Giới thiệu

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Economists and business people differ in their definitions of entrepreneurship. Các nhà kinh tế học và các doanh nhân có cách định nghĩa khác nhau về việc kinh doanh.
Most, however, agree that entrepreneurship is vital for stimulating economic growth and employment opportunities in all societies. Tuy nhiên, hầu hết đều đồng ý rằng kinh doanh là công việc sống còn để giúp nền kinh tế tăng trưởng và tạo ra cơ hội việc làm trong mọi xã hội.
This is particularly true in the developing world, where successful small businesses are the primary engines of job creation and poverty reduction. Điều này đặc biệt đúng ở các nước đang phát triển, nơi mà các doanh nghiệp nhỏ thành công là động cơ chính tạo ra công ăn việc làm và giúp giảm đói nghèo.
This page introduces the first eight of what eventually will be a series of 21 one-page primers on the fundamentals of entrepreneurship. Tài liệu này giới thiệu với bạn những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh.
It discusses the essentials for building and running a business from the planning stages to marketing a product. Tác giả cũng bàn về những yếu tố cần thiết để xây dựng và điều hành một doanh nghiệp, từ bước lập kế hoạch tới bước bán sản phẩm.
Author Jeanne Holden is a free-lance writer with expertise in economic issues. Tác giả Jeanne Holden là một cây viết tự do chuyên viết về các vấn đề kinh tế.
She worked as a writer-editor in the U.S. Information Agency for 17 years. Bà đã là biên tập viên cho Cục Thông tin Hoa Kỳ trong 17 năm.

Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 11/2007