Cách Google sử dụng Cookie

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

HOW GOOGLE USES COOKIESCÁCH GOOGLE SỬ DỤNG COOKIE
A cookie is a small piece of text sent to your browser by a website you visit. It helps the website remember information about your visit, which can make it easier to visit the site again and the site more useful to you.Cookie là một đoạn văn bản nhỏ mà trang web bạn truy cập gửi tới trình duyệt của bạn. Cookie giúp trang web này ghi nhớ thông tin về lần truy cập của bạn. Nhờ đó, bạn có thể truy cập trang web này dễ dàng hơn vào lần sau và trang web cũng trở nên hữu ích hơn với bạn.
For example, we use cookies to remember your preferred language, to make the ads you see more relevant to you, to count how many visitors we receive to a page, to help you sign up for our services, to protect your data, or to remember your ad settings.Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhớ ngôn ngữ bạn muốn dùng, hiển thị quảng cáo phù hợp hơn cho bạn, đếm số khách truy cập vào một trang, giúp bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi, bảo vệ dữ liệu của bạn và ghi nhớ các tùy chọn cài đặt quảng cáo của bạn.
This page describes the types of cookies used by Google and the names of specific cookies. It also explains how Google and our partners use cookies in advertising. See the Privacy Policy to learn how we protect your privacy in our use of cookies and other information.Trang này mô tả các loại cookie mà Google sử dụng và tên của một số cookie cụ thể. Trang này cũng giải thích cách Google và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie trong quảng cáo. Hãy xem Chính sách quyền riêng tư để tìm hiểu cách Google bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi chúng tôi sử dụng cookie và các thông tin khác.
TYPES OF COOKIES USED BY GOOGLELOẠI COOKIE MÀ GOOGLE SỬ DỤNG
We use different types of cookies to run Google websites and ads-related products. Some or all of the cookies described below may be stored in your browser. You can view and manage cookies in your browser (though browsers for mobile devices may not offer this visibility). For example, if you use Google Chrome as your browser, you can visit chrome://settings/cookies.Chúng tôi sử dụng những loại cookie khác nhau để điều hành các trang web và sản phẩm liên quan đến quảng cáo của Google. Một số hoặc tất cả các cookie được mô tả bên dưới có thể được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể xem và quản lý cookie trong trình duyệt của mình (mặc dù các trình duyệt cho thiết bị di động có thể không cung cấp khả năng này). Ví dụ: nếu sử dụng trình duyệt Google Chrome, bạn có thể truy cập chrome://settings/cookies.
PreferencesTùy chọn
These cookies allow a site to remember things that change the way a site behaves or looks.Các cookie này giúp một trang web ghi nhớ những yếu tố làm thay đổi giao diện hoặc phương thức hoạt động của trang đó.
For example, by remembering your region and preferred language, a site may be able to provide you with local weather reports in your own language. These cookies can also help in changing the text size, font, and other parts of web pages that you personalize.Ví dụ: bằng cách ghi nhớ khu vực và ngôn ngữ bạn muốn dùng, một trang web có thể cung cấp cho bạn báo cáo thời tiết tại khu vực bạn đang ở bằng ngôn ngữ của bạn. Các cookie này cũng có thể giúp thay đổi kích thước văn bản, phông chữ và các phần khác của những trang web mà bạn cá nhân hóa.
Most people who use Google services have a preferences cookie called ‘NID’ in their browsers. When you visit a Google service, the browser sends this cookie with your request for a page. The NID cookie contains a unique ID we use to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many search results you prefer to have shown on a results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on.Hầu hết người dùng Google sẽ có một cookie lựa chọn ưu tiên có tên "NID" trong trình duyệt của họ. Khi bạn truy cập một dịch vụ của Google, trình duyệt sẽ gửi cookie này cùng với yêu cầu của bạn đến một trang. Cookie NID chứa một mã nhận dạng duy nhất mà Google sử dụng để ghi nhớ các lựa chọn ưu tiên và thông tin khác của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ bạn muốn dùng, số kết quả tìm kiếm bạn muốn hiển thị trên mỗi trang (ví dụ: 10 hoặc 20) và bạn có muốn bật bộ lọc Tìm kiếm an toàn của Google hay không.
