Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Nguồn text Tiếng Việt ở đây
Nguồn text Tiếng Anh ở đây
Paralleled text by sachsongngu.top


SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness
Ha Noi , June 12, 2017
________________________
THE NATIONAL ASSEMBLY
Number: 04/2017/QH14


LUẬT
LAW
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
On Support for Small- and Medium-sized Enterprises
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.The National Assembly promulgates the Law on Support for Small- and Medium-Sized Enterprises.
Chương I
Chapter I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
GENERAL PROVISIONS
Điều 1. Phạm vi điều chỉnhArticle 1. Scope of regulation
Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.This Law prescribes principles, contents and resources of support for small- and medium-sized enterprises; and responsibilities of agencies, organizations and individuals involved in supporting small- and medium-sized enterprises.
Điều 2. Đối tượng áp dụngArticle 2. Subjects of application
1. Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này.1. Enterprises established, organized and operating in accordance with the law on enterprises, and meeting the criteria for identifying small- and medium-sized enterprises prescribed in this Law.
2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.2. Agencies, organizations and individuals involved in supporting small- and medium-sized enterprises.
Điều 3. Giải thích từ ngữArticle 3. Interpretation of terms
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:In this Law, the terms below are construed as follows:
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ là doanh nghiệp nhỏ và vừa có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó.1. Woman-owned small- or medium-sized enterprise means a small- or medium-sized enterprise having one or more than one woman holding 51% or more of its charter capital and at least one of whom being its manager.
2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.2. Innovative startup small- or medium-sized enterprise means a small- or medium-sized enterprise that is established to realize an idea by exploiting intellectual property, technology and/or new business model and capable of growing fast.
3. Chuỗi giá trị là mạng lưới liên kết tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các giai đoạn tiếp nối nhau từ hình thành ý tưởng, thiết kế, sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.3. Value chain means a linked network that adds value to a product or service, including consecutive stages from formation of an idea, designing, production to distribution of products to consumers.
4. Chuỗi phân phối sản phẩm là mạng lưới các trung gian thực hiện phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa đến người tiêu dùng do các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh thực hiện.4. Product distribution chain means a network of intermediaries being enterprises, investors and traders that distribute products of small- and medium-sized enterprises to consumers.
5. Cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là cơ sở kỹ thuật) là cơ sở cung cấp các thiết bị dùng chung để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thiết kế, thử nghiệm, đo lường, phân tích, giám định, kiểm định sản phẩm, hàng hóa, vật liệu.5. Technical establishment supporting small- and medium-sized enterprises (below referred to as technical establishment) means an establishment providing common-use equipment to support small- and medium-sized enterprises in design, testing, measurement, analysis, assessment and inspection of products, goods and materials.
6. Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là cơ sở ươm tạo) là cơ sở cung cấp các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới thành lập.6. Small- and medium-sized enterprise incubator (below referred to as incubator) means an establishment providing technical infrastructure, resources and services necessary for organizations and individuals to complete their business ideas and develop enterprises in the initial period of establishment.
7. Cụm liên kết ngành là hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp, tổ chức có liên quan cùng hợp tác và cạnh tranh.7. Industrial linkage cluster means a form of linkage among enterprises in the same industry and related enterprises and organizations for mutual cooperation and competition.
8. Khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sau đây gọi là khu làm việc chung) là khu vực cung cấp không gian làm việc tập trung, không gian trưng bày sản phẩm, cung cấp các tiện ích để hỗ trợ, liên kết các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.8. Common working area supporting innovative startup small- and medium-sized enterprises (below referred to as common working area) means an area providing space for concentrated working and product display, and utilities for supporting and linking innovative startup small- and medium-sized enterprises.
Điều 4. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 4. Criteria for identifying small- and medium-sized enterprises
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:1. Small- and medium-sized enterprises include micro-, small- and medium-sized enterprises, each having an average number of employees covered by social insurance not exceeding 200 a year and satisfying either of the following two criteria:
a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;a/ The total capital amount does not exceed VND 100 billion;
b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.b/ The total revenue of the preceding year does not exceed VND 300 billion.
2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.2. Micro-, small- and medium-sized enterprises shall be identified by sector: agriculture, forestry and fisheries; industry and construction; trade and service.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.3. The Government shall detail this Article.
Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 5. Principles of support for small- and medium-sized enterprises
1. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.1. Support for small- and medium-sized enterprises must respect market rules and conform with treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party.
2. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.2. Transparency and publicity in contents, beneficiaries, order, procedures, resources, support levels and implementation results must be ensured.
3. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.3. The State shall support small- and medium-sized enterprises with focus for a specified period of time in line with support objectives and resource-balancing ability.
4. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật.4. Small- and medium-sized enterprises may use non-state resources provided by organizations and individuals under the latter’s regulations but not in violation of law.
5. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.5. In case a small- or medium-sized enterprise is concurrently eligible for different support levels for the same content prescribed in this Law and relevant laws, it may opt for the most beneficial support level.
Trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn.In case many small- and medium-sized enterprises are eligible for support prescribed in this Law, priority shall be given to those owned by women or employing more female workers.
6. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.6. Small- and medium-sized enterprises shall be provided with support after fully complying with this Law and relevant laws.
Điều 6. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 6. Funding sources for supporting small- and medium-sized enterprises
1. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: 1. Funding sources for supporting small- and medium-sized enterprises include:
a) Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước; a/ Credit supported and guaranteed by the State;
b) Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;b/ State budget funds;
c) Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;c/ Funds from exemption from and reduction of taxes, charges, fees, land rental, land use levy and other amounts payable to the state budget in accordance with law;
d) Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.d/ Lawful funds of domestic and foreign organizations and individuals.
2. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, quyết toán theo quy định của pháp luật.2. Estimates and final accounts of funding sources for supporting small- and medium-sized enterprises specified at Points a, b and c, Clause 1 of this Article shall be prepared, appraised and approved in accordance with law.
Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 7. Prohibited acts in supporting small- and medium-sized enterprises
1. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.1. Supporting small- and medium-sized enterprises not according to the principles, contents and order and procedures prescribed by law, supporting ineligible ones, and supporting ultra vires.
2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.2. Abusing positions and powers to act in violation of the law on support for small- and medium-sized enterprises.
3. Phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.3. Discriminating, causing delays to, harassing and obstructing small- and medium-sized enterprises and organizations and individuals supporting small- and medium-sized enterprises.
4. Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.4. Intentionally reporting and providing fake and untruthful information on support for small- and medium-sized enterprises.
5. Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết.5. Using supporting resources not for committed purposes.
Chương II
Chapter II
NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
CONTENTS OF SUPPORT FOR SMALL- AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Mục 1. HỖ TRỢ CHUNG
Section 1. GENERAL SUPPORT
Điều 8. Hỗ trợ tiếp cận tín dụngArticle 8. Support in credit access
1. Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác; khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.1. In each period, the Government shall decide on policies to support credit institutions to increase the outstanding balance of loans for small- and medium-sized enterprises; encourage credit institutions to provide loans to small- and medium-sized enterprises based on their credit ratings and apply other suitable measures; and encourage the establishment of independent consultancy organizations to rate small- and medium-sized enterprises.
2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.2. Small- and medium-sized enterprises shall be assisted in developing feasible production and business plans, increasing governance capacity, management skills and financial transparency in order to raise their credit accessibility.
3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 9 của Luật này.3. Small- and medium-sized enterprises may be granted credit guarantee by small- and medium-sized enterprise credit guarantee funds referred to in Article 9 of this Law.
Điều 9. Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 9. Small- and medium-sized enterprise credit guarantee funds
1. Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập.1. A small- and medium-sized enterprise credit guarantee fund is an extrabudgetary and not-for-profit state financial fund set up by a provincial-level People’s Committee.
2. Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.2. Small- and medium-sized enterprise credit guarantee funds have the function of granting credit guarantee for small- and medium-sized enterprises.
Việc bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên tài sản bảo đảm hoặc phương án sản xuất, kinh doanh khả thi hoặc xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa.Credit guarantee for small- and medium-sized enterprises shall be based on their security assets or feasible production and business plans or credit ratings.
3. Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết; không được từ chối bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện được bảo lãnh.3. Small- and medium-sized enterprise credit guarantee funds shall properly and fully perform their committed guarantee obligations and may not refuse to provide guarantee for small- and medium-sized enterprises that are eligible for guarantee.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.4. The Government shall detail this Article.
Điều 10. Hỗ trợ thuế, kế toánArticle 10. Support in tax and accounting
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.1. Small- and medium-sized enterprises may enjoy for a specified period of time an enterprise income tax rate lower than the ordinary tax rate applied to enterprises in accordance with the law on enterprise income tax.
2. Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.2. Micro-sized enterprises may apply simple tax-related administrative procedures and accounting regime in accordance with the tax and accounting laws.
Điều 11. Hỗ trợ mặt bằng sản xuấtArticle 11. Support in ground areas for production
1. Căn cứ vào điều kiện quỹ đất thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.1. Based on practical conditions of local land funds, provincial-level People’s Committees shall submit to People’s Councils of the same level decisions on allocation of land areas for the establishment and development of industrial clusters; agricultural, forest, aquatic and marine product processing zones for small and medium-sized enterprises in line with approved land use master plans.
2. Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng.2. Based on local budget capability, provincial-level People’s Committees shall submit to People’s Councils of the same level decisions on support in ground area rentals in local industrial parks, hi-tech parks and industrial clusters for small- and medium-sized enterprises. The maximum period of support is five years after a ground area lease contract is signed.
3. Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.3. Ground area rental support for small- and medium-sized enterprises referred to in Clause 2 of this Article shall be provided through subsidizing investors of industrial park, hi-tech park and industrial cluster infrastructure so as to reduce ground area rental for such enterprises.
Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách địa phương.Subsidies shall be deducted from land rental or allocated from local budgets.
4. Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất quy định tại Điều này không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước.4. Support in ground areas for production prescribed in this Article shall not be applied to foreign-invested or state-invested small- and medium-sized enterprises.
Điều 12. Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chungArticle 12. Support in technologies, incubators, technical establishments and common working areas
1. Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.1. The State shall adopt policies to support small- and medium-sized enterprises in studying and innovating technologies, receiving, perfecting and mastering technologies through technological research, training, counseling, seeking, decoding and transfer; and establishing, exploiting, managing, protecting and developing their intellectual property.
2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập theo hình thức đối tác công tư cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.2. Ministries, ministerial-level agencies and provincial-level People’s Committees shall establish incubators, technical establishments and common working areas or joining in establishing them in the form of private-public partnership. Enterprises and other investment and business entities may establish incubators, technical establishments and common working areas.
3. Cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung được hưởng các hỗ trợ sau đây:3. Incubators, technical establishments and common working areas are entitled to the following supports:
a) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật;a/ Exemption from or reduction of land rental, land use levy and non-agricultural land use tax in accordance with law;
b) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.b/ Exemption from or reduction of enterprise income tax for a specified period of time in accordance with the law on enterprise income tax.
Điều 13. Hỗ trợ mở rộng thị trườngArticle 13. Support in market expansion
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập chuỗi phân phối sản phẩm.1. Ministries, ministerial-level agencies and provincial-level People’s Committees shall set up product distribution chains or join in setting up product distribution chains in the form of public private partnership. Other enterprises, investors and traders may set up product distribution chains.
2. Doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng cho chuỗi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được hưởng các hỗ trợ sau đây:2. Enterprises and organizations investing in and operating product distribution chains that involve at least 80% of small- and medium-sized enterprises supplying made-in-Vietnam products are entitled to the following supports:
a) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật;a/ Exemption from or reduction of land rental, land use levy and non-agricultural land use tax in accordance with law;
b) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.b/ Exemption from or reduction of enterprise income tax for a specified period of time in accordance with the law on enterprise income tax.
3. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.3. Micro- and small-sized enterprises shall be prioritized in contractor selection in accordance with the bidding law.
Điều 14. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lýArticle 14. Information, counseling and legal support
1. Các thông tin sau đây được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:1. The following information shall be posted on the national portal on support for small- and medium-sized enterprises and websites of ministries, ministerial-level agencies, provincial-level People’s Committees, social organizations and socio-professional organizations:
a) Thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;a/ Information on plans, programs, projects and activities to support small- and medium-sized enterprises;
b) Thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp;b/ Business guidance information; information on credit, market, products, technologies and enterprise incubation;
c) Các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.c/ Other information requested by enterprises in accordance with law.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là mạng lưới tư vấn viên). Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, giảm chi phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.2. Ministries and ministerial-level agencies shall, within the ambit of their tasks and powers, develop a network of organizations and individuals providing counseling services to small- and medium-sized enterprises (below referred to as consultant network). When using counseling services of the consultants network, small- and medium-sized enterprises are entitled to counseling fee exemption or reduction.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện các hoạt động sau đây để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:3. Ministries, ministerial-level agencies, agencies and organizations shall, within the ambit of their tasks and powers, carry out the following activities to provide legal support to small- and medium-sized enterprises:
a) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật;a/ Developing, managing, maintaining, updating, exploiting and using the legal database;
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật.b/ Formulating, and organizing the implementation of, legal support programs to provide legal information, update legal knowledge and provide legal counseling.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.4. The Government shall detail this Article.
