CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI: QUYỀN HÀNH PHÓ TRỊ SỰ

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.
QUYỀN HÀNH PHÓ TRỊ SỰPOWERS OF THE PHÓ-TRỊ-SỰ
CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Phó Trị Sự Nam Phái song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.Their functions are the same of those of the Phó Trị Sự /  副治事 of the Men's College. They are concerned only with the women.
Phó Trị Sự mặc Đạo Phục y như Chánh Trị Sự, song áo cổ trịt viền chỉ kim tuyến trắng, không đặng phép nịt ngang lưng một sợi dây như Chánh Trị Sự, áo một dải,They wear a ceremonial dress which is like the one worn by the Chánh Trị Sự / 正治事 of their College, except that the neck is decorated by woven silver-white thread. They do not have any belt or headdress.
nơi tay trái cũng có ba sắc Đạo (bề ngang 0m03 bề dài 0m05).On the left arm is sewn a three-coloured ribbon (yellow, blue and red), 3 centimetres wide and 5 centimetres long.