Luật đầu tư – Law on Investment 2020

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————

Hanoi, June 17, 2020

THE NATIONAL ASSEMBLY
——-

Law No. 61/2020/QH14Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.