Luật quản lý thuế – Law on tax administration 2019

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————

Hanoi, June 13, 2019

THE NATIONAL ASSEMBLY
——–

Law No. 38/2019/QH14Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.