CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI: QUYỀN HÀNH GIÁO SƯ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
QUYỀN HÀNH GIÁO SƯPOWERS OF THE BISHOPS (Giáo Sư / 教師) OF THE COLLEGE OF WOMEN
CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Giáo Sư Nam Phái, song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.Functions : These important dignitaries have the same functions as do the Bishops of the Men's College, but the former are concerned only with the women.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Giáo Sư mặc áo ba dải; đội Ni Kim Cô bằng hàng trắng, không đi giày".Description : The Bishops of the Women's College wear robes made of white silk, with three sashes, and with the “Kim Cô / 金箍” as their head-dress.They do not wear shoes.
CHÚ GIẢI: Giáo Sư mặc Đạo Phục toàn bằng hàng trắng trơn, không thêu bông sen, áo ba dải; đầu đội Ni Kim Cô bằng hàng trắng, phải cho dài từ đầu tới gót, y như của Đầu Sư và Phối Sư, chơn không đi giày.Commentary : The dress of the Bishops of the Women's College is the same as the dress worn by the Archbishops.Their robes are made of simple white silk, without embroidery and with three sashes. Their head-covering is a“Kim Cô / 金箍” (the type of hood worn by female bonzes) made of white silk, with an extra gauze stole which reaches the heels.They do not wear shoes.