Chính sách Cookie Facebook

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Cookie và các công nghệ lưu trữ khácCookies & other storage technologies
Cookie là các đoạn văn bản nhỏ dùng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận thông tin nhận dạng, cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Những công nghệ khác (bao gồm dữ liệu chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, thông tin nhận dạng liên quan đến thiết bị của bạn) và phần mềm khác được sử dụng cho các mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả những công nghệ đó là “cookie”. Cookies are small pieces of text used to store information on web browsers. Cookies are used to store and receive identifiers and other information on computers, phones and other devices. Other technologies, including data we store on your web browser or device, identifiers associated with your device, and other software, are used for similar purposes. In this policy, we refer to all of these technologies as “cookies.” 
Chúng tôi sử dụng cookie nếu bạn có tài khoản Facebook, sử dụng Sản phẩm của Facebook (bao gồm trang web và ứng dụng của chúng tôi) hoặc truy cập vào các trang web cũng như ứng dụng khác sử dụng Sản phẩm của Facebook (bao gồm nút Thích hay các Công nghệ khác của Facebook). Nhờ cookie, Facebook có thể cung cấp Sản phẩm của Facebook cho bạn, cũng như hiểu được thông tin mà chúng tôi tiếp nhận về bạn, bao gồm thông tin về việc bạn sử dụng các trang web và ứng dụng khác, cho dù bạn đã đăng ký hoặc đăng nhập hay chưa. We use cookies if you have a Facebook account, use the Facebook Products, including our website and apps, or visit other websites and apps that use the Facebook Products (including the Like button or other Facebook Technologies). Cookies enable Facebook to offer the Facebook Products to you and to understand the information we receive about you, including information about your use of other websites and apps, whether or not you are registered or logged in. 
Chính sách này giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và các lựa chọn dành cho bạn. Trừ khi chính sách này quy định khác, Chính sách dữ liệusẽ áp dụng cho việc chúng tôi xử lý dữ liệu thu thập được qua cookie.This policy explains how we use cookies and the choices you have. Except as otherwise stated in this policy, the Data Policy will apply to our processing of the data that we collect via cookies.
Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?Why do we use cookies?
Thông qua cookie, chúng tôi có thể cung cấp, bảo vệ và cải thiện Sản phẩm của Facebook, chẳng hạn như bằng cách cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh và đo lường quảng cáo cũng như mang lại trải nghiệm an toàn hơn. Các cookie đó bao gồm cookie theo phiên (được xóa khi bạn đóng trình duyệt) và cookie cố định, duy trì trên trình duyệt của bạn cho đến khi hết hạn hoặc đến khi bạn xóa. Mặc dù đôi khi, các cookie chúng tôi sử dụng có thể thay đổi trong quá trình chúng tôi cải tiến và cập nhật Sản phẩm của Facebook, chúng tôi dùng các cookie này cho những mục đích sau: Cookies help us provide, protect and improve the Facebook Products, such as by personalising content, tailoring and measuring ads, and providing a safer experience. The cookies that we use include session cookies, which are deleted when you close your browser, and persistent cookies, which stay on your browser until they expire or you delete them. While the cookies that we use may change from time to time as we improve and update the Facebook Products, we use them for the following purposes:
Xác thựcAuthentication
Chúng tôi sử dụng cookie để xác minh tài khoản của bạn và xác định thời điểm bạn đăng nhập, qua đó giúp bạn truy cập vào Sản phẩm của Facebook dễ dàng hơn, đồng thời hiển thị cho bạn các tính năng và trải nghiệm thích hợp.We use cookies to verify your account and determine when you’re logged in so we can make it easier for you to access the Facebook Products and show you the appropriate experience and features.
