Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————-

Hanoi, June 18, 2020

NATIONAL ASSEMBLY
——-

Law No. 64/2020/QH14Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.