Điều khoản dịch vụ Google Song Ngữ

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Effective March 31, 2020 Có hiệu lực từ 31 tháng 3, 2020 
Country version: VietnamPhiên bản dành riêng cho quốc gia: Việt Nam
Your relationship with GoogleMối quan hệ của bạn với Google
These terms help define the relationship between you and Google. Broadly speaking, we give you permission to use our services if you agree to follow these terms, which reflect how Google’s business works and how we earn money. When we speak of “Google,” “we,” “us,” and “our,” we mean Google LLC and its affiliates.Các điều khoản này giúp xác định mối quan hệ giữa bạn và Google. Nhìn chung, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nếu bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này, là các điều khoản phản ánh cách thức kinh doanh của Google và cách chúng tôi kiếm tiền. Các từ/cụm từ "Google", "chúng tôi" và "của chúng tôi" có nghĩa là Google LLC và các công ty liên kết của Google LLC.
What you can expect from usTrách nhiệm của chúng tôi
Provide a broad range of useful servicesCung cấp nhiều dịch vụ hữu ích
We provide a broad range of services that are subject to these terms, including:Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản này, bao gồm:
apps and sites (like Search and Maps)ứng dụng và trang web (như Tìm kiếm và Maps)
platforms (like Google Play)nền tảng (như Google Play)
integrated services (like Maps embedded in other companies’ apps or sites)dịch vụ tích hợp (như dịch vụ Maps được nhúng trong ứng dụng hoặc trang web của công ty khác)
devices (like Google Home)thiết bị (như Google Home)
Our services are designed to work together, making it easier for you to move from one activity to the next. For example, Maps can remind you to leave for an appointment that appears in your Google Calendar.Các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để hoạt động cùng nhau nhằm giúp bạn chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác một cách dễ dàng. Ví dụ: Maps có thể nhắc bạn lên đường đến một buổi hẹn có trong Lịch Google của bạn.
Improve Google servicesCải thiện các dịch vụ của Google
We’re constantly developing new technologies and features to improve our services. For example, we invest in artificial intelligence that uses machine learning to detect and block spam and malware, and to provide you with innovative features, like simultaneous translations. As part of this continual improvement, we sometimes add or remove features and functionalities, increase or decrease limits to our services, and start offering new services or stop offering old ones.Chúng tôi liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi đầu tư vào trí tuệ nhân tạo – một công nghệ sử dụng khả năng máy học để phát hiện và ngăn chặn nội dung rác cũng như phần mềm độc hại, đồng thời cung cấp cho bạn các tính năng đổi mới như dịch thuật song song. Trong quá trình cải tiến liên tục này, đôi khi, chúng tôi sẽ bổ sung hoặc xóa các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm các giới hạn đối với các dịch vụ, và bắt đầu cung cấp dịch vụ mới hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cũ.
If we make material changes that negatively impact your use of our services or if we stop offering a service, we’ll provide you with reasonable advance notice and an opportunity to export your content from your Google Account using Google Takeout, except in urgent situations such as preventing abuse, responding to legal requirements, or addressing security and operability issues.Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng có ảnh hưởng tiêu cực đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi ngừng cung cấp một dịch vụ, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cho bạn cơ hội xuất nội dung của bạn trong Tài khoản Google mà bạn sở hữu bằng ứng dụng Google Takeout, trừ các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái đang diễn ra, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hoặc giải quyết các vấn đề về tính bảo mật hoặc khả năng vận hành.
What we expect from youTrách nhiệm của bạn
Follow these terms and service-specific additional termsTuân thủ các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ
The permission we give you to use our services continues as long as you meet your responsibilities in:Quyền mà chúng tôi đã cấp cho bạn để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sẽ tiếp tục có hiệu lực miễn là bạn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo:
these termscác điều khoản này
service-specific additional terms, which could, for example, include things like additional age requirementscác điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ (ví dụ như các điều khoản bổ sung này có thể có thêm yêu cầu về độ tuổi)
We also make various policies, help centers, and other resources available to you to answer common questions and to set expectations about using our services. These resources include our Privacy Policy, Copyright Help Center, Safety Center, and other pages accessible from our policies site.Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn nhiều chính sách, trung tâm trợ giúp và nguồn khác nhằm trả lời các câu hỏi thường gặp và đặt ra những kỳ vọng của chúng tôi đối với bạn trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Các nguồn này bao gồm Chính sách quyền riêng tư, Trung tâm trợ giúp về bản quyền,Trung tâm an toàn và các trang khác mà bạn có thể truy cập vào từ trang web chính sách của chúng tôi.
Although we give you permission to use our services, we retain any intellectual property rights we have in the services.Mặc dù chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với các dịch vụ.
