Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam 2014

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Nguồn text Tiếng Việt ở đây
Nguồn text Tiếng Anh ở đây
Paralleled text by sachsongngu.top


SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness
Ha Noi , June 16, 2014
———
THE NATIONAL ASSEMBLY
Number: 47/2014/QH13


LUẬT
LAW
Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt NamOn foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.The National Assembly promulgates the Law on Foreigners’ Entry into, Exit from, Transit through, and Residence in Vietnam.
CHƯƠNG IChapter I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGGENERAL PROVISIONS
Điều 1. Phạm vi điều chỉnhArticle 1. Scope of regulation
Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. This Law provides principles, conditions, order and procedures for entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam and rights and obligations of foreigners; rights and responsibilities of Vietnamese state management agencies as well as agencies, organizations and individuals in foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
Điều 2. Đối tượng áp dụngArticle 2. Subjects of application
Luật này áp dụng đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan. This Law applies to foreigners who enter, exit, transit and reside in Vietnam, Vietnamese state management agencies and related Vietnamese and foreign agencies, organizations and individuals.
Điều 3. Giải thích từ ngữArticle 3. Interpretation of terms
Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:In this Law, the terms below are construed as follows:
1. Người nước ngoài là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.1. Foreigner means a person holding a paper proving his/her foreign nationality or a stateless person who enters, exits, transits or resides in Vietnam.
2. Giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Liên hợp quốc cấp, gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu). 2. Paper proving foreign nationality is a paper issued by a foreign competent authority or the United Nations, i.e. passport or passport substitute (below referred to as passport).
3. Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp cho người không quốc tịch đang cư trú tại nước đó và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận.3. International travel document means a document issued by a competent authority of a country to a stateless person currently residing in such country and accepted by a Vietnamese competent agency.
4. Nhập cảnh là việc người nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.4. Entry means a foreigner’s entry into the Vietnamese territory through a Vietnamese border gate.
5. Quá cảnh là việc người nước ngoài đi qua hoặc lưu lại khu vực quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam để đi nước thứ ba.5. Transit means a foreigner’s passage through or stay in a transit area at a Vietnamese international border gate before going to a third country.
6. Xuất cảnh là việc người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.6. Exit means a foreigner’s departure from the Vietnamese territory through a Vietnamese border gate.
7. Tạm hoãn xuất cảnh là việc người có thẩm quyền của Việt Nam quyết định tạm dừng xuất cảnh có thời hạn đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.7. Suspension from exit means a case in which a competent Vietnamese person decides to suspend the exit from Vietnam of a foreigner currently residing in Vietnam for a certain period of time.
8. Buộc xuất cảnh là việc người có thẩm quyền của Việt Nam quyết định người nước ngoài phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.8. Compelled exit means a case in which a competent Vietnamese person decides to compel a foreigner to leave the Vietnamese territory through a Vietnamese border gate.
9. Cư trú là việc người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.9. Residence means a foreigner’s permanent or temporary residence in Vietnam.
10. Cửa khẩu là nơi người nước ngoài được phép nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh.10. Border gate means a place where foreigners are permitted to enter, exit or transit Vietnam.
11. Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.11. Visa means a document issued by a Vietnamese competent agency permitting a foreigner to enter Vietnam.
12. Chứng nhận tạm trú là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định thời hạn người nước ngoài được phép tạm trú tại Việt Nam.12.  Temporary residence certification means determination by a competent Vietnamese agency of the period of time a foreigner may temporarily reside in Vietnam.
13. Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. 13. Temporary residence card means a document issued by the immigration management agency or a competent agency of the Ministry of Foreign Affairs to a foreigner who is permitted to reside in Vietnam for a certain period of time. This card has the same validity as a visa.
14. Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. 14. Permanent residence card means a document issued by an immigration management agency to a foreigner who is permitted to reside indefinitely in Vietnam. This card has the same validity as a visa.
15. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh là cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Công an làm nhiệm vụ quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 15. Immigration management agency means a specialized agency of the Ministry of Public Security which is in charge of management of foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
16. Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh là đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại cửa khẩu.16. Immigration control unit means a specialized unit in charge of control of foreigners’ entry, exit and transit at border gates.
17. Cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài gồm cơ quan đại diện hoặc cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự.17. Overseas Vietnamese agencies competent to grant visas include overseas Vietnamese representative missions and other agencies authorized to perform the consular function.
Điều 4. Nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú Article 4. Principles of entry, exit, transit and residence
1. Tuân thủ quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.1. To comply with this Law and other relevant of laws of Vietnam or treaties to which Vietnam is a contracting party.
2. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng trong quan hệ quốc tế.2. To respect the independence, sovereignty, unity and territorial integrity; to ensure national security, social order and safety and equality in international relations.
3. Bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho người nước ngoài; chặt chẽ, thống nhất trong quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.3. To ensure publicity, transparency and convenience for foreigners; to closely and uniformly manage foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
4. Người nước ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 4. A foreigner who holds more than one passport may use only one of them for his/her entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấmArticle 5. Prohibited acts
1. Cản trở người nước ngoài và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.1. Preventing foreigners and related agencies, organizations and individuals from exercising their rights or discharging their obligations and responsibilities in accordance with the law on foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
2. Đặt ra thủ tục, giấy tờ, các khoản thu trái với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; sách nhiễu, gây phiền hà trong việc làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.2. Establishing procedures or requiring documents or charges in contravention of this Law and other relevant laws; causing harassments or troubles while carrying out procedures for foreigners’ entry into, exit from, transit through or residence in Vietnam.
3. Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú trái phép tại Việt Nam; làm giả, sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 3. Illegally entering, exiting, transiting or residing in Vietnam; forging or using forged papers for entry into, exit from, transit through or residence in Vietnam.
4. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.4. Providing false information or documents in order to obtain permission for entry into, exit from, transit through or residence in Vietnam.
5. Lợi dụng việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.5. Taking advantage of entry into, exit from, transit through or residence in Vietnam to act against the Socialist Republic of Vietnam; infringing upon rights and legitimate interests of other agencies, organizations and individuals.
6. Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, tẩy, xóa, sửa chữa nội dung giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú để người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 6. Buying, selling, renting, leasing, borrowing, lending, erasing or modifying contents of entry, exit and residence papers for foreigners to enter, exit, transit or reside in Vietnam.
Điều 6. Thu hồi, huỷ bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấpArticle 6. Revocation or invalidation of entry, exit and residence papers issued by Vietnamese competent agencies
Người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 5; khoản 3 Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 44 của Luật này thì bị thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam.Foreigners who violate Clauses 3, 4, 5 and 6, Article 5; Clause 3, Article 21; and Point b, Clause 2, Article 44 of this Law shall have their papers for entry into, exit from or residence in Vietnam revoked or invalidated.
CHƯƠNG IIChapter II
THỊ THỰCVISAS
Điều 7. Giá trị sử dụng và hình thức của thị thựcArticle 7. Validity and form of visas
1. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích.1. Visas may be single or multiple ones and their status must not be changed.
2. Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. 2. Each person shall be granted a visa, except under-14 children who share passports with their parents or guardians.
3. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời. 3. Visas may be placed in passports or separate pieces of paper.
Điều 8. Ký hiệu thị thực Article 8. Visa symbols
1. NG1 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.1. NG1 - To be granted to members of delegations invited by the Secretary General of the Communist Party of Vietnam’s Central Committee, the President, the Chairperson of the National Assembly or the Prime Minister.
2. NG2 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 2. NG2 - To be granted to members of delegations invited by the Standing Body of the Communist Party of Vietnam’s Secretariat, Vice Presidents, National Assembly Vice Chairpersons, Deputy Prime Ministers, the President of the Vietnam Fatherland Front’s Central Committee, the Chief Justice of the Supreme People’s Court, the Procurator General of the Supreme People’s Procuracy, or the State Auditor General; members of delegations invited by ministers and the equivalent post holders, secretaries of Party Committees of provinces and centrally run cities or chairpersons of People’s Councils and People’s Committees of provinces and centrally run cities.
3. NG3 - Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.3. NG3 - To be granted to members of diplomatic missions, consular offices and representative offices of international organizations affiliated to the United Nations, representative offices of intergovernmental organizations and their spouses, under-18 children and housemaids who live with them during their terms of office.
