CHƯƠNG 8 – Đạt tới Thượng Đế

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Chapter EightCHƯƠNG 8
Attaining the SupremeĐạt tới Thượng Đế
TEXT 1: Arjuna inquired: O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activities? What is this material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me.1.   Arjuna hỏi: Muôn tâu Thượng Đế, muôn tâu Đấng Tối Cao, Brahman là gì? Linh hồn là gì? Cái gì được gọi là hoạt động nhân quả? Vũ trụ vật chất này là gì? Các vị á thần là người thế nào? Xin hãy giảng giải cho tôi hay.
TEXT 2: Who is the Lord of sacrifice, and how does He live in the body, O Madhusūdana? And how can those engaged in devotional service know You at the time of death?2.    Ai là chúa tể của mọi hy lễ và bằng cách nào Người sống trong thân xác này thưa Madhusūdana? Và làm thế nào những người phục vụ tận tụy nhớ được tới Người ở phút lâm chung?
TEXT 3: The Supreme Personality of Godhead said: The indestructible, transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called adhyātma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma, or fruitive activities.3.   Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Thực thể siêu việt bất diệt được gọi là Brahman, còn bản chất vĩnh cửu của nó được gọi là adhyātma, chân ngã. Hoạt động mà khi tiến hành nó, chúng sinh tạo ra cho mình các cơ thể vật chất mới ở kiếp sau được gọi là karma hay hoạt động nhân quả.
TEXT 4: O best of the embodied beings, the physical nature, which is constantly changing, is called adhibhūta [the material manifestation]. The universal form of the Lord, which includes all the demigods, like those of the sun and moon, is called adhidaiva. And I, the Supreme Lord, represented as the Supersoul in the heart of every embodied being, am called adhiyajña [the Lord of sacrifice].4.   Hỡi người tài giỏi nhất trong số các chúng sinh thị hiện, bản thể vật chất luôn thay đổi được gọi là adhibhūta (biểu hiện vật chất). Hình thể vũ trụ của Đức Chúa Trời bao gồm tất cả các thánh thần như Thần Mặt Trời và Thần Mặt Trăng được gọi là adhidaiva. Còn Ta, Đấng Tối Cao, đấng ngự trong tim mỗi chúng sinh thị hiện dưới dạng Linh Hồn Tối Cao được gọi là adhiyajna (Chúa tể của hy lễ).
TEXT 5: And whoever, at the end of his life, quits his body remembering Me alone at once attains My nature. Of this there is no doubt.5.   Và kẻ nào khi trút bỏ thân xác lúc cuối đời chỉ nghĩ tới một mình Ta, kẻ ấy đạt được bản chất của Ta ngay tức thì. Đó là điều hoàn toàn chắc chắn.
TEXT 6: Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kuntī, that state he will attain without fail.6.   Này con trai của Kunti, con người dù nhớ tới trạng thái tồn tại nào khi trút bỏ thân xác thì anh ta cũng sẽ nhất định đạt được trạng thái đó.
TEXT 7: Therefore, Arjuna, you should always think of Me in the form of Kṛṣṇa and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to Me and your mind and intelligence fixed on Me, you will attain Me without doubt.7.   Bởi vậy Arjuna ơi, lúc nào ngươi cũng phải nhớ tới Ta trong dung mạo Krishna, đồng thời làm tròn bổn phận quy định của ngươi là chiến đấu. Khi hiến dâng cho Ta tất cả hành động của mình, luôn hướng tâm trí và trí khôn về Ta, nhất định ngươi sẽ đến được với Ta.
TEXT 8: He who meditates on Me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering Me, undeviated from the path, he, O Pārtha, is sure to reach Me.8.   Người nào suy ngẫm về Ta là Đức Thượng Đế Tối Cao, luôn dành cả tâm trí nhớ đến Ta và không bao giờ đi chệch khỏi con đường phục vụ tận tụy, người đó nhất định sẽ trở về với Ta, Partha à.
