CHƯƠNG 11 – Vóc thể vũ trụ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Chapter ElevenCHƯƠNG 11
The Universal FormVóc thể vũ trụ
TEXT 1: Arjuna said: By my hearing the instructions You have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled.1.   Arjuna thưa: Nhờ được Người nhân từ kể cho nghe những điều huyền bí nhất của tri thức tâm linh mà giờ đây, ảo tưởng trong tôi đã bị xua tan.
TEXT 2: O lotus-eyed one, I have heard from You in detail about the appearance and disappearance of every living entity and have realized Your inexhaustible glories.2.   Thưa đấng có mắt tựa bông sen, sau khi nghe Người kể cặn kẽ về sự xuất hiện và mất đi của tất cả chúng sinh, tôi đã thấu hiểu sự vĩ đại bất tận của Người.
TEXT 3: O greatest of all personalities, O supreme form, though I see You here before me in Your actual position, as You have described Yourself, I wish to see how You have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of Yours.3.  Muôn tâu đấng vĩ đại nhất trong tất cả mọi người, muôn tâu vóc thể vô thượng, mặc dù thấy Người ở trước mặt tôi đây trong dung mạo khởi thủy của Người như Người đã mô tả, nhưng tôi vẫn muốn chiêm ngưỡng hình tướng mà Người biến hóa để thâm nhập vào vũ trụ vật chất.
TEXT 4: If You think that I am able to behold Your cosmic form, O my Lord, O master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal Self.4.   Nếu Người cho rằng tôi có thể chiêm ngưỡng vóc thể vũ trụ của Người thì thưa Đức Chí Tôn, chúa tể của mọi sức mạnh thần bí, xin hãy gia ân hiển hiện bản thể vũ trụ bất tận của Người.
TEXT 5: The Supreme Personality of Godhead said: My dear Arjuna, O son of Pṛthā, see now My opulences, hundreds of thousands of varied divine and multicolored forms.5.   Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Hỡi Arjuna yêu quý của Ta, hỡi con trai của Pritha, giờ hãy chiêm ngưỡng sự hoàn mỹ của Ta với trăm ngàn hình dạng thần thánh muôn màu muôn sắc.
TEXT 6: O best of the Bhāratas, see here the different manifestations of Ādityas, Vasus, Rudras, Aśvinī-kumāras and all the other demigods. Behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard of before.6.  Hỡi người tài giỏi nhất của dòng dõi Bharata, hãy xem những dung mạo khác nhau của các vị Āditya, Vasu, Rudra, Aśvinī-kumāra và tất cả các vị á thần khác. Hãy nhìn vô vàn điều kỳ diệu mà từ trước tới giờ chưa ai từng nghe, từng thấy.
TEXT 7: O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of Mine! This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. Everything – moving and nonmoving – is here completely, in one place.7.   Hỡi Arjuna, trong vóc thể này của Ta có tất cả mọi thứ ngươi muốn thấy. Vóc thể vũ trụ này có thể cho ngươi thấy bất kỳ thứ gì ngươi muốn thấy bây giờ và muốn thấy ở tương lai. Tất cả mọi thứ, kể cả chuyển động lẫn bất động, đều tụ một nơi này.
TEXT 8: But you cannot see Me with your present eyes. Therefore I give you divine eyes. Behold My mystic opulence!8.   Nhưng vì ngươi chẳng thể thấy Ta bằng đôi mắt hiện giờ của ngươi nên ta ban cho ngươi thị lực thần thánh. Hãy xem sức mạnh thần bí của Ta đây!
TEXT 9: Sañjaya said: O King, having spoken thus, the Supreme Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.9.   Sanjaya thưa: Muôn tâu bệ hạ, nói xong, Đức Chí Tôn, chúa tể của tất cả sức mạnh thần bí, Đức Thượng Đế Tối Cao liền hiện rõ vóc thể vũ trụ cho Arjuna thấy.
TEXTS 10-11: Arjuna saw in that universal form unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over His body. All was wondrous, brilliant, unlimited, all-expanding.10-11. Arjuna thấy vóc thể vũ trụ đó có nhiều vô kể miệng, mắt và sắc tướng kỳ diệu. Đấng Tối Cao ở hình tướng ấy đeo nhiều trang sức tuyệt diệu và các loại binh khí thần thông. Ngài khoác những bộ nhung y thần tiên tráng lệ, đeo những tràng hoa lộng lẫy và vô vàn mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ mình Ngài. Tất cả những thứ đó đều tuyệt diệu, rực rỡ, vô biên và bao trùm khắp nơi.