Điều 15. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lựcArticle 15. Human resource development support
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, giảm chi phí tham gia các khóa đào tạo có sử dụng ngân sách nhà nước về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.1. Small- and medium-sized enterprises are entitled to exemption from or reduction of expenses for attending state budget-funded training courses on business startup and corporate governance and for vocational training courses for their workers.
2. Nhà nước tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.2. The State shall organize online training programs and training programs in other mass media for small- and medium-sized enterprises; and support direct training for small- and medium-sized enterprises in the manufacturing and processing industries.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.3. The Government shall detail this Article.
Mục 2. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH, KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ
Section 2. SUPPORT FOR SMALL- AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES TRANSFORMED FROM BUSINESS HOUSEHOLDS, INNOVATIVE STARTUP SMALL- AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, AND SMALL- AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES TO PARTICIPATE IN INDUSTRIAL LINKAGE CLUSTERS AND VALUE CHAINS
Điều 16. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanhArticle 16. Support for small- and medium-sized enterprises transformed from business households
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:1. A small- or medium-sized enterprise transformed from a business household may receive support if satisfying the following conditions:
a) Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;a/ Before transformed into an enterprise, the business household already registered and operated in accordance with law;
b) Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.b/ The business household has continuously engaged in production and business activities for at least one year by the date of being granted the first-time business registration certificate.
2. Nội dung hỗ trợ bao gồm:2. Contents of support include:
a) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;a/ Free counseling and guidance on dossiers and procedures for enterprise establishment;
b) Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;b/ Exemption from enterprise registration fees and charge for first-time provision of enterprise information; charge for appraisal and fee and charge for first-time grant of business licenses for conditional business lines; and business license fee for three years after being granted the first-time enterprise registration certificate;
c) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;c/ Free counseling and guidance on tax-related administrative procedures and accounting regime for three years after being granted the first-time enterprise registration certificate;
d) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;d/ Exemption from or reduction of enterprise income tax for a specified period of time in accordance with the law on enterprise income tax;
đ) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.dd/ Exemption from or reduction of land use levy for a specified period of time in accordance with the land law.
3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.3. Small- and medium-sized enterprises transformed from business households shall take over from the latter all of their lawful rights, obligations and interests in accordance with law. In case a limited liability company or joint stock company is established from a business household, the owner of the business household shall be responsible for unpayable debts with all his/her assets, unless otherwise agreed in accordance with law.
4. Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.4. A business household shall terminate its operation since a small- or medium-sized enterprise transformed there is granted an enterprise registration certificate.
5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.5. The Government shall detail Clause 2 of this Article.
Điều 17. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạoArticle 17. Support for innovative startup small- and medium-sized enterprises
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:1. An innovative startup small- or medium-sized enterprise may receive support if meeting the following conditions:
a) Có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;a/ Having operated for no more than 5 years after being granted the first-time enterprise registration certificate;
b) Chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần.b/ Having not yet made an initial public offering, if it is a joint stock company.
2. Nội dung hỗ trợ bao gồm:2. Contents of support include:
a) Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới;a/ Technology application and transfer; use of equipment at technical establishments; participation in incubators and common working areas; guidance on the testing and perfection of new products, business services and models;
b) Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng;b/ In-depth training in making and developing products; attraction of investment; counseling on intellectual property; performance of procedures for technical, metrology and quality standards and regulations;
c) Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;c/ Information, communication, trade promotion, connection to the innovative startup network, attraction of investment from innovative startup investment funds;
d) Hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;d/ Commercialization of scientific research and technological development results, exploiting and developing intellectual property;
đ) Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc cấp bù lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng.dd/ In each period, the Government shall decide on policies on interest rate subsidy for loans borrowed by innovative startup small- and medium-sized enterprises. Interest rate subsidy shall be provided via credit institutions.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.3. The Government shall detail this Article.
Điều 18. Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạoArticle 18. Investment in innovative startup small- and medium-sized enterprises
1. Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo bao gồm quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.1. Investors of innovative startup small- and medium-sized enterprises include innovative startup investment funds, domestic and foreign organizations and individuals doing business through capital contribution for establishment or purchase of shares or contributed capital amounts of innovative startup small- and medium-sized enterprises.
2. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo các nguyên tắc sau đây:2. An innovative startup investment fund shall be set up from private investors’ contributed capital so as to invest in innovative startup small- and medium-sized enterprises on the following principles:
a) Đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo không quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi nhận đầu tư;a/ Investing in an innovative startup small- or medium-sized enterprise less than 50% of its charter capital after receiving the investment;
b) Nhà đầu tư tư nhân góp vốn vào quỹ phải có điều kiện tài chính và chịu trách nhiệm về vốn góp của mình.b/ A private investor contributing capital to the fund must have financial capability and be responsible for his/her/its contributed capital.
3. Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại khoản 1 Điều này được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn đối với thu nhập từ khoản đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.3. Investors of innovative startup small- and medium-sized enterprises defined in Clause 1 of this Article are entitled to enterprise income tax exemption or reduction for a specified period of time for income from their investments in innovative startup small- and medium-sized enterprises in accordance with the law on enterprise income tax.
4. Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo các nguyên tắc sau đây:4. Based on local budget capability, provincial-level People’s Committees shall submit to People’s Councils of the same level decisions to assign state financial institutions of their localities to invest in innovative startup small- and medium-sized enterprises on the following principles:
a) Lựa chọn các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đủ điều kiện để cùng đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;a/ Selecting qualified innovative startup investment funds to jointly invest in innovative startup small-medium sized enterprises;
b) Khoản vốn đầu tư từ ngân sách địa phương không quá 30% tổng vốn đầu tư mà doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo huy động được từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được lựa chọn;b/ Investments from a local budget must not exceed 30% of the total investment capital that an innovative startup small- or medium-sized enterprise mobilizes from the selected innovative startup investment funds;
c) Tiến hành chuyển nhượng vốn đầu tư cho nhà đầu tư tư nhân trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm góp vốn đầu tư. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.c/ Transferring investment capital to private investors within 5 years from the time of contribution of investment capital in accordance with the law on management and use of state capital invested in enterprises’ production and business.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.5. The Government shall detail this Article.
Điều 19. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trịArticle 19. Support for small- and medium-sized enterprises to participate in industrial linkage clusters and value chains
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến được hỗ trợ nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:1. A small- or medium-sized enterprises participating in industrial linkage clusters and value chains in the field of production or processing may receive support when satisfying one of the following conditions:
a) Tạo ra sản phẩm có lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá thành;a/ Creating products with competitive quality and prices;
b) Có đổi mới sáng tạo về quy trình công nghệ, vật liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị.b/ Having innovations in technological process, materials, components, machinery and equipment.
2. Nội dung hỗ trợ bao gồm:2. Contents of support include:
a) Đào tạo chuyên sâu về công nghệ, kỹ thuật sản xuất; tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, chiến lược phát triển sản phẩm theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;a/ In-depth training in production technology and techniques; counseling on technical, metrology and quality standards and regulations and strategies on development of products of industrial linkage clusters and value chains;
b) Cung cấp thông tin về nhu cầu kết nối, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;b/ Providing information on linkage demand, production and business of small- and medium-sized enterprises participating in industrial linkage clusters and value chains;
c) Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường sản phẩm của cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;c/ Developing brand names and expanding markets for products of industrial linkage clusters and value chains;
d) Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;d/ Supporting small- and medium-sized enterprises participating in industrial linkage clusters and value chains in trial production, inspection, assessment and certification of their product quality;
đ) Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Việc cấp bù lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng.dd/ In each period, the Government shall decide on policies on interest rate subsidies for loans borrowed by innovative startup small- and medium-sized enterprises participating in industrial linkage clusters and value chains. Interest rates shall be subsidized via credit institutions.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị không thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến do Chính phủ quy định sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.3. The Government shall detail this Article. Support for small- and medium-sized enterprises participating in industrial linkage clusters and value chains not in the fields of production and processing shall be prescribed by the Government based on opinions of the National Assembly Standing Committee.