SecurityBảo mật
These cookies allow a site to authenticate users, prevent fraudulent use of sign-in credentials, and protect user data from unauthorized parties.Các cookie này giúp một trang web xác thực người dùng, ngăn việc sử dụng thông tin đăng nhập theo cách gian lận và bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi các bên trái phép.
For example, cookies called ‘SID’ and ‘HSID’ contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies allows us to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms that you complete on web pages.Ví dụ: các cookie có tên "SID" và "HSID" chứa các bản ghi (đã mã hóa và có chữ ký số) về mã Tài khoản Google của người dùng cùng lần đăng nhập gần đây nhất. Sự kết hợp của các cookie này cho phép chúng tôi chặn nhiều loại hành vi tấn công, chẳng hạn như hành vi nhằm lấy cắp nội dung biểu mẫu mà bạn điền trên trang web.
ProcessesQuá trình
These cookies help a site deliver services and work as expected.Các cookie này giúp một trang web cung cấp dịch vụ và hoạt động như dự kiến.
For example, these cookies help visitors navigate around web pages and access secure areas of a site. We use a cookie called ‘lbcs’ that makes it possible for Google Docs to open many documents in one browser.Ví dụ: các cookie này giúp khách truy cập di chuyển giữa các trang và truy cập các phần bảo mật của một trang web. Chúng tôi sử dụng cookie có tên "lbcs" để giúp Google Tài liệu có thể mở nhiều tài liệu trong một trình duyệt.
Blocking this cookie would prevent Google Docs, and other Google services, from operating correctly.Nếu cookie này bị chặn, Google Tài liệu và các dịch vụ khác của Google sẽ không thể hoạt động bình thường.
AdvertisingQuảng cáo
These cookies help make advertising more engaging to users and more valuable to publishers and advertisers.Các cookie này giúp hiển thị quảng cáo phù hợp hơn cho người dùng và mang lại giá trị cao hơn cho nhà xuất bản và nhà quảng cáo.
For example, these cookies can be used to select advertising based on what’s relevant to a user, to improve reporting on campaign performance, and to avoid showing ads a user has already seen.Ví dụ: các cookie này có thể dùng để chọn quảng cáo dựa trên nội dung có liên quan đến người dùng, cải thiện tính năng báo cáo về hiệu suất chiến dịch, và tránh hiển thị các quảng cáo mà người dùng đã thấy.
We use cookies like ‘NID’ and ‘SID’ to help customize ads on Google properties, like Google Search. For example, we use such cookies to remember your most recent searches, your previous interactions with an advertiser’s ads or search results, and your visits to an advertiser’s website. This helps us show you customized ads on Google.Chúng tôi sử dụng cookie như "NID" và "SID" để giúp tùy chỉnh quảng cáo trên các sản phẩm của mình, như Google Tìm kiếm. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các cookie này để ghi nhớ những nội dung tìm kiếm gần đây nhất của bạn, các lần tương tác trước đây của bạn với kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của một nhà quảng cáo, và những lần bạn truy cập vào trang web của một nhà quảng cáo. Điều này giúp chúng tôi hiển thị cho bạn các quảng cáo tùy chỉnh trên Google.
We also use one or more cookies for advertising we serve across the web. One of the main advertising cookies on non-Google sites is named ‘IDE‘ and is stored in browsers under the domain doubleclick.net. Another is stored in google.com and is called ‘ANID’. We use other cookies with names such as ‘DSID’, ‘FLC’, ‘AID’, ‘TAID’, and ‘exchange_uid’. Other Google properties, like YouTube, may also use these cookies to show you more relevant ads.Chúng tôi cũng sử dụng một hoặc nhiều cookie cho quảng cáo mà chúng tôi phân phát trên web. Một trong những cookie quảng cáo chính trên các trang web không phải của Google có tên là "IDE" và được lưu trữ trên các trình duyệt trong miền doubleclick.net. Một cookie khác được lưu trữ trong miền google.com và có tên là "ANID". Chúng tôi sử dụng các cookie khác có tên "DSID", "FLC", "AID", "TAID" và "exchange_uid". Các sản phẩm khác của Google, như YouTube, cũng có thể sử dụng các cookie này để hiển thị cho bạn quảng cáo phù hợp hơn.
