CHƯƠNG 12 – Sự phục vụ tận tụy

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Chapter TwelveCHƯƠNG 12
Devotional ServiceSự phục vụ tận tụy
TEXT 1:Arjuna inquired: Which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in Your devotional service or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested?1.   Arjuna hỏi: Giữa những người luôn hết lòng tận tụy phụng sự Người với tình yêu và những người thờ phượng Brahman vô ngã (impersonal) không thị hiện thì ai là kẻ toàn thiện hơn?
TEXT 2:The Supreme Personality of Godhead said: Those who fix their minds on My personal form and are always engaged in worshiping Me with great and transcendental faith are considered by Me to be most perfect.2.   Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Ta xem những người dồn hết tâm trí vào hình dạng cá nhân của Ta và luôn phụng sự ta với niềm tin siêu việt son sắt là những người toàn thiện nhất.
TEXTS 3-4:But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable – the impersonal conception of the Absolute Truth – by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons, engaged in the welfare of all, at last achieve Me.3-4. Những ai hết mực tôn thờ bản sắc không thị hiện nằm ngoài khả năng nhận thức của giác quan, hiện diện khắp nơi, bất khả tri, bất biến, cố định và bất động, cái là phương diện vô ngã của Chân Lý Tuyệt Đối, đồng thời kiểm soát giác quan và chí công vô tư với tất cả chúng sinh, những người đó hành động vì lợi ích chung cuối cùng thì cũng đến được với Ta.
TEXT 5:For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied.5.    Những người dồn hết tâm trí vào phương diện vô ngã không thị hiện của Chân Lý Tuyệt Đối sẽ tiến bộ một cách hết sức chật vật. Đối với chúng sinh thị hiện, mỗi bước tiến trên con đường này đều gắn liền với những khó khăn chồng chất.
TEXTS 6-7:But those who worship Me, giving up all their activities unto Me and being devoted to Me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon Me, having fixed their minds upon Me, O son of Pṛthā – for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death.6-7. Nhưng những ai thờ phượng Ta, hiến dâng ta tất cả hoạt động của mình và một lòng tín nghĩa với Ta, tận tụy phụng sự Ta, lúc nào cũng tưởng đến Ta, dồn hết tâm trí vào Ta, thì hỡi con trai của Pritha, những người đó sẽ lập tức được Ta cứu khỏi bể sinh tử.
TEXT 8:Just fix your mind upon Me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in Me. Thus you will live in Me always, without a doubt.8.   Hãy dồn hết tâm trí vào Ta, Đức Thượng Đế Tối Cao và để Ta lấp tràn trí khôn của ngươi. Như vậy, ngươi sẽ sống mãi trong Ta; đó là điều chắc chắn.
TEXT 9:My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon Me without deviation, then follow the regulative principles of bhakti-yoga. In this way develop a desire to attain Me.9.  Hỡi Arjuna yêu quý của Ta, hỡi người chinh phục của cải, nếu ngươi chẳng thể liên tục dồn tâm trí vào Ta thì hãy tuân thủ những giới hạnh của bhakti-yoga (yoga phụng sự). Như thế, khát vọng đến với Ta trong ngươi sẽ ngày một tăng.
TEXT 10:If you cannot practice the regulations of bhakti-yoga, then just try to work for Me, because by working for Me you will come to the perfect stage.10.   Nếu ngươi chẳng thể tuân theo những giới luật của bhakti-yoga thì hãy cố gắng lao động vì Ta bởi lẽ ngươi sẽ đạt sự toàn thiện khi làm việc vì Ta.
TEXT 11:If, however, you are unable to work in this consciousness of Me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated.11.  Nếu ngươi chẳng thể lao động với ý thức về Ta thì hãy gắng dâng hiến mọi thành quả lao động của ngươi và hãy thấu hiểu bản chất thật sự của mình.
TEXT 12:If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind.12.  Nếu ngươi chẳng thể làm được cả hai điều đó thì hãy gắng kiện toàn tri thức. Cao hơn tri thức là thiền định, còn cao hơn thiền định là sự từ bỏ thành quả lao động, vì sự từ bỏ đó sẽ làm cho tâm trí con người an lạc.
TEXTS 13-14:One who is not envious but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on Me – such a devotee of Mine is very dear to Me.13-14. Ai chẳng hề ganh ghét mà là bạn tốt của mọi chúng sinh, ai chẳng coi mình là chủ sở hữu và thoát khỏi mọi ngụy ngã, ai điềm tĩnh cả trong hạnh phúc lẫn khổ đau, ai giàu lòng dung thứ, luôn mãn nguyện, biết tự chủ và phục vụ Ta tận tụy với lòng quyết tâm sắt đá, với tâm trí và trí khôn dồn hết vào Ta, tín đồ đó được Ta hết mực yêu thương.
TEXT 15:He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to Me.15.  Người nào chẳng gây bất an cho ai và chẳng bị bất an bởi một ai, người nào điềm tĩnh cả khi sướng lẫn khổ, chẳng hề sợ hãi và lo âu, người đó được Ta vô cùng yêu quý.
TEXT 16:My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving for some result, is very dear to Me.16.   Tín đồ của Ta, người không phụ thuộc vào nguyên nhân hành động thông thường, người thanh tịnh, hiểu biết, người đã rũ sạch mọi lo ngại và khổ đau, chẳng còn khát khao thành quả là người Ta hết mực yêu quý.
TEXT 17:One who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, and who renounces both auspicious and inauspicious things – such a devotee is very dear to Me.17.   Ai chẳng vui cũng chẳng buồn, chẳng tiếc cũng chẳng mong, ai chối bỏ cả điều tốt lẫn điều xấu, tín đồ đó là người Ta rất đỗi yêu thương.
TEXTS 18-19:One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who doesn’t care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service – such a person is very dear to Me.18-19. Ai công bằng với bạn và thù, ai đón nhận vinh và nhục, nóng và lạnh, sướng và khổ, danh thơm và tiếng xấu như nhau, ai không lụy những quan hệ xấu xa, luôn trầm lặng và mãn nguyện với tất cả, ai chẳng lo lắng tới mái nhà nương thân, ai có tri thức vững vàng và tận tụy phục vụ Ta, người đó được Ta hết lòng quý mến.
TEXT 20:Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making Me the supreme goal, are very, very dear to Me.20.   Những người noi theo đường phục vụ tận tụy bất diệt và hiến mình cho nó với niềm tin sắt đá, và coi Ta là mục đích tột đỉnh, là những người được Ta yêu quý hơn tất thảy.