các dịch vụ của bên thứ ba này thu thập sẽ tuân thủ các điều khoản và chính sách của chính họ, chứ không phải của Facebook. 
Devices and operating systems providing native versions of Facebook and Instagram (i.e. where we have not developed our own first-party apps) will have access to all information you choose to share with them, including information your friends share with you, so they can provide our core functionality to you. Các thiết bị và hệ điều hành cung cấp phiên bản gốc của Facebook và Instagram (nghĩa là chúng tôi chưa phát triển ứng dụng bên thứ nhất của chính mình trên đó) sẽ có quyền truy cập vào tất cả thông tin bạn chọn chia sẻ với họ, bao gồm cả thông tin bạn bè của bạn chia sẻ với bạn, để họ có thể cung cấp chức năng chính của chúng tôi cho bạn. 
Note: We are in the process of restricting developers’ data access even further to help prevent abuse. For example, we will remove developers' access to your Facebook and Instagram data if you haven't used their app in 3 months, and we are changing Login, so that in the next version, we will reduce the data that an app can request without app review to include only name, Instagram username and bio, profile photo and email address. Requesting any other data will require our approval.Lưu ý: Chúng tôi đang thực hiện quá trình hạn chế hơn nữa quyền truy cập dữ liệu của các nhà phát triển để ngăn chặn hành vi lạm dụng. Ví dụ: chúng tôi sẽ hủy quyền truy cập của nhà phát triển vào dữ liệu của bạn trên Facebook và Instagram nếu bạn không sử dụng ứng dụng của họ trong 3 tháng. Đồng thời, chúng tôi đang thay đổi tính năng Đăng nhập để trong phiên bản tiếp theo, nếu không qua quá trình xét duyệt ứng dụng thì ứng dụng đó sẽ chỉ yêu cầu được tên người dùng và tiểu sử trên Instagram, tên, ảnh đại diện và địa chỉ email. Nếu muốn yêu cầu bất kỳ dữ liệu nào khác, họ phải được chúng tôi chấp thuận.
New owner.Chủ sở hữu mới.
If the ownership or control of all or part of our Products or their assets changes, we may transfer your information to the new owner.Nếu quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát tất cả hoặc một phần Sản phẩm của chúng tôi hoặc thành phần trong Sản phẩm thay đổi, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho chủ sở hữu mới.
Sharing with Third-Party PartnersChia sẻ với các đối tác bên thứ ba
We work with third-party partners who help us provide and improve our Products or who use Facebook Business Tools to grow their businesses, which makes it possible to operate our companies and provide free services to people around the world. We don't sell any of your information to anyone, and we never will. We also impose strict restrictions on how our partners can use and disclose the data we provide. Here are the types of third parties we share information with: Chúng tôi hợp tác với các đối tác bên thứ ba là những người giúp chúng tôi cung cấp và cải thiện Sản phẩm của mình hoặc những người sử dụng Công cụ kinh doanh trên Facebook để phát triển doanh nghiệp của họ. Mục đích của chúng tôi là để vận hành các công ty của mình và cung cấp dịch vụ miễn phí cho mọi người trên toàn thế giới. Chúng tôi không bán bất cứ thông tin nào của bạn cho bất kỳ ai và sẽ không bao giờ làm như vậy. Ngoài ra, chúng tôi còn áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt đối với cách đối tác có thể sử dụng và tiết lộ dữ liệu chúng tôi cung cấp. Dưới đây là các loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin: 
Partners who use our analytics services.Các đối tác sử dụng dịch vụ phân tích của chúng tôi.
