9. Doanh nhân và Internet

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

9. The Entrepreneur and the Internet9. Doanh nhân và Internet
The Internet — a vast computer network linking smaller computer networks — has revolutionized commerce by bringing together people from all over the globe.Internet - mạng máy tính khổng lồ kết nối các máy tính cá nhân với nhau - đã tạo nên cuộc cách mạng trong thương mại, kết nối con người ở khắp nơi trên thế giới.
Many of its features can be used to shape a new business. Có thể sử dụng nhiều lợi thế của Internet để xây dựng một doanh nghiệp mới.
Communications: An entrepreneur must communicate with many people-suppliers, distributors, and customers, for example. Thông tin liên lạc: Một doanh nhân cần phải liên lạc với rất nhiều người, ví dụ các nhà cung cấp, nhà phân phối và khách hàng.
A quick and relatively inexpensive way to send letters, reports, photographs, etc. to other Internet users is with electronic mail or "e-mail." Cách gửi thư, báo cáo, ảnh… tới những người khác sử dụng Internet một cách nhanh chóng và tương đối rẻ tiền là sử dụng thư điện tử hay còn gọi là email.
E-mail can be used even for marketing. Cũng có thể sử dụng email để tiếp thị.
Various forms of computer software are available to protect documents from unauthorized access or alteration so that they can be securely shared and easily authenticated. Hiện có nhiều loại phần mềm máy tính để ngăn chặn truy cập bất hợp pháp các tài liệu hoặc sửa đổi dữ liệu, do đó các tài liệu điện tử có thể được chia sẻ một cách an toàn và đảm bảo.
Research: Starting a business takes lots of research. Tìm kiếm: Khởi nghiệp kinh doanh đòi hỏi phải nghiên cứu tìm hiểu rất nhiều điều.
An entrepreneur can find information on almost any subject very rapidly by using the Internet's World Wide Web. Các doanh nhân có thể tìm thông tin gần như trong tất cả mọi lĩnh vực một cách nhanh chóng khi sử dụng mạng Internet toàn cầu
(The Web is a collection of text and multimedia documents linked to create a huge electronic library.)(Mạng Internet toàn cầu là tập hợp các tài liệu bằng văn bản hoặc đa phương tiện và tạo thành một thư viện điện tử khổng lồ).
Many government agencies, universities, organizations, and businesses provide information on the Internet, usually at no cost. Nhiều cơ quan chính phủ, các trường đại học, các tổ chức và doanh nghiệp thường cung cấp miễn phí thông tin trên mạng Internet.
The easiest way to find information on the Web is by using a search engine-a data retrieval system. Cách tìm thông tin trên mạng Internet đơn giản nhất là sử dụng một công cụ tìm kiếm - hệ thống truy xuất dữ liệu trực tuyến.
The user types key words for a subject on the computer, clicks the enter button, and receives a list of materials — often within seconds. Chúng ta chỉ cần đánh từ khóa về một chủ đề nào đó trên máy tính, nhấn nút enter trên bàn phím và chỉ trong vài giây là tìm thấy một danh mục các thông tin.
The items are linked electronically to the actual documents so that Internet users can read them on their computer screens. Các đầu mục này có đường dẫn điện tử tới các tài liệu thực tế, do đó người sử dụng Internet có thể đọc nội dung ngay trên màn hình máy tính.
Among the most popular search engines are Yahoo! (http://yahoo.com) and Google (http://google.com). Yahoo! (http://yahoo.com) và Google (http://google.com) là hai công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay. (*)
Promotion: Web sites, pages of print and visual information that are linked together electronically, offer an opportunity for entrepreneurs to introduce a new business and its products and/or services to a huge audience. Quảng bá: Các trang web, nội dung các trang và thông tin bằng hình ảnh được liên kết với nhau qua đường dẫn điện tử là một cách rất tiện lợi để các doanh nhân giới thiệu một doanh nghiệp mới hay sản phẩm/dịch vụ của do-anh nghiệp tới đông đảo mọi đối tượng.
In general, Web sites can be created and updated more quickly and inexpensively than printed promotional materials. Nhìn chung, xây dựng và cập nhật các trang web nhanh chóng và rẻ hơn nhiều so với các tài liệu quảng bá được in bằng văn bản.
Moreover, they run continuously! To create a Website for her business, the entrepreneur can hire a firm to create one or purchase computer software to create it on her own. Ngoài ra, các trang web này còn liên tục được cập nhật.Để lập trang web cho doanh nghiệp, các doanh nhân có thể thuê một công ty hoặc mua phần mềm để tự thiết kế và xây dựng trang web.
Many universities offer courses that teach how to build a Web site, also. Nhiều trường đại học cũng có môn học thiết kế website.
A Web site needs a name and an address. Mỗi trang web đều phải có tên và địa chỉ.
On the Internet, the two are usually the same. Web site names and addresses must be registered. Trên Internet, tên và địa chỉ thường là một và cần phải được đăng ký.
Http://rs.internic.net is a Web site that lists registrars by country and language used. http://rs.internic.net là trang web liệt kê các đơn vị đã đăng ký theo từng quốc gia và ngôn ngữ.
The address of the online business is expressed as a Uniform Resource Locator (URL). Địa chỉ của một doanh nghiệp trực tuyên được hiểu là đường dẫn tới trang web của doanh nghiệp trên Internet .
