7. Chiến lược thâm nhập cho các dự án kinh doanh mới

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
7. Entry Strategies for New Ventures7. Chiến lược thâm nhập cho các dự án kinh doanh mới
It is easy to be captivated by the promise of entrepreneurship and the lure of becoming one's own boss.Người ta dễ bị mê hoặc bởi sự hứa hẹn khả năng kinh doanh và sự cám dỗ của việc trở thành ông chủ của chính mình.
It can be difficult, however, for a prospective entrepreneur to determine what product or service to provide. Tuy nhiên, một nhà doanh nghiệp tương lai có thể khó xác định doanh nghiệp sẽ sản xuất và cung cấp các hàng hóa và dịch vụ gì.
Many factors need to be considered, including: an idea's market potential, the competition, financial resources, and one's skills and interests. Ở đây có nhiều yếu tố cần được xem xét bao gồm: thị trường tiềm năng của ý tưởng đó, sự cạnh tranh, các nguồn lực tài chính và sở thích cũng như kỹ năng của nhà doanh nghiệp.
Then it is important to ask: Why would a consumer choose to buy goods or services from this new firm? Do vậy, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Tại sao người tiêu dùng lại chọn lựa sản phẩm và dịch vụ của một doanh nghiệp mới này?
One important factor is the uniqueness of the idea. Một yếu tố quan trọng là tính độc đáo của ý tưởng.
By making a venture stand out from its competitors, uniqueness can help facilitate the entry of a new product or service into the market. Bằng việc tiến hành một dự án nổi bật lên so với các đối thủ cạnh tranh, tính độc đáo có thể giúp việc thâm nhập của sản phẩm và dịch vụ vào một thị trường hoàn toàn mới trở nên thuận lợi hơn.
It is best to avoid an entry strategy based on low cost alone. Tốt nhất là không nên thâm nhập thị trường chỉ trên cơ sở chi phí thấp.
New ventures tend to be small. Các doanh nghiệp mới thường có quy mô nhỏ.
Large firms usually have the advantage of lowering costs by producing large quantities. Các doanh nghiệp lớn thường có lợi thế về chi phí thấp bằng việc sản xuất khối lượng lớn hàng hóa.
Successful entrepreneurs often distinguish their ventures through differentiation, niche specification, and innovation. Các nhà doanh nghiệp thành công thường phân biệt việc kinh doanh của họ thông qua sự cá biệt hóa sản phẩm, thị trường ngách và sự sáng tạo.
• Differentiation is an attempt to separate the new company's product or service from that of its competitors. • Cá biệt hóa sản phẩm là một nỗ lực nhằm phân biệt hàng hóa và dịch vụ của một công ty mới với hàng hóa và dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh.
When differentiation is successful, the new product or service is relatively less sensitive to price fluctuations because customers value the quality that makes the product unique. Khi sự cá biệt hóa thành công, hàng hóa và dịch vụ mới sẽ ít bị nhạy cảm đối với biến động về giá bởi chất lượng đã khiến tính duy nhất của sản phẩm có giá trị đối với khách hàng.
A product can be functionally similar to its competitors' product but have features that improve its operation, for example. Ví dụ, một sản phẩm có thể có tính năng tương ứng với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh nhưng các tính năng đó ưu việt hơn trong khi vận hành.
It may be smaller, lighter, easier to use or install, etc. In 1982, Compaq Computer began competing with Apple and IBM. Nó có thể nhỏ hơn một chút, nhẹ hơn, dễ sử dụng hơn hoặc dễ lắp ráp hơn… Vào năm 1982, hãng máy tính Compaq bắt đầu cạnh tranh với Apple và IBM.
Its first product was a single-unit personal computer with a handle. Sản phẩm đầu tiên của Compaq là máy tính cá nhân đơn chiếc có tay cầm.
The concept of a portable computer was new and extremely successful. Khái niệm máy tính xách tay lúc đó vẫn còn là một điều hết sức mới mẻ và cực kỳ thành công.
• Niche specification is an attempt to provide a product or service that fulfills the needs of a specific subset of consumers.• Thị trường ngách là một cố gắng nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ nhằm thoả mãn các nhu cầu của nhóm nhỏ khách hàng có nhu cầu cụ thể, riêng rẽ.
