2. Phẩm chất gì khiến một ai đó trở thành một nhà doanh nghiệp?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

2. What Makes Someone an Entrepreneur? 2. Phẩm chất gì khiến một ai đó trở thành một nhà doanh nghiệp?
Who can become an entrepreneur? There is no one definitive profile.Ai có thể trở thành một nhà doanh nghiệp? Không có một câu trả lời đúng nào cho câu duy nhất hỏi này.
Successful entrepreneurs come in various ages, income levels, gender, and race. Một nhà doanh nghiệp thành đạt có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi, mức độ thu nhập, giới tính và chủng tộc nào.
They differ in education and experience. Họ khác nhau về học vấn và kinh nghiệm.
But research indicates that most successful entrepreneurs share certain personal attributes, including: creativity, dedication, determination, flexibility, leadership, passion, self-confidence, and "smarts." Nhưng một kết quả nghiên cứu cho thấy: hầu hết các doanh nhân thành đạt đều có những phẩm chất cá nhân nhất định, đó là: tính sáng tạo, tính chăm chỉ, lòng quyết tâm, tính linh hoạt, khả năng lãnh đạo, lòng say mê, tính tự tin và "thông minh".
Creativity is the spark that drives the development of new products or services, or ways to do business. • Tính sáng tạo: là tia lửa tạo ra sự phát triển đối với các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc đưa tới các cách thức kinh doanh.
It is the push for innovation and improvement. Đây chính là động lực của sự cải tiến và đổi mới.
It is continuous learning, questioning, and thinking outside of prescribed formulas. Nó khiến người ta không ngừng học tập, suy nghĩ sáng tạo ngoài những gì đã được tạo ra.
Dedication is what motivates the entrepreneur to work hard, 12 hours a day or more, even seven days a week, especially in the beginning, to get the endeavor off the ground. • Tính chăm chỉ: là điều khiến nhà doanh nghiệp làm việc cần mẫn, 12 giờ/ngày hoặc nhiều hơn, thậm chí làm việc cả 7 ngày trong tuần, đặc biệt là từ khi khởi đầu đến khi hết sức lực của một ngày làm việc.
Planning and ideas must be joined by hard work to succeed. Việc lập kế hoạch và các ý tưởng phải được tập trung cao độ nhằm đạt kết quả.
Dedication makes it happen. Sự chăm chỉ khiến người ta đạt được điều này.
Determination is the extremely strong desire to achieve success. • Lòng quyết tâm: là mong muốn khát khao mạnh mẽ để đạt được thành công.
It includes persistence and the ability to bounce back after rough times. Nó bao gồm sự kiên trì và khả năng đứng vững và vượt qua những lúc sóng gió.
It persuades the entrepreneur to make the 10th phone call, after nine have yielded nothing. Nó khiến các nhà doanh nghiệp có thể gọi cuộc điện thoại thứ mười sau khi đã gọi chín cuộc điện thoại trước đó mà không có kết quả gì.
For the true entrepreneur, money is not the motivation. Đối với một nhà doanh nghiệp đích thực, tiền không phải là động lực.
Success is the motivator; money is the reward. Sự thành công là động lực, tiền là phần thưởng mà thôi.
Flexibility is the ability to move quickly in response to changing market needs. • Tính linh hoạt: là khả năng chuyển biến nhanh thích ứng với sự thay đổi nhu cầu của thị trường.
It is being true to a dream while also being mindful of market realities. Nó là khả năng giữ cho những mơ ước không bị trở nên viển vông trong khi luôn ghi nhớ những thực tiễn trên thị trường.
A story is told about an entrepreneur who started a fancy shop selling only French pastries. Có một câu chuyện về một nhà doanh nghiệp khởi nghiệp bằng một cửa hiệu rất sang trọng chỉ để bán bánh ngọt Pháp.
But customers wanted to buy muffins as well. Nhưng khách hàng cũng muốn mua cả bánh xốp nữa.
Rather than risking the loss of these customers, the entrepreneur modified her vision to accommodate these needs. Để tránh việc số khách hàng này rời bỏ cửa hàng mình, nhà doanh nghiệp này đã thay đổi cách nhìn của mình bằng cách đáp ứng luôn cả nhu cầu về bánh xốp của khách hàng, níu kéo lượng khách hàng này.
Leadership is the ability to create rules and to set goals.• Khả năng lãnh đạo: Là khả năng tạo ra những quy tắc và thiết lập những mục tiêu.
It is the capacity to follow through to see that rules are followed and goals are accomplished. Nó cũng chính là khả năng đảm bảo rằng những quy tắc được tuân thủ và các mục tiêu sẽ đạt được.
Passion is what gets entrepreneurs started and keeps them there. • Lòng say mê: là điều khiến cho nhà doanh nghiệp khởi đầu và giữ họ ở đó.
It gives entrepreneurs the ability to convince others to believe in their vision. Lòng say mê tạo cho các doanh nhân khả năng thuyết phục người khác tin vào những gì họ diễn đạt.
It can't substitute for planning, but it will help them to stay focused and to get others to look at their plans. Nó không thể thay thế cho việc lập kế hoạch, nhưng nó giúp họ tập trung và khiến người khác chú ý đến kế hoạch mà doanh nhân đó đề ra.
Self-confidence comes from thorough planning, which reduces uncertainty and the level of risk.Tính tự tin: có được từ kế hoạch chu đáo, điều đó giúp loại trừ được những rủi ro không lường trước được.
It also comes from expertise. Tính tự tin có được từ sự tinh thông chuyên môn.
Self-confidence gives the entrepreneur the ability to listen without being easily swayed or intimidated. Tự tin giúp nhà doanh nghiệp có được khả năng lắng nghe mà không bị dao động một cách dễ dàng hoặc cảm thấy sợ hãi.
"Smarts" is an American term that describes common sense joined with knowledge or experience in a related business or endeavor.“Thông minh” thường được hiểu gồm cả tư duy logíc kết hợp với hiểu biết hoặc kinh nghiệm trong một lĩnh vực hoặc nỗ lực kinh doanh có liên quan.
The former gives a person good instincts, the latter, expertise. Tư duy lôgíc đem lại cho người ta một bản năng tốt, còn hiểu biết và kinh nghiệm đem lại sự tinh thông nghề nghiệp.
Many people have smarts they don't recognize. Nhiều người có trí thông minh nhưng chính họ cũng không nhận ra.
A person who successfully keeps a household on a budget has organizational and financial skills. Một người thành công trong quản lý ngân sách gia đình thường có kỹ năng tài chính và kỹ năng tổ chức.
Employment, education, and life experiences all contribute to smarts. Kinh nghiệm trong cuộc sống, trong lao động và trong giáo dục là các yếu tố cấu thành nên “sự thông minh”.
Every entrepreneur has these qualities in different degrees. Bất kỳ một nhà doanh nghiệp nào cũng đều có các phẩm chất nêu trên theo mỗi mức độ khác nhau.
But what if a person lacks one or more? Many skills can be learned. Nhưng điều gì xảy ra nếu một người thiếu một hoặc nhiều các phẩm chất này? Nhiều kỹ năng có thể có được do học hành.
Or, someone can be hired who has strengths that the entrepreneur lacks. Hoặc giả, nhà doanh nghiệp có thể thuê những người có các phẩm chất mà chính họ đang thiếu.
The most important strategy is to be aware of strengths and to build on them. Chiến lược có ý nghĩa quan trọng nhất chính là việc nhận thức được những điểm mạnh và phát huy chúng.