CHƯƠNG 9 – Tri thức huyền nhiệm nhất

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Chapter NineCHƯƠNG 9
The Most Confidential KnowledgeTri thức huyền nhiệm nhất
TEXT 1: The Supreme Personality of Godhead said: My dear Arjuna, because you are never envious of Me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence.1.   Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Arjuna yêu quý của Ta ơi, vì ngươi chẳng bao giờ ghen tị với Ta nên Ta sẽ tiết lộ cho ngươi tri thức huyền nhiệm nhất và kinh nghiệm mà khi nắm được chúng, ngươi sẽ thoát khỏi mọi khổ đau của cuộc sống vật chất.
TEXT 2: This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is joyfully performed.2.   Tri thức này là chúa tể của toàn bộ học vấn, là điều huyền bí nhất của mọi điều huyền bí. Đó là tri thức trong sạch nhất, và vì nó cho thấy trực tiếp chân ngã bằng sự nhận biết nên nó là sự toàn thiện của tôn giáo. Nó bất tận và việc thấu hiểu nó ngập tràn niềm vui.
TEXT 3: Those who are not faithful in this devotional service cannot attain Me, O conqueror of enemies. Therefore they return to the path of birth and death in this material world.3.   Hỡi người chinh phục kẻ thù, những kẻ chẳng tin vào sự phục vụ tận tụy sẽ không bao giờ với được tới Ta. Bởi vậy, họ trở lại thế giới vật chất và lại sa vào vòng luân hồi sinh tử.
TEXT 4: By Me, in My unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in Me, but I am not in them.4.   Ta thâm nhập toàn bộ vũ trụ bằng hình dạng không thị hiện của Mình. Tất cả sinh linh đều ở trong Ta, nhưng Ta vẫn không bị giới hạn bởi chúng.
TEXT 5: And yet everything that is created does not rest in Me. Behold My mystic opulence! Although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for My Self is the very source of creation.5.   Hãy nhìn ngắm sự huyền bí thần thánh của Ta! Mặc dù Ta là đấng phù trì tất cả sinh linh và hiện diện khắp nơi, Ta vẫn không phải là một phần của vũ trụ vật chất vì chính Ta là cội nguồn của tạo hóa.
TEXT 6: Understand that as the mighty wind, blowing everywhere, rests always in the sky, all created beings rest in Me.6.   Hãy hiểu rằng như cơn gió mạnh thổi khắp nơi nhưng bao giờ cũng nằm lại trên bầu trời, mọi tạo vật đều ở lại trong Ta.
TEXT 7: O son of Kuntī, at the end of the millennium all material manifestations enter into My nature, and at the beginning of another millennium, by My potency, I create them again.7.   Con trai của Kunti ơi, ở cuối mỗi thời đại, mọi biểu hiện vật chất đều nhập vào bản chất của Ta và ở đầu thời đại mới, Ta lại tạo ra chúng bằng quyền năng của Mình.
TEXT 8: The whole cosmic order is under Me. Under My will it is automatically manifested again and again, and under My will it is annihilated at the end.8.   Toàn bộ vũ trụ vật chất ở dưới quyền Ta. Theo ý muốn của Ta, nó tự thị hiện sau mỗi khoảng thời gian nhất định và theo ý muốn của Ta, nó bị hủy diệt ở cuối mỗi thời đại.
TEXT 9: O Dhanañjaya, all this work cannot bind Me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral.9.  Dhanañjaya à, Ta không bị trói buộc với hoạt động vật chất. Ta luôn biệt lập với chúng và giữ vị trí trung dung.
TEXT 10: This material nature, which is one of My energies, is working under My direction, O son of Kuntī, producing all moving and nonmoving beings. Under its rule this manifestation is created and annihilated again and again.10.  Là một trong những năng lượng của Ta, bản chất vật chất này hoạt động dưới sự giám sát của Ta và sản sinh ra mọi loài chuyển động và mọi loài bất động, con trai của Kunti ơi. Dưới sự điều khiển của nó, vũ trụ vật chất liên tiếp được tạo ra và bị phá hủy.
TEXT 11: Fools deride Me when I descend in the human form. They do not know My transcendental nature as the Supreme Lord of all that be.11.   Những kẻ ngốc nhạo báng Ta khi Ta giáng thế trong dung mạo người. Chúng chẳng biết bản thể siêu việt của Ta và rằng Ta là Đấng Tối Cao của muôn loài.