TEXT 9: One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as He who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and He is transcendental, beyond this material nature.9.   Tín đồ cần luôn suy niệm về Đấng Tối Cao như về đấng toàn trí toàn thức, bậc chúa tể lão niên chẳng ai bì, đấng nhỏ hơn cái nhỏ nhất, đấng phù trì vạn vật và nằm ngoài các quan niệm vật chất, đấng bất khả tri và lúc nào cũng là một nhân vật. Ngài sáng chói tựa vầng dương và siêu nghiệm đối với bản chất vật chất.
TEXT 10: One who, at the time of death, fixes his life air between the eyebrows and, by the strength of yoga, with an undeviating mind, engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion, will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead.10.  Người nào ở phút lìa đời, dồn hết sinh khí vào điểm giữa hai chân mày, nhờ sức mạnh của pháp yoga mà dốc tâm định tĩnh tưởng nhớ tới Đấng Tối Cao với tình yêu thiết tha và lòng tận tụy vô hạn, người đó nhất định sẽ tới với Đức Thượng Đế Tối Cao.
TEXT 11: Persons who are learned in the Vedas, who utter oṁ-kāra, and who are great sages in the renounced order enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation.11.   Các bậc hiền giả vĩ đại, những người tinh thông các bộ Kinh Vệ Đà và thốt ra chữ Om ( ), sống thoát tục và hòa nhập vào Brahman. Để đạt sự toàn thiện đó, cần sống tiết dục. Bây giờ Ta sẽ kể vắn tắt phương pháp có thể cứu độ ngươi.
TEXT 12: The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements. Closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head, one establishes himself in yoga.12.  Nhà yoga cần ngừng toàn bộ hoạt động giác quan. Sau khi đóng mọi cửa ngõ của giác quan và tập trung tâm trí vào Linh Hồn Tối Cao ở trong tim, còn sinh khí dồn lên đỉnh đầu, anh ta chìm vào trạng thái xuất thần.
TEXT 13: After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable oṁ, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets.13.  Nếu người đạt trạng thái này của yoga thốt lên âm tiết Om linh thiêng, sự kết hợp siêu việt của những ký tự (A-U-M) và nhớ tới Đức Thượng Đế Tối Cao khi trút bỏ thân xác thì anh ta sẽ nhất định tới được các hành tinh tâm linh.
TEXT 14: For one who always remembers Me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pṛthā, because of his constant engagement in devotional service.14.  Này con trai của Pritha, người luôn dồn hết tâm trí để nhớ đến Ta sẽ đến được với Ta một cách dễ dàng, bởi vì lúc nào anh ta cũng mải miết phục vụ tận tụy.
TEXT 15: After attaining Me, the great souls, who are yogīs in devotion, never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection.15.   Khi đã tới được với Ta, những linh hồn vĩ đại, những nhà yoga phụng sự tận tụy sẽ không bao giờ trở lại thế giới vật chất nhất thời ngập tràn khổ đau này nữa, bởi vì họ đã đạt sự toàn thiện tột đỉnh.
TEXT 16: From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death take place. But one who attains to My abode, O son of Kuntī, never takes birth again.16.   Tất cả các hành tinh của thế giới vật chất, từ hành tinh cao nhất đến hành tinh thấp nhất đều là nơi ngập tràn đau khổ, nơi sinh tử luân phiên tái diễn. Nhưng con trai của Kunti ơi, người nào đã tới được nơi ở của Ta sẽ không bao giờ phải tái sinh nữa.
TEXT 17: By human calculation, a thousand ages taken together form the duration of Brahmā’s one day. And such also is the duration of his night.17.    Một ngàn thời đại (yuga) theo cách tính của loài người dài bằng một ngày của Brahma. Và một đêm của thần cũng dài bằng chừng ấy.
TEXT 18: At the beginning of Brahmā’s day, all living entities become manifest from the unmanifest state, and thereafter, when the night falls, they are merged into the unmanifest again.18.    Khi ngày của Brahma bắt đầu, tất thảy các chúng sinh được chuyển từ trạng thái không thị hiện sang trạng thái thị hiện, sau đó, khi đêm xuống, chúng lại trở về trạng thái không thị hiện.
