Nguồn gốc

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG

THE FIRST & LAST FREEDOM
Tác giả: Jiddu Krishnamurti
Lời dịch: Ông Không 2010
~✶~
Nguồn: thuvienhoasen.org
Tạo ebook lần đầu: kaoaye
Điều chỉnh (10/07/‘16): QuocSan

Nguồn text Tiếng Việt tại đây
Nguồn text Tiếng Anh tại đây
Sắp text sachsongngu.top