CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI: QUYỀN HÀNH GIÁO SƯ

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.
QUYỀN HÀNH GIÁO SƯPOWERS OF THE BISHOPS (Giáo Sư / 教師) OF THE COLLEGE OF WOMEN
CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Giáo Sư Nam Phái, song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.Functions : These important dignitaries have the same functions as do the Bishops of the Men's College, but the former are concerned only with the women.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Giáo Sư mặc áo ba dải; đội Ni Kim Cô bằng hàng trắng, không đi giày".Description : The Bishops of the Women's College wear robes made of white silk, with three sashes, and with the “Kim Cô / 金箍” as their head-dress.They do not wear shoes.
CHÚ GIẢI: Giáo Sư mặc Đạo Phục toàn bằng hàng trắng trơn, không thêu bông sen, áo ba dải; đầu đội Ni Kim Cô bằng hàng trắng, phải cho dài từ đầu tới gót, y như của Đầu Sư và Phối Sư, chơn không đi giày.Commentary : The dress of the Bishops of the Women's College is the same as the dress worn by the Archbishops.Their robes are made of simple white silk, without embroidery and with three sashes. Their head-covering is a“Kim Cô / 金箍” (the type of hood worn by female bonzes) made of white silk, with an extra gauze stole which reaches the heels.They do not wear shoes.