TEXT 12: Those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated.12.   Bị lầm lạc như vậy nên họ ham mê những quan điểm quỷ quái và vô thần. Bởi họ ở trong ảo tưởng nên niềm hy vọng được giải thoát của họ chẳng bao giờ thành hiện thực, hoạt động để hưởng thành quả của họ luôn bị thất bại, còn tri thức họ có thì chẳng mang giá trị gì.
TEXT 13: O son of Pṛthā, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know Me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible.13.   Con trai của Pritha ơi, những người không bị ảo tưởng lừa dối, những linh hồn vĩ đại ở dưới sự che chở của thiên nhiên thần thánh. Họ phụng sự Ta với tình yêu và lòng tận tụy bởi biết Ta là Đấng Thượng Đế Tối Cao khởi nguyên và vô tận.
TEXT 14: Always chanting My glories, endeavoring with great determination, bowing down before Me, these great souls perpetually worship Me with devotion.14.  Luôn ngợi ca vinh quang của Ta, phụng sự Ta với lòng quyết tâm sắt đá, kính cẩn cúi đầu trước Ta, những linh hồn vĩ đại ấy liên tục thờ phượng ta với tình yêu và lòng tận tụy.
TEXT 15: Others, who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge, worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many, and in the universal form.15.   Những kẻ khác, những kẻ hiến tế bằng cách mở mang tri thức thì thờ phượng Đấng Tối Cao như đấng độc nhất vô nhị, đấng thiên hình vạn trạng và trong vóc thể vũ trụ.
TEXT 16: But it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering.16.   Những nghi lễ, sự cúng tế, lễ vật dâng tổ tiên, dược thảo và những lời tụng cầu siêu việt đều là Ta. Ta vừa là dầu, vừa là lửa, vừa là tế phẩm.
TEXT 17: I am the father of this universe, the mother, the support and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable oṁ. I am also the Ṛg, the Sāma and the Yajur Vedas.17.   Ta là cha của vũ trụ này, là mẹ, là chỗ dựa, là tổ tông của nó. Ta là đối tượng của nhận thức, là sức mạnh tẩy nhiễm, là âm tiết Om. Ta cũng là “Rig”, “Sama” và “Yajur Vệ Đà.”
TEXT 18: I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seed.18.   Ta là mục đích, là đấng phù trì, là vị chúa tể, là nhân chứng, là nơi ở, là chốn nương náu và là bạn chí thân. Ta là sự sáng tạo và sự phá hủy, là nền tảng của muôn loài, là chốn an nghỉ và là hạt giống muôn đời bất diệt.
TEXT 19: O Arjuna, I give heat, and I withhold and send forth the rain. I am immortality, and I am also death personified. Both spirit and matter are in Me.19.   Arjuna ơi, Ta ban sức nóng, Ta ngăn mưa và phái mưa đi. Ta là sự bất tử và cũng là hiện thân của cái chết. Cả tinh thần và vật chất đều ở trong Ta.
TEXT 20: Those who study the Vedas and drink the soma juice, seeking the heavenly planets, worship Me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the pious, heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights.20.   Những người nghiên cứu các tập Kinh Vệ Đà và uống soma, đồng thời ao ước được tới các hành tinh thiên đường thờ phượng Ta một cách gián tiếp. Sau khi tẩy sạch mọi nghiệp báo, họ được sinh ra ở thiên đường mộ đạo của Indra và hưởng lạc thú thần tiên.
TEXT 21: When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death.21.   Sau khi tận hưởng hết lạc thú thiên đường và tận dụng hết thành quả của những việc làm mộ đạo của mình, họ lại trở về cõi thế phù du này. Do đó, thứ duy nhất những người theo đuổi lạc thú giác quan đạt được qua việc giữ các nguyên tắc của ba Vệ Đà là vòng sinh tử mới.
TEXT 22: But those who always worship Me with exclusive devotion, meditating on My transcendental form – to them I carry what they lack, and I preserve what they have.22.   Còn những người lúc nào cũng thờ phượng Ta với tình yêu và lòng tận tụy và luôn suy tưởng tới hình dáng siêu việt của Ta thì Ta ban cho họ cái họ thiếu và gìn giữ cho họ cái họ có.
