Luật Trồng trọt – Law on crop production 2018

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

QUỐC HỘI
——-

Luật số: 31/2018/QH14


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.