4. NG4 - Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ.4. NG4 - To be granted to people who come to work with diplomatic missions, consular offices, representative offices of international organizations affiliated to the United Nations and representative offices of intergovernmental organizations; visitors of members of diplomatic missions, consular offices, representative offices of international organizations affiliated to the United Nations and representative offices of intergovernmental organizations.
5. LV1 - Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.5. LV1 - To be granted to people who come to work with departments, agencies and units under the Communist Party of Vietnam’s Central Committee; the National Assembly, the Government, the Central Committee of Vietnam Fatherland Front, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the State Audit of Vietnam, ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, People’s Councils and People’s Committees of provinces and centrally run cities.
6. LV2 - Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.6. LV2 - To be granted to people who come to work with socio-political organizations, social organizations and the Vietnam Chamber of Commerce and Industry.
7. ĐT - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam. 7. ĐT - To be granted to foreign investors in Vietnam and foreign lawyers practicing in Vietnam.
8. DN - Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam.8. DN - To be granted to people who come to work with Vietnam-based enterprises.
9. NN1 - Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.9. NN1 - To be granted to heads of representative offices or projects of international organizations and foreign non-governmental organizations in Vietnam.
10. NN2 - Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.10. NN2 - To be granted to heads of representative offices or branches of foreign traders, representative offices of other foreign economic, cultural, professional organizations in Vietnam.
11. NN3 - Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.11. NN3 - To be granted to people who come to work with foreign non-governmental organizations, representative offices or branches of foreign traders, representative offices of other foreign economic, cultural, professional organizations in Vietnam.
12. DH - Cấp cho người vào thực tập, học tập.12. DH - To be granted to people who come to practice as probationers or study in Vietnam.
13. HN - Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo.13. HN - To be granted to people who come to attend conferences or workshops.
14. PV1 - Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.14. PV1 - To be granted to permanent correspondents and journalists in Vietnam.
15. PV2 - Cấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.15. PV2 - To be granted to correspondents and journalists who come to work for a short term in Vietnam.
16. LĐ - Cấp cho người vào lao động.16. LĐ - To be granted to people who come to work.
17. DL - Cấp cho người vào du lịch.17. DL - To be granted to tourists.
18. TT - Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.18. TT - To be granted to foreigners who are parents, spouses, under-18 children of foreigners holding LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1 or LĐ visas, or foreigners who are parents, spouses or children of Vietnamese citizens.
19. VR - Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác.19. VR - To be granted to people who come to visit their relatives or for other purposes.
20. SQ - Cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này.20. SQ - To be granted to people in the cases prescribed in Clause 3, Article 17 of this Law.
Điều 9. Thời hạn thị thựcArticle 9. Validity duration of visas
1. Thị thực ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày.1. An SQ visa is valid for at most 30 days.
2. Thị thực ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng.2. An HN visa or a DL visa is valid for at most 3 months.
3. Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 06 tháng.3. A VR visa is valid for at most 6 months.
4. Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng. 4. An NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 or TT visa is valid for at most 12 months.
5. Thị thực ký hiệu LĐ có thời hạn không quá 02 năm.5. An LĐ visa is valid for at most 2 years.
6. Thị thực ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm.6. A ĐT visa is valid for at most 5 years.
7. Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới. 7. Those whose visas have expired may be considered for grant of new visas.
8. Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.8. The validity duration of a visa granted to a person must be at least 30 days shorter than that of his/her passport or international travel document.
Điều 10. Điều kiện cấp thị thựcArticle 10. Conditions for grant of a visa
1. Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.1. Having a passport or an international travel document.
2. Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này.2. Being invited or guaranteed by an agency, organization or individual in Vietnam, except the cases prescribed in Clause 3, Article 17 of this Law.
3. Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này.3. Not falling into the cases of suspension from entry prescribed in Article 21 of this Law.
4. Các trường hợp sau đây đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh:4. Papers proving the purposes of entry are required when applying for a visa in the following cases:
a) Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư;a/ Foreigners who come to make investment must have papers proving their investment in Vietnam in accordance with the Law on Investment;
b) Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư;b/ Foreigners practicing law in Vietnam must have a practice license in accordance with the Law on Lawyers;
c) Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động;c/ Foreigners who come to work in Vietnam must have work permits in accordance with the Labor Code;
d) Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam.d/ Foreigners who come to study in Vietnam must have admission documents of Vietnamese schools or educational institutions.
Điều 11. Các trường hợp được cấp thị thực rờiArticle 11. Cases in which visas are placed in separate pieces of paper
1. Hộ chiếu đã hết trang cấp thị thực.1. Applicants’ passports run out of blank visa pages.
2. Hộ chiếu của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam.2. Applicants’ passports are issued by states that have not yet established diplomatic relations with Vietnam.
3. Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.3. International travel documents.
4. Vì lý do ngoại giao, quốc phòng, an ninh. 4. For reasons of external relations, national defense or security.
Điều 12. Các trường hợp được miễn thị thựcArticle 12. Cases eligible for visa exemption
1. Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.1. Persons eligible for visas exemption in accordance with treaties to which Vietnam is a contracting party.
2. Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú theo quy định của Luật này. 2. Holders of permanent residence cards or temporary residence cards in accordance this Law.
3. Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 3. Persons who enter border-gate economic zones or special administrative- economic units.
4. Theo quy định tại Điều 13 của Luật này.4. Persons in the cases prescribed in Article 13 of this Law.
5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ; người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam được miễn thị thực theo quy định của Chính phủ.5. Overseas Vietnamese holding passports or international travel documents issued by foreign competent agencies and foreigners who are their spouses or children; foreigners who are spouses and children of Vietnamese citizens who are exempted from visas under the Government’s regulations.
Điều 13. Đơn phương miễn thị thựcArticle 13. Unilateral visa exemption
1. Quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước phải có đủ các điều kiện sau đây:1. A decision on unilateral visa exemption for citizens of a country may be made only when the following conditions are fully met:
a) Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;a/ Such country has diplomatic relations with Vietnam;
b) Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;b/ The decision is conformable with Vietnam’s policies on socio-economic development and external relations in each period;
c) Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.c/ The decision does not cause harms to Vietnam’s national defense, security, social order and safety.
2. Quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn không quá 05 năm và được xem xét gia hạn. Quyết định đơn phương miễn thị thực bị hủy bỏ nếu không đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.2. A decision on unilateral visa exemption is valid for at most 5 years and may be considered for extension. A decision on unilateral visa exemption shall be invalidated if the conditions prescribed in Clause 1 of this Article are no longer fully met.
3. Căn cứ quy định của Điều này, Chính phủ quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn đối với từng nước. 3. The Government shall, in pursuance to this Article, decide on definite unilateral visa exemption for each country.
Điều 14. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài Article 14. Agencies, organizations and individuals inviting or guaranteeing foreigners
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này, bao gồm:1. Agencies, organizations and individuals inviting or guaranteeing foreigners to enter Vietnam under Clause 2, Article 10 of this Law include:
a) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; a/ The Secretary General of the Communist Party of Vietnam’s Central Committee, the President, the Chairman of the National Assembly, and the Prime Minister;
b) Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; Bộ trưởng và tương đương; Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; b/ The Standing Body of the Communist Party of Vietnam’s Secretariat, Vice President, Vice Chairpersons of the National Assembly, Deputy Prime Ministers, President of the Central Committee of Vietnam Fatherland Front, the Chief Justice of the Supreme People’s Court, the Procurator General of the Supreme People’s Procuracy, the State Auditor General; ministers or equivalent post holders; secretaries of Party Committees of provinces and centrally run cities, and chairpersons of People’s Councils and People’s Committees of provinces and centrally run cities;
c) Các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;c/ Departments, agencies and units under the Communist Party of Vietnam’s Central Committee, agencies of the National Assembly, agencies under the National Assembly Standing Committee, the Central Committee of Vietnam Fatherland Front, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the State Audit of Vietnam, ministerial-level agencies, and government-attached agencies;
d) Tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;d/ Party Committees of provinces and centrally run cities; People’s Councils and People’s Committees of provinces and centrally run cities;
đ) Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;dd/ Central bodies of socio-political organizations and social organizations, the Vietnam Chamber of Commerce and Industry;
e) Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam;e/ Enterprises established under Vietnamese law;
g) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam;g/ Diplomatic missions, consular offices, representative offices of international organizations affiliated to the United Nations, intergovernmental organizations in Vietnam;
h) Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài; văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam;h/ Representative offices and branches of foreign traders; representative offices of foreign economic, cultural and other professional organizations in Vietnam;
i) Tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam;i/ Other organizations with the legal person status as prescribed by Vietnamese law;
k) Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước, người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú. k/ Vietnamese citizens permanently residing in Vietnam, foreigners holding temporary residence cards or permanent residence cards.
2. Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định hoặc giấy phép hoạt động được cấp. Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước, người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú được mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thăm và phải có giấy tờ chứng minh quan hệ với người được mời, bảo lãnh. 2. Agencies’ and organizations’ invitation of and guarantee for foreigners must conform to their function, tasks and powers prescribed by law or their operation licenses. Vietnamese citizens permanently residing in Vietnam and foreigners holding temporary residence cards or permanent residence cards may invite or guarantee foreigners to visit Vietnam but must have papers proving their relationship with the invited or guaranteed persons.
Điều 15. Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giaoArticle 15. Procedures for inviting or guaranteeing foreigners to enter Vietnam at competent agencies of the Ministry of Foreign Affairs
1. Người nước ngoài thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này thông qua cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. 1. Foreigners falling into the cases prescribed in Clauses 1, 2, 3 and 4, Article 8 of this Law shall, via the inviting or guaranteeing agencies and organizations, send visa applications to the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs.
2. Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Luật này thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao để chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực, nếu thuộc diện phải có thị thực, đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.2. Agencies and organizations inviting or guaranteeing foreigners prescribed in Clauses 1 and 2, Article 8 of this Law shall notify in writing their invitation or guarantee to the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs for the latter to direct overseas Vietnamese agencies competent to grant visas to grant visas, if visas are required, and concurrently notify such to the immigration management agency.
3. Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 8 của Luật này trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Sau 02 ngày làm việc, nếu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh không có ý kiến thì cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao trả lời cho cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực, nếu thuộc diện phải có thị thực.3. Inviting or guaranteeing agencies and organizations prescribed in Clauses 3 and 4, Article 8 of this Law shall directly send visa applications to the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs for the latter to notify such in writing to the immigration management agency. Within 2 working days, if receiving no reply from the immigration management agency, the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs shall reply the inviting or guaranteeing agencies and organizations and request overseas Vietnamese agencies competent to grant visas to grant visas, if visas are required.
4. Trường hợp đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế thì cần nêu rõ cửa khẩu, thời gian nhập cảnh và lý do đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu.4. In case of applying for visas at border gates, it is required to specify the border gates and time of entry and reasons for applying for at border gates.
5. Sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao, cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thông báo cho người nước ngoài để làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.5. After receiving the written reply from the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs, the agencies and organizations inviting or guaranteeing foreigners to Vietnam shall notify such to the foreigners for the latter to carry our procedures for receiving visas at overseas Vietnamese agencies competent to grant visas.
6. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài phải thanh toán với cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao khoản cước phí để thực hiện việc thông báo cấp thị thực.6. Agencies and organizations that apply for visas to foreigners at overseas Vietnamese agencies competent to grant visas shall pay to the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs a charge for notification of the grant of visas.
Điều 16. Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Article 16. Procedures for inviting or guaranteeing foreigners to enter Vietnam at the immigration management agency
1. Người nước ngoài không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.1. Foreigners other than those mentioned in Clauses 1, 2, 3 and 4, Article 8 of this Law shall, via inviting or guaranteeing agencies, organizations and individuals, carry out procedures at the immigration management agency. The inviting or guaranteeing agencies and organizations shall directly submit visa applications to the immigration management agency.
2. Trước khi làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam phải gửi văn bản thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh kèm theo hồ sơ, bao gồm:2. Before carrying out procedures for inviting or guaranteeing a foreigner to enter Vietnam, a social organization, an enterprise or another organization having the legal person status as prescribed by Vietnamese law, a foreign trader’s branch or the representative office of a foreign economic, cultural or professional organization in Vietnam shall send to the immigration management agency a written notice, together with a dossier comprising:
a) Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức;a/ A certified copy of the organization’s establishment license or decision issued by a competent agency;
b) Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức.b/ A document introducing the seal and signature of the organization’s competent person.
Việc thông báo chỉ thực hiện một lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ phải thông báo bổ sung. The notice shall only be sent only once. If the contents of the dossier are changed, the agency or organization shall submit an additional notice.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp thị thực, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.3. Within 5 working days after receiving the visa application, the immigration management agency shall consider and process the dossier and send a reply to the inviting or guaranteeing agency, organization or individual and notify such to the overseas Vietnamese agency competent to grant visas.
4. Sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thông báo cho người nước ngoài để làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.4. After receiving the written reply from the immigration management agency, the inviting or guaranteeing agency, organization or individual shall notify such to the foreigner for the latter to carry out procedures for receiving the visa at the overseas Vietnamese agency competent to grant visas.
5. Trường hợp đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18 của Luật này; trong thời hạn 12 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật này.5. In case of applying for visa at a border gate, the immigration management agency shall consider and process the dossier within 3 working days after receiving a complete dossier, for the cases prescribed at Points a, b, c, and d, Clause 1, Article 18 of this Law; and within 12 working hours after receiving a complete dossier, for the cases prescribed at Points dd and e, Clause 1, Article 18 of this Law.
6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài phải thanh toán với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khoản cước phí để thực hiện việc thông báo cấp thị thực.6. Agencies, organizations and individuals that apply for visas for foreigners at overseas Vietnamese agencies competent to grant visas shall pay to the immigration management agency a charge for notification of the grant of visas.
Điều 17. Cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoàiArticle 17. Grant of visas at overseas Vietnamese agencies competent to grant visas
1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao và hộ chiếu, tờ khai đề nghị cấp thị thực có dán ảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này, cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực.1. Within 1 working day after receiving the direction from the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs, the passport and the visa application stuck with a photo of the applicant, for the case prescribed in Clause 2, Article 15 of this Law, the overseas Vietnamese agency competent to grant visas shall grant a visa.
2. Trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, sau khi nhận được thông báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh, người nước ngoài thuộc diện phải có thị thực nộp hộ chiếu, tờ khai đề nghị cấp thị thực và ảnh tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài. Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ không phải làm đơn xin cấp thị thực trong trường hợp có chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.2. For cases other than those prescribed in Clause 1 of this Article, after receiving the notice from the inviting or guaranteeing agency, organization or individual, the foreigner shall submit his/her passport, the application and his/her photo to an overseas Vietnamese agency competent to grant visas, if visas are required. Under-14 children who share passports with their parents or guardians are not required to make visa applications.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao, cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc cấp thị thực.Within 3 working days after receiving a notice from the immigration management agency or the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs, the overseas Vietnamese agency competent to grant visas shall grant a visa.
3. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực có giá trị không quá 30 ngày cho người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam khảo sát thị trường, du lịch, thăm người thân, chữa bệnh thuộc các trường hợp sau đây:3. Heads of overseas Vietnamese agencies competent to grant visas shall grant visas which are valid for at most 30 days to foreigners who wish to enter Vietnam to conduct market surveys, take tours, visit relatives or receive medical treatment and fall into any of the following cases:
a) Người có quan hệ công tác với cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại;a/ Those who have working relations with overseas Vietnamese agencies competent to grant visas and their spouses and children; those who have received written requests of competent agencies of the Ministries of Foreign Affairs of the host countries;
b) Người có công hàm bảo lãnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước đặt tại nước sở tại.b/ Those who have a diplomatic note of guarantee issued by a foreign diplomatic mission or consular office at the host country.
4. Sau khi cấp thị thực đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài phải thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và chịu trách nhiệm về việc cấp thị thực.4. After granting visas to persons prescribed in Clause 3 of this Article, the heads of overseas Vietnamese agencies competent to grant visas shall notify such to the immigration management agency and bear responsibility for the grant of visas.