Respect othersTôn trọng người khác
Many of our services allow you to interact with others. We want to maintain a respectful environment for everyone, which means you must follow these basic rules of conduct:Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tương tác với người khác. Chúng tôi muốn duy trì một môi trường mà trong đó mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, vì vậy, bạn phải tuân theo các quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:
comply with applicable laws, including export control, sanctions, and human trafficking lawstuân thủ các luật hiện hành, bao gồm cả luật kiểm soát xuất khẩu, chế tài và phòng chống mua bán người
respect the rights of others, including privacy and intellectual property rightstôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ
don’t abuse or harm others or yourself (or threaten or encourage such abuse or harm) — for example, by misleading, defrauding, defaming, bullying, harassing, or stalking otherskhông lạm dụng hoặc làm hại người khác hay chính bản thân bạn (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi lạm dụng hoặc gây hại đó) – chẳng hạn như bằng cách đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác
don’t abuse, harm, interfere with, or disrupt the serviceskhông lạm dụng, gây hại, can thiệp hoặc làm gián đoạn các dịch vụ
Our service-specific additional terms and policies provide additional details about appropriate conduct that everyone using those services must follow. If you find that others aren’t following these rules, many of our services allow you to report abuse. If we act on a report of abuse, we also provide a fair process as described in the Taking action in case of problems section.Các điều khoản và chính sách bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ của chúng tôi cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách hành xử thích hợp mà những người sử dụng dịch vụ phải tuân thủ. Nếu bạn phát hiện người khác không tuân thủ các quy tắc này, thì nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn báo cáo hành vi sử dụng trái quy tắc. Nếu chúng tôi hành động dựa vào việc có người báo cáo hành vi sử dụng trái quy tắc, thì chúng tôi cũng áp dụng một quy trình công bằng như mô tả trong phần Thực hiện hành động trong trường hợp xảy ra vấn đề.
Permission to use your contentQuyền sử dụng nội dung của bạn
Some of our services are designed to let you upload, submit, store, send, receive, or share your content. You have no obligation to provide any content to our services and you’re free to choose the content that you want to provide. If you choose to upload or share content, please make sure you have the necessary rights to do so and that the content is lawful.Một số dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để bạn có thể tải lên, nộp, lưu trữ, gửi, nhận, chia sẻ hoặc tải nội dung của bạn lên. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ nội dung nào của bạn cho các dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể chọn nội dung bạn muốn cung cấp. Nếu bạn chọn chia sẻ hoặc tải nội dung lên, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm điều đó và rằng nội dung đó là nội dung hợp pháp.
LicenseGiấy phép
Your content remains yours, which means that you retain anyintellectual property rights that you have in your content. For example, you have intellectual property rights in the creative content you make, such as reviews you write. Or you may have the right to share someone else’s creative content if they’ve given you their permission.Nội dung của bạn vẫn thuộc về bạn, nghĩa là bạn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung của bạn. Ví dụ: Bạn có quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung sáng tạo mà bạn tạo ra, chẳng hạn như các bài đánh giá bạn viết. Hoặc bạn có thể có quyền chia sẻ nội dung sáng tạo của người khác nếu họ đã cho phép bạn làm như vậy.
We need your permission if your intellectual property rights restrict our use of your content. You provide Google with that permission through this license.Chúng tôi cần bạn cho phép trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ của bạn hạn chế chúng tôi sử dụng nội dung của bạn. Bạn cung cấp cho Google quyền đó thông qua giấy phép này.
What’s coveredNội dung thuộc phạm vi cấp phép
This license covers your content if that content is protected by intellectual property rights.Giấy phép này có hiệu lực đối với nội dung của bạn nếu nội dung đó được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ.
What’s not coveredNội dung không thuộc phạm vi cấp phép
This license doesn’t affect your privacy rights — it’s only about your intellectual property rightsGiấy phép này không ảnh hưởng đến quyền riêng tư mà chỉ ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ của bạn
This license doesn’t cover these types of content:Giấy phép này không áp dụng cho các loại nội dung sau:
publicly-available factual information that you provide, such as corrections to the address of a local business. That information doesn’t require a license because it’s considered common knowledge that everyone’s free to use.thông tin thực tế và có thể thu thập công khai mà bạn cung cấp, chẳng hạn như nội dung chỉnh sửa đối với địa chỉ của một doanh nghiệp địa phương. Thông tin đó không yêu cầu giấy phép vì được xem là kiến thức chung mà tất cả mọi người đều có quyền tự do sử dụng.
feedback that you offer, such as suggestions to improve our services. Feedback is covered in theService-related communications section below.ý kiến phản hồi mà bạn cung cấp, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Các điểm liên quan đến ý kiến phản hồi được trình bày trong phần Thông tin giao tiếp liên quan đến dịch vụ bên dưới.
