CHƯƠNG 10 – Sự tuyệt diệu của Đấng Tuyệt Đối

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Chapter TenCHƯƠNG 10
The Opulence of the AbsoluteSự tuyệt diệu của Đấng Tuyệt Đối
TEXT 1: The Supreme Personality of Godhead said: Listen again, O mighty-armed Arjuna. Because you are My dear friend, for your benefit I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained.1.   Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Hỡi Arjuna có cánh tay mạnh, hãy nghe ta nói nữa đây. Bởi ngươi là bạn thân của Ta nên vì lợi ích của ngươi, Ta sẽ nói tiếp cho ngươi nghe và hé mở cho ngươi tri thức cao siêu hơn điều Ta đã dạy.
TEXT 2: Neither the hosts of demigods nor the great sages know My origin or opulences, for, in every respect, I am the source of the demigods and sages.2.   Phần đông các vị á thần và các bậc đại hiền đều không biết căn nguyên hay những đức tận thiện của Ta vì Ta là cội nguồn của tất thảy á thần và các bậc đại hiền.
TEXT 3: He who knows Me as the unborn, as the beginningless, as the Supreme Lord of all the worlds – he only, undeluded among men, is freed from all sins.3.   Trong tất cả mọi người, chỉ có người biết Ta là đấng vô sinh, vô khởi, là Đức Chúa Trời Tối Cao của muôn thế giới là không ở dưới quyền của ảo tưởng và thoát khỏi mọi tội lỗi.
TEXTS 4-5: Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, nonviolence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy – all these various qualities of living beings are created by Me alone.4-5. Lý trí, kiến thức, không còn nghi ngại và ảo tưởng, khoan dung, thành thật, khả năng kiểm soát giác quan và tâm trí, hạnh phúc và khổ đau, sinh và tử, nỗi sợ hãi và lòng quả cảm, tinh thần bất bạo lực, bình thản, mãn nguyện, khổ hạnh, bố thí, vinh quang và ô nhục, tất cả những phẩm tính khác nhau này của chúng sinh đều do Ta tạo ra.
TEXT 6: The seven great sages and before them the four other great sages and the Manus [progenitors of mankind] come from Me, born from My mind, and all the living beings populating the various planets descend from them.6.   Bảy bậc đại hiền và bốn bậc đại hiền khác trước họ cùng các vị Manu (tổ tiên của loài người) đều từ Ta mà ra, đều được sinh ra từ trí tuệ của Ta, còn tất cả các chúng sinh ở các hành tinh khác nhau thì do họ sinh ra.
TEXT 7: One who is factually convinced of this opulence and mystic power of Mine engages in unalloyed devotional service; of this there is no doubt.7.   Người thực sự tin chắc vào sự hoàn mỹ và sức mạnh thần bí của Ta sẽ hiến mình cho sự phục vụ tận tụy thuần khiết cho Ta, đó là điều hoàn toàn chắc chắn.
TEXT 8: I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from Me. The wise who perfectly know this engage in My devotional service and worship Me with all their hearts.8.   Ta là căn nguyên của cả thế giới tinh thần và thế giới vật chất. Tất cả đều bắt nguồn từ Ta. Các nhà thông thái, những người thấu hiểu chân lý này phục vụ Ta tận tụy và hết lòng thờ phượng Ta.
TEXT 9: The thoughts of My pure devotees dwell in Me, their lives are fully devoted to My service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about Me.9.   Các tín đồ của Ta mải mê với những ý nghĩ về Ta và cả cuộc đời họ được hiến dâng cho việc phụng sự Ta. Họ thấy mãn nguyện tột độ và phúc lạc vô biên khi luôn trao thêm tri thức cho nhau và cùng đàm đạo về Ta.
TEXT 10: To those who are constantly devoted to serving Me with love, I give the understanding by which they can come to Me.10.  Ta ban trí tuệ cho những người liên tục phục vụ Ta tận tụy với tình yêu chan chứa để nó giúp họ đến được với Ta.
TEXT 11: To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance.11.  Để thể hiện đặc ân với họ, Ta, đấng ngự trị trong tim xua tan bóng tối do vô minh sản sinh bằng ngọn huệ đăng chói lọi.