TEXT 12: If hundreds of thousands of suns were to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form.12.   Nếu như có trăm nghìn mặt trời cùng lúc chiếu rọi trên bầu trời thì ánh sáng của chúng có thể sẽ giống như hào quang tỏa ra từ vóc thể vũ trụ của Đấng Tối Cao.
TEXT 13: At that time Arjuna could see in the universal form of the Lord the unlimited expansions of the universe situated in one place although divided into many, many thousands.13.    Lúc đó, Arjuna có thể thấy trong vóc thể khổng lồ ấy của Đức Chí Tôn vô vàn khoảng không vũ trụ bao la tụ hợp ở một chỗ dù vẫn phân tách thành muôn ngàn.
TEXT 14: Then, bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna bowed his head to offer obeisances and with folded hands began to pray to the Supreme Lord.14.   Bàng hoàng sửng sốt, tóc trên đầu dựng ngược, Arjuna chắp tay, cúi đầu tỏ lòng tôn kính và bắt đầu khấn Đấng Tối Cao.
TEXT 15: Arjuna said: My dear Lord Kṛṣṇa, I see assembled in Your body all the demigods and various other living entities. I see Brahmā sitting on the lotus flower, as well as Lord Śiva and all the sages and divine serpents.15.   Arjuna thưa: Muôn tâu Đức Chí Tôn Krishna yêu quý, tôi thấy tất cả thiên thần và muôn loại chúng sinh khác tụ hợp trong mình Người. Tôi thấy đấng sáng tạo Brahma tọa trên tòa sen báu, cũng như là Thần Shiva, tất cả các bậc đại hiền và những vị thần rắn linh thiêng.
TEXT 16: O Lord of the universe, O universal form, I see in Your body many, many arms, bellies, mouths and eyes, expanded everywhere, without limit. I see in You no end, no middle and no beginning.16.   Muôn tâu Đức Chúa Trời, tâu vóc thể vũ trụ, tôi thấy mình Người có vô hạn tay, bụng, miệng và mắt giăng ra khắp nơi và bất tận. Tôi thấy Người không có cuối, giữa và khởi đầu.
TEXT 17: Your form is difficult to see because of its glaring effulgence, spreading on all sides, like blazing fire or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, clubs and discs.17.   Khó mà nhìn thấy vóc thể của Người vì hào quang sáng chói tỏa ra từ mình Người chiếu rọi muôn phương chẳng khác nào lửa cháy rừng rực hay ánh dương bất tận. Tuy nhiên, nhìn đâu tôi cũng thấy vóc dáng ngời sáng được trang điểm bằng những chiếc mũ miện lấp lánh, những cây chùy và những chiếc đĩa xoay của Người.
TEXT 18: You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of all this universe. You are inexhaustible, and You are the oldest. You are the maintainer of the eternal religion, the Personality of Godhead. This is my opinion.18.   Người là mục đích vô thượng khởi nguyên, là chốn an nghỉ cuối cùng của cả vũ trụ. Người bất diệt và cao niên nhất. Người là đấng gìn giữ tôn giáo vĩnh cửu, là Đức Thượng Đế. Đó là ý kiến của tôi.
TEXT 19: You are without origin, middle or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and moon are Your eyes. I see You with blazing fire coming forth from Your mouth, burning this entire universe by Your own radiance.19.   Người không có khởi đầu, quãng giữa hay kết thúc. Vinh quang của Người bất tận. Người có nhiều tay không kể xiết, còn đôi vầng nhật nguyệt là hai con mắt Người. Tôi thấy lửa sáng rực phun ra từ những cái miệng của Người, và Người thiêu đốt cả vũ trụ bằng hào quang chói lòa của Mình.
TEXT 20: Although You are one, You spread throughout the sky and the planets and all space between. O great one, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary systems are perturbed.20.   Một mình Người bao trùm toàn bộ bầu trời, tất cả các tinh cầu và khoảng không giữa chúng. Thưa đấng đại hùng đại lực, mọi hệ hành tinh rúng động khi thấy vóc thể kỳ diệu và khủng khiếp đó.