We provide aggregated statistics and insights that help people and businesses understand how people are engaging with their posts, listings, Pages, videos and other content on and off the Facebook Products. For example, Page admins and Instagram business profiles receive information about the number of people or accounts who viewed, reacted to, or commented on their posts, as well as aggregate demographic and other information that helps them understand interactions with their Page or account.Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết và số liệu thống kê tổng hợp để giúp mọi người và doanh nghiệp hiểu rõ cách mọi người đang tương tác với bài viết, danh sách, Trang, video và những nội dung khác trên và ngoài Sản phẩm của Facebook. Ví dụ: quản trị viên Trang và trang kinh doanh trên Instagram nhận được thông tin về số người hoặc tài khoản đã xem, bày tỏ cảm xúc hoặc bình luận về bài viết của họ, cũng như thông tin nhân khẩu học tổng hợp và thông tin khác để giúp họ hiểu rõ cách mọi người tương tác với Trang hoặc tài khoản của mình.
Advertisers.Nhà quảng cáo.
We provide advertisers with reports about the kinds of people seeing their ads and how their ads are performing, but we don't share information that personally identifies you (information such as your name or email address that by itself can be used to contact you or identifies who you are) unless you give us permission. For example, we provide general demographic and interest information to advertisers (for example, that an ad was seen by a woman between the ages of 25 and 34 who lives in Madrid and likes software engineering) to help them better understand their audience. We also confirm which Facebook ads led you to make a purchase or take an action with an advertiser.Chúng tôi cung cấp cho nhà quảng cáo báo cáo về những đối tượng người xem quảng cáo của họ và mức độ hiệu quả của quảng cáo. Tuy nhiên, chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân bạn (các thông tin như tên hoặc địa chỉ email của bạn mà mọi người có thể sử dụng để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn) trừ khi bạn cho phép. Ví dụ: chúng tôi cung cấp thông tin chung về sở thích và nhân khẩu học cho nhà quảng cáo (chẳng hạn như một phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 34 tuổi sống ở Madrid đã xem quảng cáo và thích công nghệ phần mềm) để giúp họ hiểu rõ hơn về đối tượng của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn xác nhận những quảng cáo trên Facebook đã thúc đẩy bạn mua hàng hoặc thực hiện hành động với nhà quảng cáo.
Measurement partners.Đối tác đo lường.
We share information about you with companies that aggregate it to provide analytics and measurement reports to our partners.Chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn với những công ty tổng hợp thông tin đó để cung cấp dữ liệu phân tích và báo cáo đo lường cho các đối tác của chúng tôi.
Partners offering goods and services in our Products.Đối tác cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong Sản phẩm của chúng tôi.
When you subscribe to receive premium content, or buy something from a seller in our Products, the content creator or seller can receive your public information and other information you share with them, as well as the information needed to complete the transaction, including shipping and contact details.Khi bạn đăng ký nhận nội dung phải trả phí hoặc mua mặt hàng nào đó từ người bán trong Sản phẩm của chúng tôi, người sáng tạo nội dung hoặc người bán đó có thể nhận được thông tin công khai của bạn và các thông tin khác mà bạn chia sẻ với họ, cũng như thông tin cần thiết để hoàn thành giao dịch, bao gồm cả chi tiết liên hệ và giao hàng.
Vendors and service providers.Nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ.
We provide information and content to vendors and service providers who support our business, such as by providing technical infrastructure services, analyzing how our Products are used, providing customer service, facilitating payments or conducting surveys.Chúng tôi cung cấp thông tin và nội dung cho các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ công việc của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phân tích cách mọi người sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, cung cấp dịch vụ khách hàng, hỗ trợ thanh toán hoặc tiến hành khảo sát.
Researchers and academics.Nhà nghiên cứu và học giả.
We also provide information and content to research partners andacademics to conduct research that advances scholarship and innovation that support our business or mission, and enhances discovery and innovation on topics of general social welfare, technological advancement, public interest, health and well-being.Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thông tin và nội dung cho các đối tác nghiên cứu và học giả để tiến hành nghiên cứu giúp nâng cao nhận thức và đổi mới nhằm hỗ trợ công việc hoặc sứ mệnh của chúng tôi, cũng như tăng cường hoạt động khám phá và đổi mới liên quan đến các chủ đề về phúc lợi xã hội, tiến bộ công nghệ, lợi ích cộng đồng, sức khỏe và hạnh phúc nói chung.