ScopePhạm vi
This license is:Giấy phép này:
worldwide, which means it’s valid anywhere in the worldáp dụng trên toàn cầu, nghĩa là giấy phép này có hiệu lực ở bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới
non-exclusive, which means you can license your content to otherskhông độc quyền, nghĩa là bạn có thể cấp phép sử dụng nội dung của bạn cho người khác
royalty-free, which means there are no fees for this licensemiễn phí bản quyền, nghĩa là không phải trả phí cho giấy phép này
RightsQuyền hạn
This license allows Google to:Giấy phép này cấp cho Google quyền:
host, reproduce, distribute, communicate, and use your content — for example, to save your content on our systems and make it accessible from anywhere you golưu trữ, tái sản xuất, phân phối, truyền đạt và sử dụng nội dung của bạn, chẳng hạn như lưu nội dung của bạn vào các hệ thống của chúng tôi và giúp bạn truy cập nội dung đó ở bất kỳ nơi nào
publish, publicly perform, or publicly display your content, if you’ve made it visible to othersxuất bản, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai nội dung của bạn nếu bạn đã cho phép nội dung đó hiển thị cho người khác
modify and create derivative works based on your content, such as reformatting or translating itchỉnh sửa và tạo tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung của bạn, chẳng hạn như định dạng lại hoặc dịch nội dung
sublicense these rights to:cấp phép thứ cấp các quyền này cho:
other users to allow the services to work as designed, such as enabling you to share photos with people you choosenhững người dùng khác để các dịch vụ có thể hoạt động theo đúng mục đích, chẳng hạn như cho phép bạn chia sẻ ảnh với những người bạn chọn
our contractors who’ve signed agreements with us that are consistent with these terms, only for the limited purposes described in the Purpose section belownhững nhà thầu đã ký thỏa thuận với chúng tôi theo đúng các điều khoản này và chỉ giới hạn trong những mục đích được mô tả trong phần Mục đích dưới đây
PurposeMục đích
This license is for the limited purpose of:Giấy phép là dành cho mục đích có giới hạn như sau:
operating and improving the services, which means allowing the services to work as designed and creating new features and functionalities. This includes using automated systems and algorithms to analyze your content:vận hành và cải thiện các dịch vụ, nghĩa là tạo điều kiện để các dịch vụ hoạt động theo đúng mục đích, đồng thời tạo ra các tính năng và chức năng mới. Hoạt động này bao gồm cả việc sử dụng các hệ thống tự động và thuật toán để phân tích nội dung của bạn:
for spam, malware, and illegal contentđối với nội dung rác, phần mềm độc hại và nội dung bất hợp pháp
to recognize patterns in data, such as determining when to suggest a new album in Google Photos to keep related photos togetherđể tìm ra các quy luật trong dữ liệu, chẳng hạn như trong việc xác định các trường hợp nên đề xuất một album mới trong Google Photos để lưu giữ các bức ảnh có liên quan cùng nhau
to customize our services for you, such as providing recommendations and personalized search results, content, and ads (which you can change or turn off inAds Settings)tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với bạn, chẳng hạn như đề xuất nội dung và cung cấp kết quả tìm kiếm, nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa (bạn có thể thay đổi hoặc tắt tính năng này trong mục Cài đặt quảng cáo)
This analysis occurs as the content is sent, received, and when it is stored.Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.
using content you’ve shared publicly to promote the services. For example, to promote a Google app, we might quote a review you wrote. Or to promote Google Play, we might show a screenshot of the app you offer in the Play Store.sử dụng nội dung bạn đã chia sẻ công khai để quảng bá các dịch vụ. Ví dụ: Để quảng bá một ứng dụng của Google, chúng tôi có thể trích dẫn một bài đánh giá mà bạn đã viết. Hoặc để quảng bá Google Play, chúng tôi có thể hiển thị ảnh chụp màn hình của ứng dụng mà bạn cung cấp trong Cửa hàng Play.
developing new technologies and services for Google consistent with these termsphát triển công nghệ và dịch vụ mới cho Google theo đúng các điều khoản này
DurationThời hạn
This license lasts for as long as your content is protected by intellectual property rights.Giấy phép này có hiệu lực cho đến chừng nào mà nội dung của bạn còn được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ.