TEXT 21: All the hosts of demigods are surrendering before You and entering into You. Some of them, very much afraid, are offering prayers with folded hands. Hosts of great sages and perfected beings, crying “All peace!” are praying to You by singing the Vedic hymns.21.   Tất cả chư thần đều tuân phục và nhập vào Người. Một số vị kinh sợ chắp tay cầu khấn Người. Tất cả các bậc đại hiền và chúng sinh đã đắc quả toàn thiện đồng thanh cất lên những bản thánh ca Vệ Đà xưng tụng Người và tung hô “Thái bình cho muôn loài!”
TEXT 22: All the various manifestations of Lord Śiva, the Ādityas, the Vasus, the Sādhyas, the Viśvedevas, the two Aśvīs, the Maruts, the forefathers, the Gandharvas, the Yakṣas, the Asuras and the perfected demigods are beholding You in wonder.22.    Tất cả các hóa thân của thần Shiva, các Āditya, Vasu, Sādhya, Viśvedeva, hai vị Aśvī, các vị Marut, các vị tổ tiên, các vị Gandharva, Yaksha, Asura và những vị á thần toàn thiện đều chiêm ngưỡng Người với sự kinh ngạc bàng hoàng.
TEXT 23: O mighty-armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing Your great form, with its many faces, eyes, arms, thighs, legs and bellies and Your many terrible teeth; and as they are disturbed, so am I.23.  Muôn tâu đấng có đôi tay đầy pháp lực, mọi tinh tú và những vị á thần trị vì ở đó đều kinh hồn bạt vía khi thấy vóc thể đại hùng với muôn vàn mặt, mắt, tay, chân, hông, bụng và những hàm răng ghê rợn. Tôi cũng kinh hoàng chẳng kém gì họ.
TEXT 24: O all-pervading Viṣṇu, seeing You with Your many radiant colors touching the sky, Your gaping mouths, and Your great glowing eyes, my mind is perturbed by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind.24.  Thưa Đức Vishnu hiện hữu khắp nơi, thấy Người chói ngời muôn sắc màu với những cái đầu chạm trời, những cái miệng hoác rộng, những cặp mắt khổng lồ sáng rực, tôi sợ hết hồn vía và không thể giữ nổi bình tĩnh hay sự thăng bằng trong tâm trí.
TEXT 25: O Lord of lords, O refuge of the worlds, please be gracious to me. I cannot keep my balance seeing thus Your blazing deathlike faces and awful teeth. In all directions I am bewildered.25.  Thưa Đức Chúa của các vị chúa, chốn nương náu của muôn cõi, xin hãy mở lượng từ bi đối với tôi. Thấy những vẻ mặt bừng bừng như ngày tận diệt và những hàm răng khủng khiếp, tôi mất hết bình tĩnh và bối rối hoàn toàn.
TEXTS 26-27: All the sons of Dhṛtarāṣṭra, along with their allied kings, and Bhīṣma, Droṇa, Karṇa – and our chief soldiers also – are rushing into Your fearful mouths. And some I see trapped with heads smashed between Your teeth.26-27. Tôi thấy tất cả bọn con trai của Dhritarashtra và các vương hầu đồng minh của họ, Bhisma, Drona, Karna, cùng toàn bộ các vị tướng quân của ta đang lao vào những cái miệng khủng khiếp của Người và một số người đầu đã nát bấy, nhưng thân còn mắc giữa những chiếc răng của Người.
TEXT 28: As the many waves of the rivers flow into the ocean, so do all these great warriors enter blazing into Your mouths.28.   Tựa muôn vàn dòng sông cuồn cuộn đổ nước về biển cả, những chiến binh uy dũng đó biến mất trong những cái miệng rực lửa của Người.
TEXT 29: I see all people rushing full speed into Your mouths, as moths dash to destruction in a blazing fire.29.   Tôi nhìn thấy tất cả mọi người đang vùn vụt lao vào những cái miệng hoác rộng của Người chẳng khác nào những con thiêu thân lao mình vào lửa.
TEXT 30: O Viṣṇu, I see You devouring all people from all sides with Your flaming mouths. Covering all the universe with Your effulgence, You are manifest with terrible, scorching rays.30.   Thưa Đức Vishnu, tôi thấy Người ngốn ngấu tất cả mọi người ở khắp phương bằng những cái miệng rực lửa của Mình. Trùm thân quang chói lòa của Mình lên khắp vũ trụ, Người phát ra những tia sáng khủng khiếp nóng bỏng.