Điều 20. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 20. Small- and medium-sized enterprise development fund
1. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, thực hiện các chức năng sau đây:1. The small- and medium-sized enterprise development fund, an extrabudgetary state and not-for-profit financial institution formed by the Prime Minister, shall perform the following functions:
a) Cho vay, tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;a/ To provide loans and finance innovative startup small- and medium-sized enterprises and small- and medium-sized enterprises participating in industrial linkage clusters and value chains;
b) Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.b/ Receive and manage loans, financial aid, donations contributions and entrusted funds of organizations and individuals to support small- and medium-sized enterprises.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.2. The Government shall detail this Article.
Chương III
Chapter III
TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
RESPONSIBILITIES IN SUPPORTING ACTIVITIES FOR SMALL- AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Điều 21. Trách nhiệm của Chính phủArticle 21. Responsibilities of the Government
1. Thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.1. To perform the uniform state management of support for small- and medium-sized enterprises.
2. Xây dựng dự toán ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.2. To make budget estimates to implement policies to support small- and medium-sized enterprises in the state budget estimate submitted to the National Assembly for consideration and decision in accordance with the law on the state budget.
3. Ban hành theo thẩm quyền chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.3. To promulgate according to its competence policies to encourage organizations and individuals to use non-state resources to support small- and medium-sized enterprises.
Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tưArticle 22. Responsibilities of the Ministry of Planning and Investment
1. Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.1. To assist the Government in performing the uniform state management of support for small- and medium-sized enterprises. To summarize and report on supporting activities for small- and medium-sized enterprises to the Government and Prime Minister.
2. Thực hiện vai trò điều phối, xác định mục tiêu, đối tượng, trọng tâm hỗ trợ để xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ bố trí nguồn vốn chi đầu tư phát triển để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này.2. To act as a coordinator and identify objectives, beneficiaries and focus of support for formulating and implementing plans, programs and projects to support small- and medium-sized enterprises nationwide; to assume the prime responsibility for, and coordinate with other ministries and ministerial-level agencies in, allocating development investment funds to support small- and medium-sized enterprises in accordance with this Law.
3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.3. To organize training and re-training in support for small- and medium-sized enterprises for cadres, civil servants and public employees.
4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ và cơ quan ngang Bộ khác xây dựng hệ thống thông tin phục vụ xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.4. To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance and State Bank of Vietnam, and other ministries and ministerial-level agencies in, developing an information system to serve small- and medium-sized enterprise credit rating.
Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Tài chínhArticle 23. Responsibilities of the Ministry of Finance
1. Hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế, chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; việc thực hiện các chính sách thuế, phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.1. To guide micro-sized enterprises in tax-related administrative procedures and accounting regime and small- and medium-sized enterprises in the implementation of tax, charge and fee policies.
2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ bố trí nguồn vốn để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.2. To assume the prime responsibility for, and coordinate with other ministries and ministerial-level agencies in, allocating capital to support small- and medium-sized enterprises in accordance with this Law and other relevant laws.
3. Công bố thông tin về việc chấp hành pháp luật về thuế, hải quan và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khác của các doanh nghiệp nhỏ và vừa để xây dựng hệ thống thông tin phục vụ xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.3. To make public information on small- and medium-sized enterprises’ compliance with tax and customs laws and performance of other financial obligations in order to build an information system serving small- and medium-sized enterprise credit rating.
Điều 24. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang BộArticle 24. Responsibilities of ministries and ministerial-level agencies
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:1. Within the ambit of their tasks and powers, ministries and ministerial-level agencies shall:
a) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;a/ Promulgate or submit to competent state agencies for promulgation policies to support small- and medium-sized enterprises;
b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;b/ Organize, monitor, examine and evaluate the provision of support for small- and medium-sized enterprises;
c) Tổ chức việc thống kê và công bố thông tin về doanh nghiệp nhỏ và vừa;c/ Make statistics and publicize information on small- and medium-sized enterprises;
d) Hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;d/ Guide small- and medium-sized enterprises to participate in industrial linkage clusters and value chains;
đ) Ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.dd/ Prioritize the allocation of resources for supporting small- and medium-sized enterprises.
2. Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi phân phối sản phẩm.2. The Ministry of Industry and Trade shall guide small- and medium-sized enterprises to participate in product distribution chains.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.3. The Ministry of Science and Technology shall guide the establishment of incubators technical establishments and common working areas; and support small- and medium-sized enterprises in raising their technological capability.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.4. The Ministry of Natural Resources and Environment shall guide localities to allocate land funds for the establishment and development of industrial clusters and agricultural, forest, aquatic and marine product processing zones for small- and medium-sized enterprises.
