2. ON NATIONALISM

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
2. ON NATIONALISM2. Về chủ nghĩa quốc gia
Question: What is it that comes when nationalism goes?Người hỏi: Điều gì xảy ra khi chủ nghĩa quốc gia không còn?
Krishnamurti: Obviously, intelligence.Krishnamurti: Chắc chắn, thông minh.
But I am afraid that is not the implication in this question. Nhưng tôi e rằng đó không là hàm ý trong câu hỏi này.
The implication is, what can be substituted for nationalism? Any substitution is an act which does not bring intelligence. Hàm ý là, cái gì có thể được thay thế cho chủ nghĩa quốc gia? Bất kỳ thay thế nào là một hành động không mang lại thông minh.
If I leave one religion and join another, or leave one political party and later on join something else, this constant substitution indicates a state in which there is no intelligence. Nếu tôi rời bỏ một tôn giáo và tham gia một tôn giáo khác, hay rời bỏ một đảng phái chính trị và sau đó tham gia một cái gì đó khác, sự thay thế liên tục này thể hiện một trạng thái trong đó không có thông minh.
How does nationalism go? Only by our understanding its full implications, by examining it, by being aware of its significance in outward and inward action.Chủ nghĩa quốc gia biến mất bằng cách nào? Chỉ bằng cách hiểu rõ toàn hàm ý của nó, bằng cách nhận biết được ý nghĩa của nó trong hành động bên ngoài và bên trong.
Outwardly it brings about divisions between people, classifications, wars and destruction, which is obvious to anyone who is observant. Phía bên ngoài nó tạo ra những phân chia giữa những con người, những giai cấp, những chiến tranh và hủy diệt, điều đó rõ ràng cho bất kỳ người nào khi quan sát.
Inwardly, psychologically, this identification with the greater, with the country, with an idea, is obviously a form of self-expansion. Phía bên trong, thuộc tâm lý, sự đồng hóa này với điều to tát hơn, với quốc gia, với một ý tưởng, rõ ràng là một hình thức của tự-bành trướng.
Living in a little village or a big town or whatever it may be, I am nobody; but if I identify myself with the larger, with the country, if I call myself a Hindu, it flatters my vanity, it gives me gratification, prestige, a sense of well-being; and that identification with the larger, which is a psychological necessity for those who feel that self-expansion is essential, also creates conflict, strife, between people. Đang sống trong một ngôi làng nhỏ hay trong một thị trấn lớn hay là gì chăng nữa, tôi không là ai cả; nhưng nếu tôi đồng hóa chính tôi với điều to tát hơn, với quốc gia, nếu tôi gọi chính tôi là một người Ấn độ giáo, nó ve vãn sự kiêu ngạo của tôi, nó cho tôi sự thỏa mãn, thanh danh, một ý thức của hạnh phúc; và đồng hóa đó với điều to tát hơn, mà là một nhu cầu thuộc tâm lý cho những người cảm thấy rằng tự-bành trướng là cốt lõi, cũng tạo ra xung đột, đấu tranh giữa những con người.
Thus nationalism not only creates outward conflict but inward frustrations; when one understands nationalism, the whole process of nationalism, it falls away. Vì vậy chủ nghĩa quốc gia không chỉ tạo ra xung đột phía bên ngoài mà còn những tuyệt vọng phía bên trong; khi người ta hiểu rõ về chủ nghĩa quốc gia, toàn qui trình của chủ nghĩa quốc gia, nó tan biến.
The understanding of nationalism comes through intelligence, by carefully observing, by probing into the whole process of nationalism, patriotism. Sự hiểu rõ về chủ nghĩa quốc gia hiện diện qua thông minh, bằng cách quan sát cẩn thận, bằng cách suy xét toàn qui trình của chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa yêu nước.
Out of that examination comes intelligence and then there is no substitution of something else for nationalism. Từ sự tìm hiểu đó, thông minh hiện diện và vì vậy không có một thay thế khác cho chủ nghĩa quốc gia.
The moment you substitute religion for nationalism, religion becomes another means of self-expansion, another source of psychological anxiety, a means of feeding oneself through a belief. Khoảnh khắc bạn thay thế tôn giáo cho chủ nghĩa quốc gia, tôn giáo trở thành một phương tiện khác của tự-bành trướng, một nguồn khác của sự lo âu thuộc tâm lý, một phương tiện nuôi nấng chính người ta qua một niềm tin.
Therefore any form of substitution, however noble, is a form of ignorance. Vì vậy bất kỳ hình thức nào của thay thế, dù cao quí chừng nào, là một hình thức của dốt nát.
It is like a man substituting chewing-gum or betel-nut or whatever it is for smoking, whereas if one really understands the whole problem of smoking, of habits, sensations, psychological demands and all the rest of it, then smoking drops away. Nó giống như một người đang thay thế kẹo cao su hay quả cau hay bất kỳ thứ gì cho việc hút thuốc lá, trái lại nếu người ta thực sự hiểu rõ toàn vấn đề của hút thuốc lá, của những thói quen, những cảm giác, những đòi hỏi thuộc tâm lý và tất cả mọi việc như thế, vậy thì việc hút thuốc lá không còn.
You can understand only when there is a development of intelligence, when intelligence is functioning, and intelligence is not functioning when there is substitution. Bạn có thể hiểu rõ nó chỉ khi nào có một khai triển của thông minh, khi thông minh đang vận hành, và thông minh không đang vận hành khi có sự thay thế.
Substitution is merely a form of self-bribery, to tempt you not to do this but to do that. Sự thay thế chỉ là một hình thức của tự-hối lộ, để quyến rũ bạn không làm điều này nhưng làm điều kia.
Nationalism, with its poison, with its misery and world strife, can disappear only when there is intelligence, and intelligence does not come merely by passing examinations and studying books. Chủ nghĩa quốc gia, với sự độc hại của nó, cùng đau khổ và xung đột thế giới của nó, có thể tan biến chỉ khi nào có thông minh, và thông minh không hiện diện chỉ bằng cách đậu những kỳ thi hay học hành những quyển sách.
Intelligence comes into being when we understand problems as they arise. Thông minh hiện diện khi chúng ta hiểu rõ những vấn đề khi chúng nảy sinh.
When there is understanding of the problem at its different levels, not only of the outward part but of its inward, psychological implications, then, in that process, intelligence comes into being. Khi có hiểu rõ vấn đề ở những mức độ khác nhau của nó, không chỉ phía bên ngoài nhưng còn cả những hàm ý thuộc tâm lý phía bên trong của nó, vậy thì trong tiến hành đó, thông minh hiện diện.
So when there is intelligence there is no substitution; and when there is intelligence, then nationalism, patriotism, which is a form of stupidity, disappears. Vì vậy khi có thông minh không có sự thay thế; và khi có thông minh, lúc đó chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa yêu nước, mà là một hình thức của dốt nát, biến mất.