Chính sách bảo mật Google Song Ngữ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Privacy PolicyChính sách bảo mật
When you use our services, you’re trusting us with your information. We understand this is a big responsibility and work hard to protect your information and put you in control.Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.
This Privacy Policy is meant to help you understand what information we collect, why we collect it, and how you can update, manage, export, and delete your information.Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.
Privacy CheckupKiểm tra quyền riêng tư
Looking to change your privacy settings?Bạn đang muốn thay đổi các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư?
Take the Privacy CheckupThực hiện Kiểm tra quyền riêng tư
Effective September 30, 2020 | Archived versions | Download PDFCó hiệu lực từ 30 tháng 9, 2020 | Các phiên bản đã lưu trữ | Tải bản PDF xuống
ContentsNội dung
IntroductionGiới thiệu
Information Google collectsThông tin Google thu thập
Why Google collects dataLý do Google thu thập dữ liệu
Your privacy controlsCác tùy chọn kiểm soát bảo mật của bạn
Sharing your informationChia sẻ thông tin của bạn
Keeping your information secureBảo mật thông tin của bạn
Exporting & deleting your informationXuất và xóa thông tin của bạn
Retaining your informationGiữ lại thông tin của bạn
Compliance & cooperation with regulatorsTuân thủ và hợp tác với cơ quan quản lý
About this policyGiới thiệu về chính sách này
Related privacy practicesCác thực tiễn về bảo mật có liên quan
We build a range of services that help millions of people daily to explore and interact with the world in new ways. Our services include:Chúng tôi phát triển một loạt các dịch vụ giúp hàng triệu người hàng ngày khám phá và tương tác với thế giới theo những cách mới. Các dịch vụ của chúng tôi gồm có:
Google apps, sites, and devices, like Search, YouTube, and Google HomeCác ứng dụng, trang web và thiết bị của Google, chẳng hạn như Tìm kiếm, YouTube và Google Home
Platforms like the Chrome browser and Android operating systemCác nền tảng như trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android
Products that are integrated into third-party apps and sites, like ads and embedded Google MapsCác sản phẩm tích hợp vào các ứng dụng và trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như các quảng cáo và Google Maps được nhúng
You can use our services in a variety of ways to manage your privacy. For example, you can sign up for a Google Account if you want to create and manage content like emails and photos, or see more relevant search results. And you can use many Google services when you’re signed out or without creating an account at all, like searching on Google or watching YouTube videos. You can also choose to browse the web privately using Chrome in Incognito mode. And across our services, you can adjust your privacy settings to control what we collect and how your information is used.Bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau để quản lý quyền riêng tư của mình. Ví dụ: bạn có thể đăng ký một Tài khoản Google nếu muốn tạo và quản lý những nội dung như email và ảnh, hoặc xem thêm các kết quả tìm kiếm có liên quan. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nhiều dịch vụ của Google khi đã đăng xuất hoặc không cần tạo tài khoản, chẳng hạn như tìm kiếm trên Google hoặc xem các video trên YouTube. Bạn cũng có thể chọn duyệt web ở chế độ riêng tư bằng cách sử dụng Chrome ở Chế độ ẩn danh. Hơn nữa, trên những dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể điều chỉnh các mục cài đặt bảo mật để kiểm soát thông tin chúng tôi thu thập và cách thông tin của bạn được sử dụng.
To help explain things as clearly as possible, we’ve added examples, explanatory videos, and definitions for key terms. And if you have any questions about this Privacy Policy, you can contact us.Để giúp giải thích mọi điều rõ ràng nhất có thể, chúng tôi đã thêm các ví dụ, video giải thích và các định nghĩa cho những thuật ngữ chính. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.
INFORMATION GOOGLE COLLECTSTHÔNG TIN GOOGLE THU THẬP
We want you to understand the types of information we collect as you use our servicesChúng tôi muốn bạn hiểu rõ các loại thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi
We collect information to provide better services to all our users — from figuring out basic stuff like which language you speak, to more complex things like which ads you’ll find most useful, the people who matter most to you online, or which YouTube videos you might like. The information Google collects, and how that information is used, depends on how you use our services and how you manage your privacy controls.Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình — từ việc xác định những thông tin cơ bản như ngôn ngữ mà bạn nói cho đến những thông tin phức tạp hơn như quảng cáo nào bạn sẽ thấy hữu ích nhất, những người quan trọng nhất với bạn khi trực tuyến hay những video nào trên YouTube mà bạn có thể thích. Thông tin Google thu thập và cách thông tin đó được sử dụng tùy thuộc vào cách bạn dùng các dịch vụ của chúng tôi cũng như cách bạn quản lý các tùy chọn kiểm soát bảo mật của mình.
When you’re not signed in to a Google Account, we store the information we collect with unique identifiers tied to the browser, application, or device you’re using. This helps us do things like maintain your language preferences across browsing sessions.Khi bạn không đăng nhập vào một Tài khoản Google, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin chúng tôi thu thập được cùng với các giá trị nhận dạng duy nhất được liên kết với trình duyệt, ứng dụng hoặc thiết bị bạn đang sử dụng. Cách này giúp chúng tôi thực hiện được những việc như duy trì các tùy chọn ngôn ngữ của bạn trên các phiên duyệt web.
When you’re signed in, we also collect information that we store with your Google Account, which we treat as personal information.Khi bạn đã đăng nhập, chúng tôi cũng thu thập cả thông tin mà chúng tôi lưu trữ cùng với Tài khoản Google của bạn. Chúng tôi xem những thông tin này là thông tin cá nhân.
Things you create or provide to usNhững thông tin bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi
When you create a Google Account, you provide us with personal information that includes your name and a password. You can also choose to add a phone number orpayment information to your account. Even if you aren’t signed in to a Google Account, you might choose to provide us with information — like an email address to receive updates about our services.Khi tạo một Tài khoản Google, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhânbao gồm tên của bạn và mật khẩu. Bạn cũng có thể chọn thêm số điện thoạihoặc thông tin thanh toán vào tài khoản của mình. Ngay cả khi không đăng nhập vào Tài khoản Google, bạn vẫn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin như địa chỉ email để nhận thông tin cập nhật về dịch vụ của chúng tôi.
