4. Quyết định và sụp đổ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

4. Decisions and Downfalls4. Quyết định và sụp đổ
Entrepreneurship is an attractive career choice. Khả năng kinh doanh là sự lựa chọn nghề nghiệp rất có sức hấp dẫn.
But many decisions have to be made before launching and managing a new business, no matter its size. Nhưng nhiều quyết định phải được thực hiện trước khi đưa ra và quản lý một công việc kinh doanh mới, bất kể quy mô của nó như thế nào.
Among the questions that need to be answered are: Theo đó, cần phải trả lời các câu hỏi sau:
• Does the individual truly want to be responsible for a business? • Cá nhân đó có thực sự mong muốn chịu trách nhiệm đối với một công việc kinh doanh hay không?
• What product or service should be the basis of the business? • Sản phẩm và dịch vụ nào là cơ sở trong việc kinh doanh?
• What is the market, and where should it be located? • Thị trường là gì, thị trường ở đâu?
• Is the potential of the business enough to provide a living wage for its employees and the owner? • Liệu công việc kinh doanh có tiềm năng và đủ để trang trải lương và các khoản chi phí cho ông chủ và người làm công của doanh nghiệp?
• How can a person raise the capital to get started? • Làm cách nào để một cá nhân huy động vốn khi bắt đầu hoạt động kinh doanh?
• Should an individual work full or part time to start a new business? • Liệu một cá nhân nên làm việc thường xuyên hay làm việc bán thời gian để bắt đầu việc kinh doanh mới?
Should the person start alone or with partners? Họ sẽ khởi đầu việc kinh doanh một mình hay với đối tác?
Answers to these questions are not empirically right or wrong. Không có câu trả lời đúng hay sai cho những câu hỏi trên.
Rather, the answers will be based on each entrepreneur's judgment. Trên thực tế, câu trả lời phải dựa trên nhận định của mỗi nhà doanh nghiệp.
An entrepreneur gathers as much information and advice as possible before making these and other crucial decisions. Mỗi nhà doanh nghiệp thu thập lời khuyên và tư vấn nhiều nhất có thể trước khi quyết định hành động và các quyết định quan trọng khác.
The entrepreneur's challenge is to balance decisiveness with caution – to be a person of action who does not procrastinate before seizing an opportunity – and at the same time, to be ready for an opportunity by having done all the preparatory work possible to reduce the risks of the new endeavor. Thách thức đối với nhà doanh nghiệp là cân bằng giữa tính quyết đoán và sự thận trọng - là một con người hành động không chần chừ trước khi nắm lấy một cơ hội - và vào cùng một thời điểm, cần sẵn sàng tận dụng cơ hội bằng cách thực hiện tất cả những công việc chuẩn bị cần thiết có thể để giảm thiểu những rủi ro trong việc thực hiện.
Preparatory work includes evaluating the market opportunity, developing the product or service, preparing a good business plan, figuring out how much capital is needed, and making arrangements to obtain that capital. Các công việc chuẩn bị bao gồm: đánh giá cơ hội thị trường, phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh hoàn hảo, tính toán số vốn cần thiết là bao nhiêu và thu xếp để có được đủ số vốn đó.
Through careful analysis of entrepreneurs' successes and failures, economists have identified key factors for up-and-coming business owners to consider closely. Taking them into account can reduce risk. Thông qua việc phân tích kỹ lưỡng thành công và thất bại của các nhà doanh nghiệp, các nhà kinh tế đã xác định những yếu tố quan trọng mà các nhà do-anh nghiệp tương lai cần phải xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc kỹ chúng có thể giảm bớt được rủi ro.
In contrast, paying them no attention can precipitate the downfall of a new enterprise. Ngược lại, không quan tâm đến việc chúng có thể làm doanh nghiệp mới sụp đổ.
Motivation: What is the incentive for starting a business? Động lực: Điều gì khuyến khích sự khởi động một công việc kinh doanh?
Is it money alone? Chỉ đơn thuần là tiền bạc?
True, many entrepreneurs achieve great wealth. Sự thực là nhiều doanh nhân sau này đã trở nên giầu có.
However, money is almost always tight in the startup and early phases of a new business. Tuy nhiên, tiền bạc hầu như rất eo hẹp khi mới khởi đầu và giai đoạn đầu tiên thực hiện một công việc kinh doanh mới.
Many entrepreneurs do not even take a salary until they can do so and still leave the firm with a positive cash flow. Nhiều nhà doanh nghiệp thậm chí không nhận lương trong giai đoạn này, thậm chí vẫn rời bỏ khi doanh nghiệp đã đạt được doanh thu tiền mặt tốt.
Strategy: What is the strategy for distinguishing the product or service?Chiến lược: Chiến lược như thế nào đối với việc phân biệt sản phẩm và dịch vụ?
Is the plan to compete solely on the basis of selling price? Có kế hoạch cạnh tranh chỉ trên cơ sở giá bán?
Price is important, but most economists agree that it is extremely risky to compete on price alone. Giá bán là quan trọng nhưng hầu hết các nhà kinh tế đều nhận định rằng đây là yếu tố cực kỳ rủi ro khi chỉ cạnh tranh trên cơ sở giá.
Large firms that produce huge quantities have the advantage in lowering costs. Doanh nghiệp lớn có khối lượng sản xuất khổng lồ sẽ có lợi thế về giá.
Realistic Vision: Is there a realistic vision of the enterprise's potential?Tầm nhìn thực tế: Liệu có tầm nhìn thực tế về tiềm năng của doanh nghiệp ?
Insufficient operating funds are the cause of many failed businesses. Ngân sách hoạt động của doanh nghịêp bị thiếu dẫn đến nhiều doanh nghiệp bị đổ bể.
Entrepreneurs often underestimate start-up costs and overestimate sales revenues in their business plans. Trong kế hoạch kinh doanh, các nhà doanh nghiệp thường không tính hết được những chi phí khởi sự doanh nghiệp và dự báo cao hơn về tổng doanh thu.
Some analysts advise adding 50 percent to final cost estimates and reducing sales projections. Một số nhà phân tích thường cộng thêm 50% vào dự toán chi phí cuối cùng và giảm doanh số bán hàng trong dự án.
Only then can the entrepreneur examine cash flow projections and decide if he or she is ready to launch a new business. Chỉ khi đó nhà doanh nghiệp mới tính toán dòng tiền mặt và quyết định xem mình đã sẵn sàng đưa ra thị trường một sản phẩm hoặc dịch vụ mới hay chưa.