CHƯƠNG 14 – Ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Chapter FourteenCHƯƠNG 14
The Three Modes of Material NatureBa thuộc tính của thiên nhiên vật chất
TEXT 1: The Supreme Personality of Godhead said: Again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection.1.    Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Ta sẽ nói cho ngươi nghe lần nữa về đạo lý vô thượng này, hạt châu của toàn bộ tri thức; nhờ thấu hiểu nó mà các bậc đại hiền đều đắc quả hoàn thiện tuyệt đỉnh.
TEXT 2: By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like My own. Thus established, one is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution.2.   Người vững vàng trong tri thức này có thể đạt bản thể siêu việt như của Ta, khi ấy anh ta chẳng bị sinh ra lúc sáng thế và không bị hủy diệt khi tận thế.
TEXT 3: The total material substance, called Brahman, is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the births of all living beings, O son of Bharata.3.   Này dòng dõi Bharata, toàn bộ thực thể vật chất, gọi là Brahman, là nguồn gốc sinh thành của vạn vật, và Ta khai sinh cho tất cả chúng sinh bằng việc thụ thai cho Brahman đó.
TEXT 4: It should be understood that all species of life, O son of Kuntī, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father.4.   Con trai của Kunti ơi, hãy biết rằng mọi loài được thụ thai trong lòng thiên nhiên vật chất, còn Ta là người cha ban tinh khí.
TEXT 5: Material nature consists of three modes – goodness, passion and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty-armed Arjuna, he becomes conditioned by these modes.5.   Thiên nhiên vật chất gồm ba thuộc tính là hiền tính, dục tính và si tính (ignorance). Arjuna có cánh tay mạnh ơi, khi sinh thức vĩnh cửu tiếp xúc với thiên nhiên vật chất, nó bị đặt định bởi những tính chất ấy.
TEXT 6: O sinless one, the mode of goodness, being purer than the others, is illuminating, and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge.6.   Hỡi người không phạm tội, hiền tính, cái sạch trong hơn các thuộc tính khác soi sáng và giải thoát chúng sinh khỏi mọi nghiệp chướng. Những người ở dưới ảnh hưởng của thuộc tính này được chế định bởi cảm giác hạnh phúc và trí huệ.
TEXT 7: The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kuntī, and because of this the embodied living entity is bound to material fruitive actions.7.   Dục tính nảy sinh từ những ham muốn vô độ và dục vọng. Con trai của Kunti ơi, vì vậy mà chúng sinh bị đặt định bị trói chặt vào hoạt động vật chất vì thành quả.
TEXT 8: O son of Bharata, know that the mode of darkness, born of ignorance, is the delusion of all embodied living entities. The results of this mode are madness, indolence and sleep, which bind the conditioned soul.8.   Dòng dõi của Bharata ơi, hãy biết rằng tính chất tăm tối sinh ra từ si tính, vô minh kìm giữ tất cả chúng sinh thị hiện trong ảo tưởng. Kết quả ảnh hưởng của nó là sự mất trí, tính lười biếng và chứng ham ngủ, những trói chặt linh hồn bị đặt định.
TEXT 9: O son of Bharata, the mode of goodness conditions one to happiness; passion conditions one to fruitive action; and ignorance, covering one’s knowledge, binds one to madness.9.   Dòng dõi của Bharata ơi, hiền tính làm cho chúng sinh thấy hạnh phúc, dục tính thúc đẩy chúng hoạt động để hưởng thành quả hoạt động, còn si tính thì che mờ tri thức của nó và làm nó mất trí.
TEXT 10: Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the modes of passion and ignorance, O son of Bharata. Sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. In this way there is always competition for supremacy.10.  Này dòng dõi của Bharata, có lúc hiền tính ở con người mạnh hơn dục tính và si tính, lúc thì dục tính thắng si tính và hiền tính, lúc thì si tính trội hơn hiền tính và dục tính. Giữa các thuộc tính của thiên nhiên vật chất luôn diễn ra cuộc đấu tranh để chiếm ưu thế như vậy.
TEXT 11: The manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge.11.  Có thể cảm thấy sự thắng thế của hiền tính khi mọi cửa ngõ của thân thể đều được trí tuệ soi rọi.
TEXT 12: O chief of the Bhāratas, when there is an increase in the mode of passion the symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop.12.   Này người đứng đầu lớp con cháu của Bharata, khi các dấu hiệu của lòng tham luyến ghê gớm, khát vọng lao động để hưởng thành quả, nỗ lực tột độ, ham muốn không gì kìm nén nổi ở con người, ấy là dục tính tăng tiến.
TEXT 13: When there is an increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness and illusion are manifested.13.   Con trai của Kunti ơi, khi si tính thắng thế thì con người trở nên tối tăm, thụ động, mất trí và trở thành nạn nhân của ảo tưởng.
