Nguồn gốc

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Chí Tôn Ca
Bhagavad Gita

Nguồn text Tiếng Việt ở đây
Nguồn text Tiếng Anhở đây
Sắp text Sách Song Ngữ

Tác giả: Vyasa
Biên dịch: Trần Kim Thư (dịch từ bản tiếng Anh Bhagavad Gita As It Is)
Hiệu đính: Vũ Thanh Hòa, Prana (with Love)
NXB Tôn giáo

(THĐP Version)