5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách của Chính phủ về hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.5. The State Bank of Vietnam shall organize the implementation of the Government’s policies to support credit institutions in increasing loans for small- and medium-sized enterprises.
Điều 25. Trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp tỉnhArticle 25. Responsibilities of provincial-level administrations
1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:1. Provincial-level People’s Councils shall:
a) Thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11, khoản 4 Điều 18 của Luật này;a/ Implement Clauses 1 and 2 of Article 11, and Clause 4 of Article 18, of this Law;
b) Ban hành chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; quyết định dự toán ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;b/ Issue policies and allocate resources to support local small- and medium-sized enterprises; decide on budget estimates for supporting small- and medium-sized enterprises in accordance with the law on the state budget;
c) Giám sát việc tuân theo pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.c/ Oversee the compliance with the law on support for small- and medium-sized enterprises in their localities.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:2. Provincial-level People’s Committees shall:
a) Xây dựng và tổ chức triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; kế hoạch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh;a/ Work out support policies and organize the provision of support to local small- and medium-sized enterprises; implement plans and policies to support small- and medium-sized enterprises transformed from business households;
b) Kiểm tra, đánh giá công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền;b/ Examine and assess supporting activities for local small- and medium-sized enterprises and report them to competent state agencies;
c) Tôn vinh doanh nghiệp nhỏ và vừa có thành tích, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.c/ Honor small- and medium-sized enterprises for their achievements, innovation and contributions to local socio-economic development.
Điều 26. Trách nhiệm của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 26. Responsibilities of social organizations, socio-professional organizations for supporting small- and medium-sized enterprises
1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên là doanh nghiệp nhỏ và vừa.1. To represent and protect lawful rights and interests of, and mobilize resources for their members being small- and medium-sized enterprises.
2. Tham gia xây dựng, phản biện, triển khai chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham gia đánh giá các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.2. To take part in the formulation, giving of counter-arguments on and implementation of policies relating to support for small- and medium-sized enterprises, and in the evaluation of programs to support small- and medium-sized enterprises.
3. Thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.3. To provide support services for small- and medium-sized enterprises in accordance with law and their statutes.
4. Thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.4. To promote linkage between large-sized and small- and medium-sized enterprises.
Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 27. Responsibilities of small- and medium-sized enterprise support service providers
1. Thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các điều kiện, cam kết với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tuân thủ các thủ tục hành chính.1. To provide support services to small- and medium-sized enterprises under the conditions and commitments with agencies and organizations supporting small- and medium-sized enterprises in accordance with this Law; to support small- and medium-sized enterprises in complying with administrative procedures.
2. Cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đầy đủ và chính xác cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để chứng minh, xác nhận việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.2. To provide timely, complete and accurate information and documents to agencies and organizations supporting small- and medium-sized enterprises to prove or certify the provision of support services for these enterprises.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp theo hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.3. To take responsibility before law as well as agencies and organizations supporting small- and medium-sized enterprises under contracts to provide support services to small- and medium-sized enterprises.
4. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đầu tư thành lập, quản lý và vận hành tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hình thức đối tác công tư hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.4. To join or coordinate with competent state agencies in investing in the establishment, management and operation of organizations supporting small- and medium-sized enterprises in public private partnership or other forms in accordance with law.
Điều 28. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 28. Responsibilities of small- and medium-sized enterprises
1. Cung cấp thông tin, tài liệu về doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.1. To provide complete and accurate information and documents on enterprises in a timely manner as requested by agencies and organizations supporting small- and medium-sized enterprises and take responsibility before law for their provided information and materials.
2. Tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước.2. To observe the law and perform their obligations toward the State.
3. Thực hiện đúng cam kết với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.3. To implement their commitments with agencies and organizations supporting small- and medium-sized enterprises.
4. Bố trí nguồn lực đối ứng để tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ.4. To allocate counterpart resources to receive, combine and use effectively supported resources.
Điều 29. Công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 29. Publicization of information on support for small- and medium-sized enterprises
1. Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện công khai nội dung, chương trình, kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các thông tin khác có liên quan.1. Agencies supporting small- and medium-sized enterprises shall publicize contents, programs and results of support for small- and medium-sized enterprises and other relevant information.
2. Việc công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo các hình thức sau đây:2. Publicization of information on support for small- and medium-sized enterprises shall be carried out in the following forms:
a) Niêm yết công khai tại cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;a/ Publicly posting at agencies supporting small- and medium-sized enterprises;
b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.b/ Announcing in the mass media and posting on websites of agencies supporting small- and medium-sized enterprises and the national portal on support for small- and medium-sized enterprises.