TEXT 14: When one dies in the mode of goodness, he attains to the pure higher planets of the great sages.14.   Khi lìa đời trong hiền tính, chúng sinh đến được cõi thượng thiên thanh tịnh của các bậc đại hiền.
TEXT 15: When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities; and when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom.15.   Khi lìa đời trong dục tính, con người sẽ sinh ra giữa những người hoạt động vì thành quả hoạt động; còn khi thoát xác trong si tính, con người sẽ đầu thai vào các vương quốc súc sinh.
TEXT 16: The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness. But action done in the mode of passion results in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness.16.   Kết quả của việc làm mộ đạo rất đỗi thanh sạch và người ta nói hoạt động này ở hiền tính. Những hành động được thực hiện trong dục tính sẽ mang lại khổ đau cho con người, còn hành động được thực hiện trong si tính sẽ làm cho anh ta ngu độn.
TEXT 17: From the mode of goodness, real knowledge develops; from the mode of passion, greed develops; and from the mode of ignorance develop foolishness, madness and illusion.17.  Hiền tính là cội nguồn của tri thức chân chính, dục tính nhen nhóm lên lòng tham, còn si tính thì sản sinh ra sự ngu dốt, sự mất trí và ảo tưởng.
TEXT 18: Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets; those in the mode of passion live on the earthly planets; and those in the abominable mode of ignorance go down to the hellish worlds.18.   Những người ở trong hiền tính sẽ dần dần tới được cõi thượng thiên, những người sống trong dục tính sẽ ở lại cõi trần, còn những kẻ đắm chìm trong si tính thì sẽ sa xuống địa ngục.
TEXT 19: When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature and he knows the Supreme Lord, who is transcendental to all these modes, he attains My spiritual nature.19.   Ai thực sự thấy được mọi việc ở thế giới vật chất đều do các thuộc tính của thiên nhiên thực hiện và thấu hiểu được Đấng Tối Cao, đấng siêu việt với các thuộc tính đó, người đó đạt được bản thể tinh thần của Ta.
TEXT 20: When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distresses and can enjoy nectar even in this life.20.   Khi đã vượt khỏi ảnh hưởng của ba thuộc tính tác động lên cơ thể vật chất, sinh linh đó không còn phải chịu những nỗi khổ đau gắn liền với sinh, lão, tử và được hưởng tinh túy phúc lạc tinh thần ở ngay kiếp này.
TEXT 21: Arjuna inquired: O my dear Lord, by which symptoms is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior? And how does he transcend the modes of nature?21.  Arjuna nói: Thưa Đức Chí Tôn, có thể nhận biết người siêu việt hơn ba thuộc tính ấy theo những dấu hiệu nào? Anh ta xử sự ra sao và làm thế nào để thắng được những thuộc tính đó của tự nhiên?
TEXTS 22-25: The Supreme Personality of Godhead said: O son of Pāṇḍu, he who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present or long for them when they disappear; who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active; who is situated in the self and regards alike happiness and distress; who looks upon a lump of earth, a stone and a piece of gold with an equal eye; who is equal toward the desirable and the undesirable; who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor; who treats alike both friend and enemy; and who has renounced all material activities – such a person is said to have transcended the modes of nature.22-25. Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Con trai của Pandu ơi, những người vững vàng trước sự hài hòa của hiền tính, hoạt động của dục tính, hay ảo tưởng của si tính; người nào luôn bình thản và điềm tĩnh trước những tác động của ba thuộc tính vật chất; người nào dửng dưng và siêu việt đối với các biểu hiện đó bởi vì biết rõ tất cả chúng đều là kết quả hoạt động của các thuộc tính vật chất; người nào thấu tỏ bản chất thực sự của mình và coi sướng, khổ như nhau; người nào chẳng phân biệt hòn đất, viên đá với thỏi vàng; người nào đón nhận hạnh phúc và tai ương như nhau; người nào biết chịu đựng lời chê và chẳng để ý tiếng khen, kiên tâm tiến tới đích bất chấp nhục hay vinh; người nào chẳng phân biệt bạn, thù; người nào từ bỏ mọi hoạt động vật chất, người đó đã siêu việt hơn các thuộc tính của thiên nhiên vật chất.
TEXT 26: One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman.26.   Người nào hoàn toàn hiến dâng mình cho sự phục vụ tận tụy và luôn vững bước theo con đường đã chọn trong mọi hoàn cảnh, người đó lập tức vượt khỏi các thuộc tính của thiên nhiên vật chất và đạt cấp độ Brahman.
TEXT 27: And I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable and eternal and is the constitutional position of ultimate happiness.27.   Ta là cốt lõi của Brahman vô bản sắc, bất tử, bất diệt, vĩnh cửu và cũng là cội nguồn của mọi phúc lạc.