CHƯƠNG 16 – Bản chất thần thánh và quỷ quái

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Chapter SixteenCHƯƠNG 16
The Divine and Demoniac NaturesBản chất thần thánh và quỷ quái
TEXTS 1-3:The Supreme Personality of Godhead said: Fearlessness; purification of one’s existence; cultivation of spiritual knowledge; charity; self-control; performance of sacrifice; study of the Vedas; austerity; simplicity; nonviolence; truthfulness; freedom from anger; renunciation; tranquillity; aversion to faultfinding; compassion for all living entities; freedom from covetousness; gentleness; modesty; steady determination; vigor; forgiveness; fortitude; cleanliness; and freedom from envy and from the passion for honor – these transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature.1-3. Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Này con trai của Bharata, lòng can đảm, sự thanh tẩy, ham trau dồi tri thức tâm linh, từ thiện, tự chủ, cúng tế, nghiên cứu Vệ Đà, khổ hạnh, giản dị, bất bạo lực, ngay thật, không sân hận, xả ly, điềm đạm, không ưa bới lỗi người khác, giàu lòng trắc ẩn với tất cả chúng sinh, không tham lam, ôn hòa, khiêm tốn, quả quyết, nghị lực, khoan dung, cương nghị, thanh bạch, không ganh ghét và không hám danh – đó là những phẩm tính siêu việt vốn có ở những người mộ đạo được phú bản chất thần thánh.
TEXT 4:Pride, arrogance, conceit, anger, harshness and ignorance – these qualities belong to those of demoniac nature, O son of Pṛthā.4.     Này con trai của Pritha, tính tự phụ, kiêu ngạo, háo danh, nóng tính, thô lỗ và dốt nát là những tính xấu vốn có ở những người mang bản chất quỷ quái.
TEXT 5:The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demoniac qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pāṇḍu, for you are born with the divine qualities.5.   Những đức tính siêu việt dẫn con người đến sự giải thoát, còn bản tính quỷ quái thì bắt anh ta muôn đời chịu ách nô lệ ở thế giới vật chất. Còn ngươi, hỡi con trai của Pandu, ngươi chẳng cần lo lắng vì ngươi chào đời với các phẩm hạnh thần thánh.
TEXT 6:O son of Pṛthā, in this world there are two kinds of created beings. One is called divine and the other demoniac. I have already explained to you at length the divine qualities. Now hear from Me of the demoniac.6.   Này con trai của Pritha, ở thế giới này có hai loại chúng sinh được tạo tác. Một loại thánh thiện, còn loại kia quỷ quái. Ta đã kể cặn kẽ cho ngươi những đức tính thần thánh, còn bây giờ hãy nghe Ta kể về tính quỷ quái.
TEXT 7:Those who are demoniac do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them.7.   Những kẻ quỷ quái không biết điều gì nên làm, điều gì không. Họ không có sự trong sạch, cách cư xử đúng đắn và đức ngay thật.
TEXT 8:They say that this world is unreal, with no foundation, no God in control. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust.8.   Họ bảo rằng thế giới này không có thật, không có cơ sở và không có Thượng Đế cai quản. Họ tuyên bố rằng nó nảy sinh từ ham muốn tình dục và nó chẳng có căn nguyên nào khác ngoài dục vọng.
TEXT 9:Following such conclusions, the demoniac, who are lost to themselves and who have no intelligence, engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world.9.   Tuân theo những quan điểm đó, loại người quỷ quái, những kẻ đã lạc lối và không có trí khôn làm những việc tàn hại khủng khiếp đưa thế giới đến chỗ hủy diệt.
TEXT 10:Taking shelter of insatiable lust and absorbed in the conceit of pride and false prestige, the demoniac, thus illusioned, are always sworn to unclean work, attracted by the impermanent.10.   Vì dung túng cho dục vọng vô độ và bị mê hoặc bởi lòng kiêu ngạo, thói tự phụ và tính sĩ diện hão mà loại người quỷ quái sống trong ảo tưởng luôn làm điều nhơ bẩn và say mê những thứ nhất thời.
TEXTS 11-12:They believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. Thus until the end of life their anxiety is immeasurable. Bound by a network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification.11-12. Họ cho rằng làm mãn nguyện các giác quan là điều tối quan trọng của nền văn minh nhân loại. Vì thế, họ bất an cho tới ngày tận số. Bị trói buộc bởi trăm ngàn ham muốn và đắm say trong sắc dục, giận hờn, họ cố kiếm tiền bằng đủ mọi cách phi pháp để dùng chúng vào việc làm thỏa mãn giác quan.