If you remove from our services any content that’s covered by this license, then our systems will stop making that content publicly available in a reasonable amount of time. There are two exceptions:Nếu bạn xóa bất kỳ nội dung nào thuộc phạm vi của giấy phép này khỏi các dịch vụ của chúng tôi, thì hệ thống của chúng tôi sẽ ngừng công khai nội dung đó sau một khoảng thời gian hợp lý. Có hai trường hợp ngoại lệ:
If you already shared your content with others before removing it. For example, if you shared a photo with a friend who then made a copy of it, or shared it again, then that photo may continue to appear in your friend’s Google Account even after you remove it from your Google Account.Nếu bạn đã chia sẻ nội dung của mình với người khác trước khi xóa. Ví dụ: Nếu bạn đã chia sẻ một bức ảnh với một người bạn, sau đó, người này sao chép bức ảnh đó hoặc chia sẻ ảnh với người khác, thì ảnh đó có thể tiếp tục xuất hiện trong Tài khoản Google của người bạn này kể cả sau khi bạn xóa ảnh khỏi Tài khoản Google của bạn.
If you make your content available through other companies’ services, it’s possible that search engines, including Google Search, will continue to find and display your content as part of their search results.Nếu bạn cung cấp nội dung của bạn thông qua dịch vụ của các công ty khác, thì có thể các công cụ tìm kiếm (bao gồm cả Google Tìm kiếm) sẽ tiếp tục tìm thấy và hiển thị nội dung của bạn trong các kết quả tìm kiếm của họ.
Using Google servicesSử dụng các dịch vụ của Google
Your Google AccountTài khoản Google của bạn
If you meet these age requirements you can create a Google Account for your convenience. Some services require that you have a Google Account in order to work — for example, to use Gmail, you need a Google Account so that you have a place to send and receive your email.Nếu đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi này, thì bạn có thể tạo Tài khoản Google để thuận tiện cho bạn. Một số dịch vụ yêu cầu bạn phải có Tài khoản Google thì dịch vụ mới có thể hoạt động. Ví dụ: Để sử dụng Gmail, bạn cần tạo Tài khoản Google để có một địa chỉ gửi và nhận email.
You’re responsible for what you do with your Google Account, including taking reasonable steps to keep your Google Account secure, and we encourage you to regularly use the Security Checkup.Bạn chịu trách nhiệm về mọi việc bạn làm thông qua Tài khoản Google của bạn, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài khoản Google của bạn, và chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên sử dụng công cụ Kiểm tra bảo mật.
Using Google services on behalf of an organizationSử dụng các dịch vụ của Google thay mặt một tổ chức
Many organizations, such as businesses, non-profits, and schools, take advantage of our services. To use our services on behalf of an organization:Nhiều tổ chức, chẳng hạn như các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và trường học, khai thác các dịch vụ của chúng tôi. Để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho một tổ chức:
an authorized representative of that organization must agree to these termsmột người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức đó phải đồng ý với các điều khoản này
your organization’s administrator may assign a Google Account to you. That administrator might require you to follow additional rules and may be able to access or disable your Google Account.quản trị viên của tổ chức của bạn có thể cấp cho bạn một Tài khoản Google. Quản trị viên đó có thể yêu cầu bạn phải tuân theo các quy tắc bổ sung, đồng thời có thể có quyền truy cập hoặc vô hiệu hóa Tài khoản Google của bạn.
Service-related communicationsThông tin trao đổi liên quan đến dịch vụ
To provide you with our services, we sometimes send you service announcements and other information. To learn more about how we communicate with you, see Google’sPrivacy Policy.Để cung cấp các dịch vụ cho bạn, đôi khi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo về dịch vụ và những thông tin khác. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi liên lạc với bạn, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của Google.
If you choose to give us feedback, such as suggestions to improve our services, we may act on your feedback without obligation to you.Nếu bạn chọn cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi có thể hành động dựa trên ý kiến phản hồi của bạn mà không phải chịu nghĩa vụ nào với bạn.
Content in Google servicesNội dung trong các dịch vụ của Google
Your contentNội dung của bạn
Some of our services give you the opportunity to make your content publicly available — for example, you might post a product or restaurant review that you wrote, or you might upload a blog post that you created.Một số dịch vụ của chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội công khai nội dung của bạn, ví dụ như bạn có thể đăng bài đánh giá mà bạn đã viết về một sản phẩm hoặc nhà hàng, hoặc bạn có thể tải bài viết bạn đã tạo lên một blog.
See the Permission to use your content section for more about your rights in your content, and how your content is used in our servicesHãy xem phần Quyền sử dụng nội dung của bạn để biết thêm thông tin về các quyền bạn có đối với nội dung của bạn, cũng như cách nội dung đó được sử dụng trong các dịch vụ của chúng tôi
See the Removing your content section to learn why and how we might remove user-generated content from our servicesXem phần Xóa nội dung của bạn để tìm hiểu lý do và cách thức chúng tôi có thể xóa nội dung do người dùng tạo khỏi các dịch vụ của chúng tôi
If you think someone is infringing your intellectual property rights, you can send us notice of the infringement and we’ll take appropriate action. For example, we suspend or close the Google Accounts of repeat copyright infringers as described in our Copyright Help Center.Nếu cho rằng có người đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, thì bạn có thểgửi thông báo cho chúng tôi về hành vi vi phạm đó và chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Ví dụ: Chúng tôi sẽ tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản Google của những người vi phạm bản quyền nhiều lần như mô tả trong Trung tâm trợ giúp về bản quyền của chúng tôi.