Ví dụ: Chúng tôi sử dụng cookie để duy trì trạng thái đăng nhập của bạn khi bạn điều hướng giữa các Trang Facebook. Cookie còn giúp chúng tôi ghi nhớ trình duyệt của bạn để bạn không phải duy trì trạng thái đăng nhập Facebook. Nhờ đó, bạn có thể đăng nhập Facebook dễ dàng hơn thông qua các ứng dụng cũng như trang web của bên thứ ba. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các cookie ''c_user'' và ''xs'' cho mục đích này trong khoảng thời gian 365 ngày.For example: We use cookies to keep you logged in as you navigate between Facebook Pages. Cookies also help us remember your browser so you do not have to keep logging in to Facebook and so you can more easily log in to Facebook via third-party apps and websites. For example, we use the ‘c_user’ and ‘xs’ cookies for this purpose, with a lifespan of 365 days.
Tính bảo mật, tính toàn vẹn của trang web và sản phẩmSecurity, site and product integrity
Chúng tôi sử dụng cookie để giữ an toàn và bảo mật cho tài khoản, dữ liệu của bạn cũng như Sản phẩm của Facebook.We use cookies to help us keep your account, data and the Facebook Products safe and secure.
Ví dụ: Với cookie, chúng tôi có thể xác định và áp dụng các biện pháp bảo mật bổ sung khi ai đó cố gắng truy cập trái phép vào một tài khoản Facebook, chẳng hạn như bằng cách đoán nhanh các mật khẩu khác nhau. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để lưu trữ thông tin hỗ trợ chúng tôi khôi phục tài khoản của bạn trong trường hợp bạn quên mật khẩu hoặc yêu cầu xác thực bổ sung nếu bạn cho chúng tôi biết tài khoản của mình đã bị hack. Chẳng hạn, các cookie ''sb'' và ''dbln'' hỗ trợ chúng tôi xác định trình duyệt của bạn một cách an toàn.For example: Cookies can help us identify and impose additional security measures when someone may be attempting to access a Facebook account without authorisation, for instance, by rapidly guessing different passwords. We also use cookies to store information that allows us to recover your account in the event that you forget your password or to require additional authentication if you tell us that your account has been hacked. This includes, for example, our ‘sb’ and ‘dbln’ cookies, which enable us to identify your browser securely.
Chúng tôi cũng sử dụng cookie để chống lại hoạt động vi phạm chính sách của mình hoặc làm giảm khả năng chúng tôi cung cấp Sản phẩm của Facebook.We also use cookies to combat activity that violates our policies or otherwise degrades our ability to provide the Facebook Products.
Ví dụ: Nhờ cookie, chúng tôi có thể chống lại các cuộc tấn công spam và lừa đảo bằng cách xác định những máy tính được sử dụng để tạo ra số lượng lớn tài khoản Facebook giả mạo. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để phát hiện máy tính bị nhiễm phần mềm độc hại và thực hiện các bước nhằm ngăn chặn những phần mềm này gây hại thêm. Chẳng hạn, chúng tôi dùng cookie ''csrf'' để ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo yêu cầu trên nhiều trang. Ngoài ra, với cookie, chúng tôi có thể ngăn những người chưa đủ tuổi đăng ký tài khoản Facebook.For example: Cookies help us fight spam and phishing attacks by enabling us to identify computers that are used to create large numbers of fake Facebook accounts. We also use cookies to detect computers infected with malware and to take steps to prevent them from causing further harm. Our ‘csrf’ cookie, for example, helps us prevent cross-site request forgery attacks. Cookies also help us prevent underage people from registering for Facebook accounts.
Quảng cáo, đề xuất, thông tin chi tiết và đo lườngAdvertising, recommendations, insights and measurement
Chúng tôi sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo và đưa ra đề xuất của các doanh nghiệp cũng như tổ chức khác cho những người có thể quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ hoặc mục đích xã hội mà họ quảng cáo.We use cookies to help us show ads and to make recommendations for businesses and other organisations to people who may be interested in the products, services or causes they promote.