Điều 18. Cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế Article 18. Grant of visas at border gates
1. Ngoài nước ngoài được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế trong các trường hợp sau đây:1. A foreigner may be granted a visa at an international border gate in the following cases:
a) Xuất phát từ nước không có cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam;a/ He/she departs from a country without a Vietnamese agency competent to grant visas;
b) Trước khi đến Việt Nam phải đi qua nhiều nước;b/ He/she has to travel through many countries before arriving in Vietnam;
c) Vào Việt Nam tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức;c/ He/she enters Vietnam on a tour organized by an international travel agent in Vietnam;
d) Thuyền viên nước ngoài đang ở trên tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh qua cửa khẩu khác; d/ He/she is a crewmember on board a foreign ship anchoring at a Vietnamese seaport and wishes to leave Vietnam through another border gate;
đ) Vào để dự tang lễ thân nhân hoặc thăm người thân đang ốm nặng;dd/ He/she enters Vietnam to attend the funeral of a relative, or to visit a seriously ill relative;
e) Vào Việt Nam tham gia xử lý sự cố khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc vì lý do đặc biệt khác theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.e/ He/she enters Vietnam to join in the handling of urgent incidents, search and rescue, prevention and control of natural disasters or epidemics or for other special purposes at the request of a competent Vietnamese agency.
2. Người nước ngoài được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế nộp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, khai tờ khai đề nghị cấp thị thực có dán ảnh tại đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh. Trẻ em dưới 14 tuổi được khai chung với tờ khai đề nghị cấp thị thực của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ trong trường hợp có chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.2. Foreigners who are eligible for visa grant at international border gates shall submit their passports or international travel documents and filled visa applications stuck with their photos, to immigration control units. Information on under-14 children who share passports with their parents or guardians shall be declared on visa applications of their parents or guardians.
3. Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh kiểm tra, đối chiếu với thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện việc cấp thị thực.3. Immigration control units shall examine and check information against notices of the immigration management agency before granting visas.
Điều 19. Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giaoArticle 19. Grant of visas at the immigration management agency or competent agency of the Ministry of Foreign Affairs
1. Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu cấp thị thực mới phải đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.1. If wishing to be granted a new visa, a foreigner temporarily residing in Vietnam shall request the inviting or guaranteeing agency, organization or individual to carry out procedures at the immigration management agency or competent agency of the Ministry of Foreign Affairs.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực kèm theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.2. The inviting or guaranteeing agency, organization or individual prescribed in Clause 1 of this Article shall directly send a visa application, enclosed with the passport or international travel document of the foreigner, to the immigration management agency or the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thị thực. 3. Within 5 working days after receiving a complete dossier, the immigration management agency or competent agency of the Ministry of Foreign Affairs shall consider granting a visa.
CHƯƠNG IIIChapter III
NHẬP CẢNHENTRY
Điều 20. Điều kiện nhập cảnhArticle 20. Conditions for entry
Người nước ngoài được nhập cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:A foreigner may enter Vietnam when fully meeting the following conditions:
1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực. 1. Having a passport or an international travel document and a visa.
Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày;A foreigner who is eligible for visa exemption upon entry under an unilateral visa exemption scheme must have a passport that remains valid for at least 6 months, and the interval between the entry date and the previous exit date must be at least 30 days;
2. Không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này.2. Not falling into the cases of suspension from entry prescribed in Article 21 of this Law.
Điều 21. Các trường hợp chưa cho nhập cảnh Article 21. Persons and cases subject to suspension from entry
1. Không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này.1. Those who do not meet the conditions prescribed in Clause 1 Article 20 of this Law.
2. Trẻ em dưới 14 tuổi không có cha, mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy quyền đi cùng. 2. Under-14 children who are not accompanied by their parents, guardians or authorized persons.
3. Giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.3. Those who have forged papers or mad false declaration to obtain entry, exit or residence papers.
4. Người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.4. Those who suffer mental diseases or infectious diseases which threaten the community’s health.
5. Bị trục xuất khỏi Việt Nam chưa quá 03 năm kể từ ngày quyết định trục xuất có hiệu lực.5. Those who were expelled from Vietnam within the last 3 years, counted from the effective date of the expulsion decisions.
6. Bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa quá 06 tháng kể từ ngày quyết định buộc xuất cảnh có hiệu lực.6. Those who were compelled to leave Vietnam within the last 6 months, counted from the effective date of the decisions on compelled exit.
7. Vì lý do phòng, chống dịch bệnh.7. For epidemic prevention and control.
8. Vì lý do thiên tai.8. In circumstance of natural disasters.
9. Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.9. For national defense, security or social order and safety.
Điều 22. Thẩm quyền quyết định chưa cho nhập cảnhArticle 22. Competence to decide on suspension from entry
1. Người đứng đầu đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 21 của Luật này.1. Heads of immigration control units shall decide on suspension from entry in the cases prescribed in Clauses 1, 2, 3, 4, 5 and 6, Article 21 of this Law.
2. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 21 của Luật này.2. The Minister of Health shall decide on suspension of entry in the cases prescribed in Clause 7, Article 21 of this Law.
3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 21 của Luật này.3. The Minister of Agriculture and Rural Development shall decide on suspension of entry in the cases prescribed in Clause 8, Article 21 of this Law.
4. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 21 của Luật này. 4. The Minister of Public Security and the Minister of National Defense shall decide on suspension of entry in the cases prescribed in Clause 9, Article 21 of this Law.
5. Người có thẩm quyền ra quyết định chưa cho nhập cảnh có thẩm quyền giải tỏa chưa cho nhập cảnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.5. Persons competent to issue decisions on suspension of entry may decide to lift such suspension and shall take responsibility before law for their decisions.
CHƯƠNG IVChapter IV
QUÁ CẢNHTRANSIT
Điều 23. Điều kiện quá cảnhArticle 23. Conditions for transit
Người nước ngoài được quá cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:A foreigner may transit Vietnam when fully meeting the following conditions:
1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; 1. Having a passport or an international travel document;
2. Vé phương tiện phù hợp với hành trình đi nước thứ ba;2. Having a ticket suitable to his/her trip to the third country;
3. Thị thực của nước thứ ba, trừ trường hợp được miễn thị thực.3. Having the third country’s visa, except those who are exempted from visas.
Điều 24. Khu vực quá cảnhArticle 24. Transit areas
1. Khu vực quá cảnh là khu vực thuộc cửa khẩu quốc tế, nơi người nước ngoài được lưu lại để đi nước thứ ba. 1. Transit areas are areas within international border gates where foreigners may stay before going to a third country.
2. Khu vực quá cảnh do cơ quan có thẩm quyền quản lý cửa khẩu quốc tế quyết định. 2. Transit areas are decided by agencies competent to manage international border gates.
Điều 25. Quá cảnh đường hàng khôngArticle 25. Air passengers’ transit
1. Người nước ngoài quá cảnh đường hàng không được miễn thị thực và phải ở trong khu vực quá cảnh tại sân bay quốc tế trong thời gian chờ chuyến bay. 1. Foreigners in transit who travel by air are exempted from visas and must stay within transit areas at international airports pending their flights.
2. Trong thời gian quá cảnh, người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức thì được xét cấp thị thực phù hợp với thời gian quá cảnh.2. During their transit time, if foreigners wish to enter Vietnam to take sightseeing tours organized by Vietnam-based international travel agents, they may be considered for grant of visas in conformity with their transit time.
Điều 26. Quá cảnh đường biểnArticle 26. Sea passengers’ transit
Người nước ngoài quá cảnh đường biển được miễn thị thực và phải ở khu vực quá cảnh tại cửa khẩu cảng biển trong thời gian tàu, thuyền neo đậu; trường hợp có nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức thì được xét cấp thị thực phù hợp với thời gian quá cảnh; trường hợp có nhu cầu xuất cảnh qua cửa khẩu khác thì được xét cấp thị thực ký hiệu VR.Foreigners in transit who travel by sea are exempted from visas and must stay within transit areas at international seaports while their ships are anchoring; if wishing to enter Vietnam to take sightseeing tours organized by Vietnam-based international travel agents, they may be considered for grant of visas in conformity with their transit time; if wishing to exit Vietnam through another border gate, they will be considered for grant of a VR visa.