Google contentNội dung của Google
Some of our services include content that belongs to Google — for example, many of the visual illustrations you see in Google Maps. You may use Google’s content as allowed by these terms and any service-specific additional terms, but we retain any intellectual property rights that we have in our content. Don’t remove, obscure, or alter any of our branding, logos, or legal notices. If you want to use our branding or logos, please see the Google Brand Permissions page.Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa nội dung thuộc về Google, ví dụ như phần lớn hình ảnh minh họa mà bạn thấy trong Google Maps. Bạn có thể sử dụng nội dung của Google theo sự cho phép trong các điều khoản này và mọi điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với nội dung đó. Bạn không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ đặc điểm thương hiệu, biểu tượng hoặc thông báo pháp lý nào của chúng tôi. Nếu bạn muốn sử dụng các đặc điểm thương hiệu hoặc biểu trưng của chúng tôi, vui lòng xem trang Google Brand Permissions.
Other contentNội dung khác
Finally, some of our services give you access to content that belongs to other people ororganizations — for example, a store owner’s description of their own business, or a newspaper article displayed in Google News. You may not use this content without that person or organization’s permission, or as otherwise allowed by law. The views expressed in other people or organizations’ content are theirs, and don’t necessarily reflect Google’s views.Cuối cùng, một số dịch vụ của chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập nội dung thuộc về người hoặc tổ chức khác, ví dụ như nội dung mô tả của một chủ cửa hàng về doanh nghiệp của chính họ hoặc một bài báo xuất hiện trên Google Tin tức. Bạn không được sử dụng nội dung này khi chưa được sự cho phép của người hoặc tổ chức đó, hoặc nếu không được pháp luật cho phép. Các quan điểm thể hiện trong nội dung của những người hoặc tổ chức khác là quan điểm riêng của họ và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Google.
Software in Google servicesPhần mềm trong các dịch vụ của Google
Some of our services include downloadable software. We give you permission to use that software as part of the services.Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa phần mềm có thể tải xuống. Chúng tôi cho phép bạn sử dụng phần mềm đó như một phần của các dịch vụ.
The license we give you is:Giấy phép chúng tôi cấp cho bạn:
worldwide, which means it’s valid anywhere in the worldáp dụng trên toàn cầu, nghĩa là giấy phép này có hiệu lực ở bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới
non-exclusive, which means that we can license the software to otherskhông độc quyền, nghĩa là bạn có thể cấp phép sử dụng nội dung của bạn cho người khác
royalty-free, which means there are no fees for this licensemiễn phí bản quyền, nghĩa là bạn không phải trả phí cho giấy phép này
personal, which means it doesn’t extend to anyone elsedành cho cá nhân, nghĩa là giấy phép không có hiệu lực với bất kỳ người nào khác
non-assignable, which means you’re not allowed to assign the license to anyone elsekhông thể chuyển nhượng, nghĩa là bạn không được phép chuyển nhượng giấy phép này cho bất kỳ người nào khác
Some of our services include software that’s offered under open source license terms that we make available to you. Sometimes there are provisions in the open source license that explicitly override parts of these terms, so please be sure to read those licenses.Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa phần mềm được cung cấp theo các điều khoản trong giấy phép nguồn mở mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Đôi khi, giấy phép nguồn mở này có các điều khoản rõ ràng được ưu tiên áp dụng so với một số phần trong các điều khoản này. Do đó, xin đừng quên đọc các giấy phép đó.
You may not copy, modify, distribute, sell, or lease any part of our services or software. Also, you may not reverse engineer or attempt to extract any of our source code unless you have our written permission or applicable law lets you do so.Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ thành phần nào trong phần mềm hay các dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng không được dùng kỹ thuật đảo ngược hoặc tìm cách trích xuất bất kỳ mã nguồn nào của chúng tôi trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc luật hiện hành cho phép.
When a service requires or includes downloadable software, that software sometimes updates automatically on your device once a new version or feature is available. Some services let you adjust your automatic update settings.Khi một dịch vụ nào đó cần có hoặc chứa phần mềm có thể tải xuống, thì trong một số trường hợp, phần mềm này có thể tự động cập nhật trên thiết bị của bạn ngay khi có sẵn một phiên bản hoặc tính năng mới. Một số dịch vụ cho phép bạn điều chỉnh các tùy chọn cài đặt về việc tự động cập nhật.
In case of problems or disagreementsTrong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng
By law, you have the right to (1) a certain quality of service, and (2) ways to fix problems if things go wrong. These terms don’t limit or take away any of those rights. For example, if you’re a consumer, then you continue to enjoy all legal rights granted to consumers under applicable law.Theo luật pháp, bạn có quyền (1) được hưởng dịch vụ ở một mức chất lượng nhất định, và (2) được cho biết cách thức giải quyết nếu xảy ra vấn đề. Các điều khoản này không hạn chế hay làm vô hiệu hóa bất kỳ quyền nào trong số đó. Ví dụ: Nếu bạn là một người dùng cá nhân, thì bạn tiếp tục có mọi quyền hợp pháp mà người dùng cá nhân được hưởng tại quốc gia của bạn.
WarrantyĐảm bảo
We provide our services using reasonable skill and care. If we don’t meet the quality level described in this warranty, you agree to tell us and we’ll work with you to try to resolve the issue.Chúng tôi sử dụng trình độ chuyên môn và mức độ cẩn trọng hợp lý để cung cấpcác dịch vụ. Nếu chúng tôi không đáp ứng được mức chất lượng như mô tả trong tuyên bố đảm bảo này, thì bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hợp tác cùng bạn để tìm cách giải quyết vấn đề.
DisclaimersTuyên bố từ chối trách nhiệm
The only commitments we make about our services (including the content in the services, the specific functions of our services, or their reliability, availability, or ability to meet your needs) are (1) described in the Warranty section, (2) stated in the service-specific additional terms, or (3) provided under applicable laws. We don’t make any other commitments about our services.Những cam kết duy nhất mà chúng tôi đưa ra về các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả nội dung trong các dịch vụ, những chức năng cụ thể của các dịch vụ, hoặc mức độ tin cậy, sự sẵn có hay khả năng đáp ứng các nhu cầu của bạn của các dịch vụ đó) (1) được mô tả trong phần Đảm bảo, (2) được nêu trong các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, hoặc (3) được quy định trong các luật hiện hành. Chúng tôi không đưa ra cam kết nào khác về các dịch vụ của chúng tôi.
And unless required by law, we don’t provide implied warranties, such as the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement.Và trừ khi luật pháp bắt buộc, chúng tôi không đưa ra tuyên bố đảm bảo ngầm định, chẳng hạn như những tuyên bố đảm bảo ngầm định về tính có thể bán được, mức độ thích hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm.
LiabilitiesTrách nhiệm pháp lý
For all usersĐối với tất cả người dùng
These terms only limit our responsibilities as allowed by applicable law. Specifically, these terms don’t limit Google’s liability for death or personal injury, fraud, fraudulent misrepresentation, gross negligence, or willful misconduct.Các điều khoản này chỉ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi trong phạm vi được phép theo luật hiện hành. Cụ thể là các điều khoản này không giới hạn trách nhiệm pháp lý của Google trong trường hợp xảy ra tử vong hoặc thương tích cá nhân, lừa đảo, trình bày sai nhằm mục đích gian lận, sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi sai phạm có chủ ý.
Other than the rights and responsibilities described in this section (In case of problems or disagreements), Google won’t be responsible for any other losses, unless they’re caused by our breach of these terms or service-specific additional terms.Ngoài các quyền và trách nhiệm đã mô tả trong phần này (Trong trường hợp có vấn đề hoặc bất đồng), Google sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất khác, trừ khi nguyên nhân gây tổn thất là do chúng tôi vi phạm các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ.
For business users and organizations onlyChỉ đối với người dùng doanh nghiệp và tổ chức
If you’re a business user or organization, then to the extent allowed by applicable law:Nếu bạn là người dùng doanh nghiệp hoặc tổ chức, thì trong phạm vi mà pháp luật hiện hành cho phép:
You’ll indemnify Google and its directors, officers, employees, and contractors for any third-party legal proceedings (including actions by government authorities) arising out of or relating to your unlawful use of the services or violation of these terms or service-specific additional terms. This indemnity covers any liability or expense arising from claims, losses, damages, judgments, fines, litigation costs, and legal fees.Bạn sẽ bồi thường cho Google và các giám đốc, chuyên viên, nhân viên và nhà thầu của Google đối với mọi thủ tục tố tụng của bên thứ ba (bao gồm cả các hoạt động tố tụng của các cơ quan chính phủ) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ theo cách trái pháp luật hoặc vi phạm các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ. Điều khoản bồi thường này bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hay chi phí phát sinh từ các vụ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, tiền phạt, chi phí kiện tụng và chi phí pháp lý.