Law enforcement or legal requests.Yêu cầu pháp lý hoặc yêu cầu của cơ quan hành pháp.
We share information with law enforcement or in response to legal requests in the circumstances outlined below.Chúng tôi chia sẻ thông tin với cơ quan hành pháp hoặc theo yêu cầu pháp lý trong những trường hợp nêu bên dưới.
Learn more about how you can control the information about you that you or others share with third-party partners in the Facebook Settings and Instagram Settings.Hãy tìm hiểu thêm về cách bạn có thể kiểm soát thông tin về bản thân mà bạn hoặc người khác chia sẻ với đối tác bên thứ ba trong Cài đặt Facebook và Cài đặt Instagram.
How do the Facebook Companies work together?Các Công ty của Facebook làm việc cùng nhau như thế nào?
Facebook and Instagram share infrastructure, systems and technology with other Facebook Companies (which include WhatsApp and Oculus) to provide an innovative, relevant, consistent and safe experience across all Facebook Company Products you use. We also process information about you across the Facebook Companies for these purposes, as permitted by applicable law and in accordance with their terms and policies. For example, we process information from WhatsApp about accounts sending spam on its service so we can take appropriate action against those accounts on Facebook, Instagram or Messenger. We also work to understand how people use and interact with Facebook Company Products, such as understanding the number of unique users on different Facebook Company Products.Facebook và Instagram dùng cùng một cơ sở hạ tầng, hệ thống và công nghệ với cácCông ty khác của Facebook (bao gồm cả WhatsApp và Oculus) để cung cấp trải nghiệm mới, phù hợp, nhất quán và an toàn trên tất cả Sản phẩm của các công ty thuộc Facebook mà bạn sử dụng. Chúng tôi cũng xử lý thông tin về bạn trên các Công ty của Facebook cho các mục đích này, như được cho phép theo quy định của luật hiện hành cũng như theo các điều khoản và chính sách của những công ty đó. Ví dụ: chúng tôi xử lý thông tin nhận được từ WhatsApp về các tài khoản gửi spam trên dịch vụ của công ty này để có thể thực hiện hành động phù hợp đối với các tài khoản đó trên Facebook, Instagram hoặc Messenger. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm hiểu cách mọi người sử dụng và tương tác với Sản phẩm của các công ty thuộc Facebook, chẳng hạn như nắm được số người dùng trên các Sản phẩm khác nhau của các công ty thuộc Facebook.
How can I manage or delete information about me?Làm cách nào để quản lý hoặc xóa thông tin về tôi?
We provide you with the ability to access, rectify, port and erase your data. Learn more in your Facebook Settings and Instagram Settings. Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng truy cập, sửa đổi, sao chép và xóa dữ liệu của mình. Tìm hiểu thêm trong Cài đặt Facebook và Cài đặt Instagram. 
We store data until it is no longer necessary to provide our services and Facebook Products, or until your account is deleted - whichever comes first. This is a case-by-case determination that depends on things like the nature of the data, why it is collected and processed, and relevant legal or operational retention needs. For example, when you search for something on Facebook, you can access and delete that query from within your search history at any time, but the log of that search is deleted after 6 months. If you submit a copy of your government-issued ID for account verification purposes, we delete that copy 30 days after review, unless otherwise stated. Learn more about deletion of content you have shared and cookie data obtained through social plugins. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cho đến khi không còn cần cung cấp dịch vụ và Sản phẩm của Facebook nữa hoặc cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa, tùy trường hợp nào xảy ra trước. Tùy theo từng trường hợp, chúng tôi sẽ quyết định dựa trên những yếu tố như bản chất của dữ liệu, lý do thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như các nhu cầu lưu giữ vì mục đích hoạt động hoặc pháp lý có liên quan. Ví dụ: khi tìm kiếm nội dung nào đó trên Facebook, bạn có thể truy cập và xóa truy vấn đó khỏi lịch sử tìm kiếm bất cứ lúc nào, nhưng nhật ký ghi lại tìm kiếm đó sẽ bị xóa sau 6 tháng. Nếu bạn gửi bản sao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp để xác minh tài khoản, chúng tôi sẽ xóa bản sao đó sau 30 ngày kể từ ngày xét duyệt, trừ khi có quy định khác. Tìm hiểu thêm về việc xóa nội dung bạn đã chia sẻ và dữ liệu cookie thu được thông qua plugin xã hội. 
