Luật Doanh Nghiệp – Law on Enterprises 2020

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————

Hanoi, June 17, 2020

NATIONAL ASSEMBLY
——-

No. 59/2020/QH14


Do website không đặt quảng cáo nên không có nguồn thu để giúp admin duy trì website nên nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. Nếu đã mua VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.