Ví dụ: Thông qua cookie, chúng tôi có thể phân phối quảng cáo cho những người trước đây đã truy cập vào trang web của một doanh nghiệp, mua sản phẩm hoặc dùng ứng dụng của doanh nghiệp đó, đồng thời đề xuất các sản phẩm cũng như dịch vụ dựa trên hoạt động đó. Với cookie, chúng tôi còn có thể giới hạn số lần bạn nhìn thấy một quảng cáo để bạn không bắt gặp một quảng cáo quá nhiều lần. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie ''fr'' để phân phối, đo lường và cải thiện mức độ phù hợp của quảng cáo trong khoảng thời gian 90 ngày.For example: Cookies allow us to help deliver ads to people who have previously visited a business’s website, purchased its products or used its apps and to recommend products and services based on that activity. Cookies also allow us to limit the number of times that you see an ad so you don’t see the same ad over and over again. For example, the ‘fr’ cookie is used to deliver, measure and improve the relevancy of ads, with a lifespan of 90 days.
Chúng tôi cũng dùng cookie để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo cho các doanh nghiệp sử dụng Sản phẩm của Facebook.We also use cookies to help measure the performance of ad campaigns for businesses that use the Facebook Products.
Ví dụ: Chúng tôi sử dụng cookie để đếm số lần hiển thị quảng cáo và tính chi phí của các quảng cáo đó. Ngoài ra, chúng tôi còn dùng cookie để đo lường tần suất mọi người thực hiện hành động - chẳng hạn như mua hàng - sau một lượt hiển thị quảng cáo. Cookie ''_fbp'' xác định các trình duyệt để cung cấp những dịch vụ quảng cáo và phân tích trang web trong khoảng thời gian 90 ngày.For example: We use cookies to count the number of times that an ad is shown and to calculate the cost of those ads. We also use cookies to measure how often people do things such as make a purchase following an ad impression. The ‘_fbp’ cookie identifies browsers for the purposes of providing advertising and site analytics services and has a lifespan of 90 days. .
Với cookie, chúng tôi có thể phân phối và đo lường trên nhiều trình duyệt và thiết bị do cùng một người sử dụng.Cookies help us serve and measure ads across different browsers and devices used by the same person.
Ví dụ: Chúng tôi có thể sử dụng cookie để ngăn bạn nhìn thấy một quảng cáo quá nhiều lần trên các thiết bị khác nhau mà mình sử dụng.For example: We can use cookies to prevent you from seeing the same ad over and over again across the different devices that you use.
Nhờ cookie, chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin chi tiết về những người dùng Sản phẩm của Facebook, cũng như những người tương tác với quảng cáo, trang web, ứng dụng của các nhà quảng cáo và doanh nghiệp sử dụng Sản phẩm của Facebook.Cookies also allow us to provide insights about the people who use the Facebook Products, as well as the people who interact with the ads, websites and apps of our advertisers and the businesses that use the Facebook Products.
Ví dụ: Chúng tôi sử dụng cookie để hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu những người thích trang Facebook hoặc sử dụng ứng dụng của họ, qua đó họ có thể cung cấp nội dung phù hợp hơn và phát triển các tính năng mà khách hàng có thể quan tâm.For example: We use cookies to help businesses understand the kinds of people who like their Facebook Page or use their apps so they can provide more relevant content and develop features that are likely to be interesting to their customers.
Chúng tôi cũng dùng cookie như ''oo'' trong khoảng thời gian 5 năm để hỗ trợ bạn chọn không xem quảng cáo từ Facebook dựa trên hoạt động của bạn trên các trang web bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về thông tin chúng tôi nhận được, cách chúng tôi quyết định sẽ hiển thị cho bạn quảng cáo nào trên và ngoài Sản phẩm của Facebook, cũng như các tùy chọn kiểm soát dành cho bạn.We also use cookies, like our ‘oo’ cookie, which has a lifespan of five years, to help you opt out of seeing ads from Facebook based on your activity on third-party websites. Learn more about the information we receive, how we decide which ads to show you on and off the Facebook Products and the controls that are available to you.