Sometimes advertising cookies may be set on the domain of the site you’re visiting. For advertising we serve across the web, cookies named ‘__gads’ or ‘__gac’ may be set on the domain of the site you’re visiting. Unlike cookies that are set on Google’s own domains, these cookies can’t be read by Google when you’re on a site other than the one on which they were set. They serve purposes such as measuring interactions with the ads on that domain and preventing the same ads from being shown to you too many times.Đôi khi, cookie quảng cáo có thể được đặt trên miền của trang web mà bạn đang truy cập. Trong trường hợp chúng tôi phân phát quảng cáo trên web, các cookie có tên "__gads" hoặc "__gac" có thể được đặt trên miền của trang web mà bạn đang truy cập. Khác với các cookie được đặt trên các miền riêng của Google, Google không thể đọc các cookie này khi bạn đang truy cập vào một trang web không phải là trang web đã đặt các cookie đó. Các cookie này phục vụ cho mục đích như đánh giá mức độ tương tác với quảng cáo trên miền đó và ngăn việc hiển thị cùng một quảng cáo quá nhiều lần cho bạn.
Google also uses conversion cookies, for example, cookies named ‘__gcl’, whose main purpose is to help advertisers determine how many times people who click on their ads end up taking an action on their site, like making a purchase. These cookies allow Google and the advertiser to determine that you clicked the ad and later visited the advertiser’s site. Conversion cookies are not used by Google for personalized ad targeting and persist for a limited time only. Some of our other cookies may be used to measure conversion events as well. For example, Google Marketing Platform and Google Analytics cookies may also be used for this purpose.Google cũng sử dụng cookie chuyển đổi (ví dụ như các cookie có tên "__gcl") với mục đích chính là giúp các nhà quảng cáo xác định số lần người dùng thực hiện một hành động (chẳng hạn như mua hàng) trên trang web của nhà quảng cáo sau khi nhấp vào một quảng cáo. Các cookie này giúp Google và nhà quảng cáo biết chắc rằng bạn đã nhấp vào quảng cáo, sau đó truy cập vào trang web của nhà quảng cáo. Google không sử dụng cookie chuyển đổi để phân phát quảng cáo được cá nhân hóa và các cookie này chỉ tồn tại trong một thời gian giới hạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng một số cookie khác để đo lường các sự kiện chuyển đổi. Ví dụ: chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie của Google Marketing Platform và Google Analytics cho mục đích này.
We also use cookies named ‘AID’, ‘DSID’, and ‘TAID’, which are used to link your activity across devices if you’ve previously signed in to your Google Account on another device. We do this to coordinate the ads you see across devices and measure conversion events. These cookies may be set on the domains google.com/ads, google.com/ads/measurement, or googleadservices.com.Chúng tôi cũng sử dụng các cookie có tên "AID", "DSID" và "TAID" để liên kết hoạt động của bạn trên các thiết bị nếu trước đây bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trên một thiết bị khác. Chúng tôi làm điều này để sắp xếp các quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên các thiết bị và đo lường các sự kiện chuyển đổi. Những cookie này có thể được đặt trong miền google.com/ads, google.com/ads/measurement hoặc googleadservices.com.
If you don’t want the ads you see to be coordinated across your devices, you can opt out of Ad Personalization using Ad Settings.Nếu không muốn chúng tôi điều phối quảng cáo bạn thấy trên các thiết bị của mình, bạn có thể tắt chế độ Cá nhân hóa quảng cáo tại mục Cài đặt quảng cáo.
Session stateTrạng thái phiên
These cookies help sites collect information about how a user interacts with a site, allowing the site to improve a service and the browsing experience.Các cookie này giúp các trang web thu thập thông tin về cách một người dùng tương tác với trang web, nhờ vậy trang web đó có thể cải thiện một dịch vụ và trải nghiệm duyệt web.