3. Việc công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 1 Điều này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.3. Information on support for small- and medium-sized enterprises shall be publicized within 30 days after the contents and programs to support small- and medium-sized enterprises prescribed in Clause 1 of this Article are approved by competent state agencies.
Điều 30. Kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 30. Examination and supervision of support for small- and medium-sized enterprises
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân tài trợ kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.1. Competent state agencies and supporting organizations and individuals shall examine and supervise the implementation of contents and programs to support small- and medium-sized enterprises in accordance with law.
2. Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm:2. Contents of examination and supervision include:
a) Việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ; việc thực hiện trình tự, thủ tục và nội dung hỗ trợ;a/ Selection of beneficiaries; and observance of the order, procedures and contents of support;
b) Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ, tài trợ;b/ Compliance with law in the management and use of financial supports and aid;
c) Việc thực hiện công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 29 của Luật này.c/ Publicization of information on support for small- and medium-sized enterprises as prescribed in Article 29 of this Law.
Điều 31. Đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 31. Evaluation of support for small- and medium-sized enterprises
1. Cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tác động dự kiến đối với đối tượng hỗ trợ và công khai kết quả đánh giá theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.1. Agencies and organizations responsible for implementing contents and programs to support small- and medium-sized enterprises shall evaluate implementation results and forecast impacts on beneficiaries, then make public evaluation results in the forms prescribed in Clause 2, Article 29 of this Law.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ tổ chức đánh giá độc lập tác động của nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.2. The Ministry of Planning and Investment shall periodically make independent evaluation of impacts of contents and programs to support small- and medium-sized enterprises.
Điều 32. Xử lý vi phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaArticle 32. Handling of violations of the law on support for small- and medium-sized enterprises
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.1. Small- and medium-sized enterprises, agencies, organizations and individuals violating this Law shall be handled in accordance with law.
2. Quyết định xử lý vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hỗ trợ và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.2. Decisions on handling of violators of the law on support for small- and medium-sized enterprises shall be posted on websites of supporting agencies and the national portal on support for small- and medium-sized enterprises.
Chương IV
Chapter IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Điều 33. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quanArticle 33. Amendments and supplements to relevant laws
1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 như sau:1. To amend and supplement a number of articles of Law No. 67/2014/QH13 on Investment as follows:
a) Bổ sung điểm o vào khoản 1 Điều 16 như sau:a/ To add Point o to Clause 1, Article 16:
“o) Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”;“o/ Investment in and operation of distribution chains for products of small- and medium-sized enterprises; technical establishments supporting small- and medium-sized enterprises and small- and medium-sized enterprise incubators and common working areas supporting innovative startup small- and medium-sized enterprises in accordance with the law on support for small- and medium-sized enterprises;”
b) Sửa đổi khoản 2 Điều 19 như sau:b/ To amend Clause 2, Article 19 as follows:
“2. Chính phủ quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.”.“2. The Government shall stipulate in detail forms of investment support prescribed in Clause 1 of this Article for hi-tech enterprises, science and technology enterprises, science and technology organizations, enterprises investing in agriculture and rural areas, enterprises investing in law education and dissemination and for other entities in conformity with socio-economic development orientations in each period.”
2. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 14 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau:2. To amend Point c, Clause 3, Article 14 of Law No. 43/2013/QH13 on Bidding as follows:
“c) Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.”.“c/ Contractors that are micro-sized and small-sized enterprises.”.
Điều 34. Hiệu lực thi hànhArticle 34. Effect
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.This Law takes effect on January 1, 2018.
Điều 35. Quy định chuyển tiếpArticle 35. Transitional provisions
1. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì được thực hiện theo quy định của Luật này.1. Since the effective date of this Law, supporting activities for small- and medium-sized enterprises carried out before the effective date of this Law may continue to be carried out under the approved contents, programs and plans; small- and medium-sized enterprises satisfying the conditions prescribed in this Law may apply this Law.
2. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, các cam kết do Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện, nếu các bên không có thỏa thuận khác.2. Since the effective date of this Law, commitments of the small- and medium-sized enterprise development fund implemented before the effective date of this Law may continue to be implemented, unless otherwise agreed upon by involved parties.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017.This Law was passed on June 12, 2017, by the XIVth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 3rd session.-