We also collect the content you create, upload, or receive from others when using our services. This includes things like email you write and receive, photos and videos you save, docs and spreadsheets you create, and comments you make on YouTube videos.Chúng tôi cũng thu thập nội dung bạn tạo, tải lên hoặc nhận được từ những người khác khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nội dung này bao gồm những thứ như email bạn viết và nhận, ảnh và video bạn lưu, tài liệu và bảng tính bạn tạo cũng như các nhận xét bạn viết về những video trên YouTube.
Information we collect as you use our servicesThông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi
Your apps, browsers & devicesCác ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn
We collect information about the apps, browsers, and devices you use to access Google services, which helps us provide features like automatic product updates and dimming your screen if your battery runs low.Chúng tôi thu thập thông tin về các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà bạn dùng để truy cập vào dịch vụ của Google. Điều này giúp chúng tôi cung cấp các tính năng như tự động cập nhật sản phẩm và giảm độ sáng màn hình nếu pin sắp hết.
The information we collect includes unique identifiers, browser type and settings, device type and settings, operating system, mobile network information including carrier name and phone number, and application version number. We also collect information about the interaction of your apps, browsers, and devices with our services, including IP address, crash reports, system activity, and the date, time, andreferrer URL of your request.Thông tin chúng tôi thu thập gồm có các giá trị nhận dạng duy nhất, loại trình duyệt và các mục cài đặt, loại thiết bị và các mục cài đặt, hệ điều hành, thông tin mạng di động, bao gồm cả tên nhà mạng và số điện thoại, và số phiên bản của ứng dụng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc tương tác giữa các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn với các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cảđịa chỉ IP, báo cáo sự cố, hoạt động hệ thống và ngày, giờ cũng như URL tham chiếu của yêu cầu của bạn.
We collect this information when a Google service on your device contacts our servers — for example, when you install an app from the Play Store or when a service checks for automatic updates. If you’re using an Android device with Google apps, your device periodically contacts Google servers to provide information about your device and connection to our services. This information includes things like your device type, carrier name, crash reports, and which apps you've installed.Chúng tôi thu thập thông tin này khi một dịch vụ của Google trên thiết bị của bạn kết nối với máy chủ của chúng tôi — ví dụ như khi bạn cài đặt một ứng dụng từ Cửa hàng Play hoặc khi một dịch vụ kiểm tra để tìm các bản cập nhật tự động. Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị Android có các ứng dụng Google, thiết bị của bạn sẽ định kỳ kết nối với máy chủ của Google để cung cấp thông tin về thiết bị của bạn và hoạt động kết nối với các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này bao gồm những thứ như loại thiết bị, tên nhà mạng, báo cáo sự cố và những ứng dụng bạn đã cài đặt.
Your activityHoạt động của bạn
We collect information about your activity in our services, which we use to do things like recommend a YouTube video you might like. The activity information we collect may include:Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi và sử dụng thông tin này để thực hiện những việc như đề xuất một video trên YouTube mà bạn có thể thích. Thông tin về hoạt động mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:
Terms you search forCác cụm từ bạn tìm kiếm
Videos you watchCác video bạn xem
Views and interactions with content and adsCác lượt xem và tương tác với nội dung và quảng cáo
Voice and audio information when you use audio featuresThông tin về giọng nói và âm thanh khi bạn sử dụng các tính năng âm thanh
Purchase activityHoạt động mua hàng
People with whom you communicate or share contentNhững người mà bạn liên lạc hoặc chia sẻ nội dung
Activity on third-party sites and apps that use our servicesHoạt động trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Chrome browsing history you’ve synced with your Google AccountLịch sử duyệt web trên Chrome mà bạn đã đồng bộ hóa với Tài khoản Google của mình
If you use our services to make and receive calls or send and receive messages, we may collect telephony log information like your phone number, calling-party number, receiving-party number, forwarding numbers, time and date of calls and messages, duration of calls, routing information, and types of calls.Nếu bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để thực hiện và nhận cuộc gọi hoặc gửi và nhận tin nhắn, thì chúng tôi có thể thu thập những thông tin nhật ký điện thoại như số điện thoại của bạn, số bên gọi, số bên nhận, số chuyển tiếp, ngày giờ của cuộc gọi và tin nhắn, thời lượng cuộc gọi, thông tin định tuyến và loại cuộc gọi.
You can visit your Google Account to find and manage activity information that’s saved in your account.Bạn có thể truy cập vào Tài khoản Google của mình để tìm và quản lý thông tin về hoạt động đã lưu trong tài khoản.
Go to Google AccountTruy cập vào Tài khoản Google
Your location informationThông tin về vị trí của bạn
We collect information about your location when you use our services, which helps us offer features like driving directions for your weekend getaway or showtimes for movies playing near you.Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp những tính năng như thông tin chỉ đường lái xe cho chuyến đi chơi xa cuối tuần của bạn hoặc hiển thị lịch chiếu của các bộ phim đang công chiếu ở gần vị trí của bạn.
Your location can be determined with varying degrees of accuracy by:Chúng tôi có thể xác định vị trí của bạn với độ chính xác khác nhau bằng:
GPSGPS
IP addressĐịa chỉ IP
Sensor data from your deviceDữ liệu của bộ cảm biến từ thiết bị của bạn
Information about things near your device, such as Wi-Fi access points, cell towers, and Bluetooth-enabled devicesThông tin về những thứ ở gần thiết bị của bạn, chẳng hạn như các điểm truy cập Wi-Fi, trạm phát sóng di động và các thiết bị có hỗ trợ Bluetooth
The types of location data we collect depend in part on your device and account settings. For example, you can turn your Android device’s location on or off using the device’s settings app. You can also turn on Location History if you want to create a private map of where you go with your signed-in devices.Các loại dữ liệu vị trí chúng tôi thu thập tùy thuộc một phần vào thiết bị và các tùy chọn cài đặt tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn có thể bật hoặc tắt vị trí của thiết bị Android bằng cách dùng ứng dụng cài đặt của thiết bị. Bạn cũng có thể bậtLịch sử vị trí nếu bạn muốn tạo bản đồ cá nhân về những nơi bạn đến bằng các thiết bị đã đăng nhập của mình.