When you delete your account, we delete things you have posted, such as your photos and status updates, and you won't be able to recover that information later. Information that others have shared about you isn't part of your account and won't be deleted. If you don't want to delete your account but want to temporarily stop using the Products, you can deactivate your account instead. To delete your account at any time, please visit theFacebook Settings and Instagram Settings.Khi bạn xóa tài khoản, chúng tôi sẽ xóa nội dung bạn đã đăng, chẳng hạn như ảnh và cập nhật trạng thái của bạn, sau đó bạn sẽ không thể khôi phục thông tin đó. Thông tin mà người khác chia sẻ về bạn không thuộc tài khoản của bạn và sẽ không bị xóa. Nếu không muốn xóa tài khoản nhưng muốn tạm thời ngừng sử dụng Sản phẩm, thì bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản của mình. Để xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, hãy truy cập Cài đặt Facebook và Cài đặt Instagram.
How do we respond to legal requests or prevent harm?Chúng tôi phản hồi các yêu cầu pháp lý hoặc ngăn chặn thiệt hại như thế nào?
We access, preserve and share your information with regulators, law enforcement or others:Chúng tôi truy cập, lưu giữ và chia sẻ thông tin của bạn với các nhà quản lý, cơ quan hành pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác:
In response to a legal request (like a search warrant, court order or subpoena) if we have a good faith belief that the law requires us to do so. This may include responding to legal requests from jurisdictions outside of the United States when we have a good-faith belief that the response is required by law in that jurisdiction, affects users in that jurisdiction, and is consistent with internationally recognized standards.Theo yêu cầu pháp lý (như lệnh khám xét, lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa) nếu chúng tôi thực sự tin rằng luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Việc này có thể bao gồm phản hồi các yêu cầu pháp lý từ những khu vực pháp lý bên ngoài Hoa Kỳ khi chúng tôi thực sự tin rằng phản hồi đó là bắt buộc theo luật pháp tại khu vực pháp lý đó, có ảnh hưởng đến người dùng tại khu vực pháp lý đó và phù hợp với các tiêu chuẩn được công nhận trên thế giới.
When we have a good-faith belief it is necessary to: detect, prevent and address fraud, unauthorized use of the Products, violations of our terms or policies, or other harmful or illegal activity; to protect ourselves (including our rights, property or Products), you or others, including as part of investigations or regulatory inquiries; or to prevent death or imminent bodily harm. For example, if relevant, we provide information to and receive information from third-party partners about the reliability of your account to prevent fraud, abuse and other harmful activity on and off our Products.Khi chúng tôi thực sự tin rằng cần phải: phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi gian lận, hành vi sử dụng trái phép Sản phẩm, hành vi vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hay hoạt động phi pháp hoặc có hại khác; để bảo vệ chính chúng tôi (gồm quyền, tài sản hoặc Sản phẩm của chúng tôi), bạn hoặc những người khác, kể cả trong quá trình điều tra hoặc thẩm vấn theo quy định; hoặc để ngăn ngừa khả năng tử vong hay thương tích sắp xảy ra. Ví dụ: nếu phù hợp, chúng tôi sẽ cung cấp và nhận thông tin từ các đối tác bên thứ ba về độ tin cậy của tài khoản của bạn nhằm ngăn chặn hành vi gian lận, lạm dụng và hoạt động có hại khác cả trong lẫn ngoài Sản phẩm của chúng tôi.