TEXT 31: O Lord of lords, so fierce of form, please tell me who You are. I offer my obeisances unto You; please be gracious to me. You are the primal Lord. I want to know about You, for I do not know what Your mission is.31.   Thưa Đức Chúa của các vị chúa, xin hãy cho tôi hay Người là ai trong vóc dáng khủng khiếp này. Xin hãy nhân từ với tôi, kẻ đang thành kính cúi mình trước Người. Người là Đức Thượng Đế khởi thủy và tôi muốn biết về Người, bởi tôi không rõ sứ mạng của Người là gì.
TEXT 32: The Supreme Personality of Godhead said: Time I am, the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people. With the exception of you [the Pāṇḍavas], all the soldiers here on both sides will be slain.32.  Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Ta là thời gian, đấng hủy diệt vĩ đại của mọi cõi thế và Ta tới đây để tiêu diệt tất cả những người này. Trừ anh em ngươi (anh em Pandava), còn tất cả các chiến binh có mặt trên chiến địa ở cả hai phe đều bị giết trong cuộc giao tranh sắp tới.
TEXT 33: Therefore get up. Prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by My arrangement, and you, O Savyasācī, can be but an instrument in the fight.33.   Vậy hãy đứng dậy đi! Hãy chuẩn bị chiến đấu và giành lấy vinh quang! Hãy chiến thắng kẻ thù và hưởng vương quốc cường thịnh. Tất cả bọn họ đều đã chết rồi theo sự sắp đặt của Ta, còn ngươi, hỡi Savyasācī, ngươi chỉ có thể là công cụ trong cuộc chiến này mà thôi.
TEXT 34: Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karṇa and the other great warriors have already been destroyed by Me. Therefore, kill them and do not be disturbed. Simply fight, and you will vanquish your enemies in battle.34.  Drona, Bhisma, Jayadratha, Karna và những chiến binh vĩ đại khác đều bị Ta tiêu diệt rồi. Bởi vậy hãy giết họ đi và đừng lo lắng gì. Hãy chiến đấu rồi ngươi sẽ thắng mọi kẻ thù trên chiến địa.
TEXT 35: Sañjaya said to Dhṛtarāṣṭra: O King, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, the trembling Arjuna offered obeisances with folded hands again and again. He fearfully spoke to Lord Kṛṣṇa in a faltering voice, as follows.35.   Sanjaya thưa với Dhritarashtra: Muôn tâu bệ hạ, nghe Đức Thượng Đế Tối Cao phán xong, Arjuna run rẩy chắp tay, cung kính cúi mình vái Đức Chí Tôn nhiều lần. Bằng giọng run run vì sợ hãi, chàng ấp úng thưa với Đức Chí Tôn Krishna như sau.
TEXT 36: Arjuna said: O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing Your name, and thus everyone becomes attached to You. Although the perfected beings offer You their respectful homage, the demons are afraid, and they flee here and there. All this is rightly done.36.   Arjuna thưa: Tâu đức chủ nhân của các giác quan, thế gian ngập tràn niềm vui khi nghe thấy tên Người và ai cũng bị Người thu hút. Những người đã đắc quả toàn thiện thì kính cẩn cúi lạy Người, còn lũ ác quỷ sợ hãi chạy trốn tứ tung. Mọi điều phải diễn ra như vậy.
TEXT 37: O great one, greater even than Brahmā, You are the original creator. Why then should they not offer their respectful obeisances unto You? O limitless one, God of gods, refuge of the universe! You are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation.37.    Muôn tâu đấng vĩ đại, vĩ đại hơn cả thần Brahma, Người là đấng sáng tạo khởi nguyên. Có lý nào họ chẳng cung kính cúi lạy Người? Thưa đấng vô cùng, thưa Chúa tể của chư thần, chốn nương náu của vũ trụ! Người là cội nguồn bất tận, là căn nguyên của mọi căn nguyên và siêu nghiệm đối với thế giới vật chất.
TEXT 38: You are the original Personality of Godhead, the oldest, the ultimate sanctuary of this manifested cosmic world. You are the knower of everything, and You are all that is knowable. You are the supreme refuge, above the material modes. O limitless form! This whole cosmic manifestation is pervaded by You!38.   Người là Đức Thượng Đế khởi thủy, là đấng cao niên nhất, là chốn nương náu cuối cùng của vũ trụ được thị hiện. Người biết tất cả, và Người là tất cả mọi thứ có thể được biết. Người là nơi ở tối thượng không chịu tác động của các thuộc tính vật chất. Hỡi hình tướng bất tận! Nhờ Người mà cả vũ trụ lan tràn thị hiện.
