5. Hoạt động đơn lẻ hay liên kết với đối tác?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
5. Go It Alone or Team Up?5. Hoạt động đơn lẻ hay liên kết với đối tác?
One important choice that new entrepreneurs have to make is whether to start a business alone or with other entrepreneurs.Một lựa chọn quan trọng mà nhà doanh nghiệp cần phải làm là quyết định xem mình nên bắt đầu công việc riêng lẻ hay kết hợp với những nhà doanh nghiệp khác.
They need to consider many factors, including each entrepreneur's personal qualities and skills and the nature of the planned business. Họ cần phải xem xét nhiều yếu tố, bao gồm phẩm chất và kỹ năng của người đó cũng như bản chất của công việc kinh doanh.
In the United States, for instance, studies show that almost half of all new businesses are created by teams of two or more people. Ví dụ ở Hoa Kỳ, các nghiên cứu cho thấy gần như một nửa các công ty kinh doanh mới được thiết lập bởi những nhóm từ 2 người trở lên.
Often the people know each other well; in fact, it is common for teams to be spouses. Thông thường thì họ là những người rất quen biết với nhau. Trên thực tế, phổ biến ở các nhóm là những cặp vợ chồng.
There are many advantages to starting a firm with other entrepreneurs. Có rất nhiều lợi thế khi khởi đầu một doanh nghiệp với những nhà doanh nghiệp khác.
Team members share decision-making and management responsibilities. Các thành viên trong nhóm chia sẻ trách nhiệm khi quản lý, ra quyết định.
They can also give each other emotional support, which can help reduce individual stress. Họ còn động viên, khuyến khích lẫn nhau để làm giảm căng thẳng, áp lực lên mỗi cá nhân.
Companies formed by teams have somewhat lower risks. Những công ty được thiết lập bởi các nhóm dường như có rủi ro thấp hơn.
If one of the founders is unavailable to handle his or her duties, another can step in. Nếu một thành viên sáng lập nào đó không thể đảm đương được trách nhiệm của mình thì người khác có thể nối tiếp công việc.
Team interactions often generate creativity. Mối tương tác nhóm thông thường tạo ra sức sáng tạo.
Members of a team can bounce ideas off each other and "brainstorm" solutions to problems. Các thành viên trong nhóm có thể nảy ra những ý tưởng từ quá trình phối hợp với nhau và đưa ra những giải pháp cho các vấn đề đang vướng mắc.
Studies show that investors and banks seem to prefer financing new businesses started by more than one entrepreneur. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhà đầu tư, các ngân hàng dường như thích cấp vốn cho những doanh nghiệp mới được thiết lập bởi nhiều người hơn là cho một nhà doanh nghiệp.
This alone may justify forming a team. Chỉ riêng yếu tố này cũng đã là lý do để kinh do-anh theo nhóm rồi.
Other important benefits of teaming come from combining monetary resources and expertise. Những lợi thế quan trọng khác của việc hoạt động theo nhóm còn đến từ nguồn lực tài chính và kinh nghiệm chuyên môn.
In the best situations, team members have complementary skills. Trong tình huống tốt nhất, những thành viên trong nhóm có được những kỹ năng bổ sung lẫn cho nhau.
One may be experienced in engineering, for example, and the other may be an expert in promotion. Một người có thể là chuyên gia trong lĩnh vực máy móc thiết bị, còn người kia là chuyên gia trong việc xúc tiến thương mại.
In general, strong teams have a better chance at success. Nhìn tổng quan, những nhóm vững mạnh sẽ có cơ hội thành công lớn hơn.
In Entrepreneurs in High Technology, Professor Edward Roberts of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) reported that technology companies formed by entrepreneurial teams have a lower rate of failure than those started by individuals. Trên tờ Những doanh nghiệp công nghệ cao, giáo sư Edward Roberts của Viện Công nghệ Massachusetts chỉ ra rằng, những công ty được thành lập bởi các nhóm khả năng kinh doanh có tỷ lệ thất bại thấp hơn những công ty được - 11 - thành lập bởi một doanh nhân đơn lẻ.
This is particularly true when the team includes a marketing expert. Điều này đặc biệt đúng khi mà nhóm lại bao gồm cả chuyên gia về marketing.
Entrepreneurs of different ages can create complementary teams also. Những nhà doanh nghiệp ở lứa tuổi khác nhau cũng có thể tạo ra những nhóm tương hỗ.
Optimism and a "can-do" spirit characterize youth, while age brings experience and realism. Đó là tinh thần lạc quan và phong cách, nhiệt huyết chinh phục của tuổi trẻ, trong khi tuổi tác lại mang lại sự tin cậy và kinh nghiệm.
In 1994, for example, Marc Andreessen was a talented young computer scientist with an innovative idea. Ví dụ, năm 1994 Marc Andeessen là một kỹ sư máy tính thông minh, trẻ trung với những ý tưởng mới.
James Clark, the founder and chairman of Silicon Graphics, saw his vision. James Clark là nhà sáng lập và chủ tịch Silicon Graphics đã nhìn thấy tầm nhìn của anh ta.
Together they created Netscape Navigator, the Internet-browsing computer software that transformed personal computing. Cuối cùng thì họ cùng nhau thiết lập Netscape Navigator, một phần mềm máy tính trình duyệt Internet đã làm biến đổi toàn bộ lĩnh vực máy tính cá nhân.
But entrepreneurial teams have potential disadvantages as well. Tuy nhiên, việc thiết lập nhóm kinh doanh cũng có những bất lợi nhất định.
First, teams share ownership. Đầu tiên, nhóm chia quyền sở hữu.
In general, entrepreneurs should not offer to share ownership unless the potential partner can make a significant contribution to the venture. Nhìn chung, các nhà doanh nghiệp không nên đề xuất việc chia quyền sở hữu trừ khi đối tác tiềm năng có đóng góp đáng kể cho công việc kinh doanh.
Teams share control in making decisions. Khi làm theo nhóm tức là phải chia sẻ quyền ra quyết định điều hành.
This may create a problem if a team member has poor judgment or work habits. Điều này sẽ có thể tạo thành vấn đề nếu một thành viên có đầu óc nhận định, xét đoán kém hay thói quen làm việc không tốt.
Most teams eventually experience serious conflict. Đa số các nhóm trên thực tế sẽ gặp phải những xung đột nghiêm trọng.
This may involve management plans, operational procedures, or future goals. Điều này có thể liên quan đến kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất, hay những mục tiêu trong tương lai.
It may stem from an unequal commitment of time or a personality clash. Điều này có thể bắt nguồn từ những cam kết không công bằng về thời gian hay những xung đột cá nhân.
Sometimes such conflicts can be resolved; in others, a conflict can even lead to selling the company or, worse, to its failure. Đôi khi những xung đột này được giải quyết, nhưng nhiều khi dẫn đến việc phải bán công ty hay tồi tệ hơn là thất bại.
It is important for a new entrepreneur to be aware of potential problems while considering the advantages of working with other entrepreneurs. In general, however, the benefits of teaming outweigh the risks. Điều quan trọng là những doanh nghiệp mới cần phải quan tâm đến những vướng mắc tiềm tàng trong khi nghiên cứu những lợi thế khi làm việc cùng các nhà doanh nghiệp khác nhưng nhìn cung lợi ích của việc hoạt động theo nhóm mang lại lớn hơn là những rủi ro có thể xảy ra.