CHƯƠNG VChapter V
XUẤT CẢNHEXIT
Điều 27. Điều kiện xuất cảnhArticle 27. Conditions for exit
Người nước ngoài được xuất cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:A foreigner may exit Vietnam if fully meeting the following conditions:
1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế;1. Having a passport or an international travel document;
2. Chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú, thẻ thường trú còn giá trị;2. Having a valid temporary residence certificate, temporary residence card or permanent residence card;
3. Không thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Điều 28 của Luật này.3. Not falling into the cases of suspension from exit prescribed in Article 28 of this Law.
Điều 28. Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và thời hạn tạm hoãn xuất cảnhArticle 28. Cases of suspension from exit and duration of suspension
1. Người nước ngoài có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:1. A foreigner may be suspended from exit if falling into one of the following cases:
a) Đang là bị can, bị cáo, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc đang là bị đơn, người bị kiện, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình; a/ Being the accused, a defendant or person with related obligations in a criminal case; or being a defendant or person with related obligations in a civil, business, commercial, labor, administrative or marriage and family case;
b) Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Hội đồng xử lý cạnh tranh;b/ Being obliged to serve a court judgment or decision or a decision of the Competition Settlement Council;
c) Chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;c/ Having not yet fulfilled his/her tax obligations;
d) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;d/ Being obliged to execute a decision on sanctioning of administrative violation;
đ) Vì lý do quốc phòng, an ninh.dd/ For the reason of national defense and security.
2. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị dẫn giải ra nước ngoài để cung cấp chứng cứ theo quy định tại Điều 25 của Luật tương trợ tư pháp.2. Clause 1 of this Article is not applicable to people who are serving imprisonment sentences and escorted abroad to provide evidence under Article 25 of the Law on Judicial Assistance.
3. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không quá 03 năm và có thể gia hạn. 3. The duration of suspension from exit must not exceed 3 years and may be extended.
Điều 29. Thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnhArticle 29. Competence to decide on exit suspension, extend exit suspension duration and lift exit suspension
1. Thủ trưởng cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 của Luật này.1. Heads of investigation agencies, chairpersons of procuracies, presidents of courts, heads of judgment enforcement agencies and chairpersons of competition settlement councils shall, within the ambit of their tasks and powers, decide on exit suspension in the cases prescribed at Points a and b, Clause 1, Article 28 of this Law.
2. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 của Luật này.2. Heads of tax administration agencies shall decide on exit suspension in the cases prescribed at Point c, Clause 1, Article 28 of this Law.
3. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước ngoài quy định tại điểm d khoản 1 Điều 28 của Luật này trong trường hợp sau đây:3. The Minister of Public Security shall decide to suspend the exit of foreigners prescribed at Point d, Clause 1, Article 28 of this Law in the following cases:
a) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Công an;a/ The foreigners are obliged to execute decisions on sanctioning of administrative violations issued by public security agencies;
b) Theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. b/ At the request of the Chief Justice of the Supreme People’s Court, ministers, heads of ministerial-level agencies or chairpersons of provincial-level People’s Committees.
4. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 của Luật này. 4. The Minister of Public Security and the Minister of National Defense shall decide on exit suspension in the cases prescribed at Point dd, Clause 1, Article 28 of this Law.
5. Người có thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh thì có thẩm quyền gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 5. Persons competent to decide on exit suspension are also competent to extend the suspension duration and lift suspension, and shall take responsibility before law for their decisions.
Người ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh có trách nhiệm ra quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi điều kiện tạm hoãn không còn. Persons who decide on exit suspension shall issue decisions to lift suspension right after the reasons for exit suspension no longer exist.
6. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh được gửi ngay cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và công bố cho người bị tạm hoãn xuất cảnh để thực hiện.6. Decisions on exit suspension, extension of suspension duration, or lift of suspension must be promptly sent to the immigration management agency and the persons subject to exit suspension for execution.
7. Sau khi nhận được quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện.7. After receiving decisions on exit suspension, extension of suspension duration, or lift of suspension, the immigration management agency shall execute them.
Điều 30. Buộc xuất cảnhArticle 30. Compelled exit
1. Người nước ngoài có thể bị buộc xuất cảnh trong trường hợp sau đây:1. A foreigner may be compelled to exit Vietnam in any of the following cases:
a) Hết thời hạn tạm trú nhưng không xuất cảnh;a/ His/her temporary residence duration has expired but he/she does not leave Vietnam;
b) Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.b/ For the reason of national defense, security or social order and safety.
2. Thẩm quyền quyết định buộc xuất cảnh như sau:2. Competence to decide on compelled exit:
a) Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh quyết định buộc xuất cảnh đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;a/ The immigration management agency shall decide on compelled exit in the case prescribed at Point a, Clause 1 of this Article;
b) Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định buộc xuất cảnh đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.b/ The Minister of Public Security and the Minister of National Defense shall decide on compelled exit in the case prescribed at Point b, Clause 1 of this Article.
CHƯƠNG VIChapter VI
CƯ TRÚRESIDENCE
Mục 1Section 1
TẠM TRÚTEMPORARY RESIDENCE
Điều 31. Chứng nhận tạm trú Article 31. Temporary residence certification
1. Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh bằng hình thức đóng dấu vào hộ chiếu hoặc đóng dấu vào thị thực rời với thời hạn như sau: 1. Immigration control units shall grant temporary residence certification to foreigners on entry by appending a seal to their passports or loose visas as follows:
a) Thời hạn tạm trú cấp bằng thời hạn thị thực; trường hợp thị thực còn thời hạn không quá 15 ngày thì cấp tạm trú 15 ngày; trường hợp thị thực có ký hiệu ĐT, LĐ thì cấp tạm trú không quá 12 tháng và được xem xét cấp thẻ tạm trú;a/ The duration of temporary residence equals the validity duration of visas. For those whose visas are going to expire in 15 days or less, the duration of temporary residence will be 15 days. For those who hold ĐT or LĐ visas, the temporary residence duration must not exceed 12 months and the grant of a temporary residence card may be considered;
b) Đối với người được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì thời hạn tạm trú cấp theo quy định của điều ước quốc tế; nếu điều ước quốc tế không quy định thời hạn tạm trú thì cấp tạm trú 30 ngày;b/ For those who are exempted from visas under treaties to which Vietnam is contracting party, the duration of temporary residence complies with such treaties or will be 30 days if such treaties do not provide a duration of temporary residence;
c) Đối với người được miễn thị thực vào khu kinh tế cửa khẩu thì cấp tạm trú 15 ngày; vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thì cấp tạm trú 30 ngày;c/ For those who are exempted from visas to enter border-gate economic zones or special administrative-economic units, the temporary residence duration will be 15 days or 30 days, respectively;
d) Đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực thì cấp tạm trú 15 ngày;d/ For citizens of countries eligible for Vietnam’s unilateral visa exemption, the temporary residence duration will be 15 days;
đ) Đối với người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú còn giá trị sử dụng thì không cấp tạm trú.dd/ Foreigners holding valid permanent residence cards or temporary residence cards are not subject to temporary residence certification.
2. Người nước ngoài được tạm trú tại Việt Nam trong thời hạn chứng nhận tạm trú được cấp. 2. Foreigners may temporarily reside in Vietnam throughout the permitted temporary residence duration.
3. Thời hạn tạm trú có thể bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hủy bỏ hoặc rút ngắn trong trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.3. The temporary residence duration may be cancelled or shortened by the immigration management agency in case foreigners violate Vietnamese law.
Điều 32. Cơ sở lưu trúArticle 32. Accommodation establishments
Cơ sở lưu trú là nơi tạm trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng hoặc cơ sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật.Accommodation establishments are places where foreigners temporarily reside in the Vietnamese territory, including tourist accommodation establishments, guesthouses, housing areas for foreigners who work, study, practice as probationers, or medical examination and treatment establishments, private houses, and other accommodation establishments prescribed by law.
Điều 33. Khai báo tạm trúArticle 33. Declaration of temporary residence
1. Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú. 1. Foreigners who temporarily reside in Vietnam shall, via managers and executives of accommodation establishments, declare their temporary residence to public security agencies of communes, wards or townships or police stations in localities where such accommodation establishments are located.
2. Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú. 2. Accommodation establishments’ managers and executives shall fill in temporary residence declarations for foreigners and submit such declarations to public security agencies of communes, wards or townships or police stations in localities where their accommodation establishments are located within 12 hours or within 24 hours, for remote and deep-lying areas, after the foreigners arrive in their establishments.
3. Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài. Cơ sở lưu trú khác có mạng Internet có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.3. Tourist accommodation establishments that are hotels must have Internet access or have their computer networks connected to immigration management agencies under provincial-level Public Security Departments in order to transmit information on foreigners’ temporary residence. Other accommodation establishments that have Internet access may directly send declared information on foreigners’ temporary residence to email addresses of immigration management agencies under provincial-level Public Security Departments.
4. Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải khai báo tạm trú theo quy định tại khoản 1 Điều này. 4. Foreigners who change their places of temporary residence or reside at places other than those stated in their temporary residence cards shall make temporary residence declaration under Clause 1 of this Article.
Điều 34. Tạm trú tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển, khu vực biên giới và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Article 34. Temporary residence in industrial parks, export processing zones, border-gate economic zones, coastal economic zones, border areas and special administrative-economic units
1. Người nước ngoài được tạm trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển và thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định tại Điều 33 của Luật này. 1. Foreigners may temporarily reside in accommodation establishments in industrial parks, export processing zones, border-gate economic zones and coastal economic zones, and shall declare their temporary residence according to Article 33 of this Law.
2. Người nước ngoài không được tạm trú tại khu vực cấm, khu vực tạm dừng các hoạt động trong khu vực biên giới đất liền; vùng cấm, khu vực hạn chế hoạt động trong khu vực biên giới biển. Trường hợp tạm trú tại cơ sở lưu trú trong khu vực biên giới hoặc thị trấn, thị xã, thành phố, khu du lịch, dịch vụ, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, khu kinh tế khác có liên quan đến khu vực biên giới thì khai báo tạm trú theo quy định tại Điều 33 của Luật này. Cơ quan tiếp nhận khai báo tạm trú của người nước ngoài có trách nhiệm thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú.2. Foreigners may not temporarily reside in restricted areas in land and sea border areas. In case foreigners reside in accommodation establishments in border areas or tourist townships, towns and cities or tourist and service centers, special administrative-economic units and other economic zones in border areas, the declaration of temporary residence complies with Article 33 of this Law. Agencies that receive information on foreigners’ temporary residence shall notify such information to border guard stations of localities where accommodation establishments are located.
Điều 35. Gia hạn tạm trú Article 35. Extension of temporary residence duration
1. Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu gia hạn tạm trú phải đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.1. If wishing to extend his/her temporary residence duration, a foreigner temporarily residing in Vietnam shall request the agency, organization or individual that has invited or guaranteed him/her to carry out procedures at the immigration management agency or the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp gửi văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này, tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.2. The inviting or guaranteeing agency, organization or individual prescribed in Clause 1 of this Article shall send a written request for extension of temporary residence duration, enclosed with the passport or international travel document of the foreigners, directly to the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs, for the cases prescribed in Clauses 1, 2, 3 and 4, Article 8 of this Law, or to the immigration management agency, for the cases prescribed in Clause 1, Article 16 of this Law.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét gia hạn tạm trú. 3. Within 5 working days after receiving a complete dossier, the immigration management agency or competent agency of the Ministry of Foreign Affairs shall consider extending the temporary residence duration.
Điều 36. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trúArticle 36. Cases eligible for grant of temporary residence cards and symbols of temporary residence cards
1. Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ được cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3.1. Foreigners who are members of diplomatic missions, consular offices, representative offices of international organizations affiliated to the United Nations or intergovernmental organizations in Vietnam, their spouses, under-18 children and housemaid who live with them during their terms of office may be granted temporary residence cards with the symbol NG3.
2. Người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực.2. Foreigners who hold LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ or TT visas may be granted temporary residence cards with the same symbols.
Điều 37. Thủ tục cấp thẻ tạm trúArticle 37. Procedures for grant of temporary residence cards
1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú bao gồm:1. A dossier of application for a temporary residence card comprises:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;a/ A written request of the inviting or guaranteeing agency, organization or individual;
b) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;b/ A declaration for grant of a temporary residence card, stuck the applicant’s photo;
c) Hộ chiếu;c/ The passport;
d) Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại Điều 36 của Luật này.d/ Papers proving the eligibility as prescribed in Article 36 of this Law.
2. Giải quyết cấp thẻ tạm trú như sau:2. Grant of temporary residence cards:
a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;a/ Diplomatic missions, consular offices or other authorized foreign agencies in Vietnam shall send dossiers of application for NG3 temporary residence cards to the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs;
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật này tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;b/ Inviting or guaranteeing agencies, organizations and individuals shall directly submit dossiers of application for temporary residence cards for foreigners prescribed in Clause 2, Article 36 of this Law to immigration management agencies in localities where inviting or guaranteeing agencies, organizations and individuals are located or where invited or guaranteed persons reside.
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.c/ Within 5 working days after receiving a complete dossier, the immigration management agency or competent agency of the Ministry of Foreign Affairs shall consider granting a temporary residence card.
Điều 38. Thời hạn thẻ tạm trúArticle 38. Validity duration of temporary residence cards
1. Thời hạn thẻ tạm trú được cấp có giá trị ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày. 1. The validity duration of a temporary residence card granted to a foreigner is at least 30 days shorter than the remaining validity duration of the passport of its holder.
2. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm.2. The validity duration of an NG3, LV1, LV2, ĐT or DH temporary residence card is at most 5 years.
3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm. 3. The validity duration of an NN1, NN2 or TT temporary residence card is at most 3 years.
4. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.4. The validity duration of an LĐ or PV1 temporary residence card is at most 2 years.
5. Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.5. Those whose temporary residence cards expired may be considered for grant of a new card.
Mục 2Section 2
THƯỜNG TRÚPERMANENT RESIDENCE
Điều 39. Các trường hợp được xét cho thường trúArticle 39. Persons eligible for consideration for permission for permanent residence
1. Người nước ngoài có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước.1. Foreigners who have made meritorious services and contributions to the national construction and defense of Vietnam and awarded medals or state honorary titles by the Vietnamese Government.
2. Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam.2. Foreigners who are scientists or experts temporarily residing in Vietnam.
3. Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh.3. Foreigners guaranteed by their parents, spouses or children who are Vietnamese citizen permanently residing in Vietnam.
4. Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước.4. Stateless persons who have been temporarily residing Vietnam since 2000 or earlier.
Điều 40. Điều kiện xét cho thường trú Article 40. Conditions for consideration for permission for permanent residence
1. Người nước ngoài quy định tại Điều 39 của Luật này được xét cho thường trú nếu có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam. 1. Foreigners prescribed in Article 39 of this Law may be permitted for permanent residence if they have lawful places of habitation and stable incomes to ensure their livelihood in Vietnam.
2. Người nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị.2. Foreigners prescribed in Clause 2, Article 39 of this Law must be requested by ministers, heads of ministerial-level agencies or heads of government-attached agencies that perform the state management in their professional fields.
3. Người nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật này đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên. 3. Foreigners prescribed in Clause 3, Article 39 of this Law must have been temporarily residing in Vietnam for at least 3 consecutive years.
Điều 41. Thủ tục giải quyết cho thường trú Article 41. Procedures for permitting permanent residence
1. Người nước ngoài đề nghị cho thường trú làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Hồ sơ bao gồm:1. Foreigners applying for permanent residence permission shall carry out procedures at the immigration management agency. An application dossier comprises:
a) Đơn xin thường trú;a/ An application for permanent residence permission;
b) Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp; b/ The applicant’s criminal record issued by a competent authority of the country of which the applicant is a citizen;
c) Công hàm của cơ quan đại diện của nước mà người đó là công dân đề nghị Việt Nam giải quyết cho người đó thường trú;c/ A diplomatic note from the representative mission of the country of which the applicant is a citizen, requesting permanent residence permission for the applicant;
d) Bản sao hộ chiếu có chứng thực; d/ A certified copy of the applicant’s passport;
đ) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được xét cho thường trú quy định tại Điều 40 của Luật này;dd/ Papers proving the applicant’s satisfaction of the conditions for permanent residence permission prescribed in Article 40 of this Law;
e) Giấy bảo lãnh đối với người nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật này.e/ A letter of guarantee, for foreigners prescribed in Clause 3, Article 39 of this Law.
2. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định cho thường trú; trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì có thể kéo dài thêm nhưng không quá 02 tháng.2. Within 4 months after receiving a complete dossier, the Minister of Public Security shall consider and decide to permit permanent residence; if considering it necessary to make further verification, this time limit may be extended for up to 2 months.
3. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết cho người xin thường trú và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài xin thường trú. 3. The immigration management agency shall notify in writing the results to the applicant and provincial-level Public Security Department of the locality where the foreigner wishes to permanently reside.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài xin thường trú thông báo người nước ngoài được giải quyết cho thường trú.4. Within 5 working days after receiving a notice from the immigration management agency, the provincial-level Public Security Department of the locality where the applicant wishes to permanently reside shall notify such to the foreigner whose application is accepted.
5. Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi nhận được thông báo giải quyết cho thường trú, người nước ngoài phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xin thường trú để nhận thẻ thường trú.5. Within 3 months after receiving the notice of permanent residence permission, the foreigner must go to the immigration management agency of the provincial-level Public Security Department of the locality where he/she wishes to permanently reside to receive a permanent residence card.
Điều 42. Giải quyết cho thường trú đối với người không quốc tịch Article 42. Permanent residence permission for stateless persons
1. Người không quốc tịch quy định tại khoản 4 Điều 39 của Luật này nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tạm trú. Hồ sơ bao gồm:1. A stateless person prescribed in Clause 4, Article 39 of this Law shall submit an application to the immigration management agency under the provincial-level Public Security Department of the locality where he/she is temporarily residing. The dossier comprises:
a) Đơn xin thường trú;a/ An application for permanent residence permission;
b) Giấy tờ chứng minh đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ trước năm 2000 và đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này.b/ Papers proving that he/she has been temporarily residing in Vietnam since before 2000 and fully satisfy the conditions prescribed in Clause 1, Article 40 of this Law.
2. Thủ tục giải quyết cho người không quốc tịch thường trú thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 41 của Luật này.2. Procedures for permitting permanent residence of stateless persons must comply with Clauses 2, 3, 4 and 5, Article 41 of this Law.
Điều 43. Cấp đổi, cấp lại thẻ thường trúArticle 43. Renewal and re-grant of permanent residence cards
1. Thẻ thường trú do Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp. Định kỳ 10 năm một lần, người nước ngoài thường trú phải đến Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú để cấp đổi thẻ. Hồ sơ bao gồm:1. Permanent residence cards shall be granted by provincial-level Public Security Departments. Once every 10 years, foreigners permanently residing in Vietnam shall come to provincial-level Public Security Departments of the localities where they are residing to have their permanent residence cards renewed. A dossier comprises:
a) Tờ khai đề nghị cấp đổi thẻ thường trú;a/ An application for renewal of a permanent residence card;
b) Thẻ thường trú; b/ The permanent residence card;
c) Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch.c/ A certified copy of the passport, except for stateless persons.
2. Trường hợp thẻ thường trú bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong thẻ, người nước ngoài thường trú phải làm thủ tục cấp lại thẻ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú. Hồ sơ bao gồm:2. If his/her permanent residence card is lost or damaged, or if there are any changes to its contents, a foreigner shall carry out procedures for re-grant of the card at the Public Security Department of the province or centrally run city where he/she is residing. The application dossier comprises:
a) Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ thường trú;a/ An application for re-grant of a permanent residence card;
b) Thẻ thường trú, trường hợp thẻ thường trú bị mất phải có đơn báo mất; b/ The permanent residence card or a report on the loss of the card, if the card is lost;
c) Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch;c/ A certified copy of the passport, except for stateless persons;
d) Giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi ghi trong thẻ thường trú. d/ Papers proving the changes in the contents of the permanent residence card.
3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài thường trú cấp lại thẻ.3. Within 20 days after receiving a complete dossier, the Public Security Department of the province or centrally run city where the foreigner is residing shall re-grant the card.
CHƯƠNG VIIChapter VII
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI;QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN MỜI, BẢO LÃNH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH,XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAMRIGHTS AND OBLIGATIONS OF FOREIGNERS; RIGHTS AND OBLIGATIONS OF AGENCIES, ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS INVITING OR GUARANTEEING FOREIGNERS TO VIETNAM
Điều 44. Quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài Article 44. Rights and obligations of foreigners
1. Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam có các quyền sau đây: 1. Foreigners who enter, exit, transit or reside in Vietnam have the following rights:
a) Được bảo hộ tính mạng, danh dự, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam trong thời gian cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; a/ To have their lives, honor, property, and rights and legitimate interests protected in accordance with Vietnamese law while they are residing in the territory of Socialist Republic of Vietnam;
b) Người có thẻ tạm trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm; được bảo lãnh vợ, chồng, con dưới 18 tuổi ở cùng trong thời hạn thẻ tạm trú nếu được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người đó đồng ý; b/ Temporary residence card holders may provide guarantee for their grandparents, parents, spouses and children to enter Vietnam; and provide guarantee for their spouses and under-18 children to stay with them within the validity duration of their temporary residence cards if their inviting or guaranteeing agencies or organizations so agree.
c) Người có thẻ thường trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm; c/ Permanent residence card holders may provide guarantee for their parents, parents, spouses and children to visit Vietnam;
d) Người đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đi lại trên lãnh thổ Việt Nam, được kết hợp du lịch, thăm người thân, chữa bệnh không phải xin phép; trường hợp vào khu vực cấm hoặc khu vực hạn chế đi lại, cư trú thực hiện theo quy định của pháp luật; d/ Those who are residing lawfully in Vietnam may travel in the Vietnamese territory for the tourist purpose combined with the purpose of visiting relatives or taking medical treatment without having to ask for permission; those who enter restricted areas shall comply with law;
đ) Thuyền viên trên các tàu, thuyền nhập cảnh Việt Nam được đi bờ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu; trường hợp đi ra ngoài phạm vi trên hoặc xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam qua các cửa khẩu khác thì được xét cấp thị thực;dd/ Crewmembers on board ships entering Vietnam may go onshore within the provinces or centrally run cities where their ships are anchored; if they wish to go beyond the above areas or exit Vietnam through another border gates, they may be considered for grant of visas;
e) Vợ, chồng, con cùng đi theo nhiệm kỳ của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ được lao động nếu có giấy phép lao động, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động; được học tập nếu có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục; e/ Spouse and children of a member of a diplomatic mission, consular office, representative office of an international organization affiliated to the United Nations, or an intergovernmental organization in Vietnam who enter Vietnam together with such person during his/her term of office may work if they have work permits, except for those who are ineligible for grant of work permits; and may go to school if they are accepted in writing by schools or educational institutions;
g) Người đang học tập tại các trường hoặc cơ sở giáo dục theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế được kết hợp lao động nếu có văn bản cho phép của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục; g/ Those who are studying at schools or educational institutions under treaties or international agreements may work if such is permitted in writing by the schools or educational institutions;
h) Người không quốc tịch thường trú ở nước ngoài được nhập cảnh Việt Nam du lịch, thăm người thân;h/ Stateless persons permanently residing in foreign countries may enter Vietnam for the purpose of tourism or visiting relatives;
i) Người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh được Bộ Công an xem xét cấp giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.i/ Stateless persons residing in Vietnam who wish to exit Vietnam may be considered for grant of international travel documents by the Ministry of Public Security.
2. Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam có các nghĩa vụ sau đây: 2. Foreigners who enter, exit or reside in Vietnam have the following obligations:
a) Tuân thủ pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam; a/ To comply with Vietnamese law; to respect Vietnam’s cultural traditions and customs;
b) Hoạt động tại Việt Nam phải phù hợp với mục đích nhập cảnh;b/ To operate in Vietnam in accordance with the purposes of their entry;
c) Khi đi lại phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; c/ To carry along passports or international travel documents and papers related to their residence in Vietnam while traveling, and produce them to competent agencies when so requested;
d) Người nước ngoài thường trú nếu xuất cảnh đến thường trú ở nước khác phải nộp lại thẻ thường trú cho đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.d/ Foreigners permanently residing in Vietnam, when leaving Vietnam to another country for permanent residence, shall return their permanent residence cards to immigration control units at border gates.