Các tính năng và dịch vụ của trang webSite features and services
Chúng tôi sử dụng cookie để bật chức năng nhằm cung cấp Sản phẩm của Facebook.We use cookies to enable the functionality that helps us provide the Facebook Products.
Ví dụ: Nhờ cookie, chúng tôi có thể lưu trữ các tùy chọn, biết thời điểm bạn đã xem hoặc tương tác với nội dung trong Sản phẩm của Facebook, đồng thời cung cấp cho bạn nội dung và trải nghiệm được tùy chỉnh. Ví dụ: cookie hỗ trợ chúng tôi đưa ra đề xuất cho bạn và người khác, tùy chỉnh nội dung trên trang web bên thứ ba tích hợp với các plugin xã hội của Facebook. Nếu là quản trị viên trang, thông qua cookie, bạn có thể chuyển đổi giữa việc đăng từ Trang và tài khoản Facebook cá nhân của mình. Chúng tôi sử dụng cookie''presence'' dựa trên phiên truy cập để hỗ trợ bạn dùng cửa sổ chat Messenger.For example: Cookies help us store preferences, know when you’ve seen or interacted with Facebook Products’ content and provide you with customised content and experiences. For instance, cookies allow us to make suggestions to you and others, and to customise content on third-party sites that integrate our social plugins. If you are a page administrator, cookies allow you to switch between posting from your personal Facebook account and the Page. We use cookies like the session-based ‘presence’ cookie to support your use of Messenger chat windows.
Chúng tôi cũng sử dụng cookie để cung cấp cho bạn nội dung phù hợp với ngôn ngữ của bạn.We also use cookies to help provide you with content relevant to your locale.
Ví dụ: Chúng tôi lưu trữ thông tin trong một cookie được đặt trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Vì vậy, bạn sẽ nhìn thấy trang web bằng ngôn ngữ mình thường dùng.For example: We store information in a cookie that is placed on your browser or device so that you will see the site in your preferred language.
Hiệu quảPerformance
Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể.We use cookies to provide you with the best experience possible.
Ví dụ: Nhờ cookie, chúng tôi có thể định tuyến lưu lượng truy cập giữa các máy chủ và nắm được tốc độ tải Sản phẩm của Facebook đối với những người khác nhau. Ngoài ra, cookie còn hỗ trợ chúng tôi ghi lại thông tin về tỷ lệ, kích thước màn hình, cửa sổ của bạn và biết bạn đã bật chế độ tương phản cao chưa, qua đó có thể hiển thị đúng cách các trang web cũng như ứng dụng của mình. Ví dụ: chúng tôi đặt các cookie ''dpr'' và ''wd'' (mỗi cookie trong khoảng thời gian 7 ngày) để mang đến trải nghiệm tối ưu cho màn hình thiết bị của bạn.For example: Cookies help us route traffic between servers and understand how quickly Facebook Products load for different people. Cookies also help us record the ratio and dimensions of your screen and windows and know whether you’ve enabled high-contrast mode, so that we can render our sites and apps correctly. For example, we set the ‘dpr’ and ‘wd’ cookies, each with a lifespan of 7 days, to deliver an optimal experience for your device’s screen.
Phân tích và nghiên cứuAnalytics and research
Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu rõ hơn cách mọi người dùng Sản phẩm của Facebook, qua đó cải thiện các sản phẩm này.We use cookies to better understand how people use the Facebook Products so that we can improve them.
Ví dụ: Với cookie, chúng tôi có thể hiểu cách mọi người sử dụng dịch vụ của Facebook, phân tích xem phần nào trong Sản phẩm của Facebook mọi người thấy hữu ích và hấp dẫn nhất, cũng như xác định các tính năng có thể cải thiện.For example: Cookies can help us understand how people use the Facebook service, analyse which parts of the Facebook Products people find most useful and engaging, and identify features that could be improved.