For example, these cookies can be used to keep track of the pages users visit most often and whether people get error messages from certain pages. These cookies may also be used to anonymously measure the effectiveness of pay per click and affiliate advertising. We use a cookie called ‘recently_watched_video_id_list’ so that YouTube can record the videos most recently watched by a particular browser.Ví dụ: các cookie này có thể dùng để theo dõi những trang web mà người dùng truy cập thường xuyên nhất và liệu họ có nhận được thông báo lỗi trên một số trang nhất định hay không. Các cookie này cũng có thể dùng để đo lường tính hiệu quả của mô hình trả tiền cho mỗi lượt nhấp và quảng cáo liên kết theo cách ẩn danh. Chúng tôi sử dụng cookie có tên "recently_watched_video_id_list" để YouTube có thể ghi lại các video mà một trình duyệt cụ thể xem gần đây nhất.
AnalyticsSố liệu phân tích
These cookies allow a site to understand how visitors engage with the site.Các cookie này giúp một trang web hiểu được cách khách truy cập tương tác với trang của họ.
For example, Google Analytics is Google’s analytics tool that helps website and app owners to understand how their visitors engage with their properties. Google Analytics may use a set of cookies to collect information and report site usage statistics without personally identifying individual visitors to Google. The main cookie used by Google Analytics is the ‘_ga’ cookie. Analytics cookies may also be used for this purpose by Google, on Google properties.Ví dụ: Google Analytics là công cụ phân tích của Google nhằm giúp chủ sở hữu trang web và ứng dụng hiểu cách khách truy cập tương tác với trang web và ứng dụng của họ. Công cụ này có thể sử dụng một tập hợp cookie để thu thập thông tin và báo cáo số liệu thống kê về việc sử dụng trang web mà không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của từng khách truy cập cho Google. Cookie chính mà Google Analytics sử dụng là cookie "_ga". Google cũng có thể sử dụng các cookie của Analytics cho mục đích này trên các sản phẩm của Google.
MANAGING COOKIES IN YOUR BROWSERQUẢN LÝ COOKIE TRONG TRÌNH DUYỆT CỦA BẠN
Most browsers allow you to control how cookies get used as you’re browsing.Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn kiểm soát cách cookie được sử dụng trong lúc bạn duyệt web.
Some browsers automatically limit or delete cookies. Also, in some browsers, you can set up rules to manage cookies on a site-by-site basis, allowing you to permit cookies only from sites that you trust.Một số trình duyệt tự động hạn chế hoặc xóa cookie. Ngoài ra, trong một số trình duyệt, bạn có thể thiết lập các quy tắc để quản lý cookie trên từng trang web. Nhờ đó, bạn có thể chỉ cho phép cookie trên những trang web bạn tin tưởng.
In Google Chrome, the Settings contain an option to Clear Browsing Data. You can use this option to delete cookies and other browsing data. See our instructions for managing cookies in Chrome.Mục Cài đặt của trình duyệt Google Chrome có chứa một tùy chọn để Xóa dữ liệu duyệt web. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để xóa cookie và dữ liệu duyệt web khác. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách quản lý cookie trong Chrome.
Google Chrome also supports private browsing with its Incognito mode. You can browse in Incognito mode when you don’t want your site visits or downloads to remain in your browsing and download histories. Once you close all your Incognito browsing windows, Chrome won’t save your browsing history, cookies, and other data.Google Chrome cũng hỗ trợ việc duyệt web ở chế độ riêng tư bằng Chế độ ẩn danh. Bạn có thể duyệt web ở Chế độ ẩn danh khi bạn không muốn các lần tải xuống hoặc truy cập trang web của bạn được lưu lại trong lịch sử tải xuống và duyệt web của bạn. Sau khi bạn đóng tất cả cửa sổ duyệt web ở Chế độ ẩn danh, Chrome sẽ không lưu lịch sử duyệt web, cookie và dữ liệu khác.
Losing the information stored in cookies may make sites less functional but shouldn’t prevent them from working.Nếu thông tin lưu trữ trong cookie bị mất, trang web vẫn hoạt động nhưng một số chức năng có thể bị ảnh hưởng.