13. Nhu cầu vốn của các doanh nhân

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

13. The Entrepreneur's Need for Capital13. Nhu cầu vốn của các doanh nhân
New businesses rarely show a profit in the early months of operation. Các doanh nghiệp mới hiếm khi làm ăn có lãi ngay trong những tháng đầu mới hoạt động.
Generating sales takes time, and receipts are not usually sufficient to offset start-up costs and monthly expenses. Có doanh số bán hàng đòi hỏi phải có thời gian, thông thường các khoản thu không đủ để bù đắp những chi phí lập doanh nghiệp và chi phí hàng tháng.
Therefore, entrepreneurs need to estimate how much money they need and then raise that amount to transform their dream into a reality. Do đó, các doanh nhân cần dự toán họ cần bao nhiêu vốn và huy động số vốn đó để biến ước mơ của họ thành hiện thực.
It doesn't necessarily take a lot of cash to create a successful business. Lập một doanh nghiệp thành công không nhất thiết phải có rất nhiều tiền mặt.
In the mid-1970s, Steve Jobs and Steve Wozniak started Apple Computer by selling a Volkswagen microbus and a Hewlett-Packard scientific calculator to raise $1,300 — enough for a makeshift production line. Giữa những năm 1970, Steve Jobs và Steve Wozniak đã thành lập Công ty máy tính Apple (Apple Computer) bằng cách bán chiếc xe buýt cỡ nhỏ Volkswagen và một máy tính điện tử Hewlett-Packard để có số vốn 1.300 đô-la - vừa đủ để xây dựng dây chuyền sản xuất tạm thời.
In 1997, Bill Martin and Greg Wright used the free Internet connections in their college dorm rooms and $175 — $75 for a New Jersey partnership fee, $70 to register their Web domain name, and $30 for a month's hosting fee -- to start www.ragingbull.com, which is now a successful financial Web site. Năm 1997, Bill Martin và Greg Wright đã sử dụng đường truyền Internet miễn phí trong phòng ký túc xá và số vốn 175 đô-la - gồm 75 đô-la lệ phí lập công ty hợp danh tại New Jersey, 70 đô-la đăng ký tên miền và 30 đô-la lệ phí thuê chỗ đặt web trong một tháng - để thành lập trang web www.ragingbull.com, hiện là một trang web về tài chính thành công.
Many entrepreneurs start businesses with $5,000 or less, just enough to establish the business, invest in some inventory, and create some advertising materials. Nhiều doanh nhân khởi nghiệp với số vốn chưa đầy 5.000 đô-la, vừa đủ để lập doanh nghiệp, đầu tư mua hàng hóa và một số tài liệu quảng cáo.
There are many ways to reduce expenses: for instance, by initially working out of one's home rather than leasing an office or leasing office equipment rather than buying it. Có nhiều cách để giảm thiểu chi phí: ví dụ làm việc ngay tại nhà thay vì phải thuê văn phòng, hoặc thuê thiết bị văn phòng thay vì phải mua.
However, all entrepreneurs need to estimate how much cash they need to cover expenses until the business begins to make a profit. Tuy nhiên, tất cả các doanh nhân đều phải dự toán họ cần bao nhiêu tiền mặt để trang trải chi phí cho đến khi doanh nghiệp bắt đầu làm ăn có lãi.
For this task, the best financial tools are the income statement and cash flow statement. Để làm được điều đó, các công cụ tài chính tốt nhất chính là báo cáo thu nhập và báo cáo dòng tiền.
Cash flow refers to the amount of money actually available to make purchases and pay current bills and obligations. Dòngtiền thể hiện số tiền thực sự có để mua sắm và thanh toán các hóa đơn và thực hiện các nghĩa vụ tại thời điểm hiện tại.
It is the difference between cash receipts (money taken in) and cash disbursements (money spent) over a specific time period. Đó chính là sự chênh lệch giữa số thu và số chi trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.
It is important to attach notes to these forecasts to explain any unusual expenses or assumptions used in the calculations. Điều quan trọng là phải luận giải các dự toán này để thể hiện rõ các khoản chi hoặc giả định bất thường nào đó khi tính toán.
