4. Đàm thoại khiến khách hàng cảm thấy được hoan nghinh – chăm sóc khách hàng

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.You Can I take your coats?
Visitor 1 Thank you.
Visitor 2 Here you are.
You Would you like to sit down?
Visitor 1 Thanks.
You Would you like some coffee or juice?
Visitor 1 I’d like some coffee, please.
You What about you, Mr Carter?
Visitor 2 I’d like some orange juice.
You I’m afraid Ms Kennedy is in a meeting.
Visitor 1 No problem.
You She should be here soon.
Visitor 2 Thanks.
Cách nói khác của Don't worry khi người khác xin lỗi là No problem. Người Úc cũng dùng No worries.
Người Mỹ thường hỏi bạn có cần thêm kem vào cà phê không, chứ ko dùng sữa.