Luật Thi Hành Án Hình Sự – Law On Execution Of Criminal Judgments 2019

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————

Hanoi, June 14, 2019

THE NATIONAL ASSEMBLY
——-

The Law No. 41/2019/QH14


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.