Điều 45. Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnhArticle 45. Rights and responsibilities of inviting or guaranteeing agencies, organizations and individuals
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh có các quyền sau đây:1. Inviting or guaranteeing agencies, organizations and individuals have the following rights:
a) Cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam được mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực hoạt động;a/ Organizations lawfully established in Vietnam may invite and provide guarantee for foreigners to enter Vietnam in conformity with their functions, tasks and scope and domains of operation;
b) Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước được mời, bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là người nước ngoài vào Việt Nam thăm; b/ Vietnamese citizens permanently residing in the country may invite or provide guarantee for the grandparents and parents of their spouses, children and siblings who are foreigners to enter Vietnam;
c) Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước được bảo lãnh cha, mẹ, vợ, chồng, con là người nước ngoài xin thường trú hoặc xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam.c/ Vietnamese citizens permanently residing in the country may provide guarantee for their parents, spouses and children who are foreigners to apply for permanent residence permission or temporary residence cards in Vietnam.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh có các trách nhiệm sau đây:2. Inviting and guaranteeing agencies, organizations and individuals have the following responsibilities:
a) Làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú theo quy định của Luật này;a/ To carry out procedures for inviting or providing guarantee for foreigners to enter, exit or reside in Vietnam in accordance with this Law;
b) Hướng dẫn, giải thích cho người nước ngoài chấp hành quy định của pháp luật và tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam; b/ To provide guidance and explanation to foreigners for them to comply with law and respect Vietnam’s cultural traditions and customs;
c) Thực hiện trách nhiệm bảo lãnh theo quy định của pháp luật và phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài đã mời, bảo lãnh;c/ To fulfill their guarantee responsibility as prescribed by law and coordinate with Vietnamese competent agencies in settling arising problems related to the invited or guaranteed foreigners;
d) Phối hợp với cơ quan chức năng về quản lý hoạt động của người nước ngoài theo đúng mục đích nhập cảnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam; phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài;d/ To coordinate with functional agencies in managing foreigners’ activities in accordance with their entry purposes during their temporary residence in Vietnam; to coordinate with accommodation establishments in making temporary residence declaration for foreigners;
đ) Làm thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước về ngành, nghề, lĩnh vực quy định phải xin phép trước khi mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực đó;dd/ To carry out procedures at state management agencies in charge of sectors or fields which require the application for permission before inviting or providing guarantee for foreigners to enter Vietnam to operate in such sectors or fields.
e) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về việc người nước ngoài được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh.e/ To notify in writing the immigration management agency of the cases in which foreigners’ granted entry, exit or residence papers have not yet expired but inviting or guaranteeing agencies, organizations and individuals no longer wish to provide guarantee for such foreigners during their temporary residence in Vietnam, and coordinate with functional agencies in requesting such foreigners to leave Vietnam.
CHƯƠNG VIIIChapter VIII
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAMRESPONSIBILITIES OF AGENCIES AND ORGANIZATIONS FOR FOREIGNERS’ ENTRY INTO, EXIT FROM, TRANSIT THROUGH AND RESIDENCE IN VIETNAM
Điều 46. Trách nhiệm của Chính phủ Article 46. Responsibilities of the Government
1. Thống nhất quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.1. To perform the uniform management of foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
2. Quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.2. To provide a mechanism for coordination among ministries, ministerial-level agencies and provincial-level People’s Committees in management of foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Công anArticle 47. Responsibilities of the Ministry of Public Security
1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan thực hiện quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.1. To take responsibility before the Government for assuming the prime responsibility for, and coordinating with related ministries and ministerial-level agencies in, performing the state management of foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
2. Chủ trì xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.2. To assume the prime responsibility for formulating and submitting to competent agencies for promulgation, or to promulgate according to its competence, legal documents on foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.3. To organize the implementation of legal documents on foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
4. Cấp giấy tờ cho phép nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.4. To grant permits for foreigners’ entry into, exit from and residence in Vietnam.
5. Kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu quốc tế theo quy định của pháp luật.5. To control the entry, exit and transit at international border gates as prescribed by law.
6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.6. To conduct inspection and examination, settle complaints and denunciations, and handle violations of the law on foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
7. Ban hành các loại mẫu giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.7. To promulgate forms of papers on foreigners’ entry into, exit from and residence in Vietnam.
8. Thống kê nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.8. To make state statistics on foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
9. Thực hiện hợp tác quốc tế theo thẩm quyền, đề xuất cơ quan có thẩm quyền việc ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.9. To enter into international cooperation according to its competence, to propose to competent agencies the conclusion of and accession to treaties on foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao Article 48. Responsibilities of the Ministry of Foreign Affairs
1. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện hoạt động quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.1. To coordinate with the Ministry of Public Security in managing foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
2. Thực hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thị thực; cấp, hủy bỏ thẻ tạm trú; gia hạn tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của Luật này. 2. To grant, modify, supplement and invalidate visas; to grant and invalidate temporary residence cards; to extend temporary residence duration for foreigners in accordance with this Law.
3. Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.3. To direct overseas Vietnamese agencies competent to grant visas to comply with relevant regulations on foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
4. Đề xuất cơ quan có thẩm quyền việc ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.4. To propose to competent agencies the conclusion of and accession to treaties on foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòngArticle 49. Responsibilities of the Ministry of National Defense
1. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện hoạt động quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.1. To coordinate with the Ministry of Public Security in managing foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
2. Kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật; cấp, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ thị thực, cấp chứng nhận tạm trú theo quy định của Luật này. 2. To control the entry, exit and transit at border gates as prescribed by law; to grant, modify, supplement and invalidate visas and issue temporary residence certification in accordance with this Law.
3. Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.3. To examine and handle violations of law on foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam at border gates under its management.
Điều 50. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộArticle 50. Responsibilities of other ministries and ministerial-level agencies
Bộ, cơ quan ngang bộ không thuộc quy định tại Điều 48 và Điều 49 của Luật này, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng thực hiện hoạt động quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.Ministries and ministerial-level agencies other than those mentioned in Article 48 and Article 49 of this Law shall, within the ambit of their tasks and powers, coordinate with the Ministry of Public Security, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of National Defense in managing foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
Điều 51. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấpArticle 51. Responsibilities of People’s Committees of different levels
1. Tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở địa phương.1. To organize the implementation of the law on foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thực hiện việc quản lý cư trú của người nước ngoài ở địa phương theo quy định của Luật này.2. To direct their professional agencies to perform the management of foreigners’ residence in their localities in accordance with this Law.
3. Phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở địa phương.3. To conduct dissemination and education of the law on entry, exit and residence to foreigners in their localities.
4. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ở địa phương.4. To conduct inspection and examination, settle complaints and denunciations, and handle violations of the law on foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in their localities.
5. Ngoài quy định nêu tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc nắm tình hình hoạt động của cơ sở lưu trú và quản lý việc cư trú, hoạt động của người nước ngoài ở địa phương.5. In addition to the provisions of Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article, People’s Committees of communes, wards and townships must grasp the operations of accommodation establishments and manage foreigners’ residence and activities in their localities.
Điều 52. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trậnArticle 52. Responsibilities of Vietnam Fatherland Front and its member organizations
1. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các quy định của Luật này.1. To coordinate with competent state agencies in disseminating and educating this Law and in encouraging people to implement it.
2. Giám sát việc thi hành pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân.2. To supervise the implementation of the law on foreigners’ entry into, exit from, transit through and residence in Vietnam.
CHƯƠNG IXChapter IX
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHIMPLEMENTATION PROVISIONS
Điều 53. Điều khoản chuyển tiếpArticle 53. Transitional provisions
Giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực còn thời hạn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trong giấy tờ đó.Entry, exit and residence papers of foreigners in Vietnam granted before the effective date of this Law and remaining valid may be used until their expiry date.
Điều 54. Hiệu lực thi hànhArticle 54. Effect
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.1. This Law takes effect on January 01, 2015.
2. Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/1999/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.2. The Ordinance No. 24/1999/PL-UBTVQH10 on Foreigners’ Entry into, Exit from and Residence in Vietnam ceases to be effective from the effective date of this Law.
Điều 55. Quy định chi tiếtArticle 55. Detailing
Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.The Government shall detail articles and clauses as assigned in this Law.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2014. This Law was passed on June 16, 2014, by the XIIIth National Assembly of Socialist Republic of Vietnam at the 7th session.-