In some circumstances, Google also collects information about you from publicly accessible sources. For example, if your name appears in your local newspaper, Google’s Search engine may index that article and display it to other people if they search for your name. We may also collect information about you from trusted partners, including marketing partners who provide us with information about potential customers of our business services, and security partners who provide us with information to protect against abuse. We also receive information from advertisers to provide advertising and research services on their behalf.Trong một số trường hợp, Google cũng thu thập thông tin về bạn từ các nguồn có thể truy cập công khai. Ví dụ: nếu tên bạn xuất hiện trên báo địa phương, công cụ Tìm kiếm của Google có thể lập chỉ mục bài viết đó và hiển thị cho những người khác nếu họ tìm kiếm tên bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các đối tác đáng tin cậy, bao gồm cả các đối tác tiếp thị cung cấp cho chúng tôi thông tin về khách hàng tiềm năng của các dịch vụ dành cho doanh nghiệp và các đối tác bảo mật cung cấp cho chúng tôi thông tin đểbảo vệ chống lại hành vi lạm dụng. Chúng tôi cũng nhận thông tin từ nhà quảng cáo để thay mặt họ cung cấp các dịch vụ quảng cáo và nghiên cứu.
We use various technologies to collect and store information, including cookies, pixel tags, local storage, such as browser web storage or application data caches, databases, and server logs.Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin, bao gồm cả các cookie, thẻ pixel, tính năng lưu trữ cục bộ, chẳng hạn như tính năng lưu trữ web của trình duyệt hoặc bộ nhớ đệm dữ liệu của ứng dụng, cơ sở dữ liệu vànhật ký máy chủ.
WHY GOOGLE COLLECTS DATALÝ DO GOOGLE THU THẬP DỮ LIỆU
We use data to build better servicesChúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển các dịch vụ tốt hơn
We use the information we collect from all our services for the following purposes:Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình cho những mục đích sau:
Provide our servicesCung cấp dịch vụ
We use your information to deliver our services, like processing the terms you search for in order to return results or helping you share content by suggesting recipients from your contacts.Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ như xử lý những cụm từ bạn tìm kiếm để trả về kết quả hoặc giúp bạn chia sẻ nội dung bằng cách đề xuất người nhận từ danh bạ của bạn.
Maintain & improve our servicesDuy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi
We also use your information to ensure our services are working as intended, such as tracking outages or troubleshooting issues that you report to us. And we use your information to make improvements to our services — for example, understanding which search terms are most frequently misspelled helps us improve spell-check features used across our services.Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động như dự tính, chẳng hạn như theo dõi tình trạng ngừng hoạt động hoặc khắc phục các sự cố mà bạn báo cáo cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn dùng thông tin của bạn để cải tiến các dịch vụ của mình — ví dụ: việc hiểu cụm từ tìm kiếm nào thường bị viết sai chính tả nhất sẽ giúp chúng tôi cải thiện tính năng kiểm tra lỗi chính tả dùng trên các dịch vụ của chúng tôi.
Develop new servicesPhát triển các dịch vụ mới
We use the information we collect in existing services to help us develop new ones. For example, understanding how people organized their photos in Picasa, Google’s first photos app, helped us design and launch Google Photos.Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được trong các dịch vụ hiện có để giúp phát triển những dịch vụ mới. Ví dụ: việc hiểu cách mọi người sắp xếp ảnh trong Picasa, ứng dụng ảnh đầu tiên của Google, đã giúp chúng tôi thiết kế và ra mắt Google Photos.
Provide personalized services, including content and adsCung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, bao gồm cả nội dung và quảng cáo
We use the information we collect to customize our services for you, including providing recommendations, personalized content, and customized search results. For example, Security Checkup provides security tips adapted to how you use Google products. And Google Play uses information like apps you’ve already installed and videos you’ve watched on YouTube to suggest new apps you might like.Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm cả việc cung cấp các nội dung đề xuất, nội dung được cá nhân hóa và các kết quả tìm kiếm tùy chỉnh. Ví dụ: Trang Kiểm tra bảo mậtcung cấp các mẹo bảo mật phù hợp với cách bạn sử dụng các sản phẩm của Google. Google Play sử dụng những thông tin như các ứng dụng bạn đã cài đặt và video bạn đã xem trên YouTube để đề xuất những ứng dụng mới mà bạn có thể thích.
Depending on your settings, we may also show you personalized ads based on your interests. For example, if you search for “mountain bikes,” you may see an ad for sports equipment when you’re browsing a site that shows ads served by Google. You can control what information we use to show you ads by visiting your ad settings.Tùy vào các mục cài đặt của bạn, chúng tôi cũng có thể hiển thị cho bạn nhữngquảng cáo được cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn. Ví dụ: nếu tìm kiếm “xe đạp địa hình”, bạn có thể thấy một quảng cáo thiết bị thể thao khi duyệt qua một trang web hiển thị quảng cáo do Google phân phối. Bạn có thể kiểm soát thông tin chúng tôi sử dụng để hiển thị quảng cáo cho bạn bằng cách truy cập vào mục cài đặt quảng cáo của mình.
We don’t show you personalized ads based on sensitive categories, such as race, religion, sexual orientation, or health.Chúng tôi không hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên những danh mục nhạy cảm như chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc sức khỏe.
We don’t share information that personally identifies you with advertisers, such as your name or email, unless you ask us to. For example, if you see an ad for a nearby flower shop and select the “tap to call” button, we’ll connect your call and may share your phone number with the flower shop.Chúng tôi không chia sẻ với nhà quảng cáo những thông tin nhận dạng cá nhân bạn như tên hoặc email của bạn, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi làm vậy. Ví dụ: nếu bạn thấy quảng cáo cho một cửa hàng hoa gần đó và chọn nút “nhấn để gọi”, thì chúng tôi sẽ kết nối cuộc gọi và có thể chia sẻ số điện thoại của bạn với cửa hàng hoa đó.
Go to Ad SettingsChuyển đến trang Cài đặt quảng cáo
Measure performanceĐo lường hiệu quả
We use data for analytics and measurement to understand how our services are used. For example, we analyze data about your visits to our sites to do things like optimize product design. And we also use data about the ads you interact with to help advertisers understand the performance of their ad campaigns. We use a variety of tools to do this, including Google Analytics. When you visit sites that use Google Analytics, Google and a Google Analytics customer may link information about your activity from that site with activity from other sites that use our ad services.Chúng tôi dùng dữ liệu để phân tích và đo lường nhằm hiểu rõ cách các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Ví dụ: chúng tôi phân tích dữ liệu về các lần truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi để thực hiện những việc như tối ưu hóa thiết kế sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng dữ liệu về các quảng cáo bạn tương tác để giúp các nhà quảng cáo hiểu rõ hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của họ. Chúng tôi dùng nhiều công cụ để thực hiện việc này, bao gồm cả Google Analytics. Khi bạn truy cập vào những trang web sử dụng Google Analytics, Google và khách hàng của Google Analytics có thể liên kết thông tinvề hoạt động của bạn từ trang web đó với hoạt động từ các trang web khác sử dụng dịch vụ quảng cáo của chúng tôi.