By focusing on a fairly narrow market sector, a new venture may satisfy customer needs better than larger competitors can. Bằng việc tập trung vào khu vực thị trường hẹp rõ ràng, một dự án kinh doanh mới có thể thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt hơn là những gì mà các đối thủ lớn hơn có thể đáp ứng.
Changes in population characteristics may create opportunities to serve niche markets. Sự thay đổi trong đặc điểm của dân số có thể tạo ra những cơ hội để phục vụ các thị trường riêng biệt.
One growing market segment in developed countries comprises people over 65 years old. Một phân đoạn thị trường đang phát triển tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển bao gồm những người ngoài 65 tuổi.
Other niches include groups defined by interests or lifestyle, such as fitness enthusiasts, adventure-travel buffs, and working parents. Một thị trường riêng biệt khác bao gồm nhóm khách hàng được xác định bởi sở thích, lối sống.
In fact, some entrepreneurs specialize in making "homemade" dinners for working parents to heat and serve. Trong thực tế, một số nhà doanh nghiệp chỉ chuyên vào việc tạo ra “Homemade Dinner” - Bữa ăn tối tại nhà - chuyên dành cho những ông bố bà mẹ phải đi làm, ít có thì giờ nấu ăn; họ sẽ mua các bữa tối này về, hâm nóng lại là có thể ăn được ngay.
• Innovation is perhaps the defining characteristic of entrepreneurship. • Sự sáng tạo có lẽ là đặc tính xác định đặc trưng của khả năng kinh doanh.
Visionary business expert Peter F. Drucker explained innovation as "change that creates a new dimension of performance." Chuyên gia Peter F. Drucker đã lý giải sự sáng tạo như “sự thay đổi tạo ra cấu trúc vận hành mới”.
There are two main types of product innovation. Sự sáng tạo sản phẩm có hai hình thức chính.
Pioneering or radical innovation embodies a technological breakthrough or new-to-the-world product. Sáng tạo tiên phong hoặc sáng tạo căn bản bao gồm bước nhảy vọt về công nghệ hoặc sản phẩm mới.
Incremental innovations are modifications of existing products. Sáng tạo gia tăng là sự thay đổi, cải tiến các sản phẩm đã có.
But innovation occurs in all aspects of businesses, from manufacturing processes to pricing policy. Nhưng sự sáng tạo xuất hiện trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh từ quá trình sản xuất đến chính sách về giá.
Tom Monaghan's decision in the late 1960s to create Domino's Pizza based on home delivery and Jeff Bezos's decision in 1995 to launch Amazon. Quyết định của Tom Monagan vào cuối những năm 1960 nhằm tạo lập các cửa hàng Domino Pizza giao bánh tại nhà và quyết định của Feff Bezos năm 1995 khi cho ra đời trang web Amazon.
com as a totally online bookstore are examples of innovative distribution strategies that revolutionized the marketplace.com là một ví dụ điển hình của chiến lược phân phối làm biến đổi toàn bộ thị trường.
Entrepreneurs in less-developed countries often innovate by imitating and adapting products created in developed countries. Các nhà doanh nghiệp tại các quốc gia kém phát triển thường sáng tạo bằng cách bắt chước và thích ứng hóa các sản phẩm đã được sản xuất tại các quốc gia đã phát triển.
Drucker called this process "creative imitation." Drucker gọi quá trình này là "Bắt chước mang tính sáng tạo" .
Creative imitation takes place whenever the imitators understand how an innovation can be applied, used, or sold in their particular market better than the original creators do. Việc bắt chước mang tính sáng tạo diễn ra khi người bắt chước hiểu rõ sự sáng tạo được áp dụng, sử dụng hoặc bán như thế nào tại thị trường riêng biệt của họ một cách hiệu quả hơn do người sáng chế ban đầu thực hiện.
Innovation, differentiation, and/or market specification are effective strategies to help a new venture to attract customers and start making sales. Sự sáng tạo, sự cá biệt hóa sản phẩm, và/hoặc đi vào một thị trường ngách là chiến lược hỗ trợ một dự án kinh doanh mới thu hút khách hàng và khởi động việc bán hàng.