1. Đàm thoại tại bàn tiếp tân – Đón khách – Hỏi tên – Điền mẫu

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Nhấn vào nút nghe hội thoại để bỏ qua phần giới thiệuA Good morning madam, can I help you? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?
B Yes, I have an appointment with Diane Kennedy for 11 o’clock. À, tôi có một cuộc hẹn với cô Diane Kennedy lúc 11 giờ.
A Can I have your name, please? Tôi có thể xin tên cô được không?
B Jane Taylor from Taylor and Curtiss Consultants. Jane Taylor đến từ công ty tư vấn Taylor và Curtiss
A Right. Can you complete this security form, please? Vâng. Làm phiền cô điền vào mẫu an ninh này!
B Can you give me a pen? Cô có thể cho tôi mượn cây bút không?
A Here you are. Đây.
B Thanks. Cảm ơn.
A Thank you. And could you wear this visitor badge, please? Cảm ơn. Cô có thể mang thẻ khách hàng này không, làm ơn?
B Of course. Tất nhiên là được.
A Please have a seat. Someone will come down to get you soon. Xin mời ngồi. Sẽ có người đến đón cô sớm.
B Good! Thanks for your help! Tốt, cảm ơn bà đã giúp đỡ!
In English we do not use the 24-hour-clock in everyday conversation. If we want to make it clear it is morning or afternoon, we normally use am or pm, or say in the morning or in the afternoon / evening.

Trong tiếng Anh, chúng tôi không sử dụng giờ 24 giờ trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Nếu chúng tôi muốn nói rõ là buổi sáng hay buổi chiều, chúng tôi thường dùng am hoặc pm, hoặc nói in the morning (vào buổi sáng) hoặc in the afternoon (buổi chiều) / evening (buổi tối).

Language tip
Telling the time - Nói giờ
Say nine o'clock or nine am for 9.00.
For 11.15 you can say a quarter past after (US) eleven or eleven fifteen am.
For 14.30 you can say half past two or two thirty pm.
For 19.45 you can say a quarter to eight or seven forty-five pm.