Google won’t be responsible for the following liabilities:Google sẽ không phải chịu các trách nhiệm pháp lý sau:
loss of profits, revenues, business opportunities, goodwill, or anticipated savingstổn thất về lợi nhuận, doanh thu, cơ hội kinh doanh, uy tín kinh doanh hoặc các khoản tiền tiết kiệm dự kiến
indirect or consequential losstổn thất do hậu quả hoặc gián tiếp
punitive damagesbồi thường thiệt hại có tính trừng phạt
Google’s total liability arising out of or relating to these terms is limited to the greater of (1) US$500 or (2) 125% of the fees that you paid to use the relevant services in the 12 months before the breachToàn bộ trách nhiệm pháp lý của Google phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này được giới hạn ở mức cao hơn của hai giá trị sau: (1) 500 đô là Mỹ hoặc (2) 125% các khoản phí mà bạn đã thanh toán để sử dụng các dịch vụ liên quan trong 12 tháng trước khi trường hợp vi phạm xảy ra
If you’re legally exempt from certain responsibilities, including indemnification, then those responsibilities don’t apply to you under these terms. For example, the United Nations enjoys certain immunities from legal obligations and these terms don’t override those immunities.Nếu bạn được miễn một số trách nhiệm theo luật, bao gồm cả trách nhiệm đảm bảo bồi thường, thì bạn không phải chịu các trách nhiệm đó theo các điều khoản này. Ví dụ: Liên Hợp Quốc được miễn một số nghĩa vụ pháp lý và các điều khoản này không làm mất tính hợp lệ của các nghĩa vụ được miễn đó.
Taking action in case of problemsBiện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra vấn đề
Before taking action as described below, we’ll provide you with advance notice when reasonably possible, describe the reason for our action, and give you an opportunity to fix the problem, unless we reasonably believe that doing so would:Trước khi tiến hành xử lý như mô tả dưới đây, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn khi có thể một cách hợp lý, mô tả lý do cho biện pháp xử lý đó và cho bạn cơ hội khắc phục vấn đề, trừ khi có các lý do hợp lý để chúng tôi tin rằng việc gửi thông báo như vậy sẽ:
cause harm or liability to a user, third party, or Googlegây hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng, bên thứ ba hoặc Google
violate the law or a legal enforcement authority’s ordervi phạm pháp luật hoặc lệnh của một cơ quan thực thi pháp luật
compromise an investigationgây ảnh hưởng bất lợi cho việc điều tra
compromise the operation, integrity, or security of our servicesảnh hưởng xấu đến mặt hoạt động, tính toàn vẹn hoặc tính bảo mật của các dịch vụ của chúng tôi
Removing your contentXóa nội dung của bạn
If we reasonably believe that any of your content (1) breaches these terms, service-specific additional terms or policies, (2) violates applicable law, or (3) could harm our users, third parties, or Google, then we reserve the right to take down some or all of that content in accordance with applicable law. Examples include child pornography, content that facilitates human trafficking or harassment, and content that infringes someone else’s intellectual property rights.Nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng nội dung nào đó của bạn (1) vi phạm các điều khoản này, các chính sách hoặc điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, (2) vi phạm luật hiện hành, hoặc (3) có thể gây hại cho người dùng, bên thứ ba hoặc Google, thì chúng tôi bảo lưu quyền gỡ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung đó theo luật hiện hành. Một số ví dụ là nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ em, nội dung hỗ trợ hoạt động buôn người hoặc quấy rối, và nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
Suspending or terminating your access to Google servicesTạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của Google
Google reserves the right to suspend or terminate your access to the services or delete your Google Account if any of these things happen:Google bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền sử dụng của bạn đối với các dịch vụ hoặc xóa Tài khoản Google của bạn trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
you materially or repeatedly breach these terms, service-specific additional terms or policiesbạn vi phạm nghiêm trọng hoặc nhiều lần các điều khoản này, các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ hoặc các chính sách
we’re required to do so to comply with a legal requirement or a court orderchúng tôi buộc phải làm như vậy để tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của tòa án
we reasonably believe that your conduct causes harm or liability to a user, third party, or Google — for example, by hacking, phishing, harassing, spamming, misleading others, or scraping content that doesn’t belong to youchúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của bạn gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng, bên thứ ba hoặc Google – ví dụ như bằng cách thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, cung cấp thông tin sai lệch hoặc cóp nhặt nội dung không do bạn sở hữu
If you believe your Google Account has been suspended or terminated in error, you can appeal.Nếu tin rằng Tài khoản Google của bạn bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại.
Of course, you’re always free to stop using our services at any time. If you do stop using a service, we’d appreciate knowing why so that we can continue improving our services.Hiển nhiên là bạn luôn có thể ngừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Nếu bạn ngừng sử dụng một dịch vụ nào đó, thì chúng tôi rất mong được biết lý do để có thể tiếp tục cải thiện các dịch vụ của mình.