TEXT 39: You are air, and You are the supreme controller! You are fire, You are water, and You are the moon! You are Brahmā, the first living creature, and You are the great-grandfather. I therefore offer my respectful obeisances unto You a thousand times, and again and yet again!39.   Người là không khí và là đấng trị vì tối cao. Người là lửa, nước và mặt trăng. Người là Brahma, sinh linh đầu tiên của vũ trụ và Người là đại thủy tổ. Bởi vậy nên tôi ngàn lần thành tâm dâng lên tôn kính với Người và nhiều hơn thế nữa.
TEXT 40: Obeisances to You from the front, from behind and from all sides! O unbounded power, You are the master of limitless might! You are all-pervading, and thus You are everything!40.  Kính thờ Người từ khắp bốn phương tám hướng. Thưa sức mạnh vô địch, Người là vị chúa tể quyền năng vô hạn! Người hiện diện khắp nơi nên Người là tất cả.
TEXTS 41-42: Thinking of You as my friend, I have rashly addressed You “O Kṛṣṇa,” “O Yādava,” “O my friend,” not knowing Your glories. Please forgive whatever I may have done in madness or in love. I have dishonored You many times, jesting as we relaxed, lay on the same bed, or sat or ate together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. O infallible one, please excuse me for all those offenses.41-42. Coi Người là bạn của mình, tôi đã nông nổi gọi Người: “Này Krishna”, “Này Yādava”, “Này hiền hữu của tôi” mà không biết tới sự vĩ đại của Người. Xin hãy lượng thứ cho những điều tôi đã làm lúc mất trí hay khi đang say đắm trong tình yêu. Tôi đã nhiều lần xúc phạm Người bằng những câu bông đùa khi chúng ta nghỉ ngơi, nằm cùng chiếu, ăn cùng mâm, lúc chỉ có hai người, lúc thì với đám bạn bè. Thưa đấng vô sai biệt, xin hãy thứ tha cho tất cả những hành vi bất kính ấy.
TEXT 43: You are the father of this complete cosmic manifestation, of the moving and the nonmoving. You are its worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is greater than You, nor can anyone be one with You. How then could there be anyone greater than You within the three worlds, O Lord of immeasurable power?43.   Người là cha của cả thế giới vũ trụ, của loài chuyển động và loài bất động. Người là thủ lĩnh đáng tôn thờ và đức thầy tâm linh tối cao của chúng. Chẳng có chúng sinh nào sánh được với Người hay là Thượng Đế như Người. Làm gì có ai vĩ đại hơn Người trong tam giới thưa Đấng Tối Cao quyền lực vô biên?
TEXT 44: You are the Supreme Lord, to be worshiped by every living being. Thus I fall down to offer You my respectful obeisances and ask Your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impertinence of a friend, or a husband the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I may have done You.44.   Người là Đấng Tối Cao mà tất thảy chúng sinh tôn thờ. Bởi vậy tôi phủ phục xuống chân Người mà xin sự gia ân. Như cha dung thứ cho sự vô lễ của con, như bạn độ lượng trước sự xúc phạm của bạn, như vợ bao dung trước sự suồng sã của chồng, xin Người rộng lòng thứ tha cho những điều không phải tôi đã làm với Người.
TEXT 45: After seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore please bestow Your grace upon me and reveal again Your form as the Personality of Godhead, O Lord of lords, O abode of the universe.45.   Được thấy vóc thể vũ trụ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, lòng tôi vui sướng vô ngần, nhưng tâm trí thì bàng hoàng kinh sợ. Bởi vậy xin Người hãy làm ơn hiện lại chân thân là Đức Thượng Đế, thưa Chúa Tể của các vị chúa, thưa chốn trú ngụ của vũ trụ.
TEXT 46: O universal form, O thousand-armed Lord, I wish to see You in Your four-armed form, with helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in Your hands. I long to see You in that form.46.   Thưa vóc thể vũ trụ, thưa Chúa ngàn tay, tôi muốn thấy Người trong dung mạo bốn tay với mũ trụ trên đầu, với cây chùy, đĩa xoay, tù và ốc, và bông sen trên tay. Tôi khao khát được thấy Người trong diện mạo đó.