Communicate with youLiên lạc với bạn
We use information we collect, like your email address, to interact with you directly. For example, we may send you a notification if we detect suspicious activity, like an attempt to sign in to your Google Account from an unusual location. Or we may let you know about upcoming changes or improvements to our services. And if you contact Google, we’ll keep a record of your request in order to help solve any issues you might be facing.Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn, để tương tác trực tiếp với bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo nếu phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như nỗ lực đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn từ một vị trí bất thường. Ngoài ra, chúng tôi có thể thông báo cho bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới đối với dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn liên hệ với Google, chúng tôi sẽ lưu một bản ghi về yêu cầu của bạn để giúp giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể gặp phải.
Protect Google, our users, and the publicBảo vệ Google, người dùng của Google và mọi người nói chung
We use information to help improve the safety and reliability of our services. This includes detecting, preventing, and responding to fraud, abuse, security risks, and technical issues that could harm Google, our users, or the public.Chúng tôi sử dụng thông tin để giúp cải thiện độ an toàn và tin cậy cho các dịch vụ của mình. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với những hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật có thể có hại cho Google, người dùng của Google hoặc mọi người nói chung.
We use different technologies to process your information for these purposes. We use automated systems that analyze your content to provide you with things like customized search results, personalized ads, or other features tailored to how you use our services. And we analyze your content to help us detect abuse such as spam, malware, and illegal content. We also use algorithms to recognize patterns in data. For example, Google Translate helps people communicate across languages by detecting common language patterns in phrases you ask it to translate.Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để xử lý thông tin của bạn cho những mục đích này. Chúng tôi sử dụng các hệ thống tự động phân tích nội dung của bạn để cung cấp cho bạn những thứ như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo được cá nhân hóa và những tính năng khác được điều chỉnh phù hợp với cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn phân tích nội dung của bạn để giúp phát hiện hành vi lạm dụng, chẳng hạn như spam, phần mềm độc hại và nội dung bất hợp pháp. Chúng tôi cũng sử dụng các thuật toánđể nhận ra các mẫu trong dữ liệu. Ví dụ: Google Dịch giúp mọi người giao tiếp giữa các ngôn ngữ bằng cách phát hiện các mẫu ngôn ngữ thường gặp trong những cụm từ bạn yêu cầu dịch.
We may combine the information we collect among our services and across your devices for the purposes described above. For example, if you watch videos of guitar players on YouTube, you might see an ad for guitar lessons on a site that uses our ad products. Depending on your account settings, your activity on other sites and appsmay be associated with your personal information in order to improve Google’s services and the ads delivered by Google.Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập được trong các dịch vụ của mình và trên các thiết bị của bạn cho những mục đích mô tả ở trên. Ví dụ: nếu xem các video về những người chơi ghi ta trên YouTube, bạn có thể thấy một quảng cáo cho lớp học dạy chơi ghi ta trên một trang web sử dụng sản phẩm quảng cáo của chúng tôi. Tùy vào các mục cài đặt tài khoản của bạn, hoạt động bạn thực hiện trên các trang web và ứng dụng khác có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn để cải thiện các dịch vụ của Google và những quảng cáo do Google phân phối.
If other users already have your email address or other information that identifies you, we may show them your publicly visible Google Account information, such as your name and photo. This helps people identify an email coming from you, for example.Nếu người dùng khác đã có địa chỉ email của bạn hoặc thông tin khác nhận dạng bạn, thì chúng tôi có thể hiển thị cho họ thông tin Tài khoản Google hiển thị công khai của bạn, chẳng hạn như tên và ảnh. Thông tin này giúp mọi người xác định, ví dụ như, một email đến từ bạn.
We’ll ask for your consent before using your information for a purpose that isn’t covered in this Privacy Policy.Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng thông tin của bạn cho một mục đích không được đề cập đến trong Chính sách bảo mật này.
YOUR PRIVACY CONTROLSCÁC TÙY CHỌN KIỂM SOÁT BẢO MẬT CỦA BẠN
You have choices regarding the information we collect and how it's usedBạn có các lựa chọn liên quan đến thông tin chúng tôi thu thập và cách thông tin được sử dụng
This section describes key controls for managing your privacy across our services. You can also visit the Privacy Checkup, which provides an opportunity to review and adjust important privacy settings. In addition to these tools, we also offer specific privacy settings in our products — you can learn more in our Product Privacy Guide.Mục này mô tả các tùy chọn kiểm soát chính dùng để quản lý quyền riêng tư của bạn trên các dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng có thể truy cập vào trang Kiểm tra bảo mật để xem lại và điều chỉnh các mục cài đặt bảo mật quan trọng. Ngoài những công cụ này, chúng tôi cũng cung cấp các tùy chọn cài đặt bảo mật cụ thể trong các sản phẩm của mình — bạn có thể tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn bảo mật sản phẩm của chúng tôi.
Go to Privacy CheckupChuyển đến trang Kiểm tra bảo mật
Managing, reviewing, and updating your informationQuản lý, xem lại và cập nhật thông tin của bạn
When you’re signed in, you can always review and update information by visiting the services you use. For example, Photos and Drive are both designed to help you manage specific types of content you’ve saved with Google.Khi đã đăng nhập, bạn luôn có thể xem lại và cập nhật thông tin bằng cách truy cập vào các dịch vụ bạn sử dụng. Ví dụ: cả hai dịch vụ Photos và Drive đều được thiết kế để giúp bạn quản lý các loại nội dung cụ thể mà bạn đã lưu với Google.