Settling disputes, governing law, and courtsCách thức giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh và tòa án
For information about how to contact Google, please visit our contact page.Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với Google, vui lòng truy cập trang liên hệcủa chúng tôi.
California law will govern all disputes arising out of or relating to these terms, service-specific additional terms, or any related services, regardless of conflict of laws rules. These disputes will be resolved exclusively in the federal or state courts of Santa Clara County, California, USA, and you and Google consent to personal jurisdiction in those courts.Luật pháp của California sẽ điều chỉnh mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này, các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ hoặc mọi dịch vụ liên quan, bất kể các quy tắc về xung đột pháp luật. Các tranh chấp này sẽ chỉ được giải quyết tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang của Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ, đồng thời bạn và Google đồng ý với thẩm quyền về nhân thân tại các tòa án đó.
To the extent that applicable local law prevents certain disputes from being resolved in a California court, then you can file those disputes in your local courts. Likewise, if applicable local law prevents your local court from applying California law to resolve these disputes, then these disputes will be governed by the applicable local laws of your country, state, or other place of residence.Nếu luật hiện hành tại địa phương không cho phép giải quyết các tranh chấp này tại tòa án ở California, thì bạn có thể đệ đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lên tòa án địa phương. Tương tự như vậy, nếu luật hiện hành tại địa phương không cho phép tòa án địa phương áp dụng luật của tiểu bang California để giải quyết các tranh chấp này, thì các tranh chấp này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật hiện hành tại quốc gia, tiểu bang hoặc nơi bạn cư trú.
About these termsGiới thiệu về các điều khoản này
By law, you have certain rights that can’t be limited by a contract like these terms of service. These terms are in no way intended to restrict those rights.Theo luật pháp, bạn có một số quyền nhất định mà một hợp đồng như các điều khoản dịch vụ này không thể hạn chế. Trong mọi trường hợp, các điều khoản này đều không nhằm hạn chế các quyền đó.
These terms describe the relationship between you and Google. They don’t create any legal rights for other people or organizations, even if others benefit from that relationship under these terms.Các điều khoản này mô tả mối quan hệ giữa bạn và Google và không cấu thành nên quyền hợp pháp cho người hoặc tổ chức khác, ngay cả khi người khác thu được lợi ích từ mối quan hệ đó theo các điều khoản này.
We want to make these terms easy to understand, so we’ve used examples from ourservices. But not all services mentioned may be available in your country.Vì muốn mọi người dễ dàng hiểu được những điều khoản này, nên chúng tôi đã sử dụng ví dụ lấy từ các dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, một số dịch vụ chúng tôi đề cập có thể không được cung cấp ở quốc gia của bạn.
If these terms conflict with the service-specific additional terms, the additional terms will govern for that service.Nếu các điều khoản này mâu thuẫn với các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, thì dịch vụ đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản bổ sung.
If it turns out that a particular term is not valid or enforceable, this will not affect any other terms.Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.
If you don’t follow these terms or the service-specific additional terms, and we don’t take action right away, that doesn’t mean we’re giving up any rights that we may have, such as taking action in the future.Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ và chúng tôi không có biện pháp xử lý ngay lập tức, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có, chẳng hạn như xử lý trong tương lai.
We may update these terms and service-specific additional terms (1) to reflect changes in our services or how we do business — for example, when we add new services, features, technologies, pricing, or benefits (or remove old ones), (2) for legal, regulatory, or security reasons, or (3) to prevent abuse or harm.Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ (1) để phản ánh sự thay đổi trong các dịch vụ hoặc phương thức kinh doanh của chúng tôi – chẳng hạn như khi chúng tôi bổ sung các dịch vụ, tính năng, công nghệ, mức giá hoặc lợi ích mới (hoặc loại bỏ những cái cũ), (2) vì lý do bảo mật, tuân thủ pháp luật hoặc quy định, hoặc (3) để ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái hoặc gây hại.
If we materially change these terms or service-specific additional terms, we’ll provide you with reasonable advance notice and the opportunity to review the changes, except (1) when we launch a new service or feature, or (2) in urgent situations, such as preventing ongoing abuse or responding to legal requirements. If you don’t agree to the new terms, you should remove your content and stop using the services. You can also end your relationship with us at any time by closing your Google Account.Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cho bạn cơ hội xem các điểm thay đổi, trừ các trường hợp sau: (1) khi chúng tôi ra mắt một dịch vụ hoặc tính năng mới, hoặc (2) trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi chúng tôi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái đang diễn ra hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Nếu không đồng ý với các điều khoản mới, thì bạn cần xóa nội dung của bạn và ngừng sử dụng các dịch vụ. Bạn cũng có thể chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách đóng Tài khoản Google của bạn.