CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI: QUYỀN HÀNH PHÓ TRỊ SỰ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
QUYỀN HÀNH PHÓ TRỊ SỰPOWERS OF THE PHÓ-TRỊ-SỰ
CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Phó Trị Sự Nam Phái song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.Their functions are the same of those of the Phó Trị Sự /  副治事 of the Men's College. They are concerned only with the women.
Phó Trị Sự mặc Đạo Phục y như Chánh Trị Sự, song áo cổ trịt viền chỉ kim tuyến trắng, không đặng phép nịt ngang lưng một sợi dây như Chánh Trị Sự, áo một dải, They wear a ceremonial dress which is like the one worn by the Chánh Trị Sự / 正治事 of their College, except that the neck is decorated by woven silver-white thread. They do not have any belt or headdress.
nơi tay trái cũng có ba sắc Đạo (bề ngang 0m03 bề dài 0m05).On the left arm is sewn a three-coloured ribbon (yellow, blue and red), 3 centimetres wide and 5 centimetres long.