We also built a place for you to review and control information saved in your Google Account. Your Google Account includes:Chúng tôi cũng tạo một nơi để bạn xem lại và kiểm soát thông tin đã lưu trong Tài khoản Google của bạn. Trang Tài khoản Google của bạn gồm có:
Privacy controlsCác tùy chọn kiểm soát bảo mật
Activity ControlsCác tùy chọn kiểm soát hoạt động
Decide what types of activity you’d like saved in your account. For example, you can turn on Location History if you want traffic predictions for your daily commute, or you can save your YouTube Watch History to get better video suggestions.Xác định những loại hoạt động bạn muốn lưu trong tài khoản của mình. Ví dụ: bạn có thể bật Lịch sử vị trí nếu muốn nhận thông tin dự đoán tình hình giao thông cho tuyến đường bạn đi làm hàng ngày, hoặc bạn có thể lưu Lịch sử xem trên YouTube để nhận được các video đề xuất phù hợp hơn.
Go to Activity ControlsChuyển đến mục Kiểm soát hoạt động
Ad settingsCài đặt quảng cáo
Manage your preferences about the ads shown to you on Google and on sites and apps that partner with Google to show ads. You can modify your interests, choose whether your personal information is used to make ads more relevant to you, and turn on or off certain advertising services.Quản lý các tùy chọn về quảng cáo hiển thị cho bạn trên Google cũng như trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo. Bạn có thể chỉnh sửa các sở thích của mình, chọn liệu thông tin cá nhân của bạn có dùng để làm cho các quảng cáo có liên quan hơn với bạn hay không, và bật hoặc tắt các dịch vụ quảng cáo nhất định.
Go to Ad SettingsChuyển đến trang Cài đặt quảng cáo
About youGiới thiệu về bạn
Control what others see about you across Google services.Kiểm soát thông tin về bạn mà người khác thấy trên các dịch vụ của Google.
Go to About YouChuyển đến trang Giới thiệu về bạn
Shared endorsementsXác nhận được chia sẻ
Choose whether your name and photo appear next to your activity, like reviews and recommendations, that appear in ads.Chọn liệu tên và ảnh của bạn có xuất hiện bên cạnh hoạt động của bạn, chẳng hạn như các bài đánh giá và các đề xuất hiển thị trong quảng cáo hay không.
Go to Shared EndorsementsChuyển đến trang Xác nhận được chia sẻ
Ways to review & update your informationCác cách xem lại và cập nhật thông tin của bạn
My ActivityHoạt động của tôi
My Activity allows you to review and control data that’s created when you use Google services, like searches you’ve done or your visits to Google Play. You can browse by date and by topic, and delete part or all of your activity.Mục Hoạt động của tôi cho phép bạn xem lại và kiểm soát dữ liệu được tạo khi bạn sử dụng các dịch vụ của Google, chẳng hạn như các nội dung tìm kiếm bạn thực hiện hoặc các lần bạn truy cập vào Google Play. Bạn có thể duyệt qua theo ngày và theo chủ đề cũng như xóa một phần hoặc tất cả hoạt động của mình.
Go to My ActivityChuyển đến trang Hoạt động của tôi
Google DashboardTrang tổng quan Google
Google Dashboard allows you to manage information associated with specific products.Trang tổng quan Google cho phép bạn quản lý thông tin liên kết với các sản phẩm cụ thể.
Go to DashboardChuyển đến Trang tổng quan
Your personal informationThông tin cá nhân của bạn
Manage your contact information, such as your name, email, and phone number.Quản lý thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên, email và số điện thoại.
Go to Personal InfoChuyển đến trang Thông tin cá nhân
When you’re signed out, you can manage information associated with your browser or device, including:Khi đã đăng xuất, bạn có thể quản lý thông tin liên kết với trình duyệt hoặc thiết bị của mình, bao gồm:
Signed-out search personalization: Choose whether your search activity is used to offer you more relevant results and recommendations.Cá nhân hóa tìm kiếm khi đã đăng xuất: Chọn liệu hoạt động tìm kiếm của bạn có dùng để cung cấp cho bạn các kết quả và nội dung đề xuất có liên quan hơn không.
YouTube settings: Pause and delete your YouTube Search History and yourYouTube Watch History.Các tùy chọn cài đặt YouTube: Tạm dừng và xóa Lịch sử tìm kiếm trên YouTube và Lịch sử xem trên YouTube của bạn.
Ad Settings: Manage your preferences about the ads shown to you on Google and on sites and apps that partner with Google to show ads.Các tùy chọn cài đặt quảng cáo: Quản lý các tùy chọn của bạn về những quảng cáo hiển thị cho bạn trên Google cũng như trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.
Exporting, removing & deleting your informationXuất, loại bỏ và xóa thông tin của bạn
You can export a copy of content in your Google Account if you want to back it up or use it with a service outside of Google.Bạn có thể xuất một bản sao nội dung trong Tài khoản Google của mình nếu muốn sao lưu hoặc sử dụng nội dung này với một dịch vụ bên ngoài Google.
Export your dataXuất dữ liệu của bạn
You can also request to remove content from specific Google services based on applicable law.Bạn cũng có thể yêu cầu loại bỏ nội dung khỏi các dịch vụ cụ thể của Google dựa trên luật hiện hành.
To delete your information, you can:Để xóa thông tin của mình, bạn có thể:
Delete your content from specific Google servicesXóa nội dung của bạn khỏi các dịch vụ cụ thể của Google
Search for and then delete specific items from your account using My ActivityTìm kiếm, sau đó xóa các nội dung cụ thể khỏi tài khoản của bạn bằng cách sử dụng mục Hoạt động của tôi
Delete specific Google products, including your information associated with those productsXóa các sản phẩm cụ thể của Google, bao gồm cả thông tin của bạn liên kết với các sản phẩm đó
Delete your entire Google AccountXóa toàn bộ Tài khoản Google của bạn
Delete your informationXóa thông tin của bạn
And finally, Inactive Account Manager allows you to give someone else access to parts of your Google Account in case you’re unexpectedly unable to use your account.Cuối cùng, Trình quản lý tài khoản không hoạt động cho phép bạn cấp cho người khác quyền truy cập vào các phần trong Tài khoản Google của bạn trong trường hợp bạn đột ngột không thể sử dụng tài khoản.