TEXTS 12-13: Arjuna said: You are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the Absolute Truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Nārada, Asita, Devala and Vyāsa confirm this truth about You, and now You Yourself are declaring it to me.12-13. Arjuna thưa: Người là Đức Thượng Đế Tối Cao, là cõi vô thượng, là đấng thanh khiết nhất, là Chân Lý Tuyệt Đối. Người là đấng khởi nguyên, vĩnh hằng, siêu nghiệm, đấng bất sinh bất diệt, đấng vĩ đại vô song. Tất cả các bậc đại hiền như Narada, Asita, Devala và Vyasa đều khẳng định chân lý ấy, còn bây giờ, Người đích thân bảo tôi điều đó.
TEXT 14: O Kṛṣṇa, I totally accept as truth all that You have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand Your personality.14.   Thưa Krishna, tôi xin tiếp thu mọi điều Người phán dạy như chân lý. Thưa Đức Chí Tôn, cả á thần và yêu quái đều chẳng thể hiểu được Người.
TEXT 15: Indeed, You alone know Yourself by Your own internal potency, O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe!15.   Thực ra chỉ có Người biết rõ Mình bằng nội năng của Người, thưa Đấng Tối Cao, khởi nguyên của vạn vật, Chúa Tể của tất cả chúng sinh, Thượng Đế của các vị thần linh và Chúa Tể vũ trụ.
TEXT 16: Please tell me in detail of Your divine opulences by which You pervade all these worlds.16.  Xin hãy kể cho tôi nghe những phẩm chất thần thánh mà nhờ chúng, Người hiện diện khắp tam giới.
TEXT 17: O Kṛṣṇa, O supreme mystic, how shall I constantly think of You, and how shall I know You? In what various forms are You to be remembered, O Supreme Personality of Godhead?17.   Thưa Krishna, nhà huyền sĩ tối thượng, làm thế nào để tôi luôn nghĩ tới Người và để tôi nhận ra Ngài? Muôn tâu Đức Thượng Đế Tối Cao, tôi cần nhớ tới Người ở những hình dạng nào?
TEXT 18: O Janārdana, again please describe in detail the mystic power of Your opulences. I am never satiated in hearing about You, for the more I hear the more I want to taste the nectar of Your words.18.   Thưa Janardana, một lần nữa xin Người hãy kể tường tận cho tôi nghe về sức mạnh thần bí ở những phẩm chất thần thánh của Người. Tôi nghe mãi về Người không chán, vì càng nghe nhiều, khát vọng thưởng thức tinh túy lời Người càng mãnh liệt trong tôi.
TEXT 19: The Supreme Personality of Godhead said: Yes, I will tell you of My splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, for My opulence is limitless.19.  Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Được, Ta sẽ kể cho ngươi nghe về những phẩm tính kỳ diệu của Ta, nhưng chỉ những tính chất chủ yếu vì thực ra chúng nhiều vô hạn Arjuna à.
TEXT 20: I am the Supersoul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle and the end of all beings.20.  Arjuna ơi, Ta là Linh Hồn Tối Cao ngự ở trong tim tất cả chúng sinh. Ta là khởi đầu, là khoảng giữa và kết thúc của vạn vật.
TEXT 21: Of the Ādityas I am Viṣṇu, of lights I am the radiant sun, of the Maruts I am Marīci, and among the stars I am the moon.21.   Trong các vị Āditya, Ta là thần Vishnu; trong các thiên thể sáng, Ta là vầng dương xán lạn hào quang; trong các loại Marut, Ta là Marīci; còn trong các vì tinh tú, Ta là nguyệt cầu.
TEXT 22: Of the Vedas I am the Sāma Veda; of the demigods I am Indra, the king of heaven; of the senses I am the mind; and in living beings I am the living force [consciousness].22.   Trong các tập Vệ Đà, Ta là Vệ Đà Sama; trong các vị á thần, Ta là Ngọc Hoàng Indra; trong số các giác quan, Ta là tâm trí; trong số các chúng sinh, Ta là sinh lực (ý thức).