It usually ends in dot com (.com), which indicates a "commercial" site. Dot net (.net), an alternate ending; is often used when a specific Web site name ending in .com has already been registered. Địa chỉ này thường kết thúc bằng đuôi (.com), thể hiện đây là một trang web "thương mại". Một đuôi phổ biến khác là (.net), thường được sử dụng khi một trang web nào đó trùng tên có đuôi là (.com) đã được đăng ký.
Good business Web site names are easy to remember and evoke the firm and its products or services. Các trang web kinh doanh tốt thường có tên rất dễ nhớ và gợi liên tưởng tới công ty và sản phẩm hay dịch vụ của họ.
The entrepreneur also needs a piece of property in cyberspace, where her Web site will reside. Doanh nhân cũng cần phải có quyền sở hữu trên thế giới web nơi đặt trang web của họ.
Many commercial "hosting services," called Internet service providers (ISPs), rent space on their large computers (called servers) for a small monthly or annual fee. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), cho thuê chỗ trên máy tính khổng lồ của họ (máy chủ) với mức phí hàng tháng hoặc hàng năm rất nhỏ.
Web site promotion is critical. Việc quảng bá trang web rất quan trọng.
A Web site address can be put on business cards, stationery, brochures — anything having to do with the new firm. Có thể in địa chỉ trang web trên danh thiếp, đồ dùng văn phòng và sách giới thiệu - bất kỳ thứ gì có liên quan đến doanh nghiệp mới.
Or, an entrepreneur can pay to place a colorful advertisement on non-competitive Web sites, such as ones for complementary products. Hoặc, các doanh nhân cũng có thể thuê một chỗ trên các trang web không cạnh tranh để đặt quảng cáo đầy màu sắc, ví dụ về sản phẩm ưu đãi của họ.
Advertising banners usually link back to the advertised firm's Web site. Các mẫu quảng cáo này thường liên kết tới trang web của hãng được quảng cáo.
Entrepreneurs also can provide information about their Web sites to well-known Internet search engines. Các doanh nhân cũng có thể cung cấp thông tin về trang web của họ cho các công cụ tìm kiếm nổi tiếng trên Internet.
For a fee, most search engines will promote a Web site when a selected set of search terms is used. Chỉ cần một khoản phí, hầu hết các công cụ tìm kiếm sẽ quảng cáo cho một trang web khi người ta đưa vào một cụm từ tìm kiếm có liên quan.
Online shoppers, for instance, often use search engines to find businesses that provide specific products and services. Ví dụ, những người mua hàng trên mạng thường sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cụ thể.
Safe Use: Just as shopkeepers lock their storefronts, entrepreneurs who use the Internet need to take steps to keep their computer systems safe from the potential hazards of security breaches and viruses. Sử dụng an toàn: Tương tự như chủ cửa hàng khóa mặt trước cửa hàng của họ, các doanh nhân sử dụng Internet cũng cần thực hiện một số bước để bảo vệ hệ thống máy tính của họ an toàn trước các nguy cơ virút hoặc bảo mật.
One of the most effective steps is installing security software. Một trong những bước hiệu quả nhất là cài đặt phần mềm bảo mật.
Another is setting up an Internet firewall to screen and block undesired traffic between a computer network and the Internet. Một cách khác là sử dụng bức tường lửa để lọc và ngăn chặn trao đổi bất hợp pháp giữa mạng máy tính và Internet.
A technology consultant on contract can install these and other computer defenses. Một chuyên gia máy tính theo hợp đồng có thể cài đặt các phần mềm này hoặc các biện pháp bảo vệ máy tính khác.
There is a lot of information about computer safety available, and often for free. Hiện có rất - 20- nhiều thông tin miễn phí về bảo mật máy tính.
For example, the National Cyber Security Alliance (http://www.staysafeonline.info/), an organization devoted to raising Internet security awareness, offers educational materials and other resources. Ví dụ, Liên minh Bảo mật mạng Quốc gia (NCSA) (http://www.staysafeonline.info/), một tổ chức chuyên nâng cao nhận thức về bảo mật trên Internet, cung cấp rất nhiều tài liệu hướng dẫn và các nguồn tư liệu khác.
As Julian E. Lange, associate professor of entrepreneurship at Babson College, has said, "For creative entrepreneurs with limited resources, the Internet offers significant opportunities to build new businesses and enhance existing enterprises." Julian E. Lange, Phó Giáo sư về kinh doanh tại trường Đại học Babson, đã từng nói: “Đối với những doanh nhân giàu ý tưởng sáng tạo nhưng ít vốn, Internet là công cụ quan trọng để họ khởi nghiệp hoặc củng cố những doanh nghiệp hiện có”.
New businesses will develop solutions to enhance the Internet user's experience. Các doanh nghiệp mới cần phải có các giải pháp để tăng cường kinh nghiệm sử dụng Internet.
Existing businesses will take advantage of myriad Internet applications — from customer service to order processing to investor relations. Các doanh nghiệp hiện đang hoạt động có thể sẽ tận dụng được vô số ứng dụng trên Internet - từ dịch vụ khách hàng tới đặt hàng gia công hay quan hệ đầu tư.
Lange suggests that, for many entrepreneurs, the challenges posed by the Internet are "opportunities to delight customers and create exciting entrepreneurial ventures." Phó Giáo sư Lange cho rằng đối với nhiều doanh nhân, những thách thức trên Internet lại là “những cơ hội để làm hài lòng khách hàng và triển khai những ý tưởng kinh doanh mạo hiểm đầy thú vị”.

* Thông tin này đăng vào năm 2007 nên có thể đã bị lỗi thời. (Chú thích bởi sachsongngu.top)