Information we receive about you (including financial transaction data related to purchases made with Facebook) can be accessed and preserved for an extended period when it is the subject of a legal request or obligation, governmental investigation, or investigations of possible violations of our terms or policies, or otherwise to prevent harm. We also retain information from accounts disabled for terms violations for at least a year to prevent repeat abuse or other term violations.Thông tin chúng tôi nhận được về bạn (bao gồm cả dữ liệu giao dịch tài chính liên quan đến việc mua hàng qua Facebook) có thể được truy cập và lưu giữ trong khoảng thời gian dài nếu đó là đối tượng của một yêu cầu hoặc nghĩa vụ pháp lý, cuộc điều tra của chính phủ hoặc cuộc điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm có thể có đối với điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi, hoặc để tránh tổn hại. Chúng tôi cũng lưu giữ thông tin của những tài khoản đã bị vô hiệu hóa do vi phạm điều khoản trong tối thiểu một năm để ngăn ngừa tái diễn hành vi lạm dụng hoặc các hành vi vi phạm điều khoản khác.
How do we operate and transfer data as part of our global services?Chúng tôi vận hành và truyền tải dữ liệu trong các dịch vụ toàn cầu của mình như thế nào?
We share information globally, both internally within the Facebook Companies, and externally with our partners and with those you connect and share with around the world in accordance with this policy. Your information may, for example, be transferred or transmitted to, or stored and processed in the United States or other countries outside of where you live for the purposes as described in this policy. These data transfers are necessary to provide the services set forth in the Facebook Terms and Instagram Termsand to globally operate and provide our Products to you. We utilize standard contract clauses, rely on the European Commission's adequacy decisions about certain countries, as applicable, and obtain your consent for these data transfers to the United States and other countries.Chúng tôi chia sẻ thông tin trên toàn cầu, cả trong nội bộ các Công ty của Facebook và bên ngoài với đối tác của chúng tôi cũng như với những người mà bạn kết nối và chia sẻ trên toàn thế giới theo chính sách này. Ví dụ: thông tin của bạn có thể được chuyển hoặc truyền tải đến hoặc được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hay các quốc gia khác ngoài quốc gia cư trú của bạn cho những mục đích được mô tả trong chính sách này. Các hoạt động chuyển dữ liệu này là cần thiết để cung cấp những dịch vụ nêu trong Điều khoản của Facebook và Điều khoản của Instagram cũng như để vận hành và cung cấp các Sản phẩm của chúng tôi cho bạn trên toàn cầu. Chúng tôi sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, dựa vào những quyết định phù hợp của Ủy ban Châu Âu về một số quốc gia (nếu có) và sẽ xin bạn cho phép chuyển các dữ liệu này đến Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác.
How will we notify you of changes to this policy?Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đối với chính sách này như thế nào?
We'll notify you before we make changes to this policy and give you the opportunity to review the revised policy before you choose to continue using our Products.Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi chính sách này và cung cấp cho bạn tùy chọn xem lại chính sách đã sửa đổi trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.
How to contact Facebook with questionsCách liên hệ với Facebook khi có thắc mắc
You can learn more about how privacy works on Facebook and on Instagram. If you have questions about this policy, you can contact us as described below. We may resolve disputes you have with us in connection with our privacy policies and practices through TrustArc. You can contact TrustArc through its website.Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của quyền riêng tư trên Facebook và trênInstagram. Nếu có thắc mắc về chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo cách mô tả bên dưới. Chúng tôi có thể giải quyết tranh chấp giữa bạn với chúng tôi liên quan đến các cách bảo vệ quyền riêng tư và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi thông qua TrustArc. Bạn có thể liên hệ với TrustArc thông qua trang web của họ.