CHƯƠNG 7 – Tri thức về Đấng Tuyệt Đối

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Chapter SevenCHƯƠNG 7
Knowledge of the AbsoluteTri thức về Đấng Tuyệt Đối
TEXT 1: The Supreme Personality of Godhead said: Now hear, O son of Pṛthā, how by practicing yoga in full consciousness of Me, with mind attached to Me, you can know Me in full, free from doubt.1.   Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Bây giờ, hỡi người con trai của Pritha, hãy lắng nghe cách làm thế nào để ngươi có thể hoàn toàn thấu hiểu Ta khi đã thoát khỏi nghi ngại, nhờ việc thực hành yoga với ý thức trọn vẹn về Ta và tâm trí dồn hết vào Ta.
TEXT 2: I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing further shall remain for you to know.2.   Bây giờ Ta sẽ cho ngươi biết toàn bộ tri thức, cả về vật chất lẫn tinh thần. Biết được điều này rồi, sẽ chẳng còn gì để ngươi biết thêm nữa.
TEXT 3: Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows Me in truth.3.   Trong số hàng ngàn người, có thể chỉ tồn tại một người cố gắng đạt sự toàn thiện, còn trong số những người đã đạt sự toàn thiện, chưa chắc có được một người thực sự biết rõ Ta.
TEXT 4: Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego – all together these eight constitute My separated material energies.4.   Thổ, thủy, hỏa, khí, ether, tâm trí, trí khôn, ngụy ngã – tất cả tám yếu tố này đều là những năng lượng vật chất riêng biệt của Ta.
TEXT 5: Besides these, O mighty-armed Arjuna, there is another, superior energy of Mine, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material, inferior nature.5.   Arjuna có cánh tay mạnh ơi, ngoài chúng ra còn có một năng lượng khác, năng lượng cấp cao của ta gồm các sinh linh đang sử dụng những nguồn tài nguyên của thiên nhiên vật chất cấp thấp này.
TEXT 6: All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution.6.   Tất cả chúng sinh được sáng tạo đều bắt nguồn từ hai bản chất này. Ngươi cần biết chắc chắn rằng Ta là khởi đầu và kết thúc của mọi vật chất và tinh thần ở thế giới này.
TEXT 7: O conqueror of wealth, there is no truth superior to Me. Everything rests upon Me, as pearls are strung on a thread.7.   Hỡi người chinh phục thịnh vượng, chẳng có chân lý nào cao hơn Ta. Tất cả đều dựa vào Ta tựa những hạt ngọc được xâu vào sợi chỉ.
TEXT 8: O son of Kuntī, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable oṁ in the Vedic mantras; I am the sound in ether and ability in man.8.   Con trai của Kunti ơi, Ta là vị của nước, là ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, là âm Om trong các mantra Vệ Đà; Ta là âm thanh trong ether và khả năng trong con người.
TEXT 9: I am the original fragrance of the earth, and I am the heat in fire. I am the life of all that lives, and I am the penances of all ascetics.9.   Ta là hương thơm khởi thủy của đất, là sức nóng của lửa. Ta là sự sống của tất cả chúng sinh và sự khổ hạnh của những người tu khổ hạnh.
TEXT 10: O son of Pṛthā, know that I am the original seed of all existences, the intelligence of the intelligent, and the prowess of all powerful men.10.  Hỡi con trai của Pritha, hãy hiểu rằng Ta là hạt giống khởi thủy của mọi sự tồn tại, là trí khôn của những người sáng suốt, là quyền uy của những người hùng mạnh.
TEXT 11: I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life which is not contrary to religious principles, O lord of the Bhāratas [Arjuna].11.   Này thủ lĩnh của dòng họ Bharatas (Arjuna), Ta là sức mạnh của kẻ hùng cường, kẻ đã thoát khỏi dục vọng và ham muốn. Ta là đời sống tình dục không đối lập với các nguyên tắc tôn giáo.
TEXT 12: Know that all states of being – be they of goodness, passion or ignorance – are manifested by My energy. I am, in one sense, everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they, on the contrary, are within Me.12.   Cần biết rằng mọi trạng thái tồn tại, dù là hiền tính, dục tính hay vô minh tính, cũng đều do năng lượng của Ta sinh ra. Ta là tất cả nhưng Ta độc lập với tất cả. Ta không chịu ảnh hưởng của ba thuộc tính thiên nhiên vật chất, mà ngược lại, chúng ở dưới quyền lực của Ta.
TEXT 13: Deluded by the three modes [goodness, passion and ignorance], the whole world does not know Me, who am above the modes and inexhaustible.13.   Bị ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất (hiền tính, dục tính, vô minh tính) làm cho lầm lẫn nên cả thế giới này chẳng biết gì về Ta, đấng cao hơn các thuộc tính đó và vô tận.
TEXT 14: This divine energy of Mine, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto Me can easily cross beyond it.14.   Khó lòng vượt nổi năng lượng thần thánh của Ta gồm ba thuộc tính vật chất. Nhưng những ai quy phục Ta, kẻ đó có thể dễ dàng thoát khỏi ảnh hưởng của nó.
TEXT 15: Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons do not surrender unto Me.15.   Chỉ có những kẻ vô tín ngưỡng, những kẻ thậm ngu, những kẻ thấp hèn nhất nhân loại, những kẻ bị ảo tưởng đánh cắp tri thức và những kẻ có bản chất vô thần của loài quỷ quái là không muốn quy phục Ta.