TEXTS 13-15:The demoniac person thinks: “So much wealth do I have today, and I will gain more according to my schemes. So much is mine now, and it will increase in the future, more and more. He is my enemy, and I have killed him, and my other enemies will also be killed. I am the lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful and happy. I am the richest man, surrounded by aristocratic relatives. There is none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices, I shall give some charity, and thus I shall rejoice.” In this way, such persons are deluded by ignorance.13-15. Kẻ quỷ quái nghĩ: “Giờ ta đã có nhiều tiền của, khi các kế hoạch của ta được thực thi, ta sẽ có nhiều hơn. Hiện giờ ta đã có tài sản lớn, nhưng chúng sẽ tăng lên gấp bội trong tương lai. Ta đã giết chết một trong số những kẻ thù nghịch với ta, những kẻ còn lại cũng sẽ bị giết nốt. Ta là chủ nhân của tất cả. Ta hưởng lạc, ta hoàn mỹ, ta quyền thế và hạnh phúc. Ta tắm mình trong giàu có xa hoa với sự vây bọc của họ hàng quyền quý. Chẳng kẻ nào quyền thế và hạnh phúc hơn ta. Ta sẽ cúng tế, ban của bố thí và nhờ vậy sẽ được thỏa vui.” Những kẻ ấy bị sự vô minh của chính mình lừa dối như vậy.
TEXT 16:Thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell.16.   Bị rối rắm bởi muôn nỗi bất an và bị quấn chặt trong lưới ảo tưởng, họ càng mê đắm lạc thú giác quan để rồi đọa vào vòng địa ngục.
TEXT 17:Self-complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only, without following any rules or regulations.17.   Tự mãn và lúc nào cũng xấc xược, bị mê hoặc bởi giàu sang và thói sĩ diện hão, đôi khi họ cũng cúng tế, nhưng chỉ làm lấy lệ mà chẳng tuân trì giới hạnh nào.
TEXT 18:Bewildered by false ego, strength, pride, lust and anger, the demons become envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in their own bodies and in the bodies of others, and blaspheme against the real religion.18.   Bị ngụy ngã, quyền lực, kiêu mạn, ái dục, sân si làm rối trí nên những kẻ quỷ quái sinh lòng ghen ghét Đức Thượng Đế Tối Cao ngự trong tim chúng, trong tim các chúng sinh khác và báng bổ tôn giáo chân chính.
TEXT 19:Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence, into various demoniac species of life.19.  Ta vĩnh viễn đày những kẻ ghen ghét và thâm hiểm, những kẻ thấp hèn nhất nhân loại xuống thế giới vật chất và bắt chúng đầu thai vào đủ mọi loài yêu quái.
TEXT 20:Attaining repeated birth amongst the species of demoniac life, O son of Kuntī, such persons can never approach Me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence.20.   Hỡi con trai của Kunti, vì mãi đầu thai làm yêu quái, những kẻ đó chẳng thể lại gần Ta và dần bị thoái hóa thành những loài gớm ghiếc nhất.
TEXT 21:There are three gates leading to this hell – lust, anger and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul.21.   Có ba cửa dẫn tới địa ngục là dâm dục, sân hận, tham lam. Người khôn phải biết trừ bỏ ba thói xấu hủy hoại linh hồn này.
TEXT 22:The man who has escaped these three gates of hell, O son of Kuntī, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination.22.   Hỡi con trai của Kunti, người đã thoát khỏi ba cửa ngục này sẽ tiến hành những hoạt động dẫn đến sự tự nhận thức và dần đạt được mục đích tột bậc.
TEXT 23:He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection, nor happiness, nor the supreme destination.23.  Kẻ nào khinh nhờn giáo chỉ của Thánh Kinh và hành động theo ý thích cá nhân, kẻ đó đừng hòng mong đắc quả toàn thiện, hạnh phúc và mục đích tột bậc.
TEXT 24:One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated.24.   Bởi vậy khi dựa theo giáo chỉ của Thánh Kinh, con người cần biết điều gì nên làm, điều gì không. Khi đã thấu triệt giới luật, anh ta cần hành động sao để vươn dần lên.