TEXT 19: Again and again, when Brahmā’s day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahmā’s night they are helplessly annihilated.19.   Khi ngày của Brahma tới thì chúng sinh ra đời, còn khi đêm xuống, tất cả chúng đều bị hủy diệt không cưỡng lại nổi.
TEXT 20: Yet there is another unmanifest nature, which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is.20.   Nhưng còn có một bản chất không thị hiện khác, bản chất ấy vĩnh cửu và nằm ngoài giới hạn của vật chất thị hiện và không thị hiện. Bản chất tối cao đó không bao giờ bị hủy diệt. Trong khi mọi thứ ở thế giới vật chất phải chịu sự phá hủy thì phần đó vẫn vẹn nguyên chẳng đổi thay.
TEXT 21: That which the Vedāntists describe as unmanifest and infallible, that which is known as the supreme destination, that place from which, having attained it, one never returns – that is My supreme abode.21.   Cái những người tinh thông Vệ Đà gọi là thế giới không thị hiện và toàn thiện hoàn mỹ, cái được biết tới như mục đích tột bậc, nơi một khi đã đến được, chúng sinh không bao giờ trở lại thế giới vật chất này nữa, là nơi ở tối thượng của Ta.
TEXT 22: The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although He is present in His abode, He is all-pervading, and everything is situated within Him.22.  Chỉ có thế tới được với Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng vĩ đại vô song nhờ sự phục vụ tận tụy trong sạch. Vừa ở nguyên nơi của Mình, Ngài vừa hiện diện khắp nơi và thất thảy vạn vật đều có ở trong Ngài.
TEXT 23: O best of the Bhāratas, I shall now explain to you the different times at which, passing away from this world, the yogī does or does not come back.23.   Hỡi người tài giỏi nhất trong dòng họ Bharata, bây giờ ta sẽ kể cho người nghe về những khoảng thời gian khác nhau mà các nhà yoga rời bỏ cõi thế này để rồi trở lại hoặc không trở lại nữa.
TEXT 24: Those who know the Supreme Brahman attain that Supreme by passing away from the world during the influence of the fiery god, in the light, at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the six months when the sun travels in the north.24.  Những người thấu hiểu Brahman Tối Cao đạt bản thể Vô Thượng khi trút bỏ thân xác trong ánh sáng ban ngày, vào lúc thần Lửa chiếm ưu thế, vào giờ lành trong ngày, vào hai tuần trăng tròn dần hay trong khoảng thời gian sáu tháng mặt trời vận hành về phương Bắc.
TEXT 25: The mystic who passes away from this world during the smoke, the night, the fortnight of the waning moon, or the six months when the sun passes to the south reaches the moon planet but again comes back.25.  Nhà yoga thần bí, người rời bỏ cõi trần này trong mây mù, vào ban đêm, vào hai tuần trăng khuyết dần hay trong thời gian sáu tháng mặt trời vận hành về phương Nam sẽ tới được mặt trăng nhưng rồi quay trở lại.
TEXT 26: According to Vedic opinion, there are two ways of passing from this world – one in light and one in darkness. When one passes in light, he does not come back; but when one passes in darkness, he returns.26.  Theo Kinh Vệ Đà, có hai con đường rời bỏ thế giới này, một đường thì sáng sủa, còn đường kia tăm tối. Kẻ theo đường sáng sẽ không bao giờ trở lại, ai trở lại là người theo đường tối.
TEXT 27: Although the devotees know these two paths, O Arjuna, they are never bewildered. Therefore be always fixed in devotion.27.  Mặc dù các tín đồ biết rõ hai con đường ấy, nhưng Arjuna à, họ chẳng bao giờ bối rối cả. Bởi vậy, ngươi phải dốc lòng noi theo con đường phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.
TEXT 28: A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end he reaches the supreme eternal abode.28.   Người đang bước theo con đường phục vụ tận tụy tuyệt nhiên không bị mất đi công quả mà những người nghiên cứu Kinh Vệ Đà, những người tu khổ hạnh, những người cúng tế và bố thí, những người mưu cầu triết lý và lao động thành quả. Chỉ bằng sự phục vụ tận tụy, anh ta đắc mọi quả đó và tới được chốn vĩnh hằng vô thượng ở phút cuối đời.