Google AnalyticsGoogle Analytics
Chúng tôi cũng đặt cookie trên miền Facebook.com hoạt động với dịch vụ Google Analytics để hiểu cách các doanh nghiệp sử dụng các trang web dành cho nhà phát triển của Facebook. Những cookie này có tên như __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __qca và _ga.We also set cookies from the Facebook.com domain that work with the Google Analytics service to help us understand how businesses use Facebook's developer sites. These cookies have names such as __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __qca and _ga.
Trang web và ứng dụng của bên thứ baThird-party websites and apps
Các đối tác kinh doanh của chúng tôi cũng có thể chọn chia sẻ với Facebook thông tin thu thập từ cookie đặt trên các miền trang web của họ, cho dù bạn có tài khoản Facebook hoặc đã đăng nhập hay chưa. Cụ thể, các cookie có tên _fbc hoặc _fbp có thể được đặt trên miền của đối tác kinh doanh của Facebook mà đối tác này sở hữu trang web bạn đang truy cập. Khác với những cookie đặt trên miền của Facebook, chúng tôi sẽ không sử dụng được các cookie này khi bạn đang ở một trang web khác với trang web đặt cookie, kể cả khi bạn đang dùng một trong các miền của chúng tôi. Các cookie này có cùng mục đích với những cookie đặt trên miền của Facebook, đó là cá nhân hóa nội dung (kể cả quảng cáo), đo lường quảng cáo, tạo dữ liệu phân tích và mang lại trải nghiệm an toàn hơn, như được nêu trong Chính sách cookie này.Our business partners may also choose to share information with Facebook from cookies set in their own websites' domains, whether or not you have a Facebook account or are logged in. Specifically, cookies named _fbc or _fbp may be set on the domain of the Facebook business partner whose site you're visiting. Unlike cookies that are set on Facebook's own domains, these cookies aren’t accessible by Facebook when you're on a site other than the one on which they were set, including when you are on one of our domains. They serve the same purposes as cookies set in Facebook's own domain, which are to personalise content (including ads), measure ads, produce analytics and provide a safer experience, as set out in this Cookies Policy.
Chúng tôi sử dụng cookie ở đâu?Where do we use cookies?
Chúng tôi có thể đặt cookie trên máy tính/thiết bị của bạn và nhận thông tin được lưu trữ trong cookie, khi bạn sử dụng hoặc truy cập: We may place cookies on your computer or device, and receive information stored in cookies, when you use or visit: 
Sản phẩm của Facebook;The Facebook Products;
Các sản phẩm do thành viên khác trong các Công ty của Facebook cung cấp vàProducts provided by other members of the Facebook Companies; and
Các trang web và ứng dụng do công ty khác cung cấp sử dụng Sản phẩm của Facebook, bao gồm các công ty tích hợp Công nghệ của Facebook vào trang web và ứng dụng của họ. Facebook sử dụng cookie và nhận thông tin khi bạn truy cập vào các trang web cũng như ứng dụng đó, bao gồm thông tin thiết bị và thông tin về hoạt động của bạn, mà không cần bạn phải hành động thêm. Điều này xảy ra cho dù bạn đã có tài khoản Facebook hoặc đã đăng nhập hay chưa.Websites and apps provided by other companies that use the Facebook Products, including companies that incorporate the Facebook Technologies into their websites and apps. Facebook uses cookies and receives information when you visit those sites and apps, including device information and information about your activity, without any further action from you. This occurs whether or not you have a Facebook account or are logged in.
Các bên khác có sử dụng cookie liên quan đến Sản phẩm của Facebook không?Do other parties use cookies in connection with the Facebook Products?
Có, các bên khác có thể sử dụng cookie trên Sản phẩm của Facebook để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và các doanh nghiệp quảng cáo trên Facebook. Yes, other parties may use cookies on the Facebook Products to provide services to us and the businesses that advertise on Facebook. 