TEXT 23: Of all the Rudras I am Lord Śiva, of the Yakṣas and Rākṣasas I am the Lord of wealth [Kuvera], of the Vasus I am fire [Agni], and of mountains I am Meru.23.   Trong số tất cả các Rudra, Ta là thần Shiva; trong số các Yaksha và Rakshasa, Ta là thần của cải (Kuvera); trong số các Vasu, Ta là lửa (Agni); trong số tất cả các ngọn núi, Ta là Meru.
TEXT 24: Of priests, O Arjuna, know Me to be the chief, Bṛhaspati. Of generals I am Kārttikeya, and of bodies of water I am the ocean.24.   Arjuna à, ngươi cần biết trong số các vị thầy tế, Ta là đại tư tế Bṛhaspati. Trong số các vị tướng soái, Ta là Kartikeya; còn trong số các thủy vực, Ta là đại dương.
TEXT 25: Of the great sages I am Bhṛgu; of vibrations I am the transcendental oṁ. Of sacrifices I am the chanting of the holy names [japa], and of immovable things I am the Himālayas.25.   Trong số các bậc đại hiền, Ta là Bhrigu; trong số các âm thanh, Ta là âm Om siêu việt. Trong mọi tế lễ, Ta là sự tụng niệm các thánh danh (japa), còn trong mọi loại bất động, Ta là Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ.
TEXT 26: Of all trees I am the banyan tree, and of the sages among the demigods I am Nārada. Of the Gandharvas I am Citraratha, and among perfected beings I am the sage Kapila.26.  Trong tất cả các loài cây, Ta là cây đa; trong số các bậc hiền giả giữa các vị á thần, Ta là Narada. Trong số các Gandharva, Ta là Citraratha; còn trong số những bậc chân nhân đắc quả toàn thiện, Ta là bậc đại hiền Kapila.
TEXT 27: Of horses know Me to be Uccaiḥśravā, produced during the churning of the ocean for nectar. Of lordly elephants I am Airāvata, and among men I am the monarch.27.   Trong số các con tuấn mã, Ta là Uchchaihshravas được sinh ra khi chư thần và yêu quái khuấy biển làm tiên tửu trường sinh bất tử. Trong những con voi chúa, Ta là Airāvata; còn trong loài người, Ta là quốc vương.
TEXT 28: Of weapons I am the thunderbolt; among cows I am the surabhi. Of causes for procreation I am Kandarpa, the god of love, and of serpents I am Vāsuki.28.   Trong các loại binh khí, Ta là tiếng sét; trong đám bò, Ta là Kamadhenu. Trong số các căn nguyên sinh sôi nòi giống, Ta là Kandarpa, thần tình yêu; còn trong những loài rắn, Ta là Vasuki.
TEXT 29: Of the many-hooded Nāgas I am Ananta, and among the aquatics I am the demigod Varuṇa. Of departed ancestors I am Aryamā, and among the dispensers of law I am Yama, the lord of death.29.   Trong số các Nāgas nhiều đầu, Ta là Ananta; trong số các loài thủy sinh, Ta là á thần Varuna. Trong số các vị cố tổ, Ta là Aryaman; còn trong những vị cầm cán cân công lý, Ta là thần chết Yama.
TEXT 30: Among the Daitya demons I am the devoted Prahlāda, among subduers I am time, among beasts I am the lion, and among birds I am Garuḍa.30.   Trong đám quỷ Daitya, Ta là tín đồ Prahlada; trong số các sức mạnh hủy diệt, Ta là thời gian; trong các loài thú, Ta là sư tử; trong loài chim, Ta là Garuda.
TEXT 31: Of purifiers I am the wind, of the wielders of weapons I am Rāma, of fishes I am the shark, and of flowing rivers I am the Ganges.31.   Trong tất cả các sức mạnh khử nhiễm, Ta là gió; trong số những người mang vũ khí, Ta là Rama; trong loài cá, Ta là cá mập; còn trong các dòng sông tuôn chảy tràn trề, Ta là Hằng Hà.