TEXT 23: Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only Me, O son of Kuntī, but they do so in a wrong way.23.   Những người tận tụy với các vị thần khác và thờ phượng họ với niềm tin thực ra là đang thờ phượng Ta, hỡi con trai của Kunti à, nhưng họ đang làm điều đó một cách sai lầm.
TEXT 24: I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize My true transcendental nature fall down.24.   Ta là chúa tể và đấng tận hưởng duy nhất của mọi hy lễ. Bởi thế, ai không hiểu được bản chất siêu việt của Ta đều bị sa xuống.
TEXT 25: Those who worship the demigods will take birth among the demigods; those who worship the ancestors go to the ancestors; those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings; and those who worship Me will live with Me.25.   Những người thờ phượng á thần sẽ sinh ra giữa các á thần, những người thờ phượng tổ tiên sẽ đến với tổ tiên, những người thờ phượng ma quỷ sẽ đầu thai làm ma quỷ, còn những người thờ phượng Ta sẽ sống với Ta.
TEXT 26: If one offers Me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it.26.   Nếu con người với tình yêu và lòng tận tụy dâng Ta chiếc lá, đóa hoa, trái cây hay chút nước, Ta sẽ nhận nó.
TEXT 27: Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform – do that, O son of Kuntī, as an offering to Me.27.   Dù ngươi làm gì, ăn gì, cúng dâng hay hiến tặng gì, chịu điều khổ hạnh nào đi chăng nữa thì hỡi con trai của Kunti, hãy làm điều đó như lễ vật dâng Ta.
TEXT 28: In this way you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on Me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to Me.28.   Có như thế, ngươi mới thoát khỏi gánh nặng của hoạt động vật chất và hậu quả tốt hay xấu của nó. Sau khi từ bỏ mọi thứ vật chất và dồn hết tâm trí vào Ta, ngươi sẽ được giải thoát và đến với Ta.
TEXT 29: I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto Me in devotion is a friend, is in Me, and I am also a friend to him.29.   Ta không ghen tị hay thiên vị một ai. Ta coi tất cả chúng sinh như nhau. Nhưng ai phục vụ Ta với tình yêu và lòng tận tụy, người đó là bạn của Ta, anh ta ở trong Ta, và Ta cũng là bạn của anh ta.
TEXT 30: Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination.30.  Kể cả người làm việc xấu xa nhất, nhưng nếu anh ta phục vụ Ta tận tụy thì anh ta vẫn được coi là bậc thánh nhân bởi anh ta đang ở trên con đường đúng đắn.
TEXT 31: He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kuntī, declare it boldly that My devotee never perishes.31.  Anh ta nhanh chóng trở thành người chính trực và có được sự an lạc trường cửu. Con trai của Kunti ơi, hãy mạnh dạn tuyên bố rằng tín đồ của Ta không bao giờ bị diệt vong.
TEXT 32: O son of Pṛthā, those who take shelter in Me, though they be of lower birth – women, vaiśyas [merchants] and śūdras [workers] – can attain the supreme destination.32.   Hỡi con trai của Pritha, những người tìm kiếm chốn nương náu nơi Ta, dù cho có thuộc về giai cấp nào, phụ nữ, thương gia (vaishya) và lao động (shudra), thì họ vẫn có thể đạt mục đích tột bậc.
TEXT 33: How much more this is so of the righteous brāhmaṇas, the devotees and the saintly kings. Therefore, having come to this temporary, miserable world, engage in loving service unto Me.33.   Những người như thế còn đạt được mục đích tột bậc huống chi là những vị Brahmin chính trực, các tín đồ và những bậc quân vương thánh thiện. Bởi thế, một khi đã bị đọa lạc ở thế giới phù vân ngập tràn khổ đau này, hãy phục vụ Ta với tình yêu và lòng tận tụy.
TEXT 34: Engage your mind always in thinking of Me, become My devotee, offer obeisances to Me and worship Me. Being completely absorbed in Me, surely you will come to Me.34.   Hãy luôn dành tâm trí cho những ý nghĩ về Ta, hãy trở thành tín đồ của Ta, hãy tôn kính và thờ phượng Ta. Khi hoàn toàn dồn hết tâm lực vào Ta, ngươi nhất định sẽ đến được với Ta.