8. Trả lời điện thoại – yêu cầu gọi lại

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.
A

Sally Lowis Engineering, Sally Tyrone speaking. Can I help you?
Alan Hello, this is Alan Jay from Texas Consultants. I’d like to speak to somebody in your Sales Department, please.
Sally Please hold. I’ll put you through to Ms Kennedy …. Hello, Mr Jay?
I’m sorry but her line’s busy at the moment. Can you hold?
Alan Er, yes, OK.
Sally I’m afraid she’s still engaged. Can you call back later?
Alan Hm. All right. Goodbye.
Sally Goodbye.

B

Jasmine Diane Kennedy’s phone, Jasmine Goodman speaking.
John Hello, Jasmine. John Carter from APU here. Is Diane there?
Jasmine Oh hi, John. I’m afraid she’s not available at the moment.
She’s in a meeting.
John Oh, I see. I need to speak to her today.
Jasmine Well, the meeting is until 11 o’clock. Can you call back later?
John Yes, OK. I’ll call back at 11.30. Is that OK?
Jasmine Yes, that’s fine.
John Good. Thanks, Jasmine. Bye.
Jasmine Bye, bye John. Maybe speak to you later.Customer Can I speak to Mr Rogers, please?
You I’m afraid Mr Rogers is in a meeting.
Customer Oh, I see. Well, can I speak to Pauline Coates in the Sales Department?
You I’ll put you through.
Customer Thanks.
You I’m sorry but Ms Coates· line is busy at the moment.
Customer Oh, I see.
You Can you hold?
Customer Hmm, I don’t think so .
You Can you call back later?
Customer Yes, OK, thank you. Bye.
You Bye!