Luật Dân Quân Tự Vệ – Law on Militia and Self-defense forces 2019

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————-

Hanoi, November 22, 2019

NATIONAL ASSEMBLY
——-

Law No. 48/2019/QH14


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.