There are other ways to control the information Google collects whether or not you’re signed in to a Google Account, including:Có nhiều cách khác để kiểm soát thông tin Google thu thập cho dù bạn có đăng nhập vào một Tài khoản Google hay không, bao gồm:
Browser settings: For example, you can configure your browser to indicate when Google has set a cookie in your browser. You can also configure your browser to block all cookies from a specific domain or all domains. But remember that our services rely on cookies to function properly, for things like remembering your language preferences.Các tùy chọn cài đặt trình duyệt: Ví dụ: bạn có thể định cấu hình trình duyệt để cho biết thời điểm Google đặt cookie trong trình duyệt của bạn. Bạn cũng có thể định cấu hình trình duyệt để chặn tất cả các cookie từ một miền cụ thể hoặc tất cả các miền. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dịch vụ của chúng tôi hoạt động đúng cách nhờ có cookie, chẳng hạn như để ghi nhớ các tùy chọn ngôn ngữ của bạn.
Device-level settings: Your device may have controls that determine what information we collect. For example, you can modify location settings on your Android device.Các tùy chọn cài đặt cấp thiết bị: Thiết bị của bạn có thể có các tùy chọn kiểm soát xác định thông tin chúng tôi thu thập. Ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt vị trí trên thiết bị Android.
SHARING YOUR INFORMATIONCHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN
When you share your informationCác trường hợp bạn chia sẻ thông tin của mình
Many of our services let you share information with other people, and you have control over how you share. For example, you can share videos on YouTube publicly or you can decide to keep your videos private. Remember, when you share information publicly, your content may become accessible through search engines, including Google Search.Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin với người khác và bạn nắm quyền kiểm soát cách chia sẻ. Ví dụ: bạn có thể chia sẻ công khai video trên YouTube hoặc có thể quyết định giữ các video của bạn ở chế độ riêng tư. Xin nhớ rằng khi bạn chia sẻ công khai thông tin, nội dung của bạn có thể truy cập được thông qua các công cụ tìm kiếm, bao gồm cả Google Tìm kiếm.
When you’re signed in and interact with some Google services, like leaving comments on a YouTube video or reviewing an app in Play, your name and photo appear next to your activity. We may also display this information in ads depending on your Shared endorsements setting.Khi bạn đã đăng nhập và tương tác với một số dịch vụ của Google, chẳng hạn như để lại nhận xét về một video trên YouTube hoặc đánh giá một ứng dụng trong Play, tên và ảnh của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh hoạt động của bạn. Chúng tôi cũng có thể hiển thị thông tin này trong các quảng cáo tùy vào tùy chọn cài đặt Xác nhận được chia sẻ của bạn.
When Google shares your informationCác trường hợp Google chia sẻ thông tin của bạn
We do not share your personal information with companies, organizations, or individuals outside of Google except in the following cases:Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Google ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:
With your consentCó sự đồng ý của bạn
We’ll share personal information outside of Google when we have your consent. For example, if you use Google Home to make a reservation through a booking service, we’ll get your permission before sharing your name or phone number with the restaurant. We’ll ask for your explicit consent to share any sensitive personal information.Khi có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài Google. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Google Home để đặt chỗ thông qua một dịch vụ đặt chỗ, chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi chia sẻ tên hoặc số điện thoại của bạn với nhà hàng. Chúng tôi sẽ xin phép bạn rõ ràng trước khi chia sẻ bất kỳthông tin cá nhân nhạy cảm nào.
With domain administratorsVới quản trị viên tên miền
If you’re a student or work for an organization that uses Google services, your domain administrator and resellers who manage your account will have access to your Google Account. They may be able to:Nếu bạn là học sinh/sinh viên hoặc làm việc cho một tổ chức sử dụng các dịch vụ của Google, thì quản trị viên miền và các đại lý quản lý tài khoản của bạn sẽ có quyền truy cập vào Tài khoản Google này. Họ có thể:
Access and retain information stored in your account, like your emailTruy cập và lưu lại thông tin lưu trữ trong tài khoản của bạn, chẳng hạn như email của bạn
View statistics regarding your account, like how many apps you installXem số liệu thống kê liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như số lượng ứng dụng bạn cài đặt
Change your account passwordThay đổi mật khẩu tài khoản của bạn
Suspend or terminate your account accessTạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào tài khoản của bạn
Receive your account information in order to satisfy applicable law, regulation, legal process, or enforceable governmental requestNhận thông tin tài khoản của bạn nhằm tuân thủ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể thực thi của chính phủ
Restrict your ability to delete or edit your information or your privacy settingsHạn chế khả năng xóa hoặc chỉnh sửa thông tin hay các tùy chọn cài đặt bảo mật của bạn
For external processingĐể xử lý bên ngoài
We provide personal information to our affiliates and other trusted businesses or persons to process it for us, based on our instructions and in compliance with our Privacy Policy and any other appropriate confidentiality and security measures. For example, we use service providers to help us with customer support.Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các đơn vị liên kết của mình và các doanh nghiệp hoặc cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn và tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi cũng như mọi biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp khác. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để giúp hỗ trợ khách hàng.
For legal reasonsVì lý do pháp lý
We will share personal information outside of Google if we have a good-faith belief that access, use, preservation, or disclosure of the information is reasonably necessary to:Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài Google nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết một cách hợp lý để:
Meet any applicable law, regulation, legal process, or enforceable governmental request. We share information about the number and type of requests we receive from governments in our Transparency Report.Tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể thực thi của chính phủ. Chúng tôi chia sẻ thông tin về số lượng và loại yêu cầu chúng tôi nhận được từ các chính phủ trong Báo cáo minh bạch của mình.
Enforce applicable Terms of Service, including investigation of potential violations.Thực thi các Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra những hành vi có thể vi phạm.
Detect, prevent, or otherwise address fraud, security, or technical issues.Phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề về gian lận, bảo mật hay kỹ thuật.
Protect against harm to the rights, property or safety of Google, our users, or the public as required or permitted by law.Bảo vệ trước thiệt hại đối với các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của Google hoặc mọi người nói chung theo yêu cầu của luật hoặc được luật cho phép.
We may share non-personally identifiable information publicly and with our partners — like publishers, advertisers, developers, or rights holders. For example, we share information publicly to show trends about the general use of our services. We also allow specific partners to collect information from your browser or device for advertising and measurement purposes using their own cookies or similar technologies.Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân một cách công khai và với các đối tác của mình — chẳng hạn như các nhà phát hành, nhà quảng cáo, nhà phát triển hoặc các chủ sở hữu quyền. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ công khai thông tin để hiển thị các xu hướng về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi nói chung. Chúng tôi cũng cho phép các đối tác cụ thể thu thập thông tin từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho mục đích quảng cáo và đo lường bằng cách sử dụng các cookie của riêng họ hoặc những công nghệ tương tự.