TEXT 16: O best among the Bhāratas, four kinds of pious men begin to render devotional service unto Me – the distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the Absolute.16.  Hỡi người tài giỏi nhất của dòng họ Bharata, có bốn loại người sùng đạo bước lên con đường phục vụ tận tụy cho Ta là những người gặp tai họa, những người mong có tiền của, những người học hỏi và những người đang tìm kiếm tri thức về cái Tuyệt Đối.
TEXT 17: Of these, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best. For I am very dear to him, and he is dear to Me.17.  Người cao quý nhất trong số họ là người có tri thức trọn vẹn và lúc nào cũng phục vụ tận tụy với lòng thành trong sạch. Vậy nên anh ta rất yêu quý Ta, và Ta cũng yêu thương anh ta hết mực.
TEXT 18: All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of Me I consider to be just like My own self. Being engaged in My transcendental service, he is sure to attain Me, the highest and most perfect goal.18.   Dĩ nhiên tất cả những tín đồ đó đều là những linh hồn vĩ đại, nhưng Ta coi người đã thấu hiểu Ta là người chẳng khác với chính bản thân Ta. Khi phục vụ siêu việt cho Ta, anh ta nhất định đạt được Ta, mục đích tuyệt đỉnh và toàn thiện nhất.
TEXT 19: After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto Me, knowing Me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare.19.   Trải qua muôn lần sinh tử, người thật sự có tri thức sẽ quy phục Ta, hiểu rằng Ta là căn nguyên của mọi căn nguyên và thế giới vạn vật. Linh hồn vĩ đại đó vô cùng hiếm thấy.
TEXT 20: Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures.20.   Những người bị các ham muốn vật chất lấy mất trí khôn hiến mình cho các vị á thần và tuân theo các nguyên tắc thờ cúng nhất định phù hợp với bản chất của họ.
TEXT 21: I am in everyone’s heart as the Supersoul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity.21.  Ta ngự trị trong tim mỗi chúng sinh như Linh Hồn Tối Cao. Khi con người muốn thờ phượng vị á thần nào đó, Ta làm cho niềm tin của anh ta thêm vững chắc để anh ta có thể hiến mình cho việc phụng sự vị thần đó.
TEXT 22: Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actuality these benefits are bestowed by Me alone.22.   Khi được phú niềm tin đó, con người cố gắng thờ phượng một vị á thần nhất định và đạt ước nguyện của mình. Nhưng thực ra, tất cả phúc lành ấy là do Ta ban phát.
TEXT 23: Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods, but My devotees ultimately reach My supreme planet.23.  Những người kém hiểu biết thờ phượng các vị á thần và thu những thành quả không đáng kể và ngắn ngủi. Những người thờ phượng á thần sẽ tới những hành tinh của các vị á thần, còn các tín đồ của Ta cuối cùng sẽ tới được nơi ở vô thượng của Ta.
TEXT 24: Unintelligent men, who do not know Me perfectly, think that I, the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know My higher nature, which is imperishable and supreme.24.   Những kẻ kém thông minh và không có hiểu biết đầy đủ về Ta cho rằng Ta, Đức Thượng Đế Tối Cao, Krishna, trước kia không có một thân thể, còn bây giờ thì có một thân thể này. Vì thiếu tri thức mà họ không biết tới bản thể cao hơn của Ta, bản thể bất diệt và vô thượng.
TEXT 25: I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by My internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible.25.   Ta chẳng bao giờ để lộ Mình cho những kẻ ngu ngốc và dốt nát. Ta giấu mình bằng nội năng của Ta, và chính vì thế, họ chẳng biết Ta là đấng bất sinh bất diệt và bất tận.
TEXT 26: O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities; but Me no one knows.26.   Này Arjuna, là Đức Thượng Đế Tối Cao nên Ta biết mọi điều đã xảy ra ở quá khứ, mọi điều đang diễn ra ở hiện tại và mọi điều sẽ đến trong tương lai. Ta biết tất cả chúng sinh, nhưng Ta thì chẳng ai biết được.
TEXT 27: O scion of Bharata, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arisen from desire and hate.27.   Hỡi dòng dõi của Bharata, hỡi người chinh phục kẻ thù, tất cả chúng sinh đều ra đời trong ảo tưởng và bị rối trí bởi nhị nguyên từ lòng ham muốn và sự thù ghét.
TEXT 28: Persons who have acted piously in previous lives and in this life and whose sinful actions are completely eradicated are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in My service with determination.28.   Những người làm việc mộ đạo ở cả kiếp trước lẫn kiếp này, những người đã hoàn toàn tiệt trừ những hành động tội lỗi được giải phóng khỏi nhị nguyên của ảo tưởng và phụng sự Ta với lòng quyết tâm sắt đá.
TEXT 29: Intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in Me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities.29.   Những người mẫn tuệ và khát khao được giải thoát khỏi lão và tử chọn Ta làm chốn nương náu và bước theo con đường phục vụ tận tụy. Họ thực sự là Brahman vì họ biết tất thảy mọi điều về hoạt động siêu việt.
TEXT 30: Those in full consciousness of Me, who know Me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation, of the demigods, and of all methods of sacrifice, can understand and know Me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death.30.   Những ai hoàn toàn có ý thức về Ta, những ai biết rằng Ta, Đấng Tối Cao là nguyên lý điều khiển vũ trụ vật chất, chúa tể của các á thần, của mọi loại lễ tế, có thể hiểu và biết được Ta, Đức Thượng Đế Tối Cao cả ở khoảnh khắc lìa đời.