• An income statement sets out all of the entrepreneur's projected revenues and expenses (including depreciation and mortgages) to determine a venture's profits per month and year. • Báo cáo thu nhập nêu rõ tất cả các khoản dự toán thu và chi (bao gồm cả khấu hao và cầm cố thế chấp) nhằm xác định lợi nhuận hàng tháng và hàng năm của dự án kinh doanh.
Depreciation is a method to account for assets whose value is considered to decrease over time. Khấu hao là phương thức tính giá trị của tài sản bị giảm đi theo thời gian.
• A cash flow statement estimates anticipated cash sales as well as anticipated cash payments of bills.• Báo cáo dòng tiền ước tính doanh thu và dự toán số chi.
This estimate can be done on a weekly, monthly, or quarterly basis, but experts recommend that it be done at least once every month for the first year or two of a new business. Có thể dự toán theo tuần, theo tháng hoặc theo quý. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo ít nhất nên thực hiện mỗi tháng một lần trong một hoặc hai năm đầu tiên mới thành lập doanh nghiệp.
This forecast is used to project the money required to finance the operation annually. Dự toán này sẽ là căn cứ để ước tính số tiền cần có để cấp vốn cho hoạt động hàng năm.
By calculating this forecast on a cumulative basis, the entrepreneur can forecast his company’s overall capital needs at start up. Khi tính toán lũy kế, doanh nhân có thể xác định tổng số vốn cần thiết khi mới khởi nghiệp kinh doanh.
The monthly net cash flow shows how much an entrepreneur's cash receipts exceed or fall short of monthly cash expenditures. Dòng tiền ròng hàng tháng cho biết số thu hàng tháng vượt bao nhiêu so với số chi hàng tháng.
For most of the first year, the monthly expenditures are likely to exceed the receipts. Gần như trong toàn bộ năm đầu tiên, các khoản chi hàng tháng có thể lớn hơn các khoản thu.
In many cases, goods are shipped out before payment is received. Trong nhiều trường hợp, hàng hóa được chuyển đi trước khi nhận được số tiền thanh toán.
Meanwhile, the entrepreneur still has to pay his bills. Trong khi đó, doanh nhân vẫn phải thanh toán các hóa đơn khác.
Therefore, the cumulative cash flow, which adds each month's total to that of previous months, will result in a growing negative amount. Như vậy, dòng tiền lũy kế - cộng dồn số dư từ tháng trước - có thể sẽ là số âm ngày càng lớn.
A critical point for a new business occurs when monthly sales receipts are enough to cover monthly expenses. Một thời điểm cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp mới diễn ra khi số thu hàng tháng đủ để trang trải số chi hàng tháng.
At this point, the negative cumulative cash flow will begin to decrease and move toward a positive one. Tại thời điểm đó, dòng tiền mặt cộng dồn bị âm từ trước sẽ bắt đầu giảm đi và dần dần chuyển sang số dương.
The cumulative cash flow amount reached just before it reverses direction indicates approximately how much capital the new business will need. Dòng tiền mặt cộng dồn đến thời điểm hòa vốn sẽ cho thấy doanh nghiệp mới đó sẽ cần phải có bao nhiêu vốn.
Financial projections are inevitably somewhat inaccurate simply because every contingency cannot be predicted. Dự báo tài chính chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót, đơn giản vì không thể lường trước tất cả mọi sự cố bất ngờ.
For this reason, experts recommend that entrepreneurs add at least 20 percent to the financial needs calculated in the cash flow statement to create a safety net for unforeseen events. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo các doanh nhân cần cộng thêm ít nhất 20% vào nhu cầu tài chính trong báo cáo dòng tiền để dự phòng cho những sự cố bất ngờ.
With these estimates, the entrepreneur can seek funding and concentrate more clearly on launching the new business. Với những con số dự toán đó, doanh nhân có thể huy động vốn và tập trung nỗ lực để khởi sự kinh doanh một cách rõ ràng hơn.