Nguồn gốc

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG

THE FIRST & LAST FREEDOM
Tác giả: Jiddu Krishnamurti
Lời dịch: Ông Không 2010
~✶~
Nguồn: thuvienhoasen.org
Tạo ebook lần đầu: kaoaye
Điều chỉnh (10/07/‘16): QuocSan

Nguồn text Tiếng Việt tại đây
Nguồn text Tiếng Anh tại đây
Sắp text sachsongngu.top