If Google is involved in a merger, acquisition, or sale of assets, we’ll continue to ensure the confidentiality of your personal information and give affected users notice before personal information is transferred or becomes subject to a different privacy policy.Nếu Google tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bí mật của thông tin cá nhân của bạn và thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao hoặc chịu sự điều chỉnh của một chính sách bảo mật khác.
KEEPING YOUR INFORMATION SECUREBẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN
We build security into our services to protect your informationChúng tôi tích hợp tính năng bảo mật vào các dịch vụ để bảo vệ thông tin của bạn
All Google products are built with strong security features that continuously protect your information. The insights we gain from maintaining our services help us detect and automatically block security threats from ever reaching you. And if we do detect something risky that we think you should know about, we’ll notify you and help guide you through steps to stay better protected.Tất cả các sản phẩm của Google đều được tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Thông tin chi tiết chúng tôi có được từ việc duy trì các dịch vụ giúp chúng tôi phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa về bảo mật để chúng không bao giờ tiếp cận được đến bạn. Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro mà chúng tôi cho là bạn nên biết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hướng dẫn bạn thực hiện các bước để được bảo vệ tốt hơn.
We work hard to protect you and Google from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction of information we hold, including:Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn và Google khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin chúng tôi nắm giữ, bao gồm:
We use encryption to keep your data private while in transitChúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của bạn trong khi truyền
We offer a range of security features, like Safe Browsing, Security Checkup, and2 Step Verification to help you protect your accountChúng tôi cung cấp một loạt các tính năng bảo mật như Duyệt web an toàn, Kiểm tra bảo mật và Xác minh 2 bước để giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình
We review our information collection, storage, and processing practices, including physical security measures, to prevent unauthorized access to our systemsChúng tôi xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình
We restrict access to personal information to Google employees, contractors, and agents who need that information in order to process it. Anyone with this access is subject to strict contractual confidentiality obligations and may be disciplined or terminated if they fail to meet these obligations.Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Google truy cập vào thông tin cá nhân, họ là những người cần thông tin đó để xử lý thông tin. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.
EXPORTING & DELETING YOUR INFORMATIONXUẤT VÀ XÓA THÔNG TIN CỦA BẠN
You can export a copy of your information or delete it from your Google Account at any timeBạn có thể xuất một bản sao thông tin của mình hoặc xóa thông tin đó khỏi Tài khoản Google bất cứ lúc nào
You can export a copy of content in your Google Account if you want to back it up or use it with a service outside of Google.Bạn có thể xuất một bản sao nội dung trong Tài khoản Google của mình nếu muốn sao lưu hoặc sử dụng nội dung này với một dịch vụ bên ngoài Google.
Export your dataXuất dữ liệu của bạn
To delete your information, you can:Để xóa thông tin của mình, bạn có thể:
Delete your content from specific Google servicesXóa nội dung của bạn khỏi các dịch vụ cụ thể của Google
Search for and then delete specific items from your account using My ActivityTìm kiếm, sau đó xóa các nội dung cụ thể khỏi tài khoản của bạn bằng cách sử dụng mục Hoạt động của tôi
Delete specific Google products, including your information associated with those productsXóa các sản phẩm cụ thể của Google, bao gồm cả thông tin của bạn liên kết với các sản phẩm đó
Delete your entire Google AccountXóa toàn bộ Tài khoản Google của bạn
Delete your informationXóa thông tin của bạn
RETAINING YOUR INFORMATIONGIỮ LẠI THÔNG TIN CỦA BẠN
We retain the data we collect for different periods of time depending on what it is, how we use it, and how you configure your settings:Chúng tôi giữ lại dữ liệu mà chúng tôi thu thập trong nhiều khoảng thời gian khác nhau tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu và cách bạn thiết lập các tùy chọn cài đặt:
Some data you can delete whenever you like, such as the content you create or upload. You can also delete activity information saved in your account, orchoose to have it deleted automatically after a set period of time.Bạn có thể xóa một số dữ liệu như nội dung do bạn tạo hoặc tải lên vào bất kỳ lúc nào bạn muốn. Bạn cũng có thể xóa thông tin hoạt động lưu trong tài khoản của bạn, hoặc chọn tự động xóa sau một khoảng thời gian nhất định.
Other data is deleted or anonymized automatically after a set period of time, such as advertising data in server logs.Sau một khoảng thời gian định sẵn, hệ thống sẽ tự động xóa hoặc ẩn danh các dữ liệu khác, như dữ liệu quảng cáo trong các tệp nhật ký trên máy chủ.
We keep some data until you delete your Google Account, such as information about how often you use our services.Chúng tôi lưu giữ một số dữ liệu cho đến khi bạn xóa Tài khoản Google của bạn, chẳng hạn như thông tin về tần suất bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
And some data we retain for longer periods of time when necessary for legitimate business or legal purposes, such as security, fraud and abuse prevention, or financial record-keeping.Chúng tôi giữ lại một số dữ liệu trong khoảng thời gian dài khi cần thiết để phục vụ các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp, Ví dụ: để bảo mật, ngăn chặn hành vi lừa đảo và lạm dụng hoặc lưu giữ sổ sách tài chính.
When you delete data, we follow a deletion process to make sure that your data is safely and completely removed from our servers or retained only in anonymized form. We try to ensure that our services protect information from accidental or malicious deletion. Because of this, there may be delays between when you delete something and when copies are deleted from our active and backup systems.Khi bạn xóa dữ liệu, chúng tôi tuân theo một quy trình xóa để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn dữ liệu của bạn khỏi các máy chủ của chúng tôi một cách an toàn, hoặc chỉ giữ lại dữ liệu dưới dạng ẩn danh. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các dịch vụ của mình sẽ bảo vệ thông tin trước hành vi xóa do vô tình hay cố ý. Do vậy, có thể có độ trễ giữa thời điểm bạn xóa nội dung nào đó và thời điểm các bản sao của nội dung này được xóa khỏi các hệ thống đang hoạt động và sao lưu của chúng tôi.
You can read more about Google’s data retention periods, including how long it takes us to delete your information.Bạn có thể đọc thêm về các khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu của Google, bao gồm cả thời gian chúng tôi cần để xóa thông tin của bạn.
