Luật Dân Quân Tự Vệ – Law on Militia and Self-defense forces 2019

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————-

Hanoi, November 22, 2019

NATIONAL ASSEMBLY
——-

Law No. 48/2019/QH14


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.