Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngàn

Dhammapada Sutta
(Khuddaka Nikaya – Sutta Pitaka)

The Path of Truth
English translation
by Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna
Sydney, Australia, 1993

Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

Thousands
Phẩm Ngàn
100. Though a thousand speeches be100. Dầu nói ngàn ngàn lời,
composed of meaningless lines,Nhưng không gì lợi ích,
better the single meaningful lineTốt hơn một câu nghĩa,
one hears, then comes to calm.Nghe xong, được tịnh lạc.
101. Though a thousand verses be101. Dầu nói ngàn câu kệ
composed of meaningless lines,Nhưng không gì lợi ích,
better the single line of verseTốt hơn nói một câu,
one hears, then comes to calm.Nghe xong, được tịnh lạc.
102. Though a hundred verses chant102. Dầu nói trăm câu kệ
composed of meaningless lines,Nhưng không gì lợi ích
better the single Dhamma lineTốt hơn một câu Pháp,
one hears, then comes to calm.Nghe xong, được tịnh lạc.
103. Though thousand times a thousand men103. Dầu tại bãi chiến trường
in battle one may conquer,Thắng ngàn ngàn quân địch,
yet should one conquer just oneselfTự thắng mình tốt hơn,
one is the greatest conqueror.Thật chiến thắng tối thượng.
104. Greater the conquest of oneself104. Tự thắng , tốt đẹp hơn,
than subjugating others,Hơn chiến thắng người khác.
that one who's always well-restrained,Người khéo điều phục mình,
that one who's tamed of self .Thường sống tự chế ngự.
105. Neither deva nor minstrel divine,105. Dầu Thiên Thần, Thát Bà,
nor Mara together with Brahma,Dầu Ma Vương, Phạm Thiên
can overthrow the victoryKhông ai chiến thắng nổi,
of such a one as this.Người tự thắng như vậy.
106. Month by month for a hundred years106. Tháng tháng bỏ ngàn vàng,
a thousand one might sacrifice,Tế tự cả trăm năm,
but if for only a moment oneChẳng bằng trong giây lát,
might honour the self-developed,Cúng dường bậc tự tu.
such honour then were better by farCúng dường vậy tốt hơn,
than a century of sacrifice.Hơn trăm năm tế tự.
107. One might tend for a hundred years107. Dầu trải một trăm năm,
the forest's sacred fire,Thờ lửa tại rừng sâu,
but if for only a moment oneChẳng bằng trong giây lát,
might honour the self-developed,Cúng dường bậc tự tu.
such honour then were better by farCúng dường vậy tốt hơn,
than a century of sacrifice.Hơn trăm năm tế tự.
108. Whatever one who merit seeks108. Suốt năm cúng tế vật,
should for a year make sacrifice,Ðể cầu phước ở đời.
all comes not to a quarter partKhông bằng một phần tư
of honouring the Noble.Kính lễ bậc chánh trực.
109. For one of respectful nature109. Thường tôn trọng, kính lễ
who ever the elders honours,Bậc kỳ lão trưởng thượng,
long life and beauty, joy and strength,Bốn pháp được tăng trưởng :
these qualities increase.Thọ, sắc, lạc, sức mạnh.
110. Though one should live a hundred years110. Dầu sống một trăm năm,
foolish, uncontrolled,Ác giới, không thiền định,
yet better is life for a single dayTốt hơn sống một ngày,
moral and meditative.Trì giới, tu thiền định.
111. Though one should live a hundred years111. Ai sống một trăm năm,
foolish, uncontrolled,Ác tuệ, không thiền định.
yet better is life for a single dayTốt hơn sống một ngày,
wise and meditative.Có tuệ, tu thiền định.
112. Though one should live a hundred years112. Ai sống một trăm năm,
lazy, of little effort,Lười nhác không tin tấn,
yet better is life for a single dayTốt hơn sống một ngày
strongly making effort.Tinh tấn tận sức mình.
113. Though one should live a hundred years113. Ai sống một trăm năm,
not seeing rise and fall,Không thấy pháp sinh diệt,
yet better is life for a single dayTốt hơn sống một ngày,
seeing rise and fall.Thấy được pháp sinh diệt.
114. Though one should live a hundred years114. Ai sống một trăm năm,
not seeing the Deathless State,Không thấy câu bất tử,
yet better is life for a single dayTốt hơn sống một ngày,
seeing Deathlessness.Thấy được câu bất tử.
115. Though one should live a hundred years115. Ai sống một trăm năm,
not seeing Dhamma Supreme,Không thấy Pháp Tối thượng,
yet better is life for a single dayTốt hơn sống một ngày,
seeing Dhamma Supreme.Thấy được Pháp Tối thượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *