3. Tại sao nên trở thành nhà doanh nghiệp?

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
3. Why Become an Entrepreneur?3. Tại sao nên trở thành nhà doanh nghiệp?
What leads a person to strike out on his own and start a business? Điều gì khiến một người nỗ lực và khởi đầu một công việc kinh doanh của mình?
Perhaps a person has been laid off once or more. Có thể do sự lôi kéo của người này hay một vài người khác?
Sometimes a person is frustrated with his or her current job and doesn't see any better career prospects on the horizon. Đôi người ta thường bi quan, chán nản công việc hiện tại của mình và không thấy có bất kỳ cơ may nào trên bước đường của mình.
Sometimes a person realizes that his or her job is in jeopardy. Đôi khi, người ta nhận thấy công việc mình đang làm chứa đựng mối ẩn họa.
A firm may be contemplating cutbacks that could end a job or limit career or salary prospects. Một công ty dự tính thu hẹp có thể dẫn đến tình trạng giảm lương và việc làm.
Perhaps a person already has been passed over for promotion. Có thể một người bỏ qua cơ hội thăng tiến của mình.
Perhaps a person sees no opportunities in existing businesses for someone with his or her interests and skills. Có thể người ta không thấy có cơ hội trong công việc kinh doanh hiện tại cho một người với những sở thích và kỹ năng của họ.
Some people are actually repulsed by the idea of working for someone else. Một số người trong thực tế không thể chịu nổi ý tưởng làm thuê cho người khác.
They object to a system where reward is often based on seniority rather than accomplishment, or where they have to conform to a corporate culture. Họ phản đối một hệ thống quản lý mà ở đó tiền thưởng thường dựa trên thâm niên công tác chứ không dựa vào kết quả công việc, hoặc ở đó họ buộc phải tuân thủ một thứ văn hóa doanh nghiệp nhất định.
Other people decide to become entrepreneurs because they are disillusioned by the bureaucracy or politics involved in getting ahead in an established business or profession. Một số khác quyết định trở thành nhà doanh nghiệp bởi họ bị mất niềm tin do sự quan liêu hoặc những thủ đoạn chính trị nếu muốn tiến thân trong một ngành nghề, lĩnh vực đã có bề dày phát triển lâu đời.
Some are tired of trying to promote a product, service, or way of doing business that is outside the mainstream operations of a large company. Một số khác thì mệt mỏi vì cứ phải cố gắng phát triển một sản phẩm, dịch vụ hay thực hiện việc kinh doanh không thuộc về lĩnh vực hoạt động chủ đạo của một công ty quy mô lớn.
In contrast, some people are attracted to entrepreneurship by the advantages of starting a business. These include: Ngược lại, một số người bị hấp dẫn trở thành nhà doanh nghiệp do những lợi thế của việc khởi đầu một công việc kinh doanh, những lợi thế này bao gồm:
• Entrepreneurs are their own bosses. They make the decisions. • Nhà doanh nghiệp là ông chủ của chính mình. Họ quyết định.
They choose whom to do business with and what work they will do. Họ lựa chọn đối tác sẽ làm ăn với họ và những nội dung họ sẽ tiến hành kinh doanh.
They decide what hours to work, as well as what to pay and whether to take vacations. Họ quyết định sẽ làm việc bao nhiêu giờ một ngày và đương nhiên họ quyết định sẽ thanh toán như thế nào, nghỉ phép ra sao.
• Entrepreneurship offers a greater possibility of achieving significant financial rewards than working for someone else. • Khả năng kinh doanh đem lại nhiều cơ hội kiếm được những khoản tiền lớn hơn so với việc chỉ đi làm thuê cho người khác.
• It provides the ability to be involved in the total operation of the business, from concept to design and creation, from sales to business operations and customer response. • Nó đưa tới khả năng tham dự vào hoạt động kinh doanh tổng thể của do-anh nghiệp, từ việc hình thành ý tưởng tới việc thiết kế, tạo dựng, từ việc bán hàng đến sản xuất và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
• It offers the prestige of being the person in charge. • Nó tạo ra uy thế của một người đứng đầu doanh nghiệp.
• It gives an individual the opportunity to build equity, which can be kept, sold, or passed on to the next generation.• Nó đưa đến cho cá nhân cơ hội tích lũy tài sản, những tài sản này có thể được giữ lại, bán đi hoặc chuyển giao cho thế hệ sau.
• Entrepreneurship creates an opportunity for a person to make a contribution. • Khả năng kinh doanh tạo ra cơ hội cho một người có thể đóng góp một phần công sức của mình.
Most new entrepreneurs help the local economy. Phần lớn các nhà doanh nghiệp mới đều hỗ trợ cho kinh tế địa phương phát triển.
A few – through their innovations – contribute to society as a whole. Một số ít các nhà doanh nghiệp thông qua các sáng kiến của mình góp phần phát triển xã hội nói chung.
One example is entrepreneur Steve Jobs, who co-founded Apple in 1976, and ignited the subsequent revolution in desktop computers. Một ví dụ điển hình là nhà doanh nghiệp Steve Jobs, đồng sáng lập hãng Apple vào năm 1976 và sau đó đã đưa tới cuộc cách mạng trong lĩnh vực máy tính cá nhân để bàn.
Some people evaluate the possibilities for jobs and careers where they live and make a conscious decision to pursue entrepreneurship. Một số người đánh giá nghiêm túc về khả năng thăng tiến trong sự nghiệp hiện tại và quyết định một cách có ý thức có tiếp tục đi làm thuê hay sẽ trở thành nhà doanh nghiệp.
No one reason is more valid than another; none guarantee success. Không lý do nào quan trọng hơn lý do nào, không thành công nào được đảm bảo một cách chắc chắn.
However, a strong desire to start a business, combined with a good idea, careful planning, and hard work, can lead to a very engaging and profitable endeavor. Tuy nhiên, khát vọng mạnh mẽ muốn khởi nghiệp, kết hợp với một ý tưởng tốt, kế hoạch thực hiện chi tiết và sự chăm chỉ làm việc có thể sẽ dẫn tới một doanh nghiệp thành công.