COMPLIANCE & COOPERATION WITH REGULATORSTUÂN THỦ VÀ HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ
We regularly review this Privacy Policy and make sure that we process your information in ways that comply with it.Chúng tôi thường xuyên xem xét Chính sách bảo mật này và đảm bảo rằng chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo cách tuân thủ chính sách này.
Data transfersTruyền dữ liệu
We maintain servers around the world and your information may be processed on servers located outside of the country where you live. Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in this policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data.Chúng tôi duy trì các máy chủ trên khắp thế giới và thông tin của bạn có thể được xử lý trên các máy chủ đặt ở bên ngoài quốc gia bạn sinh sống. Luật bảo vệ dữ liệu khác nhau giữa các quốc gia, trong đó một số luật cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn so với các luật khác. Bất kể thông tin của bạn được xử lý ở đâu, chúng tôi đều áp dụng cùng biện pháp bảo vệ mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng tuân thủ một số khung pháp lý nhất định liên quan đến việc truyền dữ liệu.
When we receive formal written complaints, we respond by contacting the person who made the complaint. We work with the appropriate regulatory authorities, including local data protection authorities, to resolve any complaints regarding the transfer of your data that we cannot resolve with you directly.Khi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ phản hồi bằng cách liên hệ với người đưa ra khiếu nại này. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về việc truyền dữ liệu của bạn mà chúng tôi không thể giải quyết trực tiếp với bạn.
ABOUT THIS POLICYGIỚI THIỆU VỀ CHÍNH SÁCH NÀY
When this policy appliesThời điểm áp dụng chính sách này
This Privacy Policy applies to all of the services offered by Google LLC and its affiliates, including YouTube, Android, and services offered on third-party sites, such as advertising services. This Privacy Policy doesn’t apply to services that have separate privacy policies that do not incorporate this Privacy Policy.Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ do Google LLC và cácđơn vị liên kết của Google LLC cung cấp, bao gồm cả YouTube, Android và những dịch vụ được cung cấp trên các trang web bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ quảng cáo. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho những dịch vụ có các chính sách bảo mật riêng không đưa vào Chính sách bảo mật này.
This Privacy Policy doesn’t apply to:Chính sách bảo mật này không áp dụng cho:
The information practices of other companies and organizations that advertise our servicesCác thực tiễn bảo vệ thông tin của các công ty và tổ chức khác quảng cáo các dịch vụ của chúng tôi
Services offered by other companies or individuals, including products or sites that may include Google services, be displayed to you in search results, or be linked from our servicesCác dịch vụ do những công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web có thể bao gồm dịch vụ của Google, được hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm hoặc được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi
Changes to this policyCác thay đổi đối với chính sách này
We change this Privacy Policy from time to time. We will not reduce your rights under this Privacy Policy without your explicit consent. We always indicate the date the last changes were published and we offer access to archived versions for your review. If changes are significant, we’ll provide a more prominent notice (including, for certain services, email notification of Privacy Policy changes).Đôi khi, chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi luôn nêu rõ ngày phát hành các thay đổi gần đây nhất và cung cấp quyền truy cập vào các phiên bản đã lưu trữ để bạn xem xét. Nếu đó là các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo dễ thấy hơn (với một số dịch vụ nhất định, bao gồm cả thông báo qua email về các thay đổi đối với Chính sách bảo mật).
RELATED PRIVACY PRACTICESCÁC THỰC TIỄN VỀ BẢO MẬT CÓ LIÊN QUAN
Specific Google servicesCác dịch vụ cụ thể của Google
The following privacy notices provide additional information about some Google services:Những thông báo bảo mật sau cung cấp thêm thông tin về một số dịch vụ của Google:
Chrome & the Chrome Operating SystemChrome và hệ điều hành Chrome
PaymentsPayments
FiberFiber
Google FiGoogle Fi
G Suite for EducationG Suite cho giáo dục
Read AlongRead Along
YouTube KidsYouTube cho Trẻ em
Google Accounts Managed with Family Link, for Children under 13 (or applicable age in your country)Tài khoản Google được quản lý bằng ứng dụng Family Link, dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc tuổi được áp dụng ở quốc gia bạn)
Voice and Audio Collection from Children’s Features on the Google AssistantThu thập dữ liệu giọng nói và âm thanh trong các tính năng dành cho trẻ em trên Trợ lý Google
Other useful resourcesCác tài nguyên hữu ích khác
The following links highlight useful resources for you to learn more about our practices and privacy settings.Những liên kết sau nêu bật các tài nguyên hữu ích để bạn tìm hiểu thêm về các thực tiễn và cài đặt bảo mật của chúng tôi.
Your Google Account is home to many of the settings you can use to manage your accountTài khoản Google là nơi có nhiều cài đặt mà bạn có thể sử dụng để quản lý tài khoản của mình
Privacy Checkup guides you through key privacy settings for your Google AccountCông cụ Kiểm tra bảo mật hướng dẫn bạn thực hiện các cài đặt bảo mật chính cho Tài khoản Google của mình
Google’s safety center helps you learn more about our built-in security, privacy controls, and tools to help set digital ground rules for your family onlineTrung tâm an toàn của Google giúp bạn tìm hiểu thêm về khả năng bảo mật tích hợp, các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư và các công cụ của chúng tôi để giúp thiết lập các quy tắc cơ bản về việc sử dụng trực tuyến thiết bị kỹ thuật số cho các thành viên trong gia đình bạn
Privacy & Terms provides more context regarding this Privacy Policy and our Terms of ServiceBảo mật và các điều khoản cung cấp thêm ngữ cảnh liên quan đến Chính sách bảo mật này và các Điều khoản dịch vụ của chúng tôi
Technologies includes more information about:Công nghệ bao gồm nhiều thông tin hơn về:
How Google uses cookiesCách Google sử dụng cookie
Technologies used for AdvertisingCác công nghệ dùng cho Quảng cáo
How Google uses pattern recognition to recognize things like faces in photosCách Google sử dụng tính năng nhận dạng mẫu để nhận dạng những thứ như khuôn mặt trong ảnh
How Google uses information from sites or apps that use our servicesCách Google sử dụng thông tin từ các trang web hoặc ứng dụng dùng dịch vụ của chúng tôi