Ví dụ: các đối tác đo lường của chúng tôi sử dụng cookie trên Sản phẩm của Facebook để hỗ trợ nhà quảng cáo hiểu được hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trên Facebook, so sánh hiệu quả của các chiến dịch đó với quảng cáo được hiển thị trên những trang web và ứng dụng khác. Tìm hiểu thêm về các công ty sử dụng cookie trên Sản phẩm của Facebook. For example, our measurement partners use cookies on the Facebook Products to help advertisers understand the effectiveness of their Facebook advertising campaigns and to compare the performance of those campaigns to ads displayed on other websites and apps. Learn more about the companies that use cookies on the Facebook Products. 
Các bên thứ ba cũng sử dụng cookie trên trang web và ứng dụng riêng của mình liên quan đến Sản phẩm của Facebook. Để hiểu cách các bên khác sử dụng cookie, vui lòng xem lại chính sách của họ.Third parties also use cookies on their own sites and apps in connection with the Facebook Products. To understand how other parties use cookies, please review their policies.
Làm cách nào để bạn có thể kiểm soát việc Facebook sử dụng cookie?How can you control Facebook’s use of cookies?
Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện nội dung cũng như dịch vụ, mang lại trải nghiệm an toàn hơn, hiển thị cho bạn những quảng cáo hữu ích và phù hợp cả trên lẫn ngoài Facebook. Bạn có thể dùng các công cụ được mô tả bên dưới nhằm kiểm soát cách chúng tôi sử dụng dữ liệu để hiển thị cho bạn quảng cáo và nhiều nội dung khác. We use cookies to help personalize and improve content and services, provide a safer experience and to show you useful and relevant ads on and off Facebook. You can control how we use data to show you ads and more by using the tools described below.
Nếu bạn có tài khoản Facebook:If you have a Facebook account:
Bạn có thể dùng tùy chọn quảng cáo để tìm hiểu lý do bạn nhìn thấy một quảng cáo cụ thể, đồng thời kiểm soát cách chúng tôi sử dụng thông tin mình thu thập để hiển thị quảng cáo cho bạn.You can use your ad preferences to learn why you’re seeing a particular ad and control how we use information that we collect to show you ads.
Để hiển thị quảng cáo phù hợp hơn cho bạn, chúng tôi sử dụng dữ liệu mà những nhà quảng cáo và đối tác khác cung cấp cho chúng tôi về hoạt động của bạn bên ngoài Sản phẩm của các công ty thuộc Facebook, bao gồm các trang web và ứng dụng. Bạn có thể truy cập vào phần cài đặt quảng cáo nhằm kiểm soát liệu chúng tôi có sử dụng dữ liệu này để hiển thị quảng cáo cho bạn hay không.To show you better ads, we use data that advertisers and other partners provide us about your activity off Facebook Company Products, including websites and apps. You can control whether we use this data to show you ads in your ad settings.
Thông qua Facebook Audience Network, nhà quảng cáo có thể hiển thị quảng cáo cho bạn trong các ứng dụng và trang web bên ngoàiSản phẩm của các công ty thuộc Facebook. Một trong những cách Audience Network hiển thị quảng cáo phù hợp là sử dụng tùy chọn quảng cáo của bạn để xác định quảng cáo bạn có thể muốn nhìn thấy. Bạn có thể kiểm soát tùy chọn này trong phần cài đặt quảng cáo.The Facebook Audience Network is a way for advertisers to show you ads in apps and websites off the Facebook Company Products. One of the ways Audience Network shows relevant ads is by using your ad preferences to determine which ads you may be interested in seeing. You can control this in your ad settings.
