Luật chăn nuôi – Law on Animal Husbandry 2018

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————

Hanoi, November 19, 2018

NATIONAL ASSEMBLY
——

No.32/2018/QH14


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.