TEXT 47: The Supreme Personality of Godhead said: My dear Arjuna, happily have I shown you, by My internal potency, this supreme universal form within the material world. No one before you has ever seen this primal form, unlimited and full of glaring effulgence.47.   Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Arjuna yêu quý của Ta, Ta đã vui lòng cho ngươi thấy vóc thể vũ trụ vô thượng thuộc phạm vi thế giới vật chất bằng nội năng của Mình. Trước ngươi chưa bao giờ có ai được thấy hình tướng khởi thủy, vô biên, chói ngời hào quang này.
TEXT 48: O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of Mine, for neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances can I be seen in this form in the material world.48.  Hỡi trang dũng sĩ kiệt xuất nhất trong số các chiến binh Kuru, trước ngươi chưa hề có ai nhìn thấy vóc thể vũ trụ này bởi vì không thể thấy được vóc thể có ở thế giới vật chất đó của Ta bằng cách nghiên cứu các bộ kinh Vệ Đà, cúng tế, bố thí, làm việc thiện hay tu khổ hạnh.
TEXT 49: You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of Mine. Now let it be finished. My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind you can now see the form you desire.49.  Diện mạo khủng khiếp của Ta đã làm ngươi bối rối và kinh sợ khi nhìn thấy. Bây giờ là lúc chấm dứt điều đó. Hãy để mọi lo âu của ngươi tiêu tan, hỡi tín đồ yêu quý của Ta. Với tâm trí đã được chấn tĩnh, ngươi có thể chiêm ngưỡng vóc thể mà ngươi ao ước được thấy.
TEXT 50: Sañjaya said to Dhṛtarāṣṭra: The Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, having spoken thus to Arjuna, displayed His real four-armed form and at last showed His two-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna.50.   Sanjaya thưa với Dhritarashtra: Nói xong, Đức Thượng Đế Tối Cao Krishna liền hiện ra trước mặt Arjuna trong hình dạng bốn tay và cuối cùng là dung mạo hai tay tuyệt đẹp của Ngài để Arjuna đang khiếp sợ lấy lại can đảm.
TEXT 51: When Arjuna thus saw Kṛṣṇa in His original form, he said: O Janārdana, seeing this humanlike form, so very beautiful, I am now composed in mind, and I am restored to my original nature.51.    Arjuna thốt lên khi nhìn thấy Krishna trong dung mạo khởi thủy của Ngài: Janardana ơi, được thấy hình dạng thế nhân tuyệt đẹp của Người, tâm trí tôi đã chấn tĩnh lại và tôi đã hoàn toàn hồi tỉnh.
TEXT 52: The Supreme Personality of Godhead said: My dear Arjuna, this form of Mine you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form, which is so dear.52.   Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Arjuna yêu quý của Ta ơi, thật khó để thấy được diện mạo của Ta mà ngươi đang chiêm ngưỡng. Đến cả các vị á thần cũng hằng ao ước được chiêm ngưỡng dung mạo vô cùng khả ái này.
TEXT 53: The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see Me as I am.53.  Không thể hiểu được dung mạo hiện giờ ngươi đang thấy nhờ huệ nhãn siêu việt bằng việc nghiên cứu các tập Kinh Vệ Đà, ban của bố thí, tu khổ hạnh khắc nghiệt hay cúng tế. Điều đó chẳng giúp chúng sinh thấy được Ta theo đúng bản chất.
TEXT 54: My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of My understanding.54.   Arjuna yêu quý ơi, chỉ nhờ sự phục vụ tận tụy mới có thể hiểu được Ta và tận mắt nhìn thấy Ta trong diện mạo đang ở trước mặt ngươi. Chỉ vậy ngươi mới có thể hiểu được những điều huyền bí về Ta.
TEXT 55: My dear Arjuna, he who engages in My pure devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for Me, who makes Me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being – he certainly comes to Me.55.  Arjuna yêu quý của Ta ơi, người nào tiến hành sự phục vụ tận tụy trong sạch không bị ô nhiễm bởi hoạt động nhân quả và lý lẽ triết lý, người nào lao động vì Ta, coi Ta là mục đích tột đỉnh của đời mình và thân thiện với mọi chúng sinh, người đó nhất định sẽ đến với Ta.