Bạn có thể xem lại hoạt động Ngoài Facebook của mình. Đây là bản tóm tắt hoạt động mà các doanh nghiệp và tổ chức chia sẻ với chúng tôi về những tương tác bạn thực hiện với họ, chẳng hạn như truy cập vào ứng dụng/trang web của họ. Họ sử dụng các Công cụ kinh doanhcủa chúng tôi như Facebook Pixel để chia sẻ thông tin này với chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi có thể mang lại cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn trên Facebook. Tìm hiểu thêm về hoạt động bên ngoài Facebook, cách chúng tôi sử dụng thông tin về hoạt động đó và cách bạn có thể quản lý thông tin.You can review your Off-Facebook activity, which is a summary of activity that businesses and organizations share with us about your interactions with them, such as visiting their apps or websites. They use our Business Tools, like Facebook Pixel, to share this information with us. This helps us do things like give you a more personalized experience on Facebook. Learn more about off-Facebook activity, how we use it, and how you can manage it.
Mọi người:Everyone:
Bạn có thể chọn không xem quảng cáo trực tuyến dựa trên sở thích từ Facebook và các công ty tham gia khác thông qua Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tại Hoa Kỳ, Liên minh quảng cáo kỹ thuật số của Canada tại Canada hoặc Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tương tác châu Âu tại châu Âu hay thông qua phần cài đặt thiết bị di động của mình (nếu có) bằng cách dùng Android, iOS 13 hoặc phiên bản trước của iOS. Lưu ý rằng các công cụ và trình chặn quảng cáo hạn chế việc chúng tôi sử dụng cookie có thể cản trở các tùy chọn kiểm soát này.You can opt out of seeing online interest-based ads from Facebook and other participating companies through the Digital Advertising Alliance in the US, the Digital Advertising Alliance of Canada in Canada or theEuropean Interactive Digital Advertising Alliance in Europe or through your mobile device settings, where available, using Android, iOS 13 or an earlier version of iOS. Please note that ad blockers and tools that restrict our cookie use may interfere with these controls.
Thông tin thêm về quảng cáo trực tuyến:More information about online advertising:
Những công ty quảng cáo hợp tác với chúng tôi thường sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trong dịch vụ của họ. Để tìm hiểu thêm về cách các nhà quảng cáo thường sử dụng cookie và những lựa chọn mà họ đưa ra, bạn có thể xem lại các thông tin và nguồn lực sau: The advertising companies we work with generally use cookies and similar technologies as part of their services. To learn more about how advertisers generally use cookies and the choices they offer, you can review the following resources: 
Liên minh quảng cáo kỹ thuật sốDigital Advertising Alliance
Liên minh quảng cáo kỹ thuật số của CanadaDigital Advertising Alliance of Canada
Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tương tác châu ÂuEuropean Interactive Digital Advertising Alliance
Các tùy chọn kiểm soát cookie trên trình duyệt:Browser cookie controls:
Ngoài ra, trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể cung cấp các tùy chọn cài đặt để bạn chọn có đặt cookie trên trình duyệt hay không và xóa các cookie đó. Mỗi trình duyệt sẽ có các tùy chọn kiểm soát khác nhau. Nhà sản xuất có thể thay đổi cả tùy chọn cài đặt mà họ cung cấp cũng như cách hoạt động của những tùy chọn đó bất cứ lúc nào. Kể từ ngày 05/10/2020, bạn có thể tìm thêm thông tin về tùy chọn kiểm soát của những trình duyệt phổ biến ở các liên kết bên dưới. Một số phần trong Sản phẩm của Facebook có thể không hoạt động bình thường nếu bạn đã vô hiệu hóa việc sử dụng cookie trên trình duyệt. Lưu ý rằng những tùy chọn kiểm soát này khác với những tùy chọn kiểm soát mà Facebook cung cấp cho bạn. In addition, your browser or device may offer settings that allow you to choose whether browser cookies are set and to delete them. These controls vary by browser, and manufacturers may change both the settings they make available and how they work at any time. As of 5 October 2020, you may find additional information about the controls offered by popular browsers at the links below. Certain parts of the Facebook Products may not work properly if you have disabled browser cookie use. Please be aware these controls are distinct from the controls that Facebook offers you.