The Path of Truth – Kinh Pháp Cú

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

 Kinh Pháp Cú (song ngữ Anh-Việt)

Bản dịch Anh ngữ của Tỳ kheo Khantipalo, và bản dịch Việt ngữ của Hòa thượng Thích Minh Châu.

(1) Song yếu
(2) Không phóng dật
(3) Tâm
(4) Bông hoa
(5) Người ngu
(6) Người trí
(7) A-la-hán
(8) Ngàn
(9) Ác
(10) Ðao trượng
(11) Già
(12) Tự ngã
(13) Thế gian
(14) Phật-đà
(15) An lạc
(16) Hỷ ái
(17) Phẫn nộ
(18) Cấu uế
(19) Pháp trụ
(20) Ðạo
(21) Tạp
(22) Ðịa ngục
(23) Voi
(24) Tham ái
(25) Tỷ kheo
(26) Bà-la-môn

Nguồn text: https://www.budsas.org/uni/u-kinh-phapcu-ev/dhp_idx.htm

Top