3. Đàm thoại về công việc của bạn – hỏi công việc của người khác

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.Visitor So, what do you do?
You I’m a sales and marketing assistant.
Visitor I see, that’s interesting. Are you very busy?
You Really busy! The sales team travels a lot and I make all the flight and hotel reservations.
Visitor And are you responsible for anything?
You I deal with inquiries and send out information about our products.
Visitor Do you do anything else?
You Yes, I also help to organize the sales conference which is a big job!
You can say skedule or shedule with the word schedule. In American English it is 'skedule' but with British English speakers you will hear both forms.