TEXT 32: Of all creations I am the beginning and the end and also the middle, O Arjuna. Of all sciences I am the spiritual science of the self, and among logicians I am the conclusive truth.32.   Arjuna à, Ta là đầu, cuối và cũng là giữa của mọi tạo vật. Trong mọi loại tri thức, Ta là tri thức siêu việt về linh hồn; còn trong các lập luận đúng đắn, Ta là chân lý tối thượng.
TEXT 33: Of letters I am the letter A, and among compound words I am the dual compound. I am also inexhaustible time, and of creators I am Brahmā.33.  Trong bảng mẫu tự, Ta là chữ A; còn trong các từ ghép, Ta là song từ. Ta cũng là thời gian vô tận và trong các đấng sáng tạo, Ta là Brahma.
TEXT 34: I am all-devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. Among women I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience.34.  Ta là cái chết tàn phá tất thảy và là nguyên lý sản sinh ra mọi thứ tiếp theo. Trong các ưu điểm của nữ giới, Ta là danh giá, may mắn, nói năng, trí nhớ, thông minh, kiên trì và nhẫn nại.
TEXT 35: Of the hymns in the Sāma Veda I am the Bṛhat-sāma, and of poetry I am the Gāyatrī. Of months I am Mārgaśīrṣa [November-December], and of seasons I am flower-bearing spring.35.   Trong các thánh ca của Vệ Đà Sama, Ta là “Bṛhat-sama”; còn trong văn thơ, Ta là Gayatri. Trong các tháng, Ta là tháng Mārgaśīrṣa (tháng mười một-tháng mười hai); còn trong các mùa, Ta là mùa xuân hoa nở.
TEXT 36: I am also the gambling of cheats, and of the splendid I am the splendor. I am victory, I am adventure, and I am the strength of the strong.36.   Trong các trò lừa đảo, Ta là trò cờ bạc; Ta là vẻ lộng lẫy của tất cả những gì huy hoàng tráng lệ. Ta là thắng lợi, Ta là sự phiêu lưu mạo hiểm, Ta là sức mạnh của kẻ mạnh.
TEXT 37: Of the descendants of Vṛṣṇi I am Vāsudeva, and of the Pāṇḍavas I am Arjuna. Of the sages I am Vyāsa, and among great thinkers I am Uśanā.37.   Trong những người thuộc dòng dõi của Vrishni, Ta là Vasudeva; còn trong đám anh em Pandava, Ta là Arjuna. Trong các bậc hiền giả, Ta là Vyasa; còn trong các nhà tư tưởng vĩ đại, Ta là Uśanā.
TEXT 38: Among all means of suppressing lawlessness I am punishment, and of those who seek victory I am morality. Of secret things I am silence, and of the wise I am the wisdom.38.   Trong các phương thức chấn áp sự phi pháp, Ta là sự trừng phạt và là đức hạnh của những người khao khát thắng lợi. Trong những điều bí mật, Ta là sự im lặng và là tài trí của những người uyên bác.
TEXT 39: Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existences. There is no being – moving or nonmoving – that can exist without Me.39.   Arjuna ơi, thêm vào đó, Ta còn là hạt giống sinh ra mọi thực hữu. Chẳng có chúng sinh nào kể cả loài chuyển động hay bất động có thể tồn tại thiếu Ta.
TEXT 40: O mighty conqueror of enemies, there is no end to My divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of My infinite opulences.40.   Hỡi chiến tướng hùng mạnh, hỡi người chinh phục kẻ thù, những phẩm chất thần thánh của Ta nhiều vô tận. Những gì Ta kể cho ngươi chỉ là một phần nhỏ của sự hoàn mỹ bất tận của Ta.
TEXT 41: Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of My splendor.41.   Hãy biết rằng tất cả những điều kỳ diệu, đẹp đẽ và tráng lệ đều chỉ là một phần tia nhỏ của sự huy hoàng của Ta.
TEXT 42: But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of Myself I pervade and support this entire universe.42.  Nhưng Arjuna ơi, biết tỉ mỉ tất thảy những điều đó để làm gì? Ta thâm nhập và phù trì toàn bộ vũ trụ chỉ bằng một phần nhỏ của Mình mà thôi.