Luật đầu tư công – Law on Public Investment 2019

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————

Hanoi, June 13, 2019

NATIONAL ASSEMBLY
——-

No. 39/2019/QH14


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.