18. Tầm quan trọng của các chính sách của chính phủ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

18. The Importance of Government Policies18. Tầm quan trọng của các chính sách của chính phủ
Entrepreneurial activity leads to economic growth and helps to reduce poverty, create a middle class, and foster stability.Hoạt động của các doanh nghiệp dẫn đến tăng trưởng kinh tế và giúp giảm nghèo, tạo ra tầng lớp trung lưu và làm tăng tính ổn định của nền kinh tế.
It is in the interest of all h governments to implement policies to foster entrepreneurship and reap the benefits of its activity. Vì vậy, mối quan tâm của tất cả các chính phủ trên thế giới là triển khai được những chính sách thúc đẩy khả năng kinh doanh và hấp thu những lợi ích mà những hoạt động của nó mang lại.
Thomas A. Garrett, a senior economist with the Federal Reserve Bank of St. Louis, says that government policies can be categorized as "active" or "passive" depending on whether they involve the government in determining which types of businesses are promoted. Thomas A. Garrett, một chuyên gia kinh tế làm việc với Ngân hàng Dự trữ liên bang St.Louis, đã nói rằng các chính sách của chính phủ có thể được chia thành hai nhóm “chủ động” và “bị động”, tùy thuộc vào việc chúng có liên quan như thế nào với chính phủ trong việc xác định đâu là những loại hình hoạt động kinh doanh được ưu tiên thúc đẩy.
Active policies, such as targeted tax breaks, help specific forms of businesses, while passive policies help create an environment that is friendly to entrepreneurs without regard to specific firms. Các chính sách chủ động, ví dụ như giảm thuế theo đối tượng đánh thuế, có tác động trợ giúp cho một số loại hình doanh nghiệp cụ thể; trong khi các chính sách bị động giúp tạo ra một môi trường thân thiện cho tất cả các chủ doanh nghiệp chứ không chỉ quan tâm đến một vài doanh nghiệp cụ thể nào.
Both active and passive policies are effective in promoting small business, Garrett says, but passive policies promote entrepreneurship most broadly. Cả hai loại chính sách trên đều tỏ ra rất hữu hiệu đối với việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ, Garrett nói, song các chính sách bị động thường có tác động thúc đẩy rộng hơn đối với khả năng kinh doanh nói chung.
"It is this entrepreneurial-friendly environment that will allow any individual or business-regardless of size, location or mission-to expand and to thrive," he says. “Chính môi trường thân thiện với hoạt động kinh doanh sẽ cho phép bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào, bất kể quy mô, vị trí và lãnh vực hoạt động, đều có thể lớn mạnh và thịnh vượng”, ông nói.
Among the most successful strategies for encouraging entrepreneurship and small business are changes in tax policy, regulatory policy, access to capital, and the legal protection of property rights. Trong số các chiến lược được coi là thành công nhất trong việc thúc đẩy khả năng kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ nói riêng, phải kể đến những thay đổi trong chính sách thuế, chính sách điều tiết, chính sách tiếp cận vốn và sự bảo vệ hợp pháp đối với quyền sở hữu trí tuệ.
Tax Policy: Governments use taxes to raise money. Chính sách thuế: các chính phủ sử dụng thuế để tăng nguồn thu cho chính phủ.
But taxes increase the cost of the activity taxed, discouraging it somewhat. Nhưng thuế làm tăng chi phí của những hoạt động bị đánh thuế, từ đó đôi khi làm cản trở những hoạt động này.
Therefore, policymakers need to balance the goals of raising revenue and promoting entrepreneurship. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách cần phải cân nhắc một cách hài hòa giữa mục tiêu tăng ngân sách và mục tiêu thúc đẩy khả năng kinh doanh.
Corporate tax rate reductions, tax credits for investment or education, and tax deductions for businesses are all proven methods for encouraging business growth. Việc giảm thuế doanh nghiệp, tín dụng thuế cho đầu tư hay giáo dục và khấu trừ thuế cho doanh nghiệp đều được coi là những phương thức hữu hiệu để khích lệ sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh.
Regulatory Policy: "The simpler and more expedited the regulatory process, the greater the likelihood of small business expansion," says Steve Strauss, a lawyer and author, who specializes in entrepreneurship.Chính sách điều tiết: “chính sách điều tiết càng đơn giản và càng ít được thực hiện bao nhiêu thì các hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ càng dễ dàng được mở rộng hơn bấy nhiêu”, Steve Strauss - một luật sư và cũng là một học giả chuyên nghiên cứu về khả năng kinh doanh - nói.
Reducing the cost of compliance with government regulations is also helpful. Giảm chi phí tuân thủ các quy định điều tiết của chính phủ cũng là một việc làm hữu hiệu.
Governments can, for example, provide one-stop service centers where entrepreneurs can find assistance and allow electronic filing and storage of forms. Ví dụ như các chính phủ có thể cung cấp trung tâm dịch vụ một cửa, tại đó, các chủ doanh nghiệp có thể được hỗ trợ; đồng thời cho phép thực hiện các thủ tục hành chính điện tử và tiết kiệm được chi phí lưu trữ hồ sơ.
Access to Capital: Starting a business takes money. There are required procedures and fees as well as the initial costs of the new enterprise itself. Chính sách tiếp cận vốn: Việc khởi đầu một hoạt động kinh doanh cần rất nhiều tiền để chi trả cho các thủ tục, lệ phí và chi phí ban đầu của một doanh nghiệp mới.
Therefore, the most important activity a government can undertake is to assist potential entrepreneurs with finding money for start-ups. Vì vậy, hoạt động quan trọng nhất mà chính phủ có thể thực hiện là hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp tiềm năng trong việc tìm kiếm nguồn vốn để khởi sự công việc kinh doanh của họ.
In the United States, the Small Business Administration (SBA) helps entrepreneurs get funds. Ở Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA) giúp các chủ doanh nghiệp tìm được nguồn vốn.
The SBA is a federal agency whose main function is guaranteeing loans. SBA là một cơ quan liên bang có chức năng chính là bảo đảm vốn vay.
Banks and other lenders that participate in SBA programs often relax strict loan requirements because the government has promised repayment if the borrower defaults. Các ngân hàng và các thể chế cho vay khác tham gia vào những chương trình của SBA thường nới lỏng những quy định vốn rất khắt khe về vốn vay vì chính phủ đã hứa là sẽ thanh toán khoản vay này nếu người đi vay không trả được nợ.
This policy makes many loans available for risky new businesses. Chính sách này giúp cho nhiều hoạt động kinh doanh mới đầy rủi ro vẫn có khả năng được vay vốn.
Legal Protection of Property Rights: Small business can thrive where there is respect for individual property rights and a legal system to protect those rights. Sự bảo vệ hợp pháp đối với quyền sở hữu trí tuệ: các công ty nhỏ có thể thịnh vượng khi có sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân, đồng thời, có một hệ thống pháp lý bảo vệ những quyền này.
Without property rights, there is little incentive to create or invest. Không có quyền sở hữu trí tuệ thì sẽ không có nhiều sáng kiến để tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư.
For entrepreneurship to flourish, the law needs to protect intellectual property. Để khả năng kinh doanh được phát triển, luật pháp phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
If innovationsare not legally protected through patents, copyrights, and trademarks, entrepreneurs are unlikely to engage in the risks necessary to invent new products or new methods. Nếu các sáng kiến không được pháp luật bảo vệ thông qua bản quyền, bằng phát minh sáng chế và tên thương mại thì các chủ doanh nghiệp sẽ không muốn chấp nhận rủi ro cần thiết để phát minh ra các sản phẩm mới hay những phương thức mới.
According to the World Bank report, "Doing Business 2007: How to Reform," new technologies are adopted more quickly when courts are efficient. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, “Thực tiễn kinh doanh 2007: Làm thế nào để cải cách?”, các công nghệ mới được áp dụng nhanh hơn khi hệ thống luật pháp tỏ ra có hiệu quả.
"The reason is that most innovations take place in new businesses-which unlike large firms do not have the clout to resolve disputes outside the courts." “Lý do là ở chỗ hầu hết các sáng kiến đều được thực hiện tại các doanh nghiệp mới - nơi mà không giống như các công ty lớn, không mất thời gian vào việc giải quyết những tranh chấp bên ngoài tòa án.”
Creating a Business Culture: Governments can also show that they value private enterprise by making it easier for individuals to learn business skills and by honoring entrepreneurs and small business owners. Tạo ra văn hóa kinh doanh: các chính phủ cũng có thể bày tỏ quan điểm ủng hộ và đánh giá cao các doanh nghiệp tư nhân thông qua việc tạo điều kiện để các cá nhân có thể học được kỹ năng kinh doanh, thông qua việc tôn vinh các chủ doanh nghiệp và các chủ sở hữu những doanh nghiệp nhỏ.
Policy makers can: Các nhà làm chính sách có thể:
• Offer financial incentives for the creation of business incubators.• Đưa ra các sáng kiến tài chính để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh.
These usually provide new businesses with an inexpensive space in which to get started and services - such as a copier and a fax machine - which most new businesses couldn't otherwise afford. Những tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp này thường cung cấp cho các doanh nghiệp mới những vật dụng kinh doanh có chi phí thấp để những doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động và cung cấp dịch vụ - ví dụ như một chiếc máy photo hay một chiếc máy fax - những vật dụng mà hầu hết các doanh nghiệp mới đều không thể thiếu được.
Often business incubators are associated with colleges, and professors offer their expertise. Thông thường, các tổ chức này thường hợp tác với các trường đại học và các giáo sư thì cung cấp kiến thức chuyên môn của họ.
• Make information available. • Cung cấp thông tin:
In the United States, for example, the SBA has many offices, making publications widely accessible.Ví dụ như ở Hoa Kỳ, SBA có rất nhiều văn phòng cung cấp thông tin và xuất bản những ấn phẩm có thể dễ dàng tra cứu.
Its "Small Business Answer Desk" (telephone: 800-827-5722) and its Web site (www.sba.gov) answer general business questions. Bộ phận giải đáp dành cho doanh nghiệp quy mô nhỏ (điện thoại: 800-827-5722) và trang web của họ (www.sba.gov) có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào về hoạt động kinh doanh nói chung.
Its online business tutorials are available to anyone with Internet access Hướng dẫn kinh doanh trực tuyến của Cơ quan này có thể được truy cập bởi bất kỳ ai có đường truyền Internet.
(http://sba.gov/training/coursestake.html). (Địa chỉ trang web: http://sba.gov/training/coursestake.html).
• Enhance the status of entrepreneurs and businessmen in the society. • Tăng cường uy tín của các chủ doanh nghiệp và các doanh nhân trong xã hội.
Governments might create local or national award programs that honor entrepreneurs and call on business leaders to serve on relevant commissions or panels. Các chính phủ có thể tạo ra những chương trình phong tặng giải thưởng cấp địa phương hoặc cấp quốc gia nhằm tôn vinh những chủ doanh nghiệp và những doanh nhân ở cương vị lãnh đạo đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình.