ÐẠO PHỤC CỦA GIÁO HỮU

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

CHÚ GIẢI: Đạo Phục của Giáo Hữu có một bộ mà thôi, toàn bằng hàng, tùy theo sắc phái không có thêu thùa chi hết, áo có ba dải. khăn. Description : Their ceremonial dress is made of silk, and the colour varies according to each Branch. There is no embroidery, and there are three sashes.
Đầu đội Ngưỡng Thiên Mạo, cũng tùy theo sắc phái. Cái mão ấy bề cao phải cho đủ phân tấc là 0m150, ngay trước trán có thêu Thiên Nhãn Thầy, bao quanh ba vòng vô vi, , Giáo Hữu chẳng đặng bịt khăn. On their heads they wear a “Nguỡng-Thiên-Mạo” (a round headdress with a flat top). Its colour varies, and it is 0.15 of a metre high, with the “Divine Eye” on the front, surrounded by three mystic Circles. Priests